Yıl 2007, Cilt , Sayı 7, Sayfalar 5 - 8 2007-08-01

Presentation
Presentation
Sunuş

Editörden [1]

109 239

olarak katılacak iletiflim fakültesi gazetecilik bölümü öğrencilerinin bu evreni nasıl anlamlandırdıklarını ve orada kendilerini nasıl konumlandırdıklarını İncilay Cangöz ve Hakan Ergül'ün "Okulun Penceresinden: Gazetecilik Öğrencilerinin Barıfl Kültürü ve Kültürel Çeflitlilik Kavrayıflları" bafllıklı yazıyla birlikte değerlendirme fırsatını bulacağız. İletiflim fakültesi öğrencilerinin çoğu, diğer sosyal bilim dalları öğrencilerinden farklı bir profile sahiptir; toplumsal değiflim ve dönüflümlere belki de aldıkları eğitim nedeniyle daha duyarlıdırlar. Her ne kadar kaba olsa da bu yaptığım saptamanın izdüflümlerini Anadolu, Ege ve İstanbul üniversitelerinin iletiflim fakültelerinin gazetecilik bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin söylemsel evrenlerinde görmek mümkündür. İncilay Cangöz ve Hakan Ergül, görüfltükleri geleceğin gazeteci adaylarında, demokrasi ve çoğulculuk yanlısı bir zihniyetin yaygın olduğunu söylemektedirler. Ancak Türk toplumuna musallat olan hastalığın, hiçbir fley değiflmez, her fley olduğu gibi sürer anlayıflının iletiflim öğrencilerine de bulaflmıfl olduğunu görmekteyiz. Yazarlar, bu öğrencilerin üyesi olmaya aday oldukları gazetecilik mesleğinin ve iflleyiflinin çağdıflılığı karflısında yafladığı hayalkırıklığının öğretici bir yanının da olabileceğini ileri sürmektedirler. Doğrusu tarih boyunca böylesine ideallefltirilmifl bir meslek alanının bu kadar derin bir flekilde ekonominin mantığına teslim oluflu karflısında iletiflim meslekleri eğitmenlerinin alacağı tek konumun etik bir konum olabileceğini tartıflmak gerekmektedir. İyi reklamcı, iyi pazarlamacı ve iyi dizi filmci yetifltirmek, yani piyasanın ekonomik taleplerine yanıt vermek üzere eğitim politikalarını yönlendiren eğitim kurumlarının mensubu olmak epey sağlam bir etik durufl gerektirmektedir
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Sunuş
Yazarlar

Yazar: Editörden

Bibtex @ { gsuilet96512, journal = {Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi}, issn = {1305-2411}, eissn = {2548-124X}, address = {Galatasaray Üniversitesi}, year = {2007}, volume = {}, pages = {5 - 8}, doi = {}, title = {Sunuş}, key = {cite}, author = {, Editörden} }
APA , E . (2007). Sunuş. Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi, (7), 5-8. Retrieved from http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7372/96512
MLA , E . "Sunuş". Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi (2007): 5-8 <http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7372/96512>
Chicago , E . "Sunuş". Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi (2007): 5-8
RIS TY - JOUR T1 - Sunuş AU - Editörden Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 5 EP - 8 VL - IS - 7 SN - 1305-2411-2548-124X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi Sunuş %A Editörden %T Sunuş %D 2007 %J Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi %P 1305-2411-2548-124X %V %N 7 %R %U
ISNAD , Editörden . "Sunuş". Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi / 7 (Ağustos 2007): 5-8.