PDF EndNote BibTex RIS Cite

Reading Television News: An Image of Turkey Reflected by Television Newscasts Upon Children's Mind's

Year 2008, Issue 9, 69 - 100, 01.04.2008

Abstract

Television, which is accepted as the most effective media and having the highest target audience level, is also characterized as one of the most important socialization agents for the individuals and the society. The primary motive of choosing news reports which are perceived as reality by the children is that the news reports are presented with a claim of reflecting "pure reality" or real life. In other words, one of the main goals of this research is to identify children's general judgment of the audiovisual messages which they received from the news reports; to analyze these messages to determine the social system they live in. The other goal is to determine if children are influenced by news reports in their emotional processes such as expressing their feelings, emotional affections (being sorry, happy, and so on), sharing feelings and experiences and developing empathy. Concerning the media literacy, this study aims to state the children's ideas and opinions which they build on the people and institutions they watch on news reports. In this respect, survey questions are chosen on identities (politician, police, doctor, artist, and so on) which represent certain institutions and systems in Turkey. In summary, the application part of the study aims to asses the emotional intelligence abilities of primary school children who watch news reports, their ideas and opinions on news reports and as a combination of both, their ideas and opinions on Turkey.

References

 • BURKOVIK, Y. (2006). Duygusal Zeka. Nisan 12, 2008. Memory Center http//: www.mcaturk.com.
 • CONDRY, J. (1989). The Psychology of Television. USA: Lawrence Earlbaum Ass. New Jersey.
 • ERDO⁄AN, İ. (1998). Arafltırma Dizaynı ve İstatistik Yöntemleri, Ankara: Emel Matbaası.
 • ERDO⁄AN, İ. (2003). Pozitivist Metodoloji (İlimsel Arafltırma Tasarımı, İstatistiksel Yöntemler, Analiz ve Yorum) Ankara: Erk Yayınevi.
 • GOLEMAN, D.(2006). Duygusal Zeka EQ Neden IQ’dan Daha Önemlidir.
 • İstanbul: Varlık Yayınları. KURTULUfi, K. (1998). Pazarlama Arafltırmaları, No:274 İstanbul: İstanbul
 • Üniversitesi İfll. Fak. Yayınları. MOLLER , C. (2000). Hearthwork. Hillerod: TMI.
 • RTUK. Ocak 15, 2008. http//:www.rtuk.org.tr.
 • SHAPIRO, Lawrence E. (1999). Yüksek EQ’lu Bir Çocuk Yetifltirmek. Çev.:
 • Ümran Kartal İstanbul: Varlık Yayınları. TOKTAMIfiO⁄LU, M. (2003). Aklın Öteki Sesi. İstanbul: Kapital Medya Hizmetleri Afi.
 • WILSON S. Le R. (1993). Mass Media/Mass Culture. USA: McGraw Hill.

Lire les bulletins d'information : Une image de la turquie refletée par les téléjournaux à travers des enfants

Year 2008, Issue 9, 69 - 100, 01.04.2008

Abstract

La télévision, qui est acceptée comme étant le plus efficace des médias et ayant le plus haut niveau de public cible, se caractérise également comme l'un des plus importants agents de socialisation pour les individus et la société. Le principal motif du choix des bulletins d'information qui sont perçus comme la réalité parles enfants, est que ces bulletins sont présentés avec une assertion de la réalité pure ou la vraie vie. En d'autres termes, l'un des principaux objectifs de cette recherche est d'analyser les jugements des enfants à propos des messages audiovisuels qu'ils reçoivent en regardant des bulletins d'actualité, et d'identifier comment ils lisent ces messages pour déterminer le système social dans lequel ils vivent. L'autre objectif est de voir si les enfants sont influencés par ces bulletins d'actualité émotionnelement ; à savoir si ce qu'ils voient a des efftes dans l'expression de leurs sentiments affectifs (être triste, heureux, et ainsi de suite), dans le partage des sentiments et dans le développement de l'empathie. Concernant la littératie des médias, cette étude vise à préciser les idées développées par les enfants en ce qui concerne les personnes et les institutions qu'ils voient dans les bulletins d'information. A cet égard, les questions sur les personnalités qui représentent certaines institutions et certains systèmes en Turquie (les politiques, la police, les médecins, les artistes, et ainsi de suite), sont posées. En résumé, la partie pratique de l'étude vise à évaluer les capacités de l'intelligence émotionnelle des enfants de l'école primaire qui regardent des bulletins d'actualité, leurs idées et leurs opinions sur les bulletins d'information eten tant qu'une combinaison de ces deux, leurs idées et leurs opinions sur la Turquie où ils vivent.

References

 • BURKOVIK, Y. (2006). Duygusal Zeka. Nisan 12, 2008. Memory Center http//: www.mcaturk.com.
 • CONDRY, J. (1989). The Psychology of Television. USA: Lawrence Earlbaum Ass. New Jersey.
 • ERDO⁄AN, İ. (1998). Arafltırma Dizaynı ve İstatistik Yöntemleri, Ankara: Emel Matbaası.
 • ERDO⁄AN, İ. (2003). Pozitivist Metodoloji (İlimsel Arafltırma Tasarımı, İstatistiksel Yöntemler, Analiz ve Yorum) Ankara: Erk Yayınevi.
 • GOLEMAN, D.(2006). Duygusal Zeka EQ Neden IQ’dan Daha Önemlidir.
 • İstanbul: Varlık Yayınları. KURTULUfi, K. (1998). Pazarlama Arafltırmaları, No:274 İstanbul: İstanbul
 • Üniversitesi İfll. Fak. Yayınları. MOLLER , C. (2000). Hearthwork. Hillerod: TMI.
 • RTUK. Ocak 15, 2008. http//:www.rtuk.org.tr.
 • SHAPIRO, Lawrence E. (1999). Yüksek EQ’lu Bir Çocuk Yetifltirmek. Çev.:
 • Ümran Kartal İstanbul: Varlık Yayınları. TOKTAMIfiO⁄LU, M. (2003). Aklın Öteki Sesi. İstanbul: Kapital Medya Hizmetleri Afi.
 • WILSON S. Le R. (1993). Mass Media/Mass Culture. USA: McGraw Hill.

Televizyon Haberlerini Okumak: Çocuk İzleyicilere Göre Televizyon Haberlerinden Yansıyan Türkiye

Year 2008, Issue 9, 69 - 100, 01.04.2008

Abstract

21. yüzyılın en geniş hedef kitleye ulaşabilen ve etki düzeyi en yüksek kabul edilen kitlesel iletişim aracı televizyon, kuşkusuz aynı zamanda birey ve toplum için en önemli sosyalleşme araçlarından biri olarak da nitelendirilmektedir. Çocuk izleyiciler tarafından "gerçeklik" olarak algılanan haber bültenlerinin bu çalışmada tercih edilmesindeki en temel neden ise haber bültenlerinin" salt gerçeklik" ya da "gerçek hayatta gerçekten varolmuş olan"ı yansıtıyor iddiası ile içeriklerini sunuyor olmalarıdır. Benzer bir deyişle, çocukların televizyon haber bültenlerinde izlemiş oldukları görsel/işitsel mesajlara ilişkin genel yargılarını saptamak, bu mesajları ne yönde okuyarak nasıl bir toplumsal sistem içinde yaşıyor olduklarını belirlemek, çalışmanın temel amaçlarından birini oluşturmaktadır. Bir diğer amaç ise, duygusal zekânın temel yetileri çerçevesinde geliştirilmiş olan duygularını ifade etme, duygusal olarak etkilenme (üzülme, sevinme gibi), duygularını ve tanık olduklarını paylaşma, empati kurabilme gibi duygusal süreçlerinde haber bültenlerinden etkilenip etkilenmediklerini saptamaktır. Çalışmada medya okuryazarlığına ilişkin olarak ise, çocukların televizyon haber bültenlerinde izledikleri kişi ve kurumlara ilişkin olarak ne tür düşünceler ve kanaatler geliştirdikleri saptanmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede Türkiye'deki belirli kurum ve sistemleri temsil eden kişilikler (siyasetçi, polis, doktor, sanatçı gibi) üzerinden sorular sorulmuştur. Özetle, çalışmanın uygulama bölümünde haber bülteni izleyen ilköğretim çocuklarının duygusal zekâ yetileri açısından değerlendirilmesi, haber bültenlerine ilişkin elde ettikleri kanaatler ve her ikisinin bileşkesi olarak yaşadıkları Türkiye'ye ilişkin düşünceleri ve kanaatleri saptanmaya çalışılmıştır.

References

 • BURKOVIK, Y. (2006). Duygusal Zeka. Nisan 12, 2008. Memory Center http//: www.mcaturk.com.
 • CONDRY, J. (1989). The Psychology of Television. USA: Lawrence Earlbaum Ass. New Jersey.
 • ERDO⁄AN, İ. (1998). Arafltırma Dizaynı ve İstatistik Yöntemleri, Ankara: Emel Matbaası.
 • ERDO⁄AN, İ. (2003). Pozitivist Metodoloji (İlimsel Arafltırma Tasarımı, İstatistiksel Yöntemler, Analiz ve Yorum) Ankara: Erk Yayınevi.
 • GOLEMAN, D.(2006). Duygusal Zeka EQ Neden IQ’dan Daha Önemlidir.
 • İstanbul: Varlık Yayınları. KURTULUfi, K. (1998). Pazarlama Arafltırmaları, No:274 İstanbul: İstanbul
 • Üniversitesi İfll. Fak. Yayınları. MOLLER , C. (2000). Hearthwork. Hillerod: TMI.
 • RTUK. Ocak 15, 2008. http//:www.rtuk.org.tr.
 • SHAPIRO, Lawrence E. (1999). Yüksek EQ’lu Bir Çocuk Yetifltirmek. Çev.:
 • Ümran Kartal İstanbul: Varlık Yayınları. TOKTAMIfiO⁄LU, M. (2003). Aklın Öteki Sesi. İstanbul: Kapital Medya Hizmetleri Afi.
 • WILSON S. Le R. (1993). Mass Media/Mass Culture. USA: McGraw Hill.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Yrd. Doç. Dr. İzlem VURAL This is me

Publication Date April 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Volume , Issue 9

Cite

APA Vural, Y. D. D. İ. (2008). Televizyon Haberlerini Okumak: Çocuk İzleyicilere Göre Televizyon Haberlerinden Yansıyan Türkiye . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (9) , 69-100 . Retrieved from http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/en/pub/issue/7370/96489

Creative Commons Lisansı