Year 2018, Volume , Issue 29, Pages 9 - 30 2018-12-25

Türkiye’de İletişimciler ve “Preker” Emek: Gözden Kaçmış bir Veri Tabanından Bulgular

F. Kemal Kızılca [1] , Gül Karagöz Kızılca [2]


Medya sektöründe çalışanlar, “preker” emek tartışmalarında özel bir yere sahiptir. Bu alandaki yazın, sektörün 1980’lerden sonraki neoliberal dönüşümünde, ücretli çalışanların güvencesiz istihdamını, düşük ücretlerini, kısıtlanmış ücret-dışı kazançlarını, uzun çalışma saatlerini ve maruz kaldıkları fiziki tehditleri vurgulamaktadır. Ne var ki bu çalışmalar ağırlıklı olarak, belirli meslek gruplarından, işyerlerinden toplanmış veya kartopu yöntemiyle edinilmiş verilere dayanmaktadır. Bu nedenle de ulaştıkları sonuçlarla ilgili genelleme yapmamıza izin vermemektedir. Bu çalışmada güvencesizleşme/kırılganlaşma hipotezini, Türkiye için temsil gücü olan bir anket verilerini, TÜİK’in 2012-2016 yıllarına ait Hanehalkı İşgücü Anketi’ni kullanarak ve tüm medya çalışanları, üniversite mezunu medya çalışanları ile iletişim fakültesi mezunları için ayrı tahliller yaparak test ediyoruz. İstihdam ve işsizlik verileri, ücretler ve çalışma saatleri hakkındaki bulgularımız, kırılganlaşma hipotezini desteklemektedir.  

prekarizasyon, medya çalışanları
 • Aksoy, M. (2004). Holdinglerin Banka Medyası, Ekonomi Dergisi, Ağustos, 25.
 • Alemdar, K. (2018). Simit, Minga, İşsizlik Yani Gazetecilik, Varlık, Ocak, 9-12.
 • Arslan, E. ve Arslan, B. (2017). Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Bağlamında Yerel Basın ve Kadın Çalışanlar. E. Doğan ve E. Geçgin (ed.), Current Debates in Public Relations, Cultural & Media Studies içinde, vol. 9, IJOPEC: Londra, 217-37.
 • Atabek, N., Ünlü, S., ve Taşçı, D. (2000). Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Mezunlarinin Mesleki Yaşamlari Üzerine Bir Araştirma. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 1(2), 3-17.
 • Bora, T. (2010). Tanıl Bora ile Söyleşi: Sınıf, Kapitalizm ve Türkiye, Söyleşen: Dinçer Demirkent ve Toygar Baykan, Birgün Kitap Eki, Mayıs.
 • Bora, T., Bora, A., Erdoğan, N., ve Üstün, İ. (2011). ‘Boşuna mı okuduk?’ Türkiye’de Beyaz Yakalı İşsizliği. İstanbul: İletişim.
 • Çam, A. ve Yüksel, İ.Ş. (2015). Türkiye’de Medyanın 2002 Sonrası Dönüşümü: Ekonomi Politik bir Yaklaşım, Neoliberal Muhafazakâr Medya içinde, Der. U. Uraz Aydın, Ayrıntı, 66-102.
 • Çığ, E. Ç., ve Çığ, Ü. (2015). Gazetecilik Emeğinin Prekarizasyonu: Yeni Medya Çağında Habercilik Etiğini Tartışmak. İş Ahlakı Dergisi, 8(2), 197.
 • Ekzen, N., Medya Ekonomisinin Yapılanması (2017). K. Alemdar (ed.), Türkiye’de Kitle İletişimi, Dün-Bugün-Yarın içinde (c.1, 418-47), Ankara: Gazeteciler Cemiyeti.
 • Erdoğan, İ. (2007). Türkiye’de Gazetecilik ve Bilim İletişimi: Yapısal Özellikler Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi.
 • Etike, Ş. ve Demir, A.S. (2017). Toplumsal Eşitsizlikler ve Kadın Emeği: Medya Endüstrisi Üzerine Bir Araştırma, Emek Araştırma Dergisi, 8(12), İstanbul, 123-44.
 • Frase, P. (2013). The Precariat A Class or a Condition. New Labor Forum, 22(2), 11–14.
 • Gazeteciler Cemiyeti (2018). İfade ve Basın Özgürlüğü Eylül 2018 Raporu, Ankara.
 • Girgin, A. (2007). Türkiye’de Yerel Basın ve Resmi İlân (Türkiye'de Yerel Basın), İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları.
 • Güngör, N. ve Tellan, T (2017). Basında Tekelleşme ve Oligopolleşme, K. Alemdar (ed.), Türkiye’de Kitle İletişimi, Dün-Bugün-Yarın içinde (c.1, 456-468). Ankara: Gazeteciler Cemiyeti,
 • Güner, E; Koç, L.; Özadalı, M. (2014). G. Özcan, Gazetecilik Mesleği, İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Karagöz Kızılca, G. (2003). Türkiye’de İnternet Kullanımı ve Gazeteciler: Küreselleşmenin Özgürlükler Üzerindeki Yerel Etkisi, İletişim, no:17, Bahar, 125-159.
 • Kaya, R.(2009). İktidar Yumağı-Medya, Sermaye, Devlet. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Keten, E. T. (2015). Neoliberal Hegemonya Döneminde Medyada Emek ve Sendikal Örgütlenme, Neoliberal Muhafazakâr Medya içinde, Der. U. Uraz Aydın, Ankara: Ayrıntı, 225-251.
 • Kızılca, F.K. (2016). Breaking with Dogma: Unorthodox Consumption Patterns and Women's Labor Outcomes in Turkey Feminist Economics, 22(4), 1-30.
 • Kızılca, F.K. ve K. Metin-Özcan (2008). How Did Export-led Growth Strategy Work in the Turkish Case? The Experience of Manufacturing Sector After 1980, The Journal of International Trade and Diplomacy, 2 (1), Spring, 137-160.
 • Özer, Ö. (2006). Medya Alanında Tekelleşme: Ankara’daki Muhabirlerin Tekelleşmenin Sonuçlarına Yönelik Değerlendirmeleri, Medya Okuryazarlığı içinde, der., Nurçay Türkoğlu, İstanbul: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını, 100-112.
 • Özsever, A. (2004). Tekelci Medyada Örgütsüz Gazeteci, Ankara: İmge.
 • Salcetti, M. (1995). The emergence of the reporter: Mechanization and the devaluation of editorial workers. Newsworkers: Toward a history of the rank and file, Minneapolis: University of Minnesota Press, 48-74.
 • Seçkin, G. (2010) 2000 yılında Türkiye’de Gazetecilerin Ekonomik ve Sosyal Statüsü. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 1, 64-77. Sönmez, M (2003). Filler ve Çimenler, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Sönmez, M. (2010). Medya, Kültür, Para ve İstanbul İktidarı, Ankara: Yordam.
 • Sözeri, C., ve Güney, Z. (2011). Türkiye'de Medyanın Ekonomi Politiği: Sektör Analizi. İstanbul: TESEV.
 • Standing, G. (2011). The Precariat: The New Dangerous Class, New York: Bloomsbury Academic.
 • Temel, M.; Korkmaz, A. ve Şilen, K. (2012). Yerel Medya Çalışanlarının Sosyo-Demografik Özellikleri ve Sektör Sorunlarına Bakışı: Kayseri ve Nevşehir Yerel Medyasına Yönelik Alan Araştırması, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19), 125-157.
 • Tılıç, D. (1998). Utanıyorum ama Gazeteciyim: Türkiye ve Yunanistan’da Gazetecilik. İstanbul: İletişim.
 • Toktaş, S. (2013). Medya Emekçilerinin Sendikal Örgütlenme Sürecine Yönelik Kavrayışları: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Mülkiye Dergisi, 37 (3), 61-99.
 • Tutal, N. (2018). Kapitalist Aklın Anahtarları Şıngırdar, Varlık, Ocak, 22-28. Uzunoğlu, S. (2017). Gazetecilikte Preker Emeğin Türkiye’deki Durumu. Yayınlanmamış doktora tezi. Galatasaray Üniversitesi
 • Wacquant, L. (2007). Territorial stigmatization in the age of advanced marginality. Thesis Eleven, 91(1), 66-77.
 • Wright, E. O. (2016). Is the precariat a class?. Global Labour Journal, 7(2), 123-135.
 • Yöyen, B. (2007). Türkiye’de Basın Çalışanlarının İstihdam Sorunlarının İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yunusoğlu-Eroğlu, A. ve Arslan, B. (2017). Yerel Basında Kadın Gazeteciler (Mersin Yerel Basın Örneği), Current Debates in Public Relations, Cultural & Media Studies, E. Doğan ve E. Geçgin (ed.), vol. 9, 267-85.
 • Yücesan-Özdemir, G. (2014). İnatçı Köstebek: C̜ağrı Merkezlerinde Gençlik, Sınıf ve Direniş. İstanbul: Yordam Kitap.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3884-5389
Author: F. Kemal Kızılca (Primary Author)
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

Orcid: 0000-0002-6569-5734
Author: Gül Karagöz Kızılca (Primary Author)
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Dates

Publication Date : December 25, 2018

Bibtex @research article { gsuilet499956, journal = {Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi}, issn = {1305-2411}, eissn = {2548-124X}, address = {}, publisher = {Galatasaray University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {9 - 30}, doi = {10.16878/gsuilet.499956}, title = {Türkiye’de İletişimciler ve “Preker” Emek: Gözden Kaçmış bir Veri Tabanından Bulgular}, key = {cite}, author = {Kızılca, F. Kemal and Karagöz Kızılca, Gül} }
APA Kızılca, F , Karagöz Kızılca, G . (2018). Türkiye’de İletişimciler ve “Preker” Emek: Gözden Kaçmış bir Veri Tabanından Bulgular. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (29) , 9-30 . DOI: 10.16878/gsuilet.499956
MLA Kızılca, F , Karagöz Kızılca, G . "Türkiye’de İletişimciler ve “Preker” Emek: Gözden Kaçmış bir Veri Tabanından Bulgular". Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi (2018 ): 9-30 <http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/en/issue/41518/499956>
Chicago Kızılca, F , Karagöz Kızılca, G . "Türkiye’de İletişimciler ve “Preker” Emek: Gözden Kaçmış bir Veri Tabanından Bulgular". Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi (2018 ): 9-30
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de İletişimciler ve “Preker” Emek: Gözden Kaçmış bir Veri Tabanından Bulgular AU - F. Kemal Kızılca , Gül Karagöz Kızılca Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16878/gsuilet.499956 DO - 10.16878/gsuilet.499956 T2 - Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 30 VL - IS - 29 SN - 1305-2411-2548-124X M3 - doi: 10.16878/gsuilet.499956 UR - https://doi.org/10.16878/gsuilet.499956 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi Türkiye’de İletişimciler ve “Preker” Emek: Gözden Kaçmış bir Veri Tabanından Bulgular %A F. Kemal Kızılca , Gül Karagöz Kızılca %T Türkiye’de İletişimciler ve “Preker” Emek: Gözden Kaçmış bir Veri Tabanından Bulgular %D 2018 %J Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi %P 1305-2411-2548-124X %V %N 29 %R doi: 10.16878/gsuilet.499956 %U 10.16878/gsuilet.499956
ISNAD Kızılca, F. Kemal , Karagöz Kızılca, Gül . "Türkiye’de İletişimciler ve “Preker” Emek: Gözden Kaçmış bir Veri Tabanından Bulgular". Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi / 29 (December 2018): 9-30 . https://doi.org/10.16878/gsuilet.499956
AMA Kızılca F , Karagöz Kızılca G . Türkiye’de İletişimciler ve “Preker” Emek: Gözden Kaçmış bir Veri Tabanından Bulgular. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi. 2018; (29): 9-30.
Vancouver Kızılca F , Karagöz Kızılca G . Türkiye’de İletişimciler ve “Preker” Emek: Gözden Kaçmış bir Veri Tabanından Bulgular. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi. 2018; (29): 30-9.