PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

A Critical Evaluation of Image, Spectacle and Consumption Society: The Image Killer

Year 2009, Volume , Issue 11, 75 - 94, 01.08.2009

Abstract

The relation of the real world to its symbolic forms is determined by the social and historical contexts. The true nature of this relationship has changed gradually in the current scene mostly due to the recent advances in the digital techonology: new forms of representations mostly in the form of a reproduction, with no relation to their real objects replaced the traditional forms of signification. Reality, as reproduced by mainstream media has become the only basic form of reality, ultimately losing its quality of representing the true. Electronic media play its role in the over growing dominance of image systems that favour the virtual over actual and this transformation is not neutral. The process is tied to the dominant values of the late-capitalist culture that centers around patterns of spectacle and consumption. In this respect, Behiç Ak’s text, “The Image Killer” relates, in a critical fashion, the current transformation of images of relality with the contemporary transformation of a society dominated by spectacle and consumer culture. This study aims to analyze how current consumption era relying on systems of simulations of reality and its respective images is represented in “The Image Killer”. While doing this, for being able to benefit from a wider perspective, the critical aproaches whic refer to the sociopolitics of the dominant power relations are used.

References

 • ADORNO, Theodor W. (2003), “Kültür Endüstrisini Yeniden Düflünürken”, Cogito, Sayı: 36: 76-38.
 • AK, Behiç (2004), İmaj Katili, İstanbul, Mitos Yayınları.
 • BİNARK, Mutlu (2007). “Yeni Medya, Gençlik ve Gündelik Yaflam-1”. Evrensel Kültür, Sayı: 186: 24-28.
 • DEBORD, Guy (1996), Gösteri Toplumu, Çev. Ayflen Ekmekçi ve Okflan
 • Taflkent, İstanbul, Ayrıntı Yayınları. ERDO⁄AN, İrfan (2001), “Kitle İletiflimi Örneğinde Marksist Siyasal Ekonomi
 • Yaklaflımı Üzerine Bir Tartıflma”, Praksis, Sayı: 4: 276-313. FEATHERSTONE, Mike (2005), Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, 2.b. Çev.
 • Mehmet Küçük, İstanbul, Ayrıntı Yayınları. HORKHEİMER, Max ve ADORNO, Theodor W. (1996), Aydınlanmanın
 • Diyalektiği: Felsefi Fragmanlar II, Çev. Oğuz Özügül, İstanbul, Kabalcı Yayınları. JAMESON, Frederic (1994), Postmodernizm, Çev. Nuri Pülimer, İstanbul, YKY.
 • LEFEBVRE, Henri (1998), Modern Dünyada Gündelik Hayat, Çev. Iflın Gürbüz,
 • İstanbul, Metis Yayınları. MUTLU, Erol (2004), İletiflim Sözlüğü, 4.b., Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları.
 • OKTAY, Ahmet (2002), Metropol ve İmgelem, İstanbul, İfl Kültür Yayınları.
 • OSKAY, Ünsal (1998), “Popüler Kültürün Toplumsal Ortamı ve İdeolojik İfllevleri
 • Üzerine”, Yıkanmak İstemeyen Çocuklar Olalım içinde, İstanbul, YKY., 237-272. POSTMAN, Neil (2004). Televizyon: Öldüren Eğlence, Çev. Osman Akınhay,
 • İstanbul, Ayrıntı Yayınları. ROBİNS, Kevin (1999), İmaj, Çev. Nurçay Türkoğlu, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • STEVENSON, Nick (2008), Medya Kültürleri, Çev. Göze Orhon ve Barıfl Engin
 • Aksoy, Ankara, Ütopya Yayınları. TÜRKO⁄LU, Nurçay (2000), Görü-Yorum, İstanbul, Der Yayınları.
 • YAZICI, İsmet (1997), Kitle İletifliminde İmaj, İstanbul, Bilim Yayınları.

Une évaluation critique de la société d’image, de spectacle et de consommation: L’assassin d’image

Year 2009, Volume , Issue 11, 75 - 94, 01.08.2009

Abstract

La relation entre les formes symboliques avec le monde réel est déterminée par leur contexte historique et social. La vraie nature de cette relation a graduellement changé avec la généralisation des technologies numériques : de nouvelles formes de représentation, souvent sous forme de reproduction, ayant rompu leurs liens avec leur objet ont remplacé les formes traditionnelles de représentation. Le réel, tel qu’il est reproduit par les médias, a perdu sa qualité de « représentations » et est devenu la forme de base. Les médias électroniques et leur rôle sur la domination croissante du système imaginaire et de la transformation de celui-ci qui favorise le virtuel est loin d’être neutre ; ce processus est lié aux valeurs dominantes de la culture du capitalisme tardif qui se fonde sur la mondialisation, la consommation et le spectacle. Dans ce sens le texte de Behiç Ak intitulé « l’assassin d’image » met en relation d’une façon critique ce processus de transformation imaginaire avec la transformation d’une culture de consommation et de spectacle. Cet article vise démontrer comment, cette ère de consommation qui repose sur l’image et la simulation est représenté dans « L’assassin d’image ». Ce faisant, il a été tenu compte des approches critiques à perspective sociale traitant des relations entre le capital et le pouvoir.

References

 • ADORNO, Theodor W. (2003), “Kültür Endüstrisini Yeniden Düflünürken”, Cogito, Sayı: 36: 76-38.
 • AK, Behiç (2004), İmaj Katili, İstanbul, Mitos Yayınları.
 • BİNARK, Mutlu (2007). “Yeni Medya, Gençlik ve Gündelik Yaflam-1”. Evrensel Kültür, Sayı: 186: 24-28.
 • DEBORD, Guy (1996), Gösteri Toplumu, Çev. Ayflen Ekmekçi ve Okflan
 • Taflkent, İstanbul, Ayrıntı Yayınları. ERDO⁄AN, İrfan (2001), “Kitle İletiflimi Örneğinde Marksist Siyasal Ekonomi
 • Yaklaflımı Üzerine Bir Tartıflma”, Praksis, Sayı: 4: 276-313. FEATHERSTONE, Mike (2005), Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, 2.b. Çev.
 • Mehmet Küçük, İstanbul, Ayrıntı Yayınları. HORKHEİMER, Max ve ADORNO, Theodor W. (1996), Aydınlanmanın
 • Diyalektiği: Felsefi Fragmanlar II, Çev. Oğuz Özügül, İstanbul, Kabalcı Yayınları. JAMESON, Frederic (1994), Postmodernizm, Çev. Nuri Pülimer, İstanbul, YKY.
 • LEFEBVRE, Henri (1998), Modern Dünyada Gündelik Hayat, Çev. Iflın Gürbüz,
 • İstanbul, Metis Yayınları. MUTLU, Erol (2004), İletiflim Sözlüğü, 4.b., Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları.
 • OKTAY, Ahmet (2002), Metropol ve İmgelem, İstanbul, İfl Kültür Yayınları.
 • OSKAY, Ünsal (1998), “Popüler Kültürün Toplumsal Ortamı ve İdeolojik İfllevleri
 • Üzerine”, Yıkanmak İstemeyen Çocuklar Olalım içinde, İstanbul, YKY., 237-272. POSTMAN, Neil (2004). Televizyon: Öldüren Eğlence, Çev. Osman Akınhay,
 • İstanbul, Ayrıntı Yayınları. ROBİNS, Kevin (1999), İmaj, Çev. Nurçay Türkoğlu, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • STEVENSON, Nick (2008), Medya Kültürleri, Çev. Göze Orhon ve Barıfl Engin
 • Aksoy, Ankara, Ütopya Yayınları. TÜRKO⁄LU, Nurçay (2000), Görü-Yorum, İstanbul, Der Yayınları.
 • YAZICI, İsmet (1997), Kitle İletifliminde İmaj, İstanbul, Bilim Yayınları.

İmaj, Gösteri ve Tüketim Toplumunun Eleştirel Analizi: İmaj Katili

Year 2009, Volume , Issue 11, 75 - 94, 01.08.2009

Abstract

Gerçeklik ile simgesel biçimleri arasındaki ilişki, tarihsel ve toplumsal nitelikli bir temsil ilişkisidir. Günümüzde dijital teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte gittikçe artan oranda bu temsil ilişkisinin niteliği değişmiş, geleneksel temsil sistemlerinin yerini reprodüksiyona dayalı, nesnesi ile bağını koparmış temsil sistemleri almaya başlamıştır. Medya tarafından üretilen gerçeklik, temel gerçeklik haline gelmiş; nesnel gerçeklik hakikat zemini olma niteliğini yitirmiştir. Elektronik medya ile bağlantılı olarak gündeme gelen ve sanal olanın lehine gelişen imgesel dönüşüm süreci yansız değildir; küresel nitelikli, tüketim ve gösteri merkezli geç kapitalist kültürün egemen değerleriyle, onun yeniden üretimiyle ilişkilidir. Behiç Ak’ın İmaj Katili adlı oyun metni, yaşanan bu imgesel dönüşüm sürecini, tüketim ve gösteri merkezli bir kültürün dönüşümü ile eleştirel olarak ilişkilendiren bir metindir. Bu çalışmada, imge ve simülasyon sistemlerine yaslanan tüketim çağının İmaj Katili’nde nasıl temsil edildiği üzerinde durulmuştur. Bu noktada, sermaye ve iktidar ilişkilerini içeren, ekonomi-politik vurguya sahip daha geniş bir toplumsal bağlamı dikkate alan eleştirel yaklaşımlara başvurulmuştur.

References

 • ADORNO, Theodor W. (2003), “Kültür Endüstrisini Yeniden Düflünürken”, Cogito, Sayı: 36: 76-38.
 • AK, Behiç (2004), İmaj Katili, İstanbul, Mitos Yayınları.
 • BİNARK, Mutlu (2007). “Yeni Medya, Gençlik ve Gündelik Yaflam-1”. Evrensel Kültür, Sayı: 186: 24-28.
 • DEBORD, Guy (1996), Gösteri Toplumu, Çev. Ayflen Ekmekçi ve Okflan
 • Taflkent, İstanbul, Ayrıntı Yayınları. ERDO⁄AN, İrfan (2001), “Kitle İletiflimi Örneğinde Marksist Siyasal Ekonomi
 • Yaklaflımı Üzerine Bir Tartıflma”, Praksis, Sayı: 4: 276-313. FEATHERSTONE, Mike (2005), Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, 2.b. Çev.
 • Mehmet Küçük, İstanbul, Ayrıntı Yayınları. HORKHEİMER, Max ve ADORNO, Theodor W. (1996), Aydınlanmanın
 • Diyalektiği: Felsefi Fragmanlar II, Çev. Oğuz Özügül, İstanbul, Kabalcı Yayınları. JAMESON, Frederic (1994), Postmodernizm, Çev. Nuri Pülimer, İstanbul, YKY.
 • LEFEBVRE, Henri (1998), Modern Dünyada Gündelik Hayat, Çev. Iflın Gürbüz,
 • İstanbul, Metis Yayınları. MUTLU, Erol (2004), İletiflim Sözlüğü, 4.b., Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları.
 • OKTAY, Ahmet (2002), Metropol ve İmgelem, İstanbul, İfl Kültür Yayınları.
 • OSKAY, Ünsal (1998), “Popüler Kültürün Toplumsal Ortamı ve İdeolojik İfllevleri
 • Üzerine”, Yıkanmak İstemeyen Çocuklar Olalım içinde, İstanbul, YKY., 237-272. POSTMAN, Neil (2004). Televizyon: Öldüren Eğlence, Çev. Osman Akınhay,
 • İstanbul, Ayrıntı Yayınları. ROBİNS, Kevin (1999), İmaj, Çev. Nurçay Türkoğlu, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • STEVENSON, Nick (2008), Medya Kültürleri, Çev. Göze Orhon ve Barıfl Engin
 • Aksoy, Ankara, Ütopya Yayınları. TÜRKO⁄LU, Nurçay (2000), Görü-Yorum, İstanbul, Der Yayınları.
 • YAZICI, İsmet (1997), Kitle İletifliminde İmaj, İstanbul, Bilim Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Doç. Dr. Süreyya ÇAKIR This is me

Publication Date August 1, 2009
Published in Issue Year 2009, Volume , Issue 11

Cite

APA Çakır, D. D. S. (2009). İmaj, Gösteri ve Tüketim Toplumunun Eleştirel Analizi: İmaj Katili . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (11) , 75-94 . Retrieved from http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/en/pub/issue/7368/96468

Creative Commons Lisansı