Yıl 2019, Cilt , Sayı 31, Sayfalar 35 - 65 2019-12-28

Bourdieu Sosyolojisi Bağlamında Bir Alt-Alan Olarak Yerel Basın: İzmir Örneği

Gokcen Basaran INCE [1]


Bu araştırmanın amacı, Pierre Bourdieu teorisi üzerinden Türkiye’de gazeteciliğin alt alanı olarak kavramsallaştırılabilecek yerel basının özelliklerini yorumlamaktır. Çalışmada, Bourdieu’nün alan, sermaye, habitus ve strateji kavramları ile yerel basın tecrübesi analiz edilmektedir. Bu amaçla yerel basında çalışan gazeteciler ile görüşmeler yapılmış, araştırma sonuçları tema analizi ile yorumlanmıştır. Görüşmelerin ortak kavrayışı, özellikle son yıllardaki politik gelişmelerle birlikte Türkiye’de gazetecilik alanının yüksek düzeyde heteronom hale geldiği ve alana giriş şartlarının kültürel sermayeden ziyade sosyal sermayeyi talep ettiğidir. Gazeteciler ayrıca, gazetecilik alanına girişlerin büyük oranda esneklik gösterdiğini ve kültürel sermayeyi görece az talep ettiğini ve gazeteciliğin, ataklık, girişkenlik, sosyallik vb. özellikler içeren kendine has bir habitusu gerektirdiğini belirtmişlerdir. Alanda sürdürülen temel stratejiler koruma ve yıkmadan çok, oyundan çıkma ve kaçış stratejileridir.

Pierre Bourdieu, alan, sermaye, yerel basın
 • Bourdieu P, (1977). Outline of a Theory of Practice. Cambridge University Press: Cambridge.
 • Bourdieu, P. (1985). The Social Space and the Genesis of Groups. Theory and Society, 14 (6), 723-744.
 • Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. J.Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education içinde. (241-258). Westport, CT: Greenwood.
 • Bourdieu, P. (1989). Social Space and Symbolic Power. Sociological Theory. 7(1), 14-25.
 • Bourdieu, P. (1990). In Other Words: Essays towards a Reflexive Sociology. Cambridge: Polity.
 • Bourdieu, P. (2014). Seçilmiş Metinler. Çev: Levent Ünsaldı, Ankara: Heretik .
 • Bourdieu, P. (2015). Pratik Nedenler. Çev: Hülya Uğur Tanrıöver, İstanbul: Hil.
 • Bourdieu, P. Wacquant, L. (2016). Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar. Çev: Nazlı Ökten, İstanbul: İletişim.
 • Bourdieu, P. (2016). Sosyoloji Meseleleri. Çev: Filiz Öztürk, Büşra Uçar, Mustafa Gültekin, Aslı Sümer, Ankara: Heretik.
 • Calhoun, C. (2016). Bourdieu Sosyolojisinin Ana Hatları. G.Çeğin, E.Göker, A.Arlı, Ü.Tatlıcan (Ed), Ocak ve Zanaat: Pierre Bourdieu Derlemesi içinde (77-131). İstanbul: İletişim.
 • Durna, Tezcan. (2016). Türkiye’de Gazeteciliği Bir “Alan” Olarak Yeniden Düşünmek, Ö.Arun, B. Özçetin (Ed.), III Pierre Bourdieu Sempozyumu, Sempozyum Özet Kitabı içinde,file:///C:/Users/G%C3%B6k%C3%A7en%20Ba%C5%9Faran%20%C4%B0nce/Downloads/ArunOzcetin_PBSOzetKitab%20(2).pdf, erişim tarihi: 30.09.2018.
 • Gezgin, S. (2007). Türkiye’de Yerel Basın. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları.
 • Jourdain, A. ve Sidonie, N. (2016). Pierre Bourdieu’nün Kuramı ve Sosyolojik Kullanımları. Çev: Öykü Elitez, İstanbul: İletişim.
 • Kaya, A. (2016). Pierre Bourdieu’nün Pratik Kuramının Kilidi. G.Çeğin, E.Göker, A.Arlı, Ü.Tatlıcan (Ed), Ocak ve Zanaat: Pierre Bourdieu Derlemesi içinde (397-421). İstanbul: İletişim.
 • Paul Stringer (2018). Finding a Place in the Journalistic Field, Journalism Studies, 19 (13), 1991-2000, DOI: 10.1080/1461670X.2018.1496027.
 • Suminar, P. (2013). Bringing in Bourdieu's theory of Practice: Understanding Community-Based Damar Agroforest Management in Pesisir Krui, West Lampung District. International Journal of Humanities and Social Science , 3(6), 201-213.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi kış
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3114-001X
Yazar: Gokcen Basaran INCE (Sorumlu Yazar)
Kurum: EGE UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Aralık 2019

APA INCE, G . (2019). Bourdieu Sosyolojisi Bağlamında Bir Alt-Alan Olarak Yerel Basın: İzmir Örneği. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (31) , 35-65 . DOI: 10.16878/gsuilet.482169