Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Farklı Kuşakların Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerine Yönelik Tutumları: X Ve Y Kuşakları Üzerine Betimsel Bir Analiz

Year 2018, Volume , Issue 29, 161 - 182, 25.12.2018
https://doi.org/10.16878/gsuilet.500844

Abstract

Maddi varlıklarla farklılaşmanın neredeyse imkansız hale geldiği günümüz rekabet ortamı ve modern yönetim anlayışında şirketlerin paydaşlarının algı ve beklentilerini göz ardı etmesi düşünülemez. Özellikle tüketiciler olmak üzere paydaşlar her geçen gün artan bilinç ve duyarlılık seviyesi ile teknolojik gelişmelerle şeffaflaşan iletişim ortamı aracılığıyla denetlediği şirketlere iyi bir kurumsal vatandaş olmaktan başka bir şans bırakmamaktadır. Paydaşlarının desteğini kaybetmeyi göze alamayan şirketler ise KSS faaliyetlerine daha fazla kaynak aktarmaktadır. Ancak bireylerin KSS kavramına yönelik algı ve beklentileri farklılaşabilmektedir. Zira bireylerin ait oldukları her kuşağın belirli karakteristik özellikleri ve bu doğrultuda farklılaşan algı ve beklentileri mevcuttur. KSS kavramını X ve Y kuşakları gözünden betimsel analiz yöntemi ile inceleyen bu çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Görüşmelerin analizi sonucunda bireylerin KSS faaliyetlerine yönelik tutumları üzerinde ait oldukları kuşakların belirgin bir etkisi görülmezken; cinsiyet, eğitim seviyesi, gelir ve yeni iletişim teknolojilerinin kullanım düzeylerinin etkili olduğu görülmüştür.


 

References

 • Adıgüzel, O., Batur, H. Z. ve Ekşil, N. (2014). Kuşakların Değişen Yüzü ve Y Kuşağı İle Ortaya Çıkan Yeni Çalışma Tarzı: Mobil Yakalılar. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 165-182.
 • Aktan, D. (2017). Mindful Consumption and Generatıon Y: Comprehension, Conceptualization and Communıcatıon. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İzmir Ekonomi Üniversitesi.
 • Altuntuğ, N. (2012). Kuşaktan Kuşağa Tüketim Olgusu ve Geleceğin Tüketici Profili,Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 4(1), 203-212.
 • Aydede, C. (2007). Yükselen Trend Kurumsal Sosyal Sorumluluk. İstanbul: MediCat.
 • Barbaros, K. (15 Mayıs 2017). Kuşakları Anlamak ve Yönetmek. Erişim 14 Mart 2018, http://www.humanica.com.tr/kusaklari-anlamak-yonetmek/
 • Brown, M. (2013). Y Kuşağı İnovasyon Araştırması. Erişim 5 Temmuz, http://www.deloitteegitimvakfi.org.tr/UserFiles/Documents/Y_Kusagi_Inovasyon.pdf
 • Carroll, A. B. (1991), The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. Business Horizons, July-August, 39-48.
 • Cole, K. S. (2008). UPS and Zoo Atlanta: A Case Study on Corporate Social Responsibility. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Georgia State Universitesi.
 • Çekmecelioğlu, H. ve Güler, D. (2013). Çalışanların İş tutum ve Davranışlarının Kurumsal İtibar Üzerindeki Etkileri, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(47), 125-139.
 • Çetin, A. G. ve Başol, O. (2014). X ve Y Kuşağı: Çalışmanın Anlamında Bir Değişme Var mı?. Electronic Journal of Vocational Colleges. Aralık Sayısı, 1-15.
 • Debling, F. (1999). Mail Myopia: or Examining Financial Services Marketing From a Brand Commitment Perspective. International Journal of Bank Marketing, 17(5), 251-259.
 • Deren Van Het Hof, S. (2009). Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Şirketlerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Anlayışları, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 28, 153-183.
 • Deren Van Het Hof, S. ve Hoştut, S. (2018). AB ve Türkiye Politikaları Ekseninde Kobi'ler ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk. Selçuk İletişim, 11, 102-124.
 • Doyle, P. (2003). Değer Temelli Pazarlama. (G. Barış, Çev). İstanbul: MediaCat.
 • Eastman, K. J. ve Liu, J. (2012). The İmpact of Generational Cohorts on Status Consumption: an Exploratory Look at Generational Cohort and Demographics on Status Consumption. Journal of Consumer Marketing, 29 (2). 93-102.
 • Erden A. S. (2013). Kuşaklar Arasındaki Farklılıklar ve Örgütsel Yansımaları. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 93-112. Erdil S. ve Uzun Y. (2009). Marka Olmak. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Faircloth, J. B., Capella, L. M. ve Alford B. L. (2001). The Effect of Brand Attitude and Brand Image on Brand Equity. Journal of Marketing Theory and Practice, 9 (3), 61-75.
 • Gil, R. B., Andre´s E. F. ve Salinas E. M., (2007). Family as a Source of Consumer-Based Brand Equity. Journal of Product and Brand Management, 16(3), 188–199.
 • Howe, N. (13 Ağustos 2014). The Silent Generation, "The Lucky Few”. Erişim 12 Mart 2018.https://www.forbes.com/sites/neilhowe/2014/08/13/the-silent-generation-the-lucky-few-part-3-of-7/#40373e4c2c63 Jacoby, J. (1971). A Model of Multi-Brand Loyalty. Journal of Advertising Research, 11(3), 25-31.
 • Joshi, A., Dencker, J. C. ve Franz, G. (2011). Generations in Organizations, Research in Organizational Behavior, 31, 177-205. Karasar, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi Kavramlar İlkeler Teknikler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Keller, K. L. (2000). The Brand Report Card. Harvard Business Review, January-February, 1-10.
 • Kotler, P. ve Lee, N. (2006). Kurumsal Sosyal Sorumluluk. ( S. Kaçamak, Çev.). İstanbul: MediaCat.
 • Lower, J. (2008). Brace Yourself Here Comes Generation Y. Crıtıcal Care Nurse, 28(5), 80-84.
 • Lyons, S. T., Duxbuky, L. ve Higgins, C. (2007). An Empirical Assessment of Generational Differences in Basic Human. Values. Psychological Reports, 101, 339-352.
 • Mavnacıoğlu, K. (2015). Kurumsal İletişim Sosyal Medya Yönetimi: Kurumsal Blog Odaklı Yaklaşım. İstanbul: Beta Yayınları. Nash, L. L. (1978). Concepts of Existence: Greek Origins of Generational Thought, Daedalus, 107(4), 1-21
 • Okay, A. ve Okay, A. (2005), Halkla İlişkiler Kuram Strateji ve Uygulamaları. İstanbul: Der Yayınları. Pilcher, J. (1994). Mannheim's Sociology of Generations: An Undervalued Legacy, British Journal of Sociology, 45(3), 481-495.
 • Schwaiger, M. (2004). Components and Parameters of Corporate Reputation - An Emprical Study, Schmalenbach Business Review, 56(1), 46-71.
 • Sherman, R. (2006). Leading a Multigenerational Nursing Workforce: Issues, Challenges and Strategies. OJIN: The Online Journal of Issues in Nursing, 11 (2). Available at http://www.nursingworld.org/ojin.
 • Straughan, R. D. ve Roberts, J. A. (1999). Environmental Segmentation Alternatives: A Look at Green Consumer Behavior in the New Millennium. Journal of Consumer Marketing, 16(6), 558-575.
 • Şimşek, S. (2008). Küresel Marka Reklamları. İstanbul: Literatürk Yayınları.
 • Türk Dil Kurumu. Erişim 12 Mart 2018. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=KU%C5%9EAK
 • Twenge, J. M. ve Campell S. M. (2008), Generational Differences in Psychological Traits and Their Impact on The Workplace, Journal of Managerial Psychology, 23(8), 862-877.
 • Twenge, J. M., Campell, S. M., Hoffman B. J. ve Lance C. E. (2010), Generational Differences in Work Values: Leisure and Extrinsic Values Increasing, Social and Intrinsic Values Decreasing, Journal of Management, 36(5), 1117-1142.
 • What’s in a Generational Label?. Erişim 22 Mart 2018. https://www.nefe.org/portals/0/NEFE%20Digest/January-February-2015.pdf Wu, S. ve Wang, W.H. (2014). Impact of CSR Perception on Brand Image, Brand Attitude and Buying Willingness: A Study of a Global Cafe. International Journal of Marketing Studies, 6 (6), 43-56.
 • Yalman, S. (2009). Bugün Markanıza Bir Bakın. İstanbul: Dünya Basımevi.
 • Yıldırım, H. ve Şimşek, A. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Seçkin Yayıncılık.

Year 2018, Volume , Issue 29, 161 - 182, 25.12.2018
https://doi.org/10.16878/gsuilet.500844

Abstract

References

 • Adıgüzel, O., Batur, H. Z. ve Ekşil, N. (2014). Kuşakların Değişen Yüzü ve Y Kuşağı İle Ortaya Çıkan Yeni Çalışma Tarzı: Mobil Yakalılar. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 165-182.
 • Aktan, D. (2017). Mindful Consumption and Generatıon Y: Comprehension, Conceptualization and Communıcatıon. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İzmir Ekonomi Üniversitesi.
 • Altuntuğ, N. (2012). Kuşaktan Kuşağa Tüketim Olgusu ve Geleceğin Tüketici Profili,Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 4(1), 203-212.
 • Aydede, C. (2007). Yükselen Trend Kurumsal Sosyal Sorumluluk. İstanbul: MediCat.
 • Barbaros, K. (15 Mayıs 2017). Kuşakları Anlamak ve Yönetmek. Erişim 14 Mart 2018, http://www.humanica.com.tr/kusaklari-anlamak-yonetmek/
 • Brown, M. (2013). Y Kuşağı İnovasyon Araştırması. Erişim 5 Temmuz, http://www.deloitteegitimvakfi.org.tr/UserFiles/Documents/Y_Kusagi_Inovasyon.pdf
 • Carroll, A. B. (1991), The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. Business Horizons, July-August, 39-48.
 • Cole, K. S. (2008). UPS and Zoo Atlanta: A Case Study on Corporate Social Responsibility. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Georgia State Universitesi.
 • Çekmecelioğlu, H. ve Güler, D. (2013). Çalışanların İş tutum ve Davranışlarının Kurumsal İtibar Üzerindeki Etkileri, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(47), 125-139.
 • Çetin, A. G. ve Başol, O. (2014). X ve Y Kuşağı: Çalışmanın Anlamında Bir Değişme Var mı?. Electronic Journal of Vocational Colleges. Aralık Sayısı, 1-15.
 • Debling, F. (1999). Mail Myopia: or Examining Financial Services Marketing From a Brand Commitment Perspective. International Journal of Bank Marketing, 17(5), 251-259.
 • Deren Van Het Hof, S. (2009). Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Şirketlerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Anlayışları, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 28, 153-183.
 • Deren Van Het Hof, S. ve Hoştut, S. (2018). AB ve Türkiye Politikaları Ekseninde Kobi'ler ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk. Selçuk İletişim, 11, 102-124.
 • Doyle, P. (2003). Değer Temelli Pazarlama. (G. Barış, Çev). İstanbul: MediaCat.
 • Eastman, K. J. ve Liu, J. (2012). The İmpact of Generational Cohorts on Status Consumption: an Exploratory Look at Generational Cohort and Demographics on Status Consumption. Journal of Consumer Marketing, 29 (2). 93-102.
 • Erden A. S. (2013). Kuşaklar Arasındaki Farklılıklar ve Örgütsel Yansımaları. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 93-112. Erdil S. ve Uzun Y. (2009). Marka Olmak. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Faircloth, J. B., Capella, L. M. ve Alford B. L. (2001). The Effect of Brand Attitude and Brand Image on Brand Equity. Journal of Marketing Theory and Practice, 9 (3), 61-75.
 • Gil, R. B., Andre´s E. F. ve Salinas E. M., (2007). Family as a Source of Consumer-Based Brand Equity. Journal of Product and Brand Management, 16(3), 188–199.
 • Howe, N. (13 Ağustos 2014). The Silent Generation, "The Lucky Few”. Erişim 12 Mart 2018.https://www.forbes.com/sites/neilhowe/2014/08/13/the-silent-generation-the-lucky-few-part-3-of-7/#40373e4c2c63 Jacoby, J. (1971). A Model of Multi-Brand Loyalty. Journal of Advertising Research, 11(3), 25-31.
 • Joshi, A., Dencker, J. C. ve Franz, G. (2011). Generations in Organizations, Research in Organizational Behavior, 31, 177-205. Karasar, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi Kavramlar İlkeler Teknikler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Keller, K. L. (2000). The Brand Report Card. Harvard Business Review, January-February, 1-10.
 • Kotler, P. ve Lee, N. (2006). Kurumsal Sosyal Sorumluluk. ( S. Kaçamak, Çev.). İstanbul: MediaCat.
 • Lower, J. (2008). Brace Yourself Here Comes Generation Y. Crıtıcal Care Nurse, 28(5), 80-84.
 • Lyons, S. T., Duxbuky, L. ve Higgins, C. (2007). An Empirical Assessment of Generational Differences in Basic Human. Values. Psychological Reports, 101, 339-352.
 • Mavnacıoğlu, K. (2015). Kurumsal İletişim Sosyal Medya Yönetimi: Kurumsal Blog Odaklı Yaklaşım. İstanbul: Beta Yayınları. Nash, L. L. (1978). Concepts of Existence: Greek Origins of Generational Thought, Daedalus, 107(4), 1-21
 • Okay, A. ve Okay, A. (2005), Halkla İlişkiler Kuram Strateji ve Uygulamaları. İstanbul: Der Yayınları. Pilcher, J. (1994). Mannheim's Sociology of Generations: An Undervalued Legacy, British Journal of Sociology, 45(3), 481-495.
 • Schwaiger, M. (2004). Components and Parameters of Corporate Reputation - An Emprical Study, Schmalenbach Business Review, 56(1), 46-71.
 • Sherman, R. (2006). Leading a Multigenerational Nursing Workforce: Issues, Challenges and Strategies. OJIN: The Online Journal of Issues in Nursing, 11 (2). Available at http://www.nursingworld.org/ojin.
 • Straughan, R. D. ve Roberts, J. A. (1999). Environmental Segmentation Alternatives: A Look at Green Consumer Behavior in the New Millennium. Journal of Consumer Marketing, 16(6), 558-575.
 • Şimşek, S. (2008). Küresel Marka Reklamları. İstanbul: Literatürk Yayınları.
 • Türk Dil Kurumu. Erişim 12 Mart 2018. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=KU%C5%9EAK
 • Twenge, J. M. ve Campell S. M. (2008), Generational Differences in Psychological Traits and Their Impact on The Workplace, Journal of Managerial Psychology, 23(8), 862-877.
 • Twenge, J. M., Campell, S. M., Hoffman B. J. ve Lance C. E. (2010), Generational Differences in Work Values: Leisure and Extrinsic Values Increasing, Social and Intrinsic Values Decreasing, Journal of Management, 36(5), 1117-1142.
 • What’s in a Generational Label?. Erişim 22 Mart 2018. https://www.nefe.org/portals/0/NEFE%20Digest/January-February-2015.pdf Wu, S. ve Wang, W.H. (2014). Impact of CSR Perception on Brand Image, Brand Attitude and Buying Willingness: A Study of a Global Cafe. International Journal of Marketing Studies, 6 (6), 43-56.
 • Yalman, S. (2009). Bugün Markanıza Bir Bakın. İstanbul: Dünya Basımevi.
 • Yıldırım, H. ve Şimşek, A. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Ahmet AYHAN (Primary Author)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
0000-0003-4500-8658


Selda SARAL GÜNEŞ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
0000-0002-6551-2889

Publication Date December 25, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume , Issue 29

Cite

APA Ayhan, A. & Saral Güneş, S. (2018). Farklı Kuşakların Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerine Yönelik Tutumları: X Ve Y Kuşakları Üzerine Betimsel Bir Analiz . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (29) , 161-182 . DOI: 10.16878/gsuilet.500844

Creative Commons Lisansı