Year 2018, Volume , Issue 28, Pages 257 - 277 2018-06-28

A Foucauldian analysis of power: Communicational processes in Turkish prisons
Une analyse foucaldienne du pouvoir : les processus communicationnels dans les prisons en Turquie
Foucaultcu Bir İktidar Analizi: Türkiye’de Hapishanelerde İletişimsel Süreçler

Mehtap ÖZSOY [1]


Cette étude vise à examiner, à partir de l›analyse de pouvoir de Foucault, les pratiques développées par les prisonniers et l’aspect communicationnelle de ces pratiques. Les prisonniers interrogés ont été sélectionnés parmi ceux qui ont été emprisonnés dans la période de 1979-2002. Le cadre théorique traite les relations de pouvoir, les thèmes de la résistance et de la liberté foucaldiennes, l’espace et les prisons comme un champ de conflit politique. Les entretiens ont été structurés de manière à examiner la vie quotidienne, les techniques de communication créatives. Les processus de la communication ont été abordés comme une forme de résistance. Dans ce travail, en reprenant l’analyse du pouvoir de Foucault et on propose une recherche à micro-échelle dans le domaine de l’application du pouvoir. De cette façon, le fonctionnement du pouvoir est examiné du point de vue des dynamiques de la résistance.


Cette étude vise à examiner, à partir de l›analyse de pouvoir de Foucault, les pratiques développées par les prisonniers et l’aspect communicationnelle de ces pratiques. Les prisonniers interrogés ont été sélectionnés parmi ceux qui ont été emprisonnés dans la période de 1979-2002. Le cadre théorique traite les relations de pouvoir, les thèmes de la résistance et de la liberté foucaldiennes, l’espace et les prisons comme un champ de conflit politique. Les entretiens ont été structurés de manière à examiner la vie quotidienne, les techniques de communication créatives. Les processus de la communication ont été abordés comme une forme de résistance. Dans ce travail, en reprenant l’analyse du pouvoir de Foucault et on propose une recherche à micro-échelle dans le domaine de l’application du pouvoir. De cette façon, le fonctionnement du pouvoir est examiné du point de vue des dynamiques de la résistance.


Bu çalışma, Foucault’nun iktidar analizinden hareketle mahpusların hapishane mekânında ne tür pratikler geliştirdiklerini ve bu pratiklerin iletişimsel boyutunu incelemeyi hedeflemektedir. Çalışmada görüşülen mahpuslar 19792002 arasındaki süreci yaşayan kişilerdir. Teorik çerçevede iktidar ilişkileri, Foucault’da direniş ve özgürlük temaları, politik bir çekişme alanı olarak mekân ve hapishaneler ele alınırken, görüşmelerle hapishanelerdeki gündelik hayat, yaratıcı iletişim teknikleri sorgulanmış ve iletişimsel süreçler birer direniş biçimi olarak ele alınmıştır. Çalışma, bu anlamıyla Foucault’nun iktidar analizlerini teorik bir bakışla ele alırken literatürde eksik olduğu gözlemlenen iktidarın uygulama alanına dair mikro ölçekte bir araştırma sunmuştur. Böylelikle iktidarın işleyişi direniş dinamikleri penceresinden değerlendirilmiştir. 
 • Bauman, Z. (2012). Yasa Koyucular ile Yorumcular. (K. Atakay, Çev.). Üçüncü Baskı, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Bauman, Z. (2014). Küreselleşme. (A. Yılmaz, Çev.). Beşinci Baskı, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Dursun, Ç. (2013). İletişim Kuram Kritik. Birinci Baskı, Ankara: İmge Kitabevi.
 • Foucault, M. (1992). Hapishanenin Doğuşu. (M. A. Kılıçbay Çev.).Beşinci baskı, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
 • Foucault, M. (2011). Bilginin Arkeolojisi. (V. Urhan Çev.). Birinci Baskı, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Foucault, M. (2011). Büyük Kapatılma. (I. Ergüden, F.Keskin Çev.). Üçüncü Baskı, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Foucault, M. (2011). Entelektüelin Siyasi İşlevi. (I. Ergüden, vd.,Çev.). Üçüncü Baskı, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Foucault, M. (2011). Özne ve İktidar. (I. Ergüden ve O. Akınhay Çev.).Üçüncü Baskı, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Foucault, M. (2012). İktidarın Gözü, (I. Ergüden Çev.).Üçüncü Baskı, İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Foucault M. (2013). Toplumu Savunmak Gerekir. (Ş.Aktaş Çev.). Altıncı Baskı, Ankara: YKY Yayınları.
 • Harvey, D. (2014). Sosyal Adalet ve Şehir. (M.Moralı Çev.). Dördüncü Baskı, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Keskin, F. (2011). Özne ve İktidar, M. Foucault, Özne ve İktidar: Seçme Yazılar 2 İçinde (11-25). Ankara: Ayrıntı Yayınları.
 • Lefebvre, H. (2013). Gündelik Hayatın Eleştirisi (2). (I. Ergüden Çev.). Birinci Baskı, İstanbul: Sel Yayınları.
 • Lyon, D. (2006). Gündelik Hayatı Kontrol Etmek” Gözetlenen Toplum.(G. Soykan Çev.). İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Öztürk, S. (2012). Mekân ve İktidar, Birinci Basım, Ankara:
 • Phoneix Revel, J. (2005). Güncelliğin Bir Ontolojisi, (K. Atakay Çev.) Birinci basım, İstanbul: Otonom Yayıncılık
 • Türker M. (2003). Yapı Tipolojisi, “F Tipi” Cezaevi Mimari Tasarımının Çağdaş Cezaevleri Mimari Mo.dellerinin Gelişme Sürecindeki Yeri, Ege Mimarlık Dergisi, 2 (46), 43-45
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehtap ÖZSOY
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Dates

Publication Date : June 28, 2018

APA Özsoy, M . (2018). Foucaultcu Bir İktidar Analizi: Türkiye’de Hapishanelerde İletişimsel Süreçler . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (28) , 257-277 . DOI: 10.16878/gsuilet.436055