Conference Paper
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

“New Liberalism” of Forum Journal in the 1950s

Year 2010, Volume , Issue 12, 7 - 29, 01.02.2010

Abstract

This study analyses the main ideological framework of Forum journal in the 1950s. Founded in 1954, Forum immediately became the voice of political opposition through targeting the anti-democratic policies of the Democratic Party. The journal immediately established ideological and organic links with the opposition political parties of the period, namely the Freedom Party and the Republican People's Party. Consolidation of a liberal democratic regime in Turkey and achieving a rationally planned economic development were two major aspirations of the journal. According to Forum, intellectuals and scientists ought to play a central role in achieving these goals. This article argues that Forum did not only influence the political opposition in the 1950s, but also became a source of inspiration for the post-1960 political and constitutional regime.

References

 • AKSOY Muammer (1955), “Profesörlerin Siyasi Yayınları Memnun mudur?”, Forum, 4(39), November 1
 • AKSOY Muammer (1956), “6435 Sayılı Kanun Karflısında Üniversite Muhtariyeti”, Forum, 4(47), February 15
 • AKSOY Muammer (1957a), “Vekalet Emrine Alma Sebebi Olarak Açılıfl
 • Konuflması”, Forum, 6(67), January 1 AKSOY Muammer (1957b), “Vekalet Emrine Almanın Esas Sebebi”, Forum, (69), February 1
 • AKSOY Muammer (1957c), “Bizde Basının Kontrol Vazifesini İmkânsızlafltıran
 • Sebepler”, Forum, 7(84), September 15 AKSOY Muammer (1960), Partizan Radyo ve DP, Forum Yayınları-1, Ankara
 • AND Metin (1955), “Türkiye’de Aydınlar I”, Forum, 4(42), December 15
 • AND Metin (1956), “Türkiye’de Aydınlar II”, 4(43), January 1
 • ARSEL İlhan (1954), “Ekseriyet Sistemini Terketmek Doğru Olur mu?”, Forum (7), July 1
 • BİLGE Necip (1954), “Kanunların Anayasaya Uygunluğu Kazai Murakabesi”, Forum 1(4), May 15, 1954
 • COfiAR Simten (1997), State and Intellectuals in Turkey: Between Liberal Ethos and the Myth of Democracy, Unpublished Ph. D. Dissertation, Bilkent University, Ankara
 • COfiAR Simten (2002), “Liberal-Sosyalist hal tarzından sosyal-liberal senteze:
 • Tutunabilecek merkez arayıflı”, Birikim, 162 DA⁄CI Gül Tuba Taflpınar (2003), Ekrem Alican’in Siyasal Hayatı, Unpublished Ph.
 • D. Dissertation, İstanbul Üniversitesi, İstanbul DA⁄CI Gül Tuba Taflpınar (2005), “Türk Siyasi Tarihinde Hürriyet Partisi’nin Yeri”,
 • Yakın Dönem Türkiye Arafltırmaları, 4(8) FEYZİO⁄LU Turhan (1954a), “Gerçek Demokrasinin Temel Taflı”, Forum, 1(1), April 1
 • FEYZİO⁄LU Turhan (1954b), “Haberleflme Hürriyetine Dair Bir Rapor”, Forum, (2), April 15
 • FEYZİO⁄LU Turhan (1954c), “Seçim Sistemine Dair: I”, Forum 1(8), July 15
 • FEYZİO⁄LU Turhan (1954d), “Seçim Sistemine Dair: II”, Forum 1(10), August 15
 • FEYZİO⁄LU Turhan (1954e), “Ekseriyet Sistemi Fakat...”, Forum 2(14), October
 • FEYZİO⁄LU Turhan (1955a), Feyzioğlu, “Hürriyet ve Mahkemeler”, Forum 2(19), January 1
 • FEYZİO⁄LU Turhan (1955b), “Hakimlerin İstiklaline Dair”, Forum, 2(20), January
 • FEYZİO⁄LU Turhan (1955c), “Hakimlerin İstiklaline Dair II”, Forum, 2(21), February 15
 • FEYZİO⁄LU Turhan (1955d), “Türkiye’de Demokratik Savaflın fiekli Prensipleri”, Forum, 2(21), February 1
 • FEYZİO⁄LU Turhan (1955e), “Fikir Hürriyetine Dair”, Forum, 3(34) September 1.
 • FEYZİO⁄LU Turhan (1956a), “Siyasi Münakafla Usullerimiz”, Forum, 4(43), January 1
 • FEYZİO⁄LU Turhan (1956b) “Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu’nun 1956-1957 Ders
 • Yılını Açıfl Nutku”, Forum, 6(66), December 15 FEYZİO⁄LU Turhan (1957a), “İlk İhtiyaç: Serbest ve Adil Seçim”, Forum, 6(67), January 1
 • FEYZİO⁄LU, Turhan (1957b), “Radyo Meselesi”, Forum, 6(68), January 15
 • FEYZİO⁄LU, Turhan (1957c), “Radyo Meselesi II”, Forum, 6(70), February 15
 • FORUM (1954a), “Forum'un Davası”, Forum, 1(1), April 1
 • FORUM (1954b), “Siyasetle Uğraflmak”, Forum, 1(8), July 15
 • FORUM (1954c), “İktisat Politikamız İçin Yeni Hedefler”, Forum, 1 (8), July 15
 • FORUM (1954d), “Türkiyede İlk Grev”, Forum, 1 (9), August 1
 • FORUM (1954e), “Grev-Sendika”, Forum, 1 (10), August 15
 • FORUM (1954f), “Cereyanlar Arasında Bağımsız Forum”, Forum, 1(11), September 1
 • FORUM (1954g) “Üniversite ve Fonksiyonu”, Forum, 1(12), September 15
 • FORUM (1954h) “Üniversite Açılırken”, Forum, 2(15), November 1
 • FORUM (1954i), “İlim Adamının Hürriyeti Davası”, Forum, 2(16), November 15
 • FORUM (1954j), “Parlamento Adabına Dair”, Forum, 2(17), December 1
 • FORUM (1954k), “Meclise Verilen Yeni Bütçe”, Forum, 2(18), December 15
 • FORUM (1955a),“Bütçe Müzakereleri”, Forum, 2(19), January 1
 • FORUM (1955b), “Geçen Yılın Hadiselerine Bir Bakıfl”, Forum, 2(19) January 1
 • FORUM (1955c), “Grev Hürriyeti”, Forum, 2(20), January 15
 • FORUM (1955d), “İspat Hakkı ve Basın Hürriyeti”, Forum, 2(22), February 15
 • FORUM (1955e), “İç Politikamızda Yeni Hava”, Forum, 2(23), March 1
 • FORUM (1955f), “Sendikalara Tahammülsüzlük Mü?”, Forum, 2(23), March 1
 • FORUM (1955g), “Enflasyon ve Yatırım”, Forum, 2(24), March 15
 • FORUM (1955h), “İkinci Yılımıza Girerken”, Forum, 3(25), April 1
 • FORUM (1955i), “Basına Bir Ümit Mi?”, Forum, 2(25), April 1
 • FORUM (1955j), “DP İzmir Kongresi”, Forum, 3(25), April 1
 • FORUM (1955k), “Osman Okyar Hadisesi”, Forum, 3(35), Semptember 1
 • FORUM (1955l), “Aydınların Sorumluluğu”, Forum, 4(37), October 1
 • FORUM (1955m), “Diktatörlüğün fiaflmaz Akıbeti”, Forum, 4(37), November 1
 • FORUM (1955n), “Basında Zihni Atalet”, Forum, 4(38), October 15
 • FORUM (1955o), “Evet, Hür ve Bağımsız Sendika”, Forum, 4(41), December 1
 • FORUM (1955p), “İspat Hakkı, Yahut Doğruyu Söylemek Hakkı”, Forum, 4(41), December 1
 • FORUM (1955q), “Siyasi Rejimimizin Temelleri”, Forum, 5(55), July 1
 • FORUM (1955r), “Ya Hürriyet, Ya Diktatörlük”, Forum, 5(56), July 15
 • FORUM (1955s), “Tarihi Sorumluluğu Olan Bir Kongre”, Forum, 5(62), October 15
 • FORUM (1956a), “İflte Forum Budur”, Forum, 4(46), February 15
 • FORUM (1956c), “Rejimimizde Kararlı Muvazene”, Forum, 5(56) July 15
 • FORUM (1956d), “İktisadi Tedbirler ve İçtimai Sonuçlar”, Forum, 5(58), August 15
 • FORUM (1956e), “Bir İçtimai Değiflme ve İktisadi Geliflme Sistemine İhtiyaç”, Forum, 5(61), October 1
 • FORUM (1957a), “İleri Toplum ve fiahsi Sorumluluk”, Forum, 6(68), January 15
 • FORUM (1957b), “İleri Toplum ve fiahsi Sorumluluk”, Forum, 6(68), January 15
 • FORUM (1957c), “Artık Vaatler Gerçekleflmelidir”, Forum, 7(72), March 15
 • FORUM (1957d), “Forum Dört Yaflında”, 7(73), April 1
 • FORUM (1957e), “Uyanmalıyız Artık ”, Forum, 7(80), July 15
 • FORUM (1957f), “Siyasi Mücadeleye Katılan Forumcular”, Forum, 8(85), October
 • FORUM (1958), “‘Forumsuzluk’ Korkusu”, 9(97), April 1
 • FORUM (1959), “Kanamaya Devam Eden Yara ‘İktisadi Devlet Teflekkülleri’”, Forum, 11(128), July 15
 • FORUM (1960), “Seçimler ve Seçim Kanunu”, Forum, 12(143), March 1
 • KAPANİ Münci (1957a), “Devlet Kudretinin Tahdidi”, Forum, 7(76), May 15
 • KAPANİ Münci (1957b), “Devlet Kudretinin Tahdidi II”, Forum, 7(77), June 1
 • KOCABAfiO⁄LU Uygur (1980), fiirket Telsizinden Devlet Radyosuna, Ankara
 • MARDİN fierif (1954), “Politikanın İnanç Muhtevası”, Forum, 1(7), July 1, 1954
 • MARDİN fierif (1955a), “Kütle Ve Demokrasi Eğitimi”, Forum, 2(20), January 15
 • MARDİN fierif (1955b), “Devrimizde Amme Felsefesi”, Forum 3(36), September
 • MARDİN fierif (1959), “‘Ana Hedefler’ ve Ötesi”, Forum, 10(120), March 15
 • OKYAR Osman (1954a), “Türkiye’de Devletçilik ve Liberalizm”, Forum, 1(8), July
 • OKYAR Osman (1954b), “Planlı İktisat Rejimi”, Forum, 2(16), November 15
 • OKYAR Osman (1955a), “İktisadi Plancılığımızın fiekil ve Muhteva Meseleleri,” Forum, 3(31), July 1
 • OKYAR Osman (1955b), “İktisadi Plan İhtiyacı”, Forum 3(34), August 15
 • OKYAR Osman (1957a), “Planlama Tarihçesine Müteallik Notlar I”, Forum 7(78), June 15
 • OKYAR Osman (1957b), “Planlama Tarihçesine Müteallik Notlar (1918-1939)”, Forum, 7(80), July 15
 • OKYAR Osman (1957c), “Planlama Tarihçesine Müteallik Notlar: İktisaden Geri
 • Kalmıfl Memleketlerde Planlama Meseleleri”, Forum, 8(89), December 1 OKYAR Osman (1958), “Economic Framework for Industrialization: Turkish
 • Experiences in Retrospect,” Middle Eastern Affairs, 9, 1958, August-September
 • ÖZÇETİN Burak and DEMİRCİ Sibel (2005), “Hürriyet Partisi,” in Çağdafl
 • Türkiye’de Siyasal Düflünce: Liberalizm, (ed.) Tanıl Bora, Istanbul, İletiflim SAVCI Bahri (1954a), “Seçim Sistemi Üzerine Bir Diyalog”, Forum 1(5), June 1
 • SAVCI Bahri (1954b), “Memur-Politik Alan Münasebetleri”, Forum 1(9), September 1
 • SAVCI Bahri (1954c), “İktidarın Temerküzünden Doğan Tehlikeler ve Çaresi ”, Forum, 2(17), December 1
 • SAVCI Bahri (1954d), “İktidarın Temerküzünden Doğan Tehlikeler ve Çaresi II”, Forum, 2(18), December 15
 • SAVCI Bahri (1955a), “Meclis Herfleyi Yapabilir Mi?”, Forum, 2(19), January 1
 • SAVCI Bahri (1955b), “Türkiye’de Demokratik Savaflın fiekli Prensipleri”, Forum, (20), January 15,
 • SAVCI Bahri (1955c), “Türkiye’de Demokratik Savaflın fiekli Prensipleri II”, Forum, (21), February 1
 • SAVCI Bahri (1955d), “Parti Mutlakıyeti Üzerine”, Forum, 4(42), December 15
 • SAVCI Bahri (1956), “Batılı Demokrasinin Bazı Temel Kavramları Üzerine”, Forum, (47), March 1
 • SAVCI Bahri (1959), “Sosyal Politikanın Yükü”, 11(129), August 1
 • SOMEL Ali (2006), 1930’lardan 1960’lara Geçiflte Devletçilik ve Planlamanın
 • Dönüflümü: Forum Dergisi’ndeki Tartıflmalar, Unpublished Master’s Thesis, Ankara University Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara TALAS Cahit (1955), “Müessir Bir Sosyal Politika Zarureti”, Forum, 4(39), November 1
 • TALAS Cahit (1956), “Sosyal Politikaların Ana Meselelerini Düflünmek Zamanı
 • Gelmifltir”, Forum, 4(48), March 15 TALAS Cahit (1959), “Nasıl Bir Kollektif Müzakere Sistemi?”, 11(123) May 1
 • YALÇIN Aydın (1955a), “İktisadi Durumun Tahlili”, Forum, 2(19), January 1
 • YALÇIN Aydın (1955b), “Milli İktisadi Bütçe Anlayıflı ve İktisadi Meselelerimiz”, Forum, 2(22), January 15
 • YALÇIN Aydın (1956a), “Köyü Kalkındırma Muamması”, Forum, 4(43), January 1
 • YALÇIN Aydın (1956b), “Geliflme Gayretlerimizde Aksayan Nedir?”, 4(45), February 1
 • YALÇIN Aydın (1958), “İçtimai Reformcu ve Gerçekler”, Forum, 6(66), December
 • YILDIRIM Cemal (1955), “Bilimin Sosyal İlgileri”, Forum, 3(37), November 1

"Le Nouveau libéralisme" de Journal Forum dans les années 50

Year 2010, Volume , Issue 12, 7 - 29, 01.02.2010

Abstract

Ce travail analyse le contexte idéologique principal de la revue Forum aux 1950. Fondé en 1954, Forum est devenu immédiatement la voix de l'opposition politique qui cible les politiques anti-démocratique du Parti Démocratique. La revue a établi immédiatement des liaisons idéologiques et organiques avec les principales parties politiques de l'opposition, c'est-à-dire le Parti de Liberté et Parti Républicaine du Peuple. La revue avait deux aspirations principale : consolider le régime libéral-démocratique en Turquie et établir un développement économique planifiée rationale. Pour Forum , les intellectuelles et les scientifiques devrait jouer un rôle important pour atteindre à ces résultats. Cet article soutient que Forum a largement influencé l'opposition politique aux années 1950, et est devenu une source d'inspiration pour le régime politique et économique établi après le coup d'état de 1960.

References

 • AKSOY Muammer (1955), “Profesörlerin Siyasi Yayınları Memnun mudur?”, Forum, 4(39), November 1
 • AKSOY Muammer (1956), “6435 Sayılı Kanun Karflısında Üniversite Muhtariyeti”, Forum, 4(47), February 15
 • AKSOY Muammer (1957a), “Vekalet Emrine Alma Sebebi Olarak Açılıfl
 • Konuflması”, Forum, 6(67), January 1 AKSOY Muammer (1957b), “Vekalet Emrine Almanın Esas Sebebi”, Forum, (69), February 1
 • AKSOY Muammer (1957c), “Bizde Basının Kontrol Vazifesini İmkânsızlafltıran
 • Sebepler”, Forum, 7(84), September 15 AKSOY Muammer (1960), Partizan Radyo ve DP, Forum Yayınları-1, Ankara
 • AND Metin (1955), “Türkiye’de Aydınlar I”, Forum, 4(42), December 15
 • AND Metin (1956), “Türkiye’de Aydınlar II”, 4(43), January 1
 • ARSEL İlhan (1954), “Ekseriyet Sistemini Terketmek Doğru Olur mu?”, Forum (7), July 1
 • BİLGE Necip (1954), “Kanunların Anayasaya Uygunluğu Kazai Murakabesi”, Forum 1(4), May 15, 1954
 • COfiAR Simten (1997), State and Intellectuals in Turkey: Between Liberal Ethos and the Myth of Democracy, Unpublished Ph. D. Dissertation, Bilkent University, Ankara
 • COfiAR Simten (2002), “Liberal-Sosyalist hal tarzından sosyal-liberal senteze:
 • Tutunabilecek merkez arayıflı”, Birikim, 162 DA⁄CI Gül Tuba Taflpınar (2003), Ekrem Alican’in Siyasal Hayatı, Unpublished Ph.
 • D. Dissertation, İstanbul Üniversitesi, İstanbul DA⁄CI Gül Tuba Taflpınar (2005), “Türk Siyasi Tarihinde Hürriyet Partisi’nin Yeri”,
 • Yakın Dönem Türkiye Arafltırmaları, 4(8) FEYZİO⁄LU Turhan (1954a), “Gerçek Demokrasinin Temel Taflı”, Forum, 1(1), April 1
 • FEYZİO⁄LU Turhan (1954b), “Haberleflme Hürriyetine Dair Bir Rapor”, Forum, (2), April 15
 • FEYZİO⁄LU Turhan (1954c), “Seçim Sistemine Dair: I”, Forum 1(8), July 15
 • FEYZİO⁄LU Turhan (1954d), “Seçim Sistemine Dair: II”, Forum 1(10), August 15
 • FEYZİO⁄LU Turhan (1954e), “Ekseriyet Sistemi Fakat...”, Forum 2(14), October
 • FEYZİO⁄LU Turhan (1955a), Feyzioğlu, “Hürriyet ve Mahkemeler”, Forum 2(19), January 1
 • FEYZİO⁄LU Turhan (1955b), “Hakimlerin İstiklaline Dair”, Forum, 2(20), January
 • FEYZİO⁄LU Turhan (1955c), “Hakimlerin İstiklaline Dair II”, Forum, 2(21), February 15
 • FEYZİO⁄LU Turhan (1955d), “Türkiye’de Demokratik Savaflın fiekli Prensipleri”, Forum, 2(21), February 1
 • FEYZİO⁄LU Turhan (1955e), “Fikir Hürriyetine Dair”, Forum, 3(34) September 1.
 • FEYZİO⁄LU Turhan (1956a), “Siyasi Münakafla Usullerimiz”, Forum, 4(43), January 1
 • FEYZİO⁄LU Turhan (1956b) “Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu’nun 1956-1957 Ders
 • Yılını Açıfl Nutku”, Forum, 6(66), December 15 FEYZİO⁄LU Turhan (1957a), “İlk İhtiyaç: Serbest ve Adil Seçim”, Forum, 6(67), January 1
 • FEYZİO⁄LU, Turhan (1957b), “Radyo Meselesi”, Forum, 6(68), January 15
 • FEYZİO⁄LU, Turhan (1957c), “Radyo Meselesi II”, Forum, 6(70), February 15
 • FORUM (1954a), “Forum'un Davası”, Forum, 1(1), April 1
 • FORUM (1954b), “Siyasetle Uğraflmak”, Forum, 1(8), July 15
 • FORUM (1954c), “İktisat Politikamız İçin Yeni Hedefler”, Forum, 1 (8), July 15
 • FORUM (1954d), “Türkiyede İlk Grev”, Forum, 1 (9), August 1
 • FORUM (1954e), “Grev-Sendika”, Forum, 1 (10), August 15
 • FORUM (1954f), “Cereyanlar Arasında Bağımsız Forum”, Forum, 1(11), September 1
 • FORUM (1954g) “Üniversite ve Fonksiyonu”, Forum, 1(12), September 15
 • FORUM (1954h) “Üniversite Açılırken”, Forum, 2(15), November 1
 • FORUM (1954i), “İlim Adamının Hürriyeti Davası”, Forum, 2(16), November 15
 • FORUM (1954j), “Parlamento Adabına Dair”, Forum, 2(17), December 1
 • FORUM (1954k), “Meclise Verilen Yeni Bütçe”, Forum, 2(18), December 15
 • FORUM (1955a),“Bütçe Müzakereleri”, Forum, 2(19), January 1
 • FORUM (1955b), “Geçen Yılın Hadiselerine Bir Bakıfl”, Forum, 2(19) January 1
 • FORUM (1955c), “Grev Hürriyeti”, Forum, 2(20), January 15
 • FORUM (1955d), “İspat Hakkı ve Basın Hürriyeti”, Forum, 2(22), February 15
 • FORUM (1955e), “İç Politikamızda Yeni Hava”, Forum, 2(23), March 1
 • FORUM (1955f), “Sendikalara Tahammülsüzlük Mü?”, Forum, 2(23), March 1
 • FORUM (1955g), “Enflasyon ve Yatırım”, Forum, 2(24), March 15
 • FORUM (1955h), “İkinci Yılımıza Girerken”, Forum, 3(25), April 1
 • FORUM (1955i), “Basına Bir Ümit Mi?”, Forum, 2(25), April 1
 • FORUM (1955j), “DP İzmir Kongresi”, Forum, 3(25), April 1
 • FORUM (1955k), “Osman Okyar Hadisesi”, Forum, 3(35), Semptember 1
 • FORUM (1955l), “Aydınların Sorumluluğu”, Forum, 4(37), October 1
 • FORUM (1955m), “Diktatörlüğün fiaflmaz Akıbeti”, Forum, 4(37), November 1
 • FORUM (1955n), “Basında Zihni Atalet”, Forum, 4(38), October 15
 • FORUM (1955o), “Evet, Hür ve Bağımsız Sendika”, Forum, 4(41), December 1
 • FORUM (1955p), “İspat Hakkı, Yahut Doğruyu Söylemek Hakkı”, Forum, 4(41), December 1
 • FORUM (1955q), “Siyasi Rejimimizin Temelleri”, Forum, 5(55), July 1
 • FORUM (1955r), “Ya Hürriyet, Ya Diktatörlük”, Forum, 5(56), July 15
 • FORUM (1955s), “Tarihi Sorumluluğu Olan Bir Kongre”, Forum, 5(62), October 15
 • FORUM (1956a), “İflte Forum Budur”, Forum, 4(46), February 15
 • FORUM (1956c), “Rejimimizde Kararlı Muvazene”, Forum, 5(56) July 15
 • FORUM (1956d), “İktisadi Tedbirler ve İçtimai Sonuçlar”, Forum, 5(58), August 15
 • FORUM (1956e), “Bir İçtimai Değiflme ve İktisadi Geliflme Sistemine İhtiyaç”, Forum, 5(61), October 1
 • FORUM (1957a), “İleri Toplum ve fiahsi Sorumluluk”, Forum, 6(68), January 15
 • FORUM (1957b), “İleri Toplum ve fiahsi Sorumluluk”, Forum, 6(68), January 15
 • FORUM (1957c), “Artık Vaatler Gerçekleflmelidir”, Forum, 7(72), March 15
 • FORUM (1957d), “Forum Dört Yaflında”, 7(73), April 1
 • FORUM (1957e), “Uyanmalıyız Artık ”, Forum, 7(80), July 15
 • FORUM (1957f), “Siyasi Mücadeleye Katılan Forumcular”, Forum, 8(85), October
 • FORUM (1958), “‘Forumsuzluk’ Korkusu”, 9(97), April 1
 • FORUM (1959), “Kanamaya Devam Eden Yara ‘İktisadi Devlet Teflekkülleri’”, Forum, 11(128), July 15
 • FORUM (1960), “Seçimler ve Seçim Kanunu”, Forum, 12(143), March 1
 • KAPANİ Münci (1957a), “Devlet Kudretinin Tahdidi”, Forum, 7(76), May 15
 • KAPANİ Münci (1957b), “Devlet Kudretinin Tahdidi II”, Forum, 7(77), June 1
 • KOCABAfiO⁄LU Uygur (1980), fiirket Telsizinden Devlet Radyosuna, Ankara
 • MARDİN fierif (1954), “Politikanın İnanç Muhtevası”, Forum, 1(7), July 1, 1954
 • MARDİN fierif (1955a), “Kütle Ve Demokrasi Eğitimi”, Forum, 2(20), January 15
 • MARDİN fierif (1955b), “Devrimizde Amme Felsefesi”, Forum 3(36), September
 • MARDİN fierif (1959), “‘Ana Hedefler’ ve Ötesi”, Forum, 10(120), March 15
 • OKYAR Osman (1954a), “Türkiye’de Devletçilik ve Liberalizm”, Forum, 1(8), July
 • OKYAR Osman (1954b), “Planlı İktisat Rejimi”, Forum, 2(16), November 15
 • OKYAR Osman (1955a), “İktisadi Plancılığımızın fiekil ve Muhteva Meseleleri,” Forum, 3(31), July 1
 • OKYAR Osman (1955b), “İktisadi Plan İhtiyacı”, Forum 3(34), August 15
 • OKYAR Osman (1957a), “Planlama Tarihçesine Müteallik Notlar I”, Forum 7(78), June 15
 • OKYAR Osman (1957b), “Planlama Tarihçesine Müteallik Notlar (1918-1939)”, Forum, 7(80), July 15
 • OKYAR Osman (1957c), “Planlama Tarihçesine Müteallik Notlar: İktisaden Geri
 • Kalmıfl Memleketlerde Planlama Meseleleri”, Forum, 8(89), December 1 OKYAR Osman (1958), “Economic Framework for Industrialization: Turkish
 • Experiences in Retrospect,” Middle Eastern Affairs, 9, 1958, August-September
 • ÖZÇETİN Burak and DEMİRCİ Sibel (2005), “Hürriyet Partisi,” in Çağdafl
 • Türkiye’de Siyasal Düflünce: Liberalizm, (ed.) Tanıl Bora, Istanbul, İletiflim SAVCI Bahri (1954a), “Seçim Sistemi Üzerine Bir Diyalog”, Forum 1(5), June 1
 • SAVCI Bahri (1954b), “Memur-Politik Alan Münasebetleri”, Forum 1(9), September 1
 • SAVCI Bahri (1954c), “İktidarın Temerküzünden Doğan Tehlikeler ve Çaresi ”, Forum, 2(17), December 1
 • SAVCI Bahri (1954d), “İktidarın Temerküzünden Doğan Tehlikeler ve Çaresi II”, Forum, 2(18), December 15
 • SAVCI Bahri (1955a), “Meclis Herfleyi Yapabilir Mi?”, Forum, 2(19), January 1
 • SAVCI Bahri (1955b), “Türkiye’de Demokratik Savaflın fiekli Prensipleri”, Forum, (20), January 15,
 • SAVCI Bahri (1955c), “Türkiye’de Demokratik Savaflın fiekli Prensipleri II”, Forum, (21), February 1
 • SAVCI Bahri (1955d), “Parti Mutlakıyeti Üzerine”, Forum, 4(42), December 15
 • SAVCI Bahri (1956), “Batılı Demokrasinin Bazı Temel Kavramları Üzerine”, Forum, (47), March 1
 • SAVCI Bahri (1959), “Sosyal Politikanın Yükü”, 11(129), August 1
 • SOMEL Ali (2006), 1930’lardan 1960’lara Geçiflte Devletçilik ve Planlamanın
 • Dönüflümü: Forum Dergisi’ndeki Tartıflmalar, Unpublished Master’s Thesis, Ankara University Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara TALAS Cahit (1955), “Müessir Bir Sosyal Politika Zarureti”, Forum, 4(39), November 1
 • TALAS Cahit (1956), “Sosyal Politikaların Ana Meselelerini Düflünmek Zamanı
 • Gelmifltir”, Forum, 4(48), March 15 TALAS Cahit (1959), “Nasıl Bir Kollektif Müzakere Sistemi?”, 11(123) May 1
 • YALÇIN Aydın (1955a), “İktisadi Durumun Tahlili”, Forum, 2(19), January 1
 • YALÇIN Aydın (1955b), “Milli İktisadi Bütçe Anlayıflı ve İktisadi Meselelerimiz”, Forum, 2(22), January 15
 • YALÇIN Aydın (1956a), “Köyü Kalkındırma Muamması”, Forum, 4(43), January 1
 • YALÇIN Aydın (1956b), “Geliflme Gayretlerimizde Aksayan Nedir?”, 4(45), February 1
 • YALÇIN Aydın (1958), “İçtimai Reformcu ve Gerçekler”, Forum, 6(66), December
 • YILDIRIM Cemal (1955), “Bilimin Sosyal İlgileri”, Forum, 3(37), November 1

1950'li Yıllarda Forum Dergisinin "Yeni Liberalizm"i

Year 2010, Volume , Issue 12, 7 - 29, 01.02.2010

Abstract

Bu çalışma Forum dergisinin 1950'li yıllardaki temel ideolojik çerçevesini incelemektedir. 1954 yılında kurulan Forum Demokrat Parti'nin anti-demokratik uygulamalarını hedef alarak kuruluşunun hemen ardından siyasal muhalefetin sesi olmuştur. Dergi dönemin muhalif siyasal partileri ile -Hürriyet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi- ideolojik ve organik bağlar kurmuştur. Türkiye'de liberal demokratik bir rejimin pekiştirilmesi ve akılcı bir şekilde planlanmış bir ekonomik gelişmenin başarılabilmesi derginin iki ana gayesi olmuştur. Forum 'a göre bu hedefleri gerçekleştirmekte entelektüeller ve bilim insanları merkezi bir rol oynayacaktır. Bu makale Forum'un sadece 1950'li yıllarda siyasal muhalefeti şekillendirmek ile kalmadığını, derginin aynı zamanda 1960 sonrası siyasal ve anayasal rejime ilham kaynağı olduğunu iddia etmektedir.

References

 • AKSOY Muammer (1955), “Profesörlerin Siyasi Yayınları Memnun mudur?”, Forum, 4(39), November 1
 • AKSOY Muammer (1956), “6435 Sayılı Kanun Karflısında Üniversite Muhtariyeti”, Forum, 4(47), February 15
 • AKSOY Muammer (1957a), “Vekalet Emrine Alma Sebebi Olarak Açılıfl
 • Konuflması”, Forum, 6(67), January 1 AKSOY Muammer (1957b), “Vekalet Emrine Almanın Esas Sebebi”, Forum, (69), February 1
 • AKSOY Muammer (1957c), “Bizde Basının Kontrol Vazifesini İmkânsızlafltıran
 • Sebepler”, Forum, 7(84), September 15 AKSOY Muammer (1960), Partizan Radyo ve DP, Forum Yayınları-1, Ankara
 • AND Metin (1955), “Türkiye’de Aydınlar I”, Forum, 4(42), December 15
 • AND Metin (1956), “Türkiye’de Aydınlar II”, 4(43), January 1
 • ARSEL İlhan (1954), “Ekseriyet Sistemini Terketmek Doğru Olur mu?”, Forum (7), July 1
 • BİLGE Necip (1954), “Kanunların Anayasaya Uygunluğu Kazai Murakabesi”, Forum 1(4), May 15, 1954
 • COfiAR Simten (1997), State and Intellectuals in Turkey: Between Liberal Ethos and the Myth of Democracy, Unpublished Ph. D. Dissertation, Bilkent University, Ankara
 • COfiAR Simten (2002), “Liberal-Sosyalist hal tarzından sosyal-liberal senteze:
 • Tutunabilecek merkez arayıflı”, Birikim, 162 DA⁄CI Gül Tuba Taflpınar (2003), Ekrem Alican’in Siyasal Hayatı, Unpublished Ph.
 • D. Dissertation, İstanbul Üniversitesi, İstanbul DA⁄CI Gül Tuba Taflpınar (2005), “Türk Siyasi Tarihinde Hürriyet Partisi’nin Yeri”,
 • Yakın Dönem Türkiye Arafltırmaları, 4(8) FEYZİO⁄LU Turhan (1954a), “Gerçek Demokrasinin Temel Taflı”, Forum, 1(1), April 1
 • FEYZİO⁄LU Turhan (1954b), “Haberleflme Hürriyetine Dair Bir Rapor”, Forum, (2), April 15
 • FEYZİO⁄LU Turhan (1954c), “Seçim Sistemine Dair: I”, Forum 1(8), July 15
 • FEYZİO⁄LU Turhan (1954d), “Seçim Sistemine Dair: II”, Forum 1(10), August 15
 • FEYZİO⁄LU Turhan (1954e), “Ekseriyet Sistemi Fakat...”, Forum 2(14), October
 • FEYZİO⁄LU Turhan (1955a), Feyzioğlu, “Hürriyet ve Mahkemeler”, Forum 2(19), January 1
 • FEYZİO⁄LU Turhan (1955b), “Hakimlerin İstiklaline Dair”, Forum, 2(20), January
 • FEYZİO⁄LU Turhan (1955c), “Hakimlerin İstiklaline Dair II”, Forum, 2(21), February 15
 • FEYZİO⁄LU Turhan (1955d), “Türkiye’de Demokratik Savaflın fiekli Prensipleri”, Forum, 2(21), February 1
 • FEYZİO⁄LU Turhan (1955e), “Fikir Hürriyetine Dair”, Forum, 3(34) September 1.
 • FEYZİO⁄LU Turhan (1956a), “Siyasi Münakafla Usullerimiz”, Forum, 4(43), January 1
 • FEYZİO⁄LU Turhan (1956b) “Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu’nun 1956-1957 Ders
 • Yılını Açıfl Nutku”, Forum, 6(66), December 15 FEYZİO⁄LU Turhan (1957a), “İlk İhtiyaç: Serbest ve Adil Seçim”, Forum, 6(67), January 1
 • FEYZİO⁄LU, Turhan (1957b), “Radyo Meselesi”, Forum, 6(68), January 15
 • FEYZİO⁄LU, Turhan (1957c), “Radyo Meselesi II”, Forum, 6(70), February 15
 • FORUM (1954a), “Forum'un Davası”, Forum, 1(1), April 1
 • FORUM (1954b), “Siyasetle Uğraflmak”, Forum, 1(8), July 15
 • FORUM (1954c), “İktisat Politikamız İçin Yeni Hedefler”, Forum, 1 (8), July 15
 • FORUM (1954d), “Türkiyede İlk Grev”, Forum, 1 (9), August 1
 • FORUM (1954e), “Grev-Sendika”, Forum, 1 (10), August 15
 • FORUM (1954f), “Cereyanlar Arasında Bağımsız Forum”, Forum, 1(11), September 1
 • FORUM (1954g) “Üniversite ve Fonksiyonu”, Forum, 1(12), September 15
 • FORUM (1954h) “Üniversite Açılırken”, Forum, 2(15), November 1
 • FORUM (1954i), “İlim Adamının Hürriyeti Davası”, Forum, 2(16), November 15
 • FORUM (1954j), “Parlamento Adabına Dair”, Forum, 2(17), December 1
 • FORUM (1954k), “Meclise Verilen Yeni Bütçe”, Forum, 2(18), December 15
 • FORUM (1955a),“Bütçe Müzakereleri”, Forum, 2(19), January 1
 • FORUM (1955b), “Geçen Yılın Hadiselerine Bir Bakıfl”, Forum, 2(19) January 1
 • FORUM (1955c), “Grev Hürriyeti”, Forum, 2(20), January 15
 • FORUM (1955d), “İspat Hakkı ve Basın Hürriyeti”, Forum, 2(22), February 15
 • FORUM (1955e), “İç Politikamızda Yeni Hava”, Forum, 2(23), March 1
 • FORUM (1955f), “Sendikalara Tahammülsüzlük Mü?”, Forum, 2(23), March 1
 • FORUM (1955g), “Enflasyon ve Yatırım”, Forum, 2(24), March 15
 • FORUM (1955h), “İkinci Yılımıza Girerken”, Forum, 3(25), April 1
 • FORUM (1955i), “Basına Bir Ümit Mi?”, Forum, 2(25), April 1
 • FORUM (1955j), “DP İzmir Kongresi”, Forum, 3(25), April 1
 • FORUM (1955k), “Osman Okyar Hadisesi”, Forum, 3(35), Semptember 1
 • FORUM (1955l), “Aydınların Sorumluluğu”, Forum, 4(37), October 1
 • FORUM (1955m), “Diktatörlüğün fiaflmaz Akıbeti”, Forum, 4(37), November 1
 • FORUM (1955n), “Basında Zihni Atalet”, Forum, 4(38), October 15
 • FORUM (1955o), “Evet, Hür ve Bağımsız Sendika”, Forum, 4(41), December 1
 • FORUM (1955p), “İspat Hakkı, Yahut Doğruyu Söylemek Hakkı”, Forum, 4(41), December 1
 • FORUM (1955q), “Siyasi Rejimimizin Temelleri”, Forum, 5(55), July 1
 • FORUM (1955r), “Ya Hürriyet, Ya Diktatörlük”, Forum, 5(56), July 15
 • FORUM (1955s), “Tarihi Sorumluluğu Olan Bir Kongre”, Forum, 5(62), October 15
 • FORUM (1956a), “İflte Forum Budur”, Forum, 4(46), February 15
 • FORUM (1956c), “Rejimimizde Kararlı Muvazene”, Forum, 5(56) July 15
 • FORUM (1956d), “İktisadi Tedbirler ve İçtimai Sonuçlar”, Forum, 5(58), August 15
 • FORUM (1956e), “Bir İçtimai Değiflme ve İktisadi Geliflme Sistemine İhtiyaç”, Forum, 5(61), October 1
 • FORUM (1957a), “İleri Toplum ve fiahsi Sorumluluk”, Forum, 6(68), January 15
 • FORUM (1957b), “İleri Toplum ve fiahsi Sorumluluk”, Forum, 6(68), January 15
 • FORUM (1957c), “Artık Vaatler Gerçekleflmelidir”, Forum, 7(72), March 15
 • FORUM (1957d), “Forum Dört Yaflında”, 7(73), April 1
 • FORUM (1957e), “Uyanmalıyız Artık ”, Forum, 7(80), July 15
 • FORUM (1957f), “Siyasi Mücadeleye Katılan Forumcular”, Forum, 8(85), October
 • FORUM (1958), “‘Forumsuzluk’ Korkusu”, 9(97), April 1
 • FORUM (1959), “Kanamaya Devam Eden Yara ‘İktisadi Devlet Teflekkülleri’”, Forum, 11(128), July 15
 • FORUM (1960), “Seçimler ve Seçim Kanunu”, Forum, 12(143), March 1
 • KAPANİ Münci (1957a), “Devlet Kudretinin Tahdidi”, Forum, 7(76), May 15
 • KAPANİ Münci (1957b), “Devlet Kudretinin Tahdidi II”, Forum, 7(77), June 1
 • KOCABAfiO⁄LU Uygur (1980), fiirket Telsizinden Devlet Radyosuna, Ankara
 • MARDİN fierif (1954), “Politikanın İnanç Muhtevası”, Forum, 1(7), July 1, 1954
 • MARDİN fierif (1955a), “Kütle Ve Demokrasi Eğitimi”, Forum, 2(20), January 15
 • MARDİN fierif (1955b), “Devrimizde Amme Felsefesi”, Forum 3(36), September
 • MARDİN fierif (1959), “‘Ana Hedefler’ ve Ötesi”, Forum, 10(120), March 15
 • OKYAR Osman (1954a), “Türkiye’de Devletçilik ve Liberalizm”, Forum, 1(8), July
 • OKYAR Osman (1954b), “Planlı İktisat Rejimi”, Forum, 2(16), November 15
 • OKYAR Osman (1955a), “İktisadi Plancılığımızın fiekil ve Muhteva Meseleleri,” Forum, 3(31), July 1
 • OKYAR Osman (1955b), “İktisadi Plan İhtiyacı”, Forum 3(34), August 15
 • OKYAR Osman (1957a), “Planlama Tarihçesine Müteallik Notlar I”, Forum 7(78), June 15
 • OKYAR Osman (1957b), “Planlama Tarihçesine Müteallik Notlar (1918-1939)”, Forum, 7(80), July 15
 • OKYAR Osman (1957c), “Planlama Tarihçesine Müteallik Notlar: İktisaden Geri
 • Kalmıfl Memleketlerde Planlama Meseleleri”, Forum, 8(89), December 1 OKYAR Osman (1958), “Economic Framework for Industrialization: Turkish
 • Experiences in Retrospect,” Middle Eastern Affairs, 9, 1958, August-September
 • ÖZÇETİN Burak and DEMİRCİ Sibel (2005), “Hürriyet Partisi,” in Çağdafl
 • Türkiye’de Siyasal Düflünce: Liberalizm, (ed.) Tanıl Bora, Istanbul, İletiflim SAVCI Bahri (1954a), “Seçim Sistemi Üzerine Bir Diyalog”, Forum 1(5), June 1
 • SAVCI Bahri (1954b), “Memur-Politik Alan Münasebetleri”, Forum 1(9), September 1
 • SAVCI Bahri (1954c), “İktidarın Temerküzünden Doğan Tehlikeler ve Çaresi ”, Forum, 2(17), December 1
 • SAVCI Bahri (1954d), “İktidarın Temerküzünden Doğan Tehlikeler ve Çaresi II”, Forum, 2(18), December 15
 • SAVCI Bahri (1955a), “Meclis Herfleyi Yapabilir Mi?”, Forum, 2(19), January 1
 • SAVCI Bahri (1955b), “Türkiye’de Demokratik Savaflın fiekli Prensipleri”, Forum, (20), January 15,
 • SAVCI Bahri (1955c), “Türkiye’de Demokratik Savaflın fiekli Prensipleri II”, Forum, (21), February 1
 • SAVCI Bahri (1955d), “Parti Mutlakıyeti Üzerine”, Forum, 4(42), December 15
 • SAVCI Bahri (1956), “Batılı Demokrasinin Bazı Temel Kavramları Üzerine”, Forum, (47), March 1
 • SAVCI Bahri (1959), “Sosyal Politikanın Yükü”, 11(129), August 1
 • SOMEL Ali (2006), 1930’lardan 1960’lara Geçiflte Devletçilik ve Planlamanın
 • Dönüflümü: Forum Dergisi’ndeki Tartıflmalar, Unpublished Master’s Thesis, Ankara University Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara TALAS Cahit (1955), “Müessir Bir Sosyal Politika Zarureti”, Forum, 4(39), November 1
 • TALAS Cahit (1956), “Sosyal Politikaların Ana Meselelerini Düflünmek Zamanı
 • Gelmifltir”, Forum, 4(48), March 15 TALAS Cahit (1959), “Nasıl Bir Kollektif Müzakere Sistemi?”, 11(123) May 1
 • YALÇIN Aydın (1955a), “İktisadi Durumun Tahlili”, Forum, 2(19), January 1
 • YALÇIN Aydın (1955b), “Milli İktisadi Bütçe Anlayıflı ve İktisadi Meselelerimiz”, Forum, 2(22), January 15
 • YALÇIN Aydın (1956a), “Köyü Kalkındırma Muamması”, Forum, 4(43), January 1
 • YALÇIN Aydın (1956b), “Geliflme Gayretlerimizde Aksayan Nedir?”, 4(45), February 1
 • YALÇIN Aydın (1958), “İçtimai Reformcu ve Gerçekler”, Forum, 6(66), December
 • YILDIRIM Cemal (1955), “Bilimin Sosyal İlgileri”, Forum, 3(37), November 1

Details

Primary Language English
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Burak ÖZÇETİN This is me

Publication Date February 1, 2010
Published in Issue Year 2010, Volume , Issue 12

Cite

APA Özçetin, B. (2010). “New Liberalism” of Forum Journal in the 1950s . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (12) , 7-29 . Retrieved from http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/en/pub/issue/7367/96456

Creative Commons Lisansı