PDF EndNote BibTex RIS Cite

Erzurum Yerel Gazetelerinin Hizmet Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi (VZA) Yöntemiyle Ölçülmesi

Year 2010, Issue 13, 7 - 28, 01.04.2010

Abstract

References

 • BAŞ İ.M. & Artar A (1991), “İşletmelerde Verimlilik Denetimi Ölçme ve Değerlendirme Modelleri”, Ankara, MPM Yayınları, 435: 17.
 • BAYSAL Mehmet Emin (1999), Veri Zarflama İle Orta Öğretimde Performans Ölçümü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • CHARNES A vd. (1978), “Measuring the efficiency of decision making units”, European Journal of Operational Research, 2(6): 429-444.
 • COOPER W.W vd. (2000), “Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEASolver Software”, Boston, Kluwer Academic Publishers, 3-50.
 • DURAN Ragıp (2000), Medyamorfoz, İstanbul, Avesta Yayınları. DYSON R.G. vd. (2001), “Pitfalls and Protocols in DEA”, European Journal of Operational Research, 132: 245-259.
 • GEZGİN Suat (2007), “Türkiye’de Yerel Basın”, Türkiye’de Yerel Basın içinde, (Ed) Prof. Dr. Suat Gezgin, İstanbul, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, ss:177- 196.
 • GİRGİN Atilla (1997), Türkiye’de Yerel Basının Gelişmesi, İstanbul, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yayınları.
 • GİRGİN Atilla (2001), Türk Basın Tarihinde Yerel Gazetecilik, İstanbul, İnkılâp Kitabevi.
 • GÜRAN M Cahit & Selçuk Cingi; “Devletin Ekonomik Müdahalelerinin Etkinliği”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı 3, 2002, s. 56-89.
 • GÜRELİ Nail (2007), “Yerel Basının İşlevi ve Demokrasilerdeki Önemi”, Türkiye’de Yerel Basın içinde, (Ed) Prof. Dr. Suat Gezgin, İstanbul, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, ss: 171-175.
 • KILLI M (2004), Toplam Etkinlik ve Veri Zarflama Analizi Üzerine Karşılaştırmalı Yaklaşımlar ve Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 64.
 • LI Xiao-Bai & Gary R. Reeves (1999), “A Multiple Criteria Approach to Data Envelopment Analysis”, European Journal of Operational Research, Vol. 115: 507-517.
 • NALCIOĞLU Belkıs Ulusoy (2007), “Türkiye’de Yerel Medya Çalışanları, Yerel Medyanın Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Türkiye’de Yerel Basın içinde, (Ed) Prof. Dr. Suat Gezgin, İstanbul, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, ss: 197-209.
 • NGUYEN Huyen & THANH Thi (2006), “On the Use Data Development Analysis in Hedge Fund Performance Appraisal”, http://halshs.archives-ouvertes.fr/ docs/00/12/02/92/PDF/Nguyen_HedgeFundPerformance_DEA_200612.pdf, (Erişim Tarihi: 06.12.2009).
 • SCHAFFNIT Claire vd. (1997), “Best Practice Analysis of Bank Branches: An Application of DEA in a Large Canadian Bank”, European Journal of Operational Research, Vol. 98: 269-289.
 • SCHNEİDER Wolf & RAUE Paul Josef (2000), Gazetecinin El Kitabı, çev. Işık Aygün, Ankara, Konrad Adenauer Vakfı Yayınları.
 • TARIM Armağan (2001), Veri Zarflama Analizi: Matematiksel Programlama Tabanlı Göreli Etkinlik Ölçüm Yaklaşımı, “Araştırma, İnceleme, Çeviri Dizisi”, Sayıştay Yayın İşleri Müdürlüğü, Ankara.
 • TINAZ Pınar (1999), “Performans Degerleme Sistemlerinin Önemi ve Türkiye’deki Uygulamalarına İliskin Bir İnceleme”, Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:5, 389-406.
 • TOKGÖZ Oya (2001), “Türkiye’de Yerel Medyanın Yapısı ve Örgütlenişi”, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 9: 32-39.
 • TOPUZ Hıfzı (1973), 100 Soruda Türk Basın Tarihi, İstanbul, Gerçek Yayınları.
 • YOLALAN R (1993) “İşletmeler Arası Göreli Etkinlik Ölçümü”, Milli Prodüktivite Merkezi, Ankara, 3-6: 65-70.
 • YUN Y. B vd. (2004), “A Generalized Model for Data Envelopment Analysis”, European Journal of Operational Research, Vol. 157: 87-105.

Erzurum Yerel Gazetelerinin Hizmet Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi (VZA) Yöntemiyle Ölçülmesi

Year 2010, Issue 13, 7 - 28, 01.04.2010

Abstract

References

 • BAŞ İ.M. & Artar A (1991), “İşletmelerde Verimlilik Denetimi Ölçme ve Değerlendirme Modelleri”, Ankara, MPM Yayınları, 435: 17.
 • BAYSAL Mehmet Emin (1999), Veri Zarflama İle Orta Öğretimde Performans Ölçümü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • CHARNES A vd. (1978), “Measuring the efficiency of decision making units”, European Journal of Operational Research, 2(6): 429-444.
 • COOPER W.W vd. (2000), “Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEASolver Software”, Boston, Kluwer Academic Publishers, 3-50.
 • DURAN Ragıp (2000), Medyamorfoz, İstanbul, Avesta Yayınları. DYSON R.G. vd. (2001), “Pitfalls and Protocols in DEA”, European Journal of Operational Research, 132: 245-259.
 • GEZGİN Suat (2007), “Türkiye’de Yerel Basın”, Türkiye’de Yerel Basın içinde, (Ed) Prof. Dr. Suat Gezgin, İstanbul, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, ss:177- 196.
 • GİRGİN Atilla (1997), Türkiye’de Yerel Basının Gelişmesi, İstanbul, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yayınları.
 • GİRGİN Atilla (2001), Türk Basın Tarihinde Yerel Gazetecilik, İstanbul, İnkılâp Kitabevi.
 • GÜRAN M Cahit & Selçuk Cingi; “Devletin Ekonomik Müdahalelerinin Etkinliği”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı 3, 2002, s. 56-89.
 • GÜRELİ Nail (2007), “Yerel Basının İşlevi ve Demokrasilerdeki Önemi”, Türkiye’de Yerel Basın içinde, (Ed) Prof. Dr. Suat Gezgin, İstanbul, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, ss: 171-175.
 • KILLI M (2004), Toplam Etkinlik ve Veri Zarflama Analizi Üzerine Karşılaştırmalı Yaklaşımlar ve Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 64.
 • LI Xiao-Bai & Gary R. Reeves (1999), “A Multiple Criteria Approach to Data Envelopment Analysis”, European Journal of Operational Research, Vol. 115: 507-517.
 • NALCIOĞLU Belkıs Ulusoy (2007), “Türkiye’de Yerel Medya Çalışanları, Yerel Medyanın Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Türkiye’de Yerel Basın içinde, (Ed) Prof. Dr. Suat Gezgin, İstanbul, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, ss: 197-209.
 • NGUYEN Huyen & THANH Thi (2006), “On the Use Data Development Analysis in Hedge Fund Performance Appraisal”, http://halshs.archives-ouvertes.fr/ docs/00/12/02/92/PDF/Nguyen_HedgeFundPerformance_DEA_200612.pdf, (Erişim Tarihi: 06.12.2009).
 • SCHAFFNIT Claire vd. (1997), “Best Practice Analysis of Bank Branches: An Application of DEA in a Large Canadian Bank”, European Journal of Operational Research, Vol. 98: 269-289.
 • SCHNEİDER Wolf & RAUE Paul Josef (2000), Gazetecinin El Kitabı, çev. Işık Aygün, Ankara, Konrad Adenauer Vakfı Yayınları.
 • TARIM Armağan (2001), Veri Zarflama Analizi: Matematiksel Programlama Tabanlı Göreli Etkinlik Ölçüm Yaklaşımı, “Araştırma, İnceleme, Çeviri Dizisi”, Sayıştay Yayın İşleri Müdürlüğü, Ankara.
 • TINAZ Pınar (1999), “Performans Degerleme Sistemlerinin Önemi ve Türkiye’deki Uygulamalarına İliskin Bir İnceleme”, Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:5, 389-406.
 • TOKGÖZ Oya (2001), “Türkiye’de Yerel Medyanın Yapısı ve Örgütlenişi”, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 9: 32-39.
 • TOPUZ Hıfzı (1973), 100 Soruda Türk Basın Tarihi, İstanbul, Gerçek Yayınları.
 • YOLALAN R (1993) “İşletmeler Arası Göreli Etkinlik Ölçümü”, Milli Prodüktivite Merkezi, Ankara, 3-6: 65-70.
 • YUN Y. B vd. (2004), “A Generalized Model for Data Envelopment Analysis”, European Journal of Operational Research, Vol. 157: 87-105.

Erzurum Yerel Gazetelerinin Hizmet Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi (VZA) Yöntemiyle Ölçülmesi

Year 2010, Issue 13, 7 - 28, 01.04.2010

Abstract

Yerel basın kuruluşları, toplumsal, kültürel ve katılımcı demokrasiye ilişkin bilinen işlevlerinin yanı sıra, aynı zamanda faaliyette bulundukları il ve bölgelerin sorunlarını belgelemek açısından da ciddi yerel tanıklık konumuna sahip kitle iletişim araçlarıdır. Günümüzde yerel gazetelerden yerel ve katılımcı demokrasinin sağlıklı gelişimine katkıda bulunması, yayınlandığı kentin sorunları ve çözüm yollarını tartışan bir platform sağlaması, proaktif yönelimli bir kamuoyu oluşturması ve ulusal/küresel medya içeriklerine karşı alternatif bir habercilik anlayışını güçlendirmesi beklenmektedir. Ancak, yerel gazeteler uzun yıllardır, başta ekonomik ve teknolojik sorunlar olmak üzere, pek çok olumsuz etkiyle mücadele ederek yaşama savaşı veren kurumlara dönüşmüş durumdadır. Yasal sorunlara ek olarak, küresel ve yaygın medyada yaşanan yöndeşme sorunu -içerik ve hizmet yöndeşmesi, teknolojik ve endüstriyel yöndeşme, vb.-, sermayenin yetersizliği ve basın dışı sermaye yapısından kaynaklanan sorunlar, teknik altyapı ve nitelikli eleman istihdamı sorunu, düşük tiraj, reklam ve ilan gelirlerinin yetersizliği, haber ve görsel malzeme temininde karşılaşılan zorluklar gibi birbiri içine geçmiş pek çok temel sorun yerel basının önemli işlevlerini yerine getirememesine yol açmaktadır. Bu çalışmayla Erzurum’da faaliyet gösteren yerel basın kuruluşlarının hizmet etkinlikleri ve performans göstergeleri Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemiyle tespit edilerek, kurumsal gelişimlerine katkı sağlamak amaçlanmaktadır

References

 • BAŞ İ.M. & Artar A (1991), “İşletmelerde Verimlilik Denetimi Ölçme ve Değerlendirme Modelleri”, Ankara, MPM Yayınları, 435: 17.
 • BAYSAL Mehmet Emin (1999), Veri Zarflama İle Orta Öğretimde Performans Ölçümü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • CHARNES A vd. (1978), “Measuring the efficiency of decision making units”, European Journal of Operational Research, 2(6): 429-444.
 • COOPER W.W vd. (2000), “Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEASolver Software”, Boston, Kluwer Academic Publishers, 3-50.
 • DURAN Ragıp (2000), Medyamorfoz, İstanbul, Avesta Yayınları. DYSON R.G. vd. (2001), “Pitfalls and Protocols in DEA”, European Journal of Operational Research, 132: 245-259.
 • GEZGİN Suat (2007), “Türkiye’de Yerel Basın”, Türkiye’de Yerel Basın içinde, (Ed) Prof. Dr. Suat Gezgin, İstanbul, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, ss:177- 196.
 • GİRGİN Atilla (1997), Türkiye’de Yerel Basının Gelişmesi, İstanbul, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yayınları.
 • GİRGİN Atilla (2001), Türk Basın Tarihinde Yerel Gazetecilik, İstanbul, İnkılâp Kitabevi.
 • GÜRAN M Cahit & Selçuk Cingi; “Devletin Ekonomik Müdahalelerinin Etkinliği”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı 3, 2002, s. 56-89.
 • GÜRELİ Nail (2007), “Yerel Basının İşlevi ve Demokrasilerdeki Önemi”, Türkiye’de Yerel Basın içinde, (Ed) Prof. Dr. Suat Gezgin, İstanbul, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, ss: 171-175.
 • KILLI M (2004), Toplam Etkinlik ve Veri Zarflama Analizi Üzerine Karşılaştırmalı Yaklaşımlar ve Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 64.
 • LI Xiao-Bai & Gary R. Reeves (1999), “A Multiple Criteria Approach to Data Envelopment Analysis”, European Journal of Operational Research, Vol. 115: 507-517.
 • NALCIOĞLU Belkıs Ulusoy (2007), “Türkiye’de Yerel Medya Çalışanları, Yerel Medyanın Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Türkiye’de Yerel Basın içinde, (Ed) Prof. Dr. Suat Gezgin, İstanbul, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, ss: 197-209.
 • NGUYEN Huyen & THANH Thi (2006), “On the Use Data Development Analysis in Hedge Fund Performance Appraisal”, http://halshs.archives-ouvertes.fr/ docs/00/12/02/92/PDF/Nguyen_HedgeFundPerformance_DEA_200612.pdf, (Erişim Tarihi: 06.12.2009).
 • SCHAFFNIT Claire vd. (1997), “Best Practice Analysis of Bank Branches: An Application of DEA in a Large Canadian Bank”, European Journal of Operational Research, Vol. 98: 269-289.
 • SCHNEİDER Wolf & RAUE Paul Josef (2000), Gazetecinin El Kitabı, çev. Işık Aygün, Ankara, Konrad Adenauer Vakfı Yayınları.
 • TARIM Armağan (2001), Veri Zarflama Analizi: Matematiksel Programlama Tabanlı Göreli Etkinlik Ölçüm Yaklaşımı, “Araştırma, İnceleme, Çeviri Dizisi”, Sayıştay Yayın İşleri Müdürlüğü, Ankara.
 • TINAZ Pınar (1999), “Performans Degerleme Sistemlerinin Önemi ve Türkiye’deki Uygulamalarına İliskin Bir İnceleme”, Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:5, 389-406.
 • TOKGÖZ Oya (2001), “Türkiye’de Yerel Medyanın Yapısı ve Örgütlenişi”, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 9: 32-39.
 • TOPUZ Hıfzı (1973), 100 Soruda Türk Basın Tarihi, İstanbul, Gerçek Yayınları.
 • YOLALAN R (1993) “İşletmeler Arası Göreli Etkinlik Ölçümü”, Milli Prodüktivite Merkezi, Ankara, 3-6: 65-70.
 • YUN Y. B vd. (2004), “A Generalized Model for Data Envelopment Analysis”, European Journal of Operational Research, Vol. 157: 87-105.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Doç. Dr. Hüseyin KÖSE This is me


Ar. Gör. Uğur BAKAN This is me

Publication Date April 1, 2010
Published in Issue Year 2010, Volume , Issue 13

Cite

APA Köse, D. D. H. & Bakan, A. G. U. (2010). Erzurum Yerel Gazetelerinin Hizmet Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi (VZA) Yöntemiyle Ölçülmesi . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (13) , 7-28 . Retrieved from http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/en/pub/issue/7366/96446

Creative Commons Lisansı