Yıl 2014, Cilt 0, Sayı 21, Sayfalar 129 - 150 2014-12-02

Sosyal Medyanın Bilgi Edinme ve Kişisel Gelişim Sürecine Katkısı ve Lise Öğrencileri Üzerine Bir Alan Çalışması

Fatma Kamiloğlu [1] , Özge U. Yurttaş [2]

442 2476

The contribution of social media on obtaining information and self-improvement, and an fieldwork on high-school students The question if social media contributes to the personal improvement and knowledge of youngsters is answered with the reality that social media determines the consuming habits, life styles, views on social life, points the social political agenda of youngsters, and makes up and forms the updated agenda of their acquaintances and contemporaries. Accordingly, the questions if young people take Facebook as an entertaining phenomenon only or beyond this fact if they obtain any kind of information and knowledge from it are also seeking answer. The study targets to determine how high-school youngsters at the age range through to the college preparation gather data from Facebook of the social atmosphere as well as in what process duration they gather this data, what that data contains, which also gives ideas about their pursuits, in what duration they obtain this data, how they reflect the data in their personal improvement, and what effect Facebook has on their life cycles. Concordantly, in order to represent the high-school students in Istanbul in general, a field research has been realized with the participation of 1498 students through Quantative Research Method and “Simple Coincidental” exemplification by means of a prepared questionnaire (Public Survey) of fill-it-in yourself style.

Sosyal medyanın gençlerin trendlerini, tüketim alışkanlıklarını, yaşam biçimlerini, toplumsal hayata bakışlarını, sosyal ve siyasal gündeme ilişkin fikirlerini belirlediği ve yaşıtlarının gündemini oluşturduğu gerçeğinden hareketle, sosyal medya gençlerin bilgi birikimlerine ve kişisel gelişimlerine bir katkı sağlıyor mu sorusu ortaya çıkmaktadır. Facebook’un gençler için bir eğlence aracı olup olmadığı ve bunun ötesinde gençlerin Facebook’tan bilgi edinmede ne derece yararlandıkları sorusu da cevap aramaktadır. Çalışma, özellikle üniversiteye hazırlık aşamasına gelmiş lise öğrencilerinin, sosyal medya ortamı olan Facebook’tan bilgi edinme durumlarını, ilgi duydukları bilgilerin içeriğini, bu bilgiye ulaşma süreçlerini ve kişisel gelişimlerine yansıtma biçimlerinin tespitini amaçlanmaktadır. Bu kapsamda İstanbul geneli lise öğrencilerini temsil edecek biçimde, Kantitatif (Nicel) Araştırma yöntemi ile “Basit Tesadüfi” örneklem seçimi doğrultusunda önceden oluşturulan soru formuna (anket) bağlı kendi kendine doldurma tekniği ile 1498 lise öğrencisiyle bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir.

anahtar kelimeler: facebook, sosyal medya, bilgi edinme, kişisel gelişim,
lise öğrencileri

 • AKAR Erkan (2010), Sosyal Medya Pazarlaması, Ankara: Efil Yayınevi.
 • ALAKOÇ Zehra (2003), Matematik Öğretiminde Teknolojik Modern Öğretim
 • Yaklaşımları, The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET January 2003 ISSN: 1303-6521 volume 2 Issue 1 Article 7, ss.43-49. http://tojet. net/articles/v2i1/217.pdf Erişim tarihi: 20.12.2013
 • ALAVİ Maryam ve Dorothy E. Leidner (2001), Review: Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues MIS Quarterly, Vol. 25, No. 1. ss. 107-136
 • BOYD Danah M. ve Nicole B. Ellison (2008), Social Network Sites: Definition, History and Scholarship, Journal of Computer Mediated Communication, sayı:13/1. ss. 210-230.
 • CAPOGNA S (2010), Learning and social networks new forms of sociability, ESA
 • Research Network Sociology of Culture Midterm Conference: Culture and The Making of Worlds, ss.1-15, October 2010.
 • DUTTON H. William (2004), Social transformation in an information society: rethinking access to you and the world. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 7, Paris. http://unesdoc.unesco.org/ images/0015/001520/152004e.pdf 10.07.2014
 • FOCUS DERGİSİ (2001), Dev Şirketlerin Gölgesinde, Yeni Bir Dünya Düzenine Doğru. Sayı: 2001/09. ss. 62-63.
 • GENÇ Zülfü (2010), Web 0 Yeniliklerinin Eğitimde Kullanımı: Bir Facebook Eğitim Uygulama Örneği, http://ab.org.tr/ab10/bildiri/180.doc, Erişim tarihi: 2013
 • GERAY Haluk (2003), İletişim ve Teknoloji Uluslararası Birikim Düzeninde Yeni Medya Politikaları, Ankara: Ütopya.
 • KAPLAN, Andreas M. ve Michael Haenlein (2010), Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media Business Horizons, 53, 59KARI Jarko ve REIJO Savolainen (2007), Relationships between information seeking and context: A qualitative study of İnternet searching and the goals of personal development, Library & Information Science Research 29, 47-69.
 • KAYA Raşit (2000), Küreselleşme ve Medya, Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi, İletişim, 2000/6 Yaz.
 • KIM Yoojung, DONGYOUNG Sohn ve SEJUNG Marina Choi (2010), Cultural difference in motivations for using social network sites: A comparative study of American and Korean college students, Computers in Human Behavior 27 (2011 - online 2010)
 • MCLOUGHLIN ve M.J.W. Lee (2007), Social software and participatory learning: pedagogical choices with technology affordances in the web 2.0 era, Ascilite, Singapore, 2007 http://www.ascilite.org.au/conferences/singapore07/procs/ mcloughlin.pdf
 • MCLUHAN Marshall ve QUENTIN Fiore (2005), Yaradanımız Medya, Çev. Ünsal Oskay, İstanbul: Merkez Yayıncılık.
 • MENZIES Heather (2003), “Siber Uzayda Kapitalizme Karşı Mücadele, Enformasyon Otobanı, Post Endüstriyel Ekonomi ve Halk”, Mc Chesney, et al (Eds.) Kapitalizm ve Enformasyon Çağı, Küresel İletişim Devriminin Politik Ekonomisi, Ankara: Epos Yayınları.
 • MONGE Peter (2001), “Küreselleşme Sürecinde İletişim” Çev. Cem Pekman, Marmara İletişim Dergisi, İstanbul: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını, Ocak, 2001, 51-64.
 • MUTLU Erol (1999), Televizyon ve Toplum, Ankara: TRT Yayınları.
 • O’REILLY Tim. 2005. “What is web 2.0?” O’Reilly. http://oreilly.com/web2/ archive/what-is web-20.html Erişim tarihi: 10.07.2014
 • ÖZATA Zeynep, KILIÇER Tuğba ve AĞLARGÖZ Feyza (2014), Müptelalardan Mesafelilere Sosyal Ağ Sitesi Kullanıcısı Gençler: Kullanma Motivasyonları ve Davranışları Açısından Profilleri, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt/14 - Sayı:3, 19-38.
 • ROBLYER M.D. vd. (2010), Findings on Facebook in higher education: A comparison of college faculty and student uses and perceptions of social networking sites, Internet and Higher Education 13, 134-140.
 • VAN DIJCK José ve NIEBORG David (2009), Wikinomics and its discontents: a critical analysis of Web 2.0 business, New Media Society 11: 855-874.
 • VERDEGEM Pieter (2011), Social Media for Digital and Social Inclusion: Challenges for Information Society 2.0 Research & Policies, tripleC 9 (1): 28VURAL AKINCI B. ve BAKIR U. (2007), Distopyan perspektiften bilgi iletişim teknolojileri ve insanlığın geleceği. Selçuk İletişim, 5, 1.
 • TAATILA P. Vesa vd. (2006), Framework to study the social innovation networks, European Journal of Innovation Management, 9/3.
 • TİMİSİ Nilüfer (2003), Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi, Ankara: Dost Yayınevi.
 • TOFFLER Alvin ve TOFFLER Heidi (1996), Yeni Bir Uygarlık Yaratmak, Çev.
 • Zülfü Dicleli, İstanbul: İnkılap Kitabevi. TOPRAK Ali vd. (2009), Toplumsal Paylaşım Ağı: Facebook, Ankara: Kalkedon Yayınları.
 • TOSUN B. Nurhan (2010), İletişim Temelli Marka Yönetimi, İstanbul: Beta Yayınları.
 • BAŞARAN Funda (2013), Yeni Medya, İnternet ve Demokrasi, Medya ve Siyaset
 • (ed. Ömer Özer), T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını, No:2831, AÖFY No: 1789.
 • YONEJI Masuda (1983), The Information Society as Post-industrial Society, USA. http://www.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=ynkmIxF1G3AC&oi=fnd
 • &pg=PA1&dq=The+Information+Society+as+Post-industrial+Society&ots= S3R5R8c_Lg&sig=m0JlzwqNrQLEIX3Tn2CCmnzAo4M&redir_esc=y#v=o nepage&q=The%20Information%20Society%20as%20Post-industrial%20 Society&f=false 12.07.2014.
 • ULUGAY Osman (2001), Küreselleşme Korkusu, İstanbul: Timaş Yayınları.
 • TUİK, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2013, http:// www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=60# http://www.siviltoplumakademisi.org.tr/index.php?option=com_content
 • &view=article&id=860:gencler-sosyal-medyada-kayboldu&catid=44:sonhaberler&Itemid=118 http://www.mfa.gov.tr/turkce/grupe/ues/5FOzturk2htm 15.02.2011.
Birincil Dil en
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Fatma Kamiloğlu

Yazar: Özge U. Yurttaş

Bibtex
APA Kamiloğlu, F , U. Yurttaş, Ö . (). . , 0 (21), 129-150. DOI: 10.16878/gsuilet.96678
MLA Kamiloğlu, F , U. Yurttaş, Ö . "". 0 (): 129-150 <http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/7384/96678>
Chicago Kamiloğlu, F , U. Yurttaş, Ö . "". 0 (): 129-150
RIS TY - JOUR T1 - AU - Fatma Kamiloğlu , Özge U. Yurttaş Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.16878/gsuilet.96678 DO - 10.16878/gsuilet.96678 T2 - Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 129 EP - 150 VL - 0 IS - 21 SN - 1305-2411-2548-124X M3 - doi: 10.16878/gsuilet.96678 UR - http://dx.doi.org/10.16878/gsuilet.96678 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi %A Fatma Kamiloğlu , Özge U. Yurttaş %T %D 2014 %J Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi %P 1305-2411-2548-124X %V 0 %N 21 %R doi: 10.16878/gsuilet.96678 %U 10.16878/gsuilet.96678
ISNAD Kamiloğlu, Fatma , U. Yurttaş, Özge . "Sosyal Medyanın Bilgi Edinme ve Kişisel Gelişim Sürecine Katkısı ve Lise Öğrencileri Üzerine Bir Alan Çalışması". Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi 0 / 21 (Aralık 2014): 129-150. http://dx.doi.org/10.16878/gsuilet.96678