Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Gazetelerin İnternet Sitelerinde Afgan Göçmenlerin Temsili

Year 2022, Issue 36, 34 - 60, 27.06.2022
https://doi.org/10.16878/gsuilet.1086587

Abstract

Bu makalenin konusu haber medyasının Afgan göçmenleri haberleştirmedeki yayın politikasıdır. Haber sosyolojisi literatüründe medyanın olayları, insanları, göçmenleri nasıl sunduğunun önemine dikkat çekilir çünkü insanların içinde yaşadıkları dünyaya, diğer insanlara ve nesnelere dair algı ve düşünceleri önemli oranda medyadan edindikleri haber ve enformasyona yaslanır. Bu nedenle de göçmen veya mültecilerin ev sahibi ülkenin haber medyasında nasıl haberleştirildiği önemli bir konudur. Araştırmada 2015-2021 yıllarını kapsayan 6 yıllık dönemde, ulusal ölçekte yayın yapan 4 gazeteden (Cumhuriyet, Hürriyet, Sabah ve Yeni Şafak) konusu Afgan göçmenler olan 926 adet haber içerik analizi araştırma tekniği aracılığıyla ve 30 adet haber metni de nitel olarak analiz edilmiştir. Araştırmanın önemli bulguları şöyledir: Afgan göçmenler önemli bir simgesel yok edilme ve ötekileştirilmeye maruz bırakılmakta; göç yolunda yakalanma veya tekne batması gibi olumsuz olaylar, suçun faili veya şiddete maruz kalma gibi adli olaylar, iş gücü piyasasında çok ucuz emek olarak ev sahibi ülkede işçilerin ücretini düşürme gibi olumsuz konu ve bağlamlarda haber yapılmaktadır. Afganların “mağdur” veya ev sahibi ülkeyi “tehdit edenler” şeklinde ikili bir temsil aracılığıyla sunulduğu; politik konularda “siyasi silah” veya ekonomik kriz için de “günah keçisi” olarak temsil edildikleri görülmektedir.

References

 • Althusser, A. (2000). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, (Y.Alp ve M. Özışık, Çev.), İstanbul: İletişim
 • Artar, F. (2019). Medyada Sınıfsal Temsil Mücadelesi: Suriyeli Mülteciler ‘Yardıma Muhtaç’ mı ‘Ucuz Emek’ mi?, Sosyoloji Araştırmalar Dergisi, 22(2), 26-61
 • Becker, H. S. (1967). Whose Side Are We On?, Social Problems, Vol.14, No.3, 239-247
 • Göker, G. ve Keskin, S. (2015). Haber Medyası ve Mülteciler: Suriyeli Mültecilerin Türk Yazılı Basınındaki Temsili, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 41, 229-256.
 • Castles, S. ve Miller, M. J. (2008). Göçler Çağı, Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri, (B. U. Bal ve İ. Akbulut, Çev.), İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Coker, D. O. (2019). The Representation Of Syrian Refugees İn Turkey: A Critical Discourse Analysis Of Three Newspapers. Continuum, 33(3), 369-385.
 • Çoban Keneş, H. (2015). Yeni Irkçılığın Kötü Ötekileri: Kürtler, Aleviler, Ermeniler, Ankara: Dipnot.
 • Dimitriadi, A. (2013). Migration from Afghanistan to third Countries and Greece, Background Report: Migration System 3 (Afghanistan), https://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2013/09/IRMA-Background-Report-AFGHANISTAN_EN-1.pdf
 • Doğanay, Ü. ve Çoban Keneş H. (2016). Yazılı Basında Suriyeli ‘Mülteciler’: Ayrımcı Söylemlerin Rasyonel ve Duygusal Gerekçelerle İnşası, Mülkiye Dergisi, 40 (1), 143-184
 • Dursun, Ç. (2007). Haklar Haberciliği Doğası ve Olanağı, FelsefeLogos 33-34, 129-139
 • Erdoğan, M. M. (2019). Türkiyede’ki Suriyeli Mülteciler, Erişim16.04.2022, https://kesintisizegitim.wpcomstaging.com/wp-content/uploads/2021/03/turkiyedeki- suriyeliler.pdf
 • Efe (2015). Türk Basınında Suriyeli Sığınmacılar, SETA Yayınları 57. Erişim 12.04.2022, http://file.setav.org/Files/Pdf/20151225180911_turk-basininda-suriyeli-siginmacilar-pdf.pdf
 • Efe, İ., Pandır, M., & F. Paksoy, A. (2018). Algılar ve Gerçekler Arasında Türk Basınında Suriyeli Sığınmacılar. İstanbul: Nobel Bilimsel Eserler
 • Fryberg, S. A., vd. (2012). How The Media Frames The İmmigration Debate: The Critical Role of Location and Politics, Analyses of Social Issues and Public Policy, 12:1, 96–112
 • Fürsich, E. (2010). Media and the Representation of Others. International Social Science Journal, 16 (199), 113-130.
 • Goodson, L. (2001). Afghanistan's Endless War: State Failure, Regional Politics, and The Rise of the Taliban, Seattle: University of Washington Press.
 • Gözde, K. (2019). Yeni Medyada Nefret Söylemi: Youtube’da Suriyeli Mültecilere Karşı Üretilen Nefret Söylemi Üzerine Bir Araştırma, The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences 5.1, 1-20.
 • Mora, N. (2008). Üçüncü Sayfada Türk Toplumu, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt.5, Sayı.2, 1-15.
 • Hall, S. (1994) İdeolojinin Yeniden Keşfi: Medya Çalışmalarında Baskı Altında Tutulanın Geri Dönüşü, (M. Küçük, Çev.), Medya İktidar İdeoloji, M. Küçük, (Ed.), Ankara: Ark
 • Hall, S. (2003) Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. 3. Edition London : Sage
 • Hall, S. (2002). Medya ve İdeoloji: İdeoloji ve İletişim Kuramı, (S. İrvan, Çev.) Medya, Kültür, Siyaset. S. İrvan (Ed.), Ankara: Ark
 • Hansen, A ve Machin, D. (2019) Media and Communication Research Methods, (2.Edt)., London: Macmillan International
 • Howarth, C. (2011). Representations, Identity, and Resistance in Communication. The social Psychology of Communication, D. Hook, B. Franks, M.Bauer, (Ed.), London: Palgrave, 153- 168
 • Jawad, H., Koehler, J. ve Gosztonyi, K. (2016). Reasons for the Current Afghan Migration to the EU Qualitative research on the reasons for and against migrating to the EU in North and North-East Afghanistan, A report to the Germany Foreign Office by: Afghan Human Rights Research and Advocacy Organisation (AHRRAO), Mazar-e Sharif, Afghanistan.
 • Karadağ, S. (2021) The Ghosts of Istanbul: Afghans at the Margins of the Precarity, İstanbul: Göç Araştırmaları Derneği, Erişim 10.03.2022, https://www.gocarastirmalaridernegi.org/attachments/article/193/GHOSTS%20OF%20ISTANBUL%20N.pdf.
 • Kolukırık, S. (2019). Mülteci ve Sığınmacı Olgusunun Medyadaki Görünümü: Medya Politiği Üzerine Bir Değerlendirme, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 1-20.
 • Krippendorff, K. (2013). Content Analysis An Intrduction to Its Methodology, (3.Edt.) London: Sage
 • Loschmann, C.,Kuschminder, K., Siegel, M. (2014). The Root Causes Of Movement: Exploring The Determinants Of Irregular Migration From Afghanistan, Irregular Migration Research Programme Occasional Paper Series 11|2014, Erişim 13.04.2022, https://www.homeaffairs.gov.au/research-and-stats/files/irregular-migration-afghanistan.pdf
 • Margesson, R. (2007) Afghan Refugees: Current Status and Future Prospects, CRS Report for Congress, Erişim: 16.04.2022 https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA464830.pdf
 • Mayr, A (2008) Language and Power: An Introduction to Insitituional Discourse, London: Continuum
 • McKee, A. (2003) Textual Analysis: A Beginner’s Guide, London: Sage
 • Miles, M, B., ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. (2nd ed), California: Sage
 • Nyers, P. (2006) Rethinking Refugees: Beyond States of Emergency, London:Routledge. Özer, Ö. (2011) Haber Söylem İdeoloji: Eleştirel Haber Çözümlemeleri, Konya: Literatürk
 • Özoran, B., ve Seyidov, l. (2020). Drawing a Portrait of Refugee Representation in Turkish Newspapers, Minority Women and Western Media: Challenging Representations and Articulating New Voices, M. Bashri ve S. Ahmed (Ed.) Maryland: Lexington Books
 • Patton, M.Q. (2002). Qualitative Research And Evaluation Methods (3rd Ed.). London: Sage.
 • Saito, M. (2009). Searching For My Homeland, Dilemmas Between Borders: Experiences Of Young Afghans Returning "Home" From Pakistan And Iran. Erişim 5.1.2022, https://www.refworld.org/pdfid/4a76aa352.pdf.
 • Sert, D. Ş ve Danış. D. (2021). Framing Syrians in Turkey: State Control and No Crisis Discourse, International Migration Vol. 59 (1), 197-214.
 • Shoemaker, P., ve D. Reese, S. (2002). İdeolojinin Medya İçeriği Üzerindeki Etkisi. (S. İrvan, Çev.) Medya, Kültür, Siyaset, S. İrvan, (Ed.), Ankara: Alp Yayınevi.
 • Sunata, U. and Yıldız, E. (2018), “Representation of Syrian Refugees in the Turkish Media”, Journal of Applied Journalism & Media Studies, 7:1, 129–51,
 • van Dijk, T. (2003). Political discourse and ideology. Erişim 26.12.2021 http://opendata.dspace.ceu.es/bitstream/10637/6038/1/N_I_pp207_225.pdf
 • van Dijk, T. (2019). “Söylem ve Göç”, Avrupa Göç Çalışmalarında Nitel Araştırmalar, (Çevirenler: Ayşecan Ay, Canan Coşkan, Funda Karapehlivan ve Zuhal Karagöz)
 • Yıldırım, S. G. (2018). “Göç ve Afganlar: ‘İstikrarlı Mülteciler’”. Göç Araştırmaları Dergisi, 4(2), 128-159.

Representation of Afghan Immigrants on Newspapers’ Websites

Year 2022, Issue 36, 34 - 60, 27.06.2022
https://doi.org/10.16878/gsuilet.1086587

Abstract

The subject of this article is the editorial policy of the news media in reporting Afghan immigrants. In the literature of news sociology, attention is drawn to the importance of how the media presents events, people, and immigrants because people's perceptions and thoughts regarding the world they live in, other people, and objects rely heavily on the news and information they obtain from the media. Therefore, how the host country’s mass media report immigrants or refugees is a crucial issue. This research analyzes 926 coverage of news on Afghan immigrants/refugees at four outstanding Turkish national dailies (Cumhuriyet, Hürriyet, Sabah, and Yeni Şafak) for a period of 6 years (from 2015 to 2021), through content analysis. In addition, 30 news texts were also analyzed qualitatively. It has been seen that news has been made mostly about negative events such as being caught on the migration route or the sinking of a boat, forensic events such as committing crimes or being exposed to violence, and reducing the wages of workers in the host country as very cheap labor in the labor market. We conclude that Afghans are represented through a dual representation as “victims” or “threats” to the host country, and they are represented as “political weapons” in political matters or “scapegoats” for the economic crisis.

References

 • Althusser, A. (2000). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, (Y.Alp ve M. Özışık, Çev.), İstanbul: İletişim
 • Artar, F. (2019). Medyada Sınıfsal Temsil Mücadelesi: Suriyeli Mülteciler ‘Yardıma Muhtaç’ mı ‘Ucuz Emek’ mi?, Sosyoloji Araştırmalar Dergisi, 22(2), 26-61
 • Becker, H. S. (1967). Whose Side Are We On?, Social Problems, Vol.14, No.3, 239-247
 • Göker, G. ve Keskin, S. (2015). Haber Medyası ve Mülteciler: Suriyeli Mültecilerin Türk Yazılı Basınındaki Temsili, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 41, 229-256.
 • Castles, S. ve Miller, M. J. (2008). Göçler Çağı, Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri, (B. U. Bal ve İ. Akbulut, Çev.), İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Coker, D. O. (2019). The Representation Of Syrian Refugees İn Turkey: A Critical Discourse Analysis Of Three Newspapers. Continuum, 33(3), 369-385.
 • Çoban Keneş, H. (2015). Yeni Irkçılığın Kötü Ötekileri: Kürtler, Aleviler, Ermeniler, Ankara: Dipnot.
 • Dimitriadi, A. (2013). Migration from Afghanistan to third Countries and Greece, Background Report: Migration System 3 (Afghanistan), https://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2013/09/IRMA-Background-Report-AFGHANISTAN_EN-1.pdf
 • Doğanay, Ü. ve Çoban Keneş H. (2016). Yazılı Basında Suriyeli ‘Mülteciler’: Ayrımcı Söylemlerin Rasyonel ve Duygusal Gerekçelerle İnşası, Mülkiye Dergisi, 40 (1), 143-184
 • Dursun, Ç. (2007). Haklar Haberciliği Doğası ve Olanağı, FelsefeLogos 33-34, 129-139
 • Erdoğan, M. M. (2019). Türkiyede’ki Suriyeli Mülteciler, Erişim16.04.2022, https://kesintisizegitim.wpcomstaging.com/wp-content/uploads/2021/03/turkiyedeki- suriyeliler.pdf
 • Efe (2015). Türk Basınında Suriyeli Sığınmacılar, SETA Yayınları 57. Erişim 12.04.2022, http://file.setav.org/Files/Pdf/20151225180911_turk-basininda-suriyeli-siginmacilar-pdf.pdf
 • Efe, İ., Pandır, M., & F. Paksoy, A. (2018). Algılar ve Gerçekler Arasında Türk Basınında Suriyeli Sığınmacılar. İstanbul: Nobel Bilimsel Eserler
 • Fryberg, S. A., vd. (2012). How The Media Frames The İmmigration Debate: The Critical Role of Location and Politics, Analyses of Social Issues and Public Policy, 12:1, 96–112
 • Fürsich, E. (2010). Media and the Representation of Others. International Social Science Journal, 16 (199), 113-130.
 • Goodson, L. (2001). Afghanistan's Endless War: State Failure, Regional Politics, and The Rise of the Taliban, Seattle: University of Washington Press.
 • Gözde, K. (2019). Yeni Medyada Nefret Söylemi: Youtube’da Suriyeli Mültecilere Karşı Üretilen Nefret Söylemi Üzerine Bir Araştırma, The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences 5.1, 1-20.
 • Mora, N. (2008). Üçüncü Sayfada Türk Toplumu, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt.5, Sayı.2, 1-15.
 • Hall, S. (1994) İdeolojinin Yeniden Keşfi: Medya Çalışmalarında Baskı Altında Tutulanın Geri Dönüşü, (M. Küçük, Çev.), Medya İktidar İdeoloji, M. Küçük, (Ed.), Ankara: Ark
 • Hall, S. (2003) Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. 3. Edition London : Sage
 • Hall, S. (2002). Medya ve İdeoloji: İdeoloji ve İletişim Kuramı, (S. İrvan, Çev.) Medya, Kültür, Siyaset. S. İrvan (Ed.), Ankara: Ark
 • Hansen, A ve Machin, D. (2019) Media and Communication Research Methods, (2.Edt)., London: Macmillan International
 • Howarth, C. (2011). Representations, Identity, and Resistance in Communication. The social Psychology of Communication, D. Hook, B. Franks, M.Bauer, (Ed.), London: Palgrave, 153- 168
 • Jawad, H., Koehler, J. ve Gosztonyi, K. (2016). Reasons for the Current Afghan Migration to the EU Qualitative research on the reasons for and against migrating to the EU in North and North-East Afghanistan, A report to the Germany Foreign Office by: Afghan Human Rights Research and Advocacy Organisation (AHRRAO), Mazar-e Sharif, Afghanistan.
 • Karadağ, S. (2021) The Ghosts of Istanbul: Afghans at the Margins of the Precarity, İstanbul: Göç Araştırmaları Derneği, Erişim 10.03.2022, https://www.gocarastirmalaridernegi.org/attachments/article/193/GHOSTS%20OF%20ISTANBUL%20N.pdf.
 • Kolukırık, S. (2019). Mülteci ve Sığınmacı Olgusunun Medyadaki Görünümü: Medya Politiği Üzerine Bir Değerlendirme, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 1-20.
 • Krippendorff, K. (2013). Content Analysis An Intrduction to Its Methodology, (3.Edt.) London: Sage
 • Loschmann, C.,Kuschminder, K., Siegel, M. (2014). The Root Causes Of Movement: Exploring The Determinants Of Irregular Migration From Afghanistan, Irregular Migration Research Programme Occasional Paper Series 11|2014, Erişim 13.04.2022, https://www.homeaffairs.gov.au/research-and-stats/files/irregular-migration-afghanistan.pdf
 • Margesson, R. (2007) Afghan Refugees: Current Status and Future Prospects, CRS Report for Congress, Erişim: 16.04.2022 https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA464830.pdf
 • Mayr, A (2008) Language and Power: An Introduction to Insitituional Discourse, London: Continuum
 • McKee, A. (2003) Textual Analysis: A Beginner’s Guide, London: Sage
 • Miles, M, B., ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. (2nd ed), California: Sage
 • Nyers, P. (2006) Rethinking Refugees: Beyond States of Emergency, London:Routledge. Özer, Ö. (2011) Haber Söylem İdeoloji: Eleştirel Haber Çözümlemeleri, Konya: Literatürk
 • Özoran, B., ve Seyidov, l. (2020). Drawing a Portrait of Refugee Representation in Turkish Newspapers, Minority Women and Western Media: Challenging Representations and Articulating New Voices, M. Bashri ve S. Ahmed (Ed.) Maryland: Lexington Books
 • Patton, M.Q. (2002). Qualitative Research And Evaluation Methods (3rd Ed.). London: Sage.
 • Saito, M. (2009). Searching For My Homeland, Dilemmas Between Borders: Experiences Of Young Afghans Returning "Home" From Pakistan And Iran. Erişim 5.1.2022, https://www.refworld.org/pdfid/4a76aa352.pdf.
 • Sert, D. Ş ve Danış. D. (2021). Framing Syrians in Turkey: State Control and No Crisis Discourse, International Migration Vol. 59 (1), 197-214.
 • Shoemaker, P., ve D. Reese, S. (2002). İdeolojinin Medya İçeriği Üzerindeki Etkisi. (S. İrvan, Çev.) Medya, Kültür, Siyaset, S. İrvan, (Ed.), Ankara: Alp Yayınevi.
 • Sunata, U. and Yıldız, E. (2018), “Representation of Syrian Refugees in the Turkish Media”, Journal of Applied Journalism & Media Studies, 7:1, 129–51,
 • van Dijk, T. (2003). Political discourse and ideology. Erişim 26.12.2021 http://opendata.dspace.ceu.es/bitstream/10637/6038/1/N_I_pp207_225.pdf
 • van Dijk, T. (2019). “Söylem ve Göç”, Avrupa Göç Çalışmalarında Nitel Araştırmalar, (Çevirenler: Ayşecan Ay, Canan Coşkan, Funda Karapehlivan ve Zuhal Karagöz)
 • Yıldırım, S. G. (2018). “Göç ve Afganlar: ‘İstikrarlı Mülteciler’”. Göç Araştırmaları Dergisi, 4(2), 128-159.

Représentation des immigrants afghans sur les sites internet des journaux

Year 2022, Issue 36, 34 - 60, 27.06.2022
https://doi.org/10.16878/gsuilet.1086587

Abstract

Le sujet de cet article est la représentation des réfugiés afghans dans les médias. Dans la littérature de la sociologie de l’information, l'attention est attirée sur l’importance de la manière dont les médias présentent les événements, les personnes et les immigrés ; parce que les perceptions et les structures de pensée des gens sur le monde dans lequel ils vivent dépendent fortement des nouvelles et des informations qu'ils obtiennent par le biais des médias. Par conséquent, la manière dont les immigrés ou les réfugiés sont représentés dans les médias d'information du pays d'accueil est une question importante. Dans notre étude, la représentation des immigrés et réfugiés afghans dans la presse turque a été analysée. Cette recherche étudie un total de 926 informations et 30 articles sur les immigrants/réfugiés afghans dans 4 quotidiens nationaux (Cumhuriyet, Hürriyet, Sabah et Yeni Şafak) sur une période de 6 ans (de 2015 à 2021), en utilisant la technique de l’analyse du contenu. Les résultats montrent que les réfugiés afghans sont exposés à une importante destruction symbolique et/ou marginalisation. En effet, les nouvelles portaient principalement sur des événements négatifs tels que l’arrestation sur la route migratoire pendant le voyage ou après un naufrage de bateau, l’accusation ou victimisation et la tenue comme responsable des réductions de salaires des travailleurs locaux du fait du prix très bas de la main-d'œuvre de ces immigrants sur le marché du travail. Si l’on constate que les Afghans sont présentés à travers une double représentation comme des « victimes » ou des « traîtres » dans l’actualité, on peut dire qu'ils peuvent également être utilisés pour une cause politique tout en étant transformés en « boucs émissaires » comme l’origine de crises économiques.

References

 • Althusser, A. (2000). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, (Y.Alp ve M. Özışık, Çev.), İstanbul: İletişim
 • Artar, F. (2019). Medyada Sınıfsal Temsil Mücadelesi: Suriyeli Mülteciler ‘Yardıma Muhtaç’ mı ‘Ucuz Emek’ mi?, Sosyoloji Araştırmalar Dergisi, 22(2), 26-61
 • Becker, H. S. (1967). Whose Side Are We On?, Social Problems, Vol.14, No.3, 239-247
 • Göker, G. ve Keskin, S. (2015). Haber Medyası ve Mülteciler: Suriyeli Mültecilerin Türk Yazılı Basınındaki Temsili, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 41, 229-256.
 • Castles, S. ve Miller, M. J. (2008). Göçler Çağı, Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri, (B. U. Bal ve İ. Akbulut, Çev.), İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Coker, D. O. (2019). The Representation Of Syrian Refugees İn Turkey: A Critical Discourse Analysis Of Three Newspapers. Continuum, 33(3), 369-385.
 • Çoban Keneş, H. (2015). Yeni Irkçılığın Kötü Ötekileri: Kürtler, Aleviler, Ermeniler, Ankara: Dipnot.
 • Dimitriadi, A. (2013). Migration from Afghanistan to third Countries and Greece, Background Report: Migration System 3 (Afghanistan), https://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2013/09/IRMA-Background-Report-AFGHANISTAN_EN-1.pdf
 • Doğanay, Ü. ve Çoban Keneş H. (2016). Yazılı Basında Suriyeli ‘Mülteciler’: Ayrımcı Söylemlerin Rasyonel ve Duygusal Gerekçelerle İnşası, Mülkiye Dergisi, 40 (1), 143-184
 • Dursun, Ç. (2007). Haklar Haberciliği Doğası ve Olanağı, FelsefeLogos 33-34, 129-139
 • Erdoğan, M. M. (2019). Türkiyede’ki Suriyeli Mülteciler, Erişim16.04.2022, https://kesintisizegitim.wpcomstaging.com/wp-content/uploads/2021/03/turkiyedeki- suriyeliler.pdf
 • Efe (2015). Türk Basınında Suriyeli Sığınmacılar, SETA Yayınları 57. Erişim 12.04.2022, http://file.setav.org/Files/Pdf/20151225180911_turk-basininda-suriyeli-siginmacilar-pdf.pdf
 • Efe, İ., Pandır, M., & F. Paksoy, A. (2018). Algılar ve Gerçekler Arasında Türk Basınında Suriyeli Sığınmacılar. İstanbul: Nobel Bilimsel Eserler
 • Fryberg, S. A., vd. (2012). How The Media Frames The İmmigration Debate: The Critical Role of Location and Politics, Analyses of Social Issues and Public Policy, 12:1, 96–112
 • Fürsich, E. (2010). Media and the Representation of Others. International Social Science Journal, 16 (199), 113-130.
 • Goodson, L. (2001). Afghanistan's Endless War: State Failure, Regional Politics, and The Rise of the Taliban, Seattle: University of Washington Press.
 • Gözde, K. (2019). Yeni Medyada Nefret Söylemi: Youtube’da Suriyeli Mültecilere Karşı Üretilen Nefret Söylemi Üzerine Bir Araştırma, The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences 5.1, 1-20.
 • Mora, N. (2008). Üçüncü Sayfada Türk Toplumu, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt.5, Sayı.2, 1-15.
 • Hall, S. (1994) İdeolojinin Yeniden Keşfi: Medya Çalışmalarında Baskı Altında Tutulanın Geri Dönüşü, (M. Küçük, Çev.), Medya İktidar İdeoloji, M. Küçük, (Ed.), Ankara: Ark
 • Hall, S. (2003) Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. 3. Edition London : Sage
 • Hall, S. (2002). Medya ve İdeoloji: İdeoloji ve İletişim Kuramı, (S. İrvan, Çev.) Medya, Kültür, Siyaset. S. İrvan (Ed.), Ankara: Ark
 • Hansen, A ve Machin, D. (2019) Media and Communication Research Methods, (2.Edt)., London: Macmillan International
 • Howarth, C. (2011). Representations, Identity, and Resistance in Communication. The social Psychology of Communication, D. Hook, B. Franks, M.Bauer, (Ed.), London: Palgrave, 153- 168
 • Jawad, H., Koehler, J. ve Gosztonyi, K. (2016). Reasons for the Current Afghan Migration to the EU Qualitative research on the reasons for and against migrating to the EU in North and North-East Afghanistan, A report to the Germany Foreign Office by: Afghan Human Rights Research and Advocacy Organisation (AHRRAO), Mazar-e Sharif, Afghanistan.
 • Karadağ, S. (2021) The Ghosts of Istanbul: Afghans at the Margins of the Precarity, İstanbul: Göç Araştırmaları Derneği, Erişim 10.03.2022, https://www.gocarastirmalaridernegi.org/attachments/article/193/GHOSTS%20OF%20ISTANBUL%20N.pdf.
 • Kolukırık, S. (2019). Mülteci ve Sığınmacı Olgusunun Medyadaki Görünümü: Medya Politiği Üzerine Bir Değerlendirme, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 1-20.
 • Krippendorff, K. (2013). Content Analysis An Intrduction to Its Methodology, (3.Edt.) London: Sage
 • Loschmann, C.,Kuschminder, K., Siegel, M. (2014). The Root Causes Of Movement: Exploring The Determinants Of Irregular Migration From Afghanistan, Irregular Migration Research Programme Occasional Paper Series 11|2014, Erişim 13.04.2022, https://www.homeaffairs.gov.au/research-and-stats/files/irregular-migration-afghanistan.pdf
 • Margesson, R. (2007) Afghan Refugees: Current Status and Future Prospects, CRS Report for Congress, Erişim: 16.04.2022 https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA464830.pdf
 • Mayr, A (2008) Language and Power: An Introduction to Insitituional Discourse, London: Continuum
 • McKee, A. (2003) Textual Analysis: A Beginner’s Guide, London: Sage
 • Miles, M, B., ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. (2nd ed), California: Sage
 • Nyers, P. (2006) Rethinking Refugees: Beyond States of Emergency, London:Routledge. Özer, Ö. (2011) Haber Söylem İdeoloji: Eleştirel Haber Çözümlemeleri, Konya: Literatürk
 • Özoran, B., ve Seyidov, l. (2020). Drawing a Portrait of Refugee Representation in Turkish Newspapers, Minority Women and Western Media: Challenging Representations and Articulating New Voices, M. Bashri ve S. Ahmed (Ed.) Maryland: Lexington Books
 • Patton, M.Q. (2002). Qualitative Research And Evaluation Methods (3rd Ed.). London: Sage.
 • Saito, M. (2009). Searching For My Homeland, Dilemmas Between Borders: Experiences Of Young Afghans Returning "Home" From Pakistan And Iran. Erişim 5.1.2022, https://www.refworld.org/pdfid/4a76aa352.pdf.
 • Sert, D. Ş ve Danış. D. (2021). Framing Syrians in Turkey: State Control and No Crisis Discourse, International Migration Vol. 59 (1), 197-214.
 • Shoemaker, P., ve D. Reese, S. (2002). İdeolojinin Medya İçeriği Üzerindeki Etkisi. (S. İrvan, Çev.) Medya, Kültür, Siyaset, S. İrvan, (Ed.), Ankara: Alp Yayınevi.
 • Sunata, U. and Yıldız, E. (2018), “Representation of Syrian Refugees in the Turkish Media”, Journal of Applied Journalism & Media Studies, 7:1, 129–51,
 • van Dijk, T. (2003). Political discourse and ideology. Erişim 26.12.2021 http://opendata.dspace.ceu.es/bitstream/10637/6038/1/N_I_pp207_225.pdf
 • van Dijk, T. (2019). “Söylem ve Göç”, Avrupa Göç Çalışmalarında Nitel Araştırmalar, (Çevirenler: Ayşecan Ay, Canan Coşkan, Funda Karapehlivan ve Zuhal Karagöz)
 • Yıldırım, S. G. (2018). “Göç ve Afganlar: ‘İstikrarlı Mülteciler’”. Göç Araştırmaları Dergisi, 4(2), 128-159.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Jamshid WAKİLİ This is me
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0050-0852
Türkiye


İncilay CANGOZ> (Primary Author)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2670-444X
Türkiye

Publication Date June 27, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume , Issue 36

Cite

APA Wakili, J. & Cangoz, İ. (2022). Gazetelerin İnternet Sitelerinde Afgan Göçmenlerin Temsili . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (36) , 34-60 . DOI: 10.16878/gsuilet.1086587

Creative Commons Lisansı