PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Focus Group Method: An Evaluation From The Aspect of Practitioners

Year 2009, Volume , Issue 11, 51 - 74, 01.08.2009

Abstract

This study aims to bring out the focus group as a qualitative research with all its dimensions. It tries to explain the theoretical and experimental principals of this method which is especially used by marketing and marketing communication field. The information, views and attitudes toward focus group which is more used by practitioners than academicians, are the main subjects of this article. In this study, the attitudes of the practitioners in advertising agencies and research companies toward focus group are found out and the disparity of attitudes of these two sector which are almost connected organically is established. As mentioned above, the differences between attitudes were established by a survey research and its results are evaluated. The sample size of this research is 156. The 95 of this sample is from advertising agencies and 61 is from research companies. The basic result of this study is that the attitudes of practitioners in advertising agencies and research companies toward results and efficiency of the focus group method are different. The attitudes of advertising agencies toward focus group are neutral or more negative than research companies.

Odak Grup Yönetimi: Uygulamacılar Açısından Bir Değerlendirme

Year 2009, Volume , Issue 11, 51 - 74, 01.08.2009

Abstract

Odak Grup Yönetimi: Uygulamacılar Açısından Bir Değerlendirme

Year 2009, Volume , Issue 11, 51 - 74, 01.08.2009

Abstract

Bu çalıflma, bir niteliksel arafltırma yöntemi olarak odak grubu tümyönleriyle ortaya koymayı amaçlamaktadır. Özellikle pazarlama alanındasıkça baflvurulan bu yöntemin kuramsal ve uygulamaya yönelik temellerinitüm yönleriyle açıklamaya çalıflmıfltır. Günümüzde akademikarafltırmalardan daha fazla, uygulamacıların baflvurduğu odak grupyöntemine yönelik var olan bilgi, görüfl, tutum ve bakıfl açıları da bu tezinana konusunu oluflturmaktadır. Reklam ajansları ve arafltırma flirketlerininodak gruba yönelik tutumları ortaya çıkarılmıfl, birbirine neredeyse organikolarak bağlı olan bu iki sektörün tutumlarındaki farklılıklar saptanmıfltır.Yukarıda bahsi geçen iki sektör arasındaki tutum farklılıkları bir nicelikselarafltırmayla saptanmıfl ve sonuçları yorumlanmıfltır. Çalıflmada detaylarıbulunan arafltırmanın örneklem sayısı 156’dır. Bunların 95’i reklam ajansı,61’i arafltırma flirketi çalıflanıdır. Bu arafltırmanın ortaya çıkardığı en temelbulgu, reklam ajansı ile arafltırma flirketlerinin odak grup yöntemininiflleyifli, özellikleri ve etkileri konusunda farklı tutumlara sahip olduğudur.Reklam ajanslarında çalıflanların özellikle sonuçları ve verimliliği açısındanodak grup yöntemine yönelik sahip olduğu tutumlar, arafltırma flirketiçalıflanlarına göre daha tarafsız ve hatta olumsuz olarak ortaya çıkmaktadır

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ar. Gör. Şafak ŞAHİN This is me


Yrd. Doç. Dr. H. Kemal SUHER This is me


Prof. Dr. Ali Atıf BİR This is me

Publication Date August 1, 2009
Published in Issue Year 2009, Volume , Issue 11

Cite

APA Şahin, A. G. Ş. , Suher, Y. D. D. H. K. & Bir, P. D. A. A. (2009). Odak Grup Yönetimi: Uygulamacılar Açısından Bir Değerlendirme . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (11) , 51-74 . Retrieved from http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/en/pub/issue/7368/96467

Creative Commons Lisansı