Year 2019, Volume , Issue 30, Pages 9 - 33 2019-06-26

Fassbinder Sinemasında Güç/İktidar ve Aşk Ekseninde Kadınlar

Selami İNCE [1] , Emine UÇAR İLBUĞA [2]


Yeni Alman Sineması’nın en önemli yönetmenlerinden biri olan Rainer Werner Fassbinder’in filmlerinde ötekiler önemli bir yer tutar. Her ne kadar bireyler özelinde dar mekanlarda sıkışmış yaşamlar onun filmlerinin ana sorunsalıymış gibi görünse de, Alman tarihi içinde değişen/dönüşen sosyal, ekonomik, siyasal koşullar eşliğinde bu sürecin bireylerin yaşamına, ilişkilerine, kısaca toplumun her katmanına nasıl yansıdığı filmlerinin asıl çerçevesini oluşturur. Bu çalışmada İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya’da kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta oynadıkları rol ve elde ettikleri veya edemedikleri statü, yaşadıkları ilişkiler ve aşk/iktidar ilişkileri içinde Alman toplumunda nasıl temsil edildikleri konusu Korku Ruhu Kemirir (Angst essen Seele auf, 1974) ve Petra von Kant’ın Acı Gözyaşları (Die bitteren Tränen der Petra von Kant, 1972) olmak üzere iki film örneği üzerinden analiz edilecektir.

Sinema, Kadın, Öteki, Fassbinder
 • Akbulut, H., (2005), “Cennetten Çok uzakta: Metinlerarası Bir Yolculuk” Selçuk İletişim, Cilt:4 (1): 42-57.
 • Badiou, A., (2004). Etik- Kötülük Kavramı Üzerine Bir Deneme, (Özgün adı: Ethics An Essayb on the Understanding of Evil) Çeviri: Tuncay Birkan. Metis:İstanbul. Beier, Olaf Lars (29.04.2012). “50 Jahre Oberhausener Manifest: Die ins blühende Beetpinkelten. http://www.spiegel.de/kultur/kino/oberhausener-kurzfilmfest-erinnert-an-manifest-der-jungregisseure-1962-a- 830294.html E.T. 20.08.2018.
 • Bechtold, G., (1993). Beden ve Mekan: Rainer Werner Fassbinder Sinemasına Kültür Göstergebilim Ağırlıklı Bir Bakış, Fassbinder Toplu Gösterim Kitapçığı, İKSV Bilgi Belge Merkezi, 12. Uluslararası İstanbul Film Festivali Yayınları, Sayfa No 10, İstanbul.
 • Bennewitz, N. & Franger G. (1999), Am Anfang war Sigena, Ein Nürnberger Frauengesichtsbuch, Ars Vivendi Verlag: Nürnberg.
 • Berman, M. (1994). Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor. Çeviri: Ümit Altuğ, Bülent Peker. İletişim: İstanbul.
 • Bourdieu, P., (2014), Eril Tahakküm. Çeviri: Bediz Yılmaz. Bağlam: İstanbul.
 • Butte, M. & Röttger, K. (2012). Das andere Melodrama. Vom Pathos der Fremdheit in Fassbinders 'Angst essen Seele auf', 'Die Sehnsucht der Veronika Voss' und 'Die bitteren Tränen der Petra von Kant' “Prekäre Obsession: Minoritäten im Werk von Rainer Werner Fassbinder” içinde. C. Colin& F. Schössler& N. Thurn, Bielefeld.
 • Buttler, J., (2014), Toplumsal Cinsiyet ve Bedenin Maddeleşmesi: “Cinsiyetli Olmak – Sosyal Bilimlere Feminist Bakışlar”, Der. Zeynep Direk: YKY 2014. İstanbul.
 • Büyükdüvenci S. & Öztürk, S. R. (2014), Postmodernizm ve Sinema, Ankara: Dipnot (Genişletilmiş Baskı).
 • Carter, A., (1979), The Sadeian Women: An Exercise in Cultural History. Virago:London.
 • Colin, N., (2012). “Über den zeifelhaften Fortschritt in Sachen Liebe, Prekäre Obsession” Minoritäten im Werk von Rainer Werner Fassbinder” içinde. C. Colin & F. Schössler& N. Thurm (Hrsg). Transcript: Bielefeld:155-176.
 • Corrigan, T., (2014), Yerin Zamansallığı, Posmodernizm ve Fassbinder’in Metinleri, Dipnot:Ankara.
 • Deleuze, G., (2013). Müzakereler. Çeviri: İnci Uysal. Norgung:İstanbul.
 • Deleuze, G., (1994). Difference and Repetition. Trans. P. Patton. London: Continuum.
 • Eagleton, T., (2013). Hayatın Anlamı. Ayrıntı: İstanbul.
 • Elsaesser, T., (2012). Rainer Werner Fassbinder. Çev: Ulrich Kriest, Bertz – Fischer Verlag:Berlin.
 • Elsaesser, T., (1994). Der Neue Deutsche Film, von den Anfangen bis zu den nueuenziger Jahren, München, Hymne.
 • Fassbinder, R. Werner (2004). “Jedermanns Feind”. Fassbinder über Fassbinder. Robert Fischer (Hrsg). İnterview mit İna Ginsburg, 1980. Verlag der Autoren: Frankfurter am Main:469-482.
 • Fassbinder, R. Werner (2004). “Alles Vernüftige interessiert mich nicht” Robert Fischer(Hrsg). İnterview mit Wolfgang Limmer und Fritz Rumler. Verlag der Autoren:Frankfurter am Main:493-555.
 • Fischer, Robert;Joe Hembus (1981). Der Neue Deutsche Film-1960-1980. Goldmann Verlag:München.
 • Kafalı, N., (1999). Alman Sinemasının Büyük İsmi: Rainer Werner Fassbinder,1945 – 1982, Kurgu Dergisi, Sayı 16. S.s.: 29 – 39.
 • Kellner, D. & Ryan, M. (2010). Politik Kamera - Çağdaş Hollywood Sinemasının İdeolojisi ve Politikası. Ayrıntı:İstanbul.
 • Mungan, M., (2007). “Özgürlüğün Zorbalık Hakkı Üzerine Bir Tarih: 19 Haziran 1974.” Kullanılmış Biletler. İstanbul: Metis.
 • Özlü, T., (2010), Yeryüzüne Dayanabilmek İçin. YKY:İstanbul.
 • Philips, A., (2015). Kaçırdıklarımız – Yaşanmamış Hayata Övgü. Metis:İstanbul.
 • Rich, A., (1995). Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution, W. W. Norton &Company. New York - London.
 • Töteberg, M., (2011). Rainer Werner Fassbinder, Rowohlt Taschenbuch Verlag: Hamburg.
 • Wittig, M., (1980), On ne Naît Pas Femme. Çev. Murat Karakoç, Questions Féministes (Nouvelles Questions Féministes & Questions Feministes) 8: 75–84.
 • İnternet Kaynakları
 • Behrens, U., (1972), Die bitteren Tränen der Petra von Kant, New Yorker Films. http://www.filmzentrale.com/rezis/bitterentraenenderPetra vonkantub.htm Erişim Tarihi: 30.11.2015.
 • Weiß, H., (2015). Der München-Kosmos des Rainer Werner Fassbinder, Die Welt, Web, http://www.welt.de/regionales/bayern/article141657521/Der-Muenchen-Kosmos-des-Rainer-Werner-Fassbinder.html Erişim Tarihi: 17.10.2015.
 • 50 Jahre Oberhausener Manifest: Die ins blühende Beetpinkelten, Von Lars-Olav Beier, http://www.spiegel.de/kultur/kino/oberhausener-kurzfilmfest-erinnert-an-manifest-der-jungregisseure-1962-a- 830294.html E.T.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6611-4962
Author: Selami İNCE (Primary Author)
Institution: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1873-1077
Author: Emine UÇAR İLBUĞA
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 26, 2019

APA İNCE, S , UÇAR İLBUĞA, E . (2019). Fassbinder Sinemasında Güç/İktidar ve Aşk Ekseninde Kadınlar. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (30) , 9-33 . DOI: 10.16878/gsuilet.461877