PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Devlet ve Sermaye Sarmalında Türkiye Medyası: Ekonomik Krizler, Medya ve Demokrasi

Year 2008, Volume , Issue 8, 77 - 107, 01.02.2008

Abstract

Bu makale, Türkiye medyası ve demokrasi arasındaki ilişkiyi araştırmakta ve Türkiye'de demokratik bir iletişim düzeni ve iletişim özgürlüğü, neo liberal politika deneyimine rağmen 1980'lerden beri süregiden medya dönüşümü, neo otoriter medya sistemi içerisinde yansımasını nasıl bulmuştur sorusuna yanıt aramaktadır. Bu çalışma, söz konusu soruları doğru konumlandırabilmek için birbiriyle ilişkili üç fenomen üzerinden çözümlemesini gerçekleştirmiştir: 1) Türkiye medya sektöründe mülkiyet yoğunlaşması 2) Neo liberal politikalar döneminde, medya politikaları - hükümet düzenlemeleri ve 3) Türkiye'de devlet - medya ve sermaye grupları arasındaki ilişkiler. Bu çalışma, eleştirel ekonomi politik yöntembilimi kullanarak Türkiye medyası ve demokratik iletişim düzeni arasındaki ilişkiyi ekonomik krizler döneminde çözümlemektedir. Çalışmada yazar; sermaye gruplarının da en az devlet ve siyasal iktidarlar kadar, demokratik bir iletişim düzeni üzerinde engel oluşturabileceğini belirlemiştir.

References

 • 03.12.2007; TMSF Uzman› Özlem fiengelen ile yap›lan özel görüflme.
 • ADAKLI, Gülseren (2001). "Yay›nc›l›k Alan›nda Mülkiyet ve Kontrol". Medya Politikalar›. Der: D. Beybin Kejanl›o¤lu, Sevilay Çelenk ve Gülseren Adakl› içinde. Ankara: ‹mge Kitabevi. 145-205.
 • ADAKLI, Gülseren (2006). Türkiye’de Medya Endüstrisi: Neoliberalizm Ça¤›nda Mülkiyet ve Kontrol ‹liflkileri. Ankara: Ütopya Yay›nevi.
 • AMIN, Samir (2000). De¤iflim Halindeki Dünya Sistemi. Çev: Fikret Baflkaya, Ankara: Türkiye ve Ortado¤u Forumu Vakf› Yay›nlar›.
 • BAGDIKIAN, H. Ben (2000). The Media Monopoly. Boston: Beacon Press.
 • BDDK (2001). TMSF’deki Bankalar: Faaliyet ve Gelifltirme Raporu. Ankara: BDDK Yay›nlar›.
 • BEK, Mine Gencel (2000). "Devlet, Piyasa ve Demokratik ‹letiflim Düzeni". ‹letiflim Dergisi (8). Ankara: Gazi Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi Yay›nlar›, 9-27.
 • BORATAV, Korkut (1995). Türkiye’de Sosyal S›n›flar ve Bölüflüm. ‹stanbul: Gerçek Yay›nlar›.
 • BU⁄RA, Ayfle (2003). "Bir Toplumsal Dönüflümü Anlama Çabalar›na Katk›: Bugün Türkiye’de E.P Thompson’› Okumak". ‹ktisat Üzerine Yaz›lar I. Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve S›n›flar içinde. Der: Ahmet H. Köse, Fikret fienses ve Erdinç Yeldan. ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›. 191-219.
 • CANPOLAT, Abdurrahman (2002). "3984’den 4756’ya… Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanun’da De¤ifliklik Yap›ld›". RTÜK ‹LET‹fi‹M. Y›l: 5, Say›: 29. Ankara: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Yay›nlar›.
 • CHRISTENSEN, Christian (2007). "Breaking the News: Concentration of Ownership, the fall of Unions and Goverment Legislation in Turkey". Global Media and Communication 2007. Vol 3(2), 179-199. London, Los Angeles, New Delhi and Singapore: Sage Publication.
 • ÇATALBAfi, Dilruba (2004). "Türkiye’de Kamu Hizmeti Yay›nc›l›¤›n›n Açmazlar› ve Gelece¤i". Türkiye’de Kitle ‹letiflimi. Der: Nilgün Gürkan Pazarc› içinde, Ankara: Turhan Kitabevi, 77-96.
 • DOYLE, Gillian (2002). Understanding Media Economics. London, Thousand Oaks ve New Delhi: Sage Publications.
 • ERCAN, Fuat (2004). "Sermaye Birikiminin Çeliflkili Süreklili¤i: Türkiye’nin Küresel Kapitalizmle Bütünleflme Sürecine Elefltirel Bir Bak›fl". Neoliberalizmin
 • Tahribat›. içinde Der: Neflecan Balkan ve Sungur Savran. ‹stanbul: Metis Yay›nlar›. 9-44
 • ESEN, O¤uz (2002). "Türkiye’de Uygulanan IMF -Destekli Yap›sal Programlar". Kriz ve IMF Politikalar› içinde. Ed: Ömer Faruk Çolak. Ankara: Alk›m Yay›nlar›. 1 - 22.
 • GOLDING, Peter ve GRAHAM, Murdock (2002). "Kültür, ‹letiflim ve Ekonomi Politik". Medya, Kültür, Siyaset içinde Der: Süleyman ‹rvan, Çev: D. Beybin Kejanl›o¤lu. Ankara: Alp Yay›nevi. 59-101.
 • GUNTHER, Richard ve MUGHAN, Anthony (2000). Democracy and the Media: A Comparative Perspective. Chambridge, New York: Chambridge University Press.
 • HALLIN, Daniel C. ve MANCHINI, Paulo (2004). Comparing the Media Systems: Three Models of Media and Politics. Chambridge ve New York: Chambridge University Press.
 • HELD, David (2000). A Globalizing World ?: Culture, Economics, Politics. London ve New York: Routledge Press.
 • HERMAN, Edward ve CHOMSKY, Noam (2002). Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. New York: Pantheon Books. http://www.bddk.org.tr/ y›ll›k faaliyet raporu.
 • http://www.habervitrini.com/ Fehmi Koru; Ali Balkaner ve Ayd›n Do¤an ‹liflkisini Yazd›.
 • http://www.rakabet.gov.tr / faaliyet raporlar›
 • http://www.tmsf.org.tr / 2004. y›ll›k faaliyet raporu.
 • http://www.tmsf.org.tr / ilanlar / ciner.doc.
 • http://www.tmsf.org.tr / ‹marbankas› Duyurusu.
 • http://www.tmsf.org.tr / Kamuoyu Duyurusu.
 • http://www.tmsf.org.tr / sabah ve ATV duyurusu.
 • http://www.tmsf.org.tr/ 2005. y›ll›k faaliyet raporu.
 • HÜRR‹YET (25.04.2008). "Emir-Çal›k Ortakl›¤›na Uzanan Yol, Gül’ün fiam Gezisinde Aç›ld›".
 • HÜRR‹YET (30.04.2008). "Çal›k fiartlar›nda Kredi ‹steyin".
 • KAYA, Raflit (1994). "A Faith of Accomplie: Transformations of Media Structures in Turkey". Studies in Development. Metu 21(3). Ankara: Ortado¤u Teknik Üniversitesi Yay›nlar›.
 • KAZGAN, Gülten (2002). Tanzimattan 21. Yüzy›la: Türkiye Ekonomisi. ‹stanbul: ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›.
 • KEJANLIO⁄LU, D. Beybin (2004). Türkiye’de Medyan›n Dönüflümü. Ankara: ‹mge Yay›nlar›.
 • KEJANLIO⁄LU, D. Beybin, ÇELENK, Sevilay ve ADAKLI, Gülseren (2001).
 • "Yay›nc›l›kta Düzenleyici Kurullar ve RTÜK" Medya Politikalar›. Der: D. Beybin Kejanl›o¤lu, Sevilay Çelenk ve Gülseren Adakl› içinde. Ankara: ‹mge Kitabevi. 93- 145.
 • KEYDER, Ça¤lar (1994). Türkiye’de Devlet ve S›n›flar. ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›. KING, Roger (1986). The State in Modern Society: New Directions in Political Sociology. London: MacMillan Press.
 • LASH, Scott (2007). "Power after Hegemony: Cultural Studies in Mutation?". Theory, Culture and Society 2007. Vol 24(3), 55-78. London, Los Angeles, New Delhi and Singapore: Sage Publication.
 • MACHIN, David ve PAPATHEODORUO, Fotin (2003). "The Umbilical Cord That Was Never Cut: The Post-Dictorial Intimacy between the Political Elites and the Mass Media in Grecee and Spain". European Journal of Communication, Vol: 18, No:1, London, New York, Nev Delhi and Thousand Oaks: Sage Publication. 31-54.
 • McCHESNEY, W. Robert (2001). Rich Media, Poor Democracy: Communication in Dubious Times. Urbana ve Chicago: University of Ill›nois Press.
 • NORDENSTRENG, Kaarle (2001). "Epilogue: Media and Globalization" Why the State Matters. Der: Nancy Morris ve Slyvio Waisboard içinde. New York, Landam, Boulder ve Colarado: Rowman & Littlefield Publications.
 • O’NEILL, John (2001). Piyasa: Etik, Bilgi ve Politika. Çev: fien Süer Kaya. ‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›.
 • OFFE, Clauss (1982). "Some Contradictions of the Welfare State". Critical Social Policy 2. 7-16.
 • ONGUN, Tuba (2002). "Türkiye’de Cari Aç›klar ve Ekonomik Krizler". Kriz ve IMF Politikalar› içinde. Ed: Ömer Faruk Çolak. Ankara: Alk›m Yay›nlar›. 39-93.
 • ÖNGEN, Tülin (2003). "Yeni Liberal Dönüflüm Projesi ve Türkiye Deneyimi". ‹ktisat Üzerine Yaz›lar I. Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve S›n›flar içinde. Der: A.H Köse, F. fienses, E. Yeldan. ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›. 161-191.
 • PEKMAN, Cem (2005). "Medya Sahipli¤inin Düzenlenmesi Sorunu: Küresel Çerçeve ve Türkiye Örne¤i". Avrupa Birli¤i ve Türkiye’de ‹letiflim Politikalar›: Pazar›n Düzenlenmesi, Eriflim ve Çeflitlilik. Ankara: Ankara Üniversitesi Bas›mevi, 243-291.
 • SÖNMEZ, Mustafa (2003). Filler ve Çimenler: Medya ve Finans Sektöründe Do¤an / Anti Do¤an Savafl›. ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›.
 • SPLICHAL, Slavko (1994). "Searching for New Paradigms: An Introduction". Communication and Democracy içinde Der: Slavko Splichal ve Janet Wasko. New Jersey ve Norwood: Ablex Press. 143-163.
 • TILIÇ, Do¤an (1998). Utan›yorum ama Gazeteciyim. ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›.
 • TUNCEL, Hakan (1994). "Bab-› Ali’den ‹kitelli’ye". Birikim (64). 33-38.
 • WARD, David (2001). "The Democratic Decifit and the European Union Communication Policy". Javnost 8(1). 75-94.

Devlet ve Sermaye Sarmalında Türkiye Medyası: Ekonomik Krizler, Medya ve Demokrasi

Year 2008, Volume , Issue 8, 77 - 107, 01.02.2008

Abstract

This study has investigated the dynamics of relationship between Turkey's media and democracy, and attempts to seek an answer to a question: Although neo liberal policy formation and ongoing transformation in Turkey's media system since 1980's, how does it reflect the neo authoritarian media system? In this study, analysis after these problems facing the Turkey's media, particulary media ownership, by addressing three interrelated phenomena: 1) the concentration of media ownership in Turkey, 2) government legislation and media policy transformation in the neo liberal policy period and 3) relationship between government(s), media sector and capital groups beyond the media. This study has used critical political economy approaches for the analysis of dynamics of Turkey's media and the democratic communication systems during the economic crises. In this context, the author attempts to resurrect some of the important distinctions between capital groups and the state, particularly the role of the capital groups as well as the state as the leading threat to freedom of communication.

References

 • 03.12.2007; TMSF Uzman› Özlem fiengelen ile yap›lan özel görüflme.
 • ADAKLI, Gülseren (2001). "Yay›nc›l›k Alan›nda Mülkiyet ve Kontrol". Medya Politikalar›. Der: D. Beybin Kejanl›o¤lu, Sevilay Çelenk ve Gülseren Adakl› içinde. Ankara: ‹mge Kitabevi. 145-205.
 • ADAKLI, Gülseren (2006). Türkiye’de Medya Endüstrisi: Neoliberalizm Ça¤›nda Mülkiyet ve Kontrol ‹liflkileri. Ankara: Ütopya Yay›nevi.
 • AMIN, Samir (2000). De¤iflim Halindeki Dünya Sistemi. Çev: Fikret Baflkaya, Ankara: Türkiye ve Ortado¤u Forumu Vakf› Yay›nlar›.
 • BAGDIKIAN, H. Ben (2000). The Media Monopoly. Boston: Beacon Press.
 • BDDK (2001). TMSF’deki Bankalar: Faaliyet ve Gelifltirme Raporu. Ankara: BDDK Yay›nlar›.
 • BEK, Mine Gencel (2000). "Devlet, Piyasa ve Demokratik ‹letiflim Düzeni". ‹letiflim Dergisi (8). Ankara: Gazi Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi Yay›nlar›, 9-27.
 • BORATAV, Korkut (1995). Türkiye’de Sosyal S›n›flar ve Bölüflüm. ‹stanbul: Gerçek Yay›nlar›.
 • BU⁄RA, Ayfle (2003). "Bir Toplumsal Dönüflümü Anlama Çabalar›na Katk›: Bugün Türkiye’de E.P Thompson’› Okumak". ‹ktisat Üzerine Yaz›lar I. Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve S›n›flar içinde. Der: Ahmet H. Köse, Fikret fienses ve Erdinç Yeldan. ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›. 191-219.
 • CANPOLAT, Abdurrahman (2002). "3984’den 4756’ya… Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanun’da De¤ifliklik Yap›ld›". RTÜK ‹LET‹fi‹M. Y›l: 5, Say›: 29. Ankara: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Yay›nlar›.
 • CHRISTENSEN, Christian (2007). "Breaking the News: Concentration of Ownership, the fall of Unions and Goverment Legislation in Turkey". Global Media and Communication 2007. Vol 3(2), 179-199. London, Los Angeles, New Delhi and Singapore: Sage Publication.
 • ÇATALBAfi, Dilruba (2004). "Türkiye’de Kamu Hizmeti Yay›nc›l›¤›n›n Açmazlar› ve Gelece¤i". Türkiye’de Kitle ‹letiflimi. Der: Nilgün Gürkan Pazarc› içinde, Ankara: Turhan Kitabevi, 77-96.
 • DOYLE, Gillian (2002). Understanding Media Economics. London, Thousand Oaks ve New Delhi: Sage Publications.
 • ERCAN, Fuat (2004). "Sermaye Birikiminin Çeliflkili Süreklili¤i: Türkiye’nin Küresel Kapitalizmle Bütünleflme Sürecine Elefltirel Bir Bak›fl". Neoliberalizmin
 • Tahribat›. içinde Der: Neflecan Balkan ve Sungur Savran. ‹stanbul: Metis Yay›nlar›. 9-44
 • ESEN, O¤uz (2002). "Türkiye’de Uygulanan IMF -Destekli Yap›sal Programlar". Kriz ve IMF Politikalar› içinde. Ed: Ömer Faruk Çolak. Ankara: Alk›m Yay›nlar›. 1 - 22.
 • GOLDING, Peter ve GRAHAM, Murdock (2002). "Kültür, ‹letiflim ve Ekonomi Politik". Medya, Kültür, Siyaset içinde Der: Süleyman ‹rvan, Çev: D. Beybin Kejanl›o¤lu. Ankara: Alp Yay›nevi. 59-101.
 • GUNTHER, Richard ve MUGHAN, Anthony (2000). Democracy and the Media: A Comparative Perspective. Chambridge, New York: Chambridge University Press.
 • HALLIN, Daniel C. ve MANCHINI, Paulo (2004). Comparing the Media Systems: Three Models of Media and Politics. Chambridge ve New York: Chambridge University Press.
 • HELD, David (2000). A Globalizing World ?: Culture, Economics, Politics. London ve New York: Routledge Press.
 • HERMAN, Edward ve CHOMSKY, Noam (2002). Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. New York: Pantheon Books. http://www.bddk.org.tr/ y›ll›k faaliyet raporu.
 • http://www.habervitrini.com/ Fehmi Koru; Ali Balkaner ve Ayd›n Do¤an ‹liflkisini Yazd›.
 • http://www.rakabet.gov.tr / faaliyet raporlar›
 • http://www.tmsf.org.tr / 2004. y›ll›k faaliyet raporu.
 • http://www.tmsf.org.tr / ilanlar / ciner.doc.
 • http://www.tmsf.org.tr / ‹marbankas› Duyurusu.
 • http://www.tmsf.org.tr / Kamuoyu Duyurusu.
 • http://www.tmsf.org.tr / sabah ve ATV duyurusu.
 • http://www.tmsf.org.tr/ 2005. y›ll›k faaliyet raporu.
 • HÜRR‹YET (25.04.2008). "Emir-Çal›k Ortakl›¤›na Uzanan Yol, Gül’ün fiam Gezisinde Aç›ld›".
 • HÜRR‹YET (30.04.2008). "Çal›k fiartlar›nda Kredi ‹steyin".
 • KAYA, Raflit (1994). "A Faith of Accomplie: Transformations of Media Structures in Turkey". Studies in Development. Metu 21(3). Ankara: Ortado¤u Teknik Üniversitesi Yay›nlar›.
 • KAZGAN, Gülten (2002). Tanzimattan 21. Yüzy›la: Türkiye Ekonomisi. ‹stanbul: ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›.
 • KEJANLIO⁄LU, D. Beybin (2004). Türkiye’de Medyan›n Dönüflümü. Ankara: ‹mge Yay›nlar›.
 • KEJANLIO⁄LU, D. Beybin, ÇELENK, Sevilay ve ADAKLI, Gülseren (2001).
 • "Yay›nc›l›kta Düzenleyici Kurullar ve RTÜK" Medya Politikalar›. Der: D. Beybin Kejanl›o¤lu, Sevilay Çelenk ve Gülseren Adakl› içinde. Ankara: ‹mge Kitabevi. 93- 145.
 • KEYDER, Ça¤lar (1994). Türkiye’de Devlet ve S›n›flar. ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›. KING, Roger (1986). The State in Modern Society: New Directions in Political Sociology. London: MacMillan Press.
 • LASH, Scott (2007). "Power after Hegemony: Cultural Studies in Mutation?". Theory, Culture and Society 2007. Vol 24(3), 55-78. London, Los Angeles, New Delhi and Singapore: Sage Publication.
 • MACHIN, David ve PAPATHEODORUO, Fotin (2003). "The Umbilical Cord That Was Never Cut: The Post-Dictorial Intimacy between the Political Elites and the Mass Media in Grecee and Spain". European Journal of Communication, Vol: 18, No:1, London, New York, Nev Delhi and Thousand Oaks: Sage Publication. 31-54.
 • McCHESNEY, W. Robert (2001). Rich Media, Poor Democracy: Communication in Dubious Times. Urbana ve Chicago: University of Ill›nois Press.
 • NORDENSTRENG, Kaarle (2001). "Epilogue: Media and Globalization" Why the State Matters. Der: Nancy Morris ve Slyvio Waisboard içinde. New York, Landam, Boulder ve Colarado: Rowman & Littlefield Publications.
 • O’NEILL, John (2001). Piyasa: Etik, Bilgi ve Politika. Çev: fien Süer Kaya. ‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›.
 • OFFE, Clauss (1982). "Some Contradictions of the Welfare State". Critical Social Policy 2. 7-16.
 • ONGUN, Tuba (2002). "Türkiye’de Cari Aç›klar ve Ekonomik Krizler". Kriz ve IMF Politikalar› içinde. Ed: Ömer Faruk Çolak. Ankara: Alk›m Yay›nlar›. 39-93.
 • ÖNGEN, Tülin (2003). "Yeni Liberal Dönüflüm Projesi ve Türkiye Deneyimi". ‹ktisat Üzerine Yaz›lar I. Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve S›n›flar içinde. Der: A.H Köse, F. fienses, E. Yeldan. ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›. 161-191.
 • PEKMAN, Cem (2005). "Medya Sahipli¤inin Düzenlenmesi Sorunu: Küresel Çerçeve ve Türkiye Örne¤i". Avrupa Birli¤i ve Türkiye’de ‹letiflim Politikalar›: Pazar›n Düzenlenmesi, Eriflim ve Çeflitlilik. Ankara: Ankara Üniversitesi Bas›mevi, 243-291.
 • SÖNMEZ, Mustafa (2003). Filler ve Çimenler: Medya ve Finans Sektöründe Do¤an / Anti Do¤an Savafl›. ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›.
 • SPLICHAL, Slavko (1994). "Searching for New Paradigms: An Introduction". Communication and Democracy içinde Der: Slavko Splichal ve Janet Wasko. New Jersey ve Norwood: Ablex Press. 143-163.
 • TILIÇ, Do¤an (1998). Utan›yorum ama Gazeteciyim. ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›.
 • TUNCEL, Hakan (1994). "Bab-› Ali’den ‹kitelli’ye". Birikim (64). 33-38.
 • WARD, David (2001). "The Democratic Decifit and the European Union Communication Policy". Javnost 8(1). 75-94.

Devlet ve Sermaye Sarmalında Türkiye Medyası: Ekonomik Krizler, Medya ve Demokrasi

Year 2008, Volume , Issue 8, 77 - 107, 01.02.2008

Abstract

Cet article a pour objectif d'analyser les relations existant entre les médias turcs et la démocratie et de répondre à la question comment un système de communication démocratique et une liberté de communication a pu trouver sa place dans un système de médias néo autoritaire qui subi une transformation depuis 1980. Pour pouvoir bien cerner les différentes questions, cette recherche repose ses analyses sur trois phénomènes : 1) la concentration des propriétés dans le secteur des médias, 2) les politiques des médias et les législations gouvernementales pendant la période néo-libérale et 3) les relations existant entre l'Etat, les médias et les groupes de capitaux. Cette étude utilise les approches critiques des économies politiques pour analyser les dynamiques des médias turques et les systèmes de communications démocratiques durant les périodes de crises économiques. L'auteur précise que les groupes des capitaux peuvent former un obstacle tout autant que l'Etat et les gouvernements.

References

 • 03.12.2007; TMSF Uzman› Özlem fiengelen ile yap›lan özel görüflme.
 • ADAKLI, Gülseren (2001). "Yay›nc›l›k Alan›nda Mülkiyet ve Kontrol". Medya Politikalar›. Der: D. Beybin Kejanl›o¤lu, Sevilay Çelenk ve Gülseren Adakl› içinde. Ankara: ‹mge Kitabevi. 145-205.
 • ADAKLI, Gülseren (2006). Türkiye’de Medya Endüstrisi: Neoliberalizm Ça¤›nda Mülkiyet ve Kontrol ‹liflkileri. Ankara: Ütopya Yay›nevi.
 • AMIN, Samir (2000). De¤iflim Halindeki Dünya Sistemi. Çev: Fikret Baflkaya, Ankara: Türkiye ve Ortado¤u Forumu Vakf› Yay›nlar›.
 • BAGDIKIAN, H. Ben (2000). The Media Monopoly. Boston: Beacon Press.
 • BDDK (2001). TMSF’deki Bankalar: Faaliyet ve Gelifltirme Raporu. Ankara: BDDK Yay›nlar›.
 • BEK, Mine Gencel (2000). "Devlet, Piyasa ve Demokratik ‹letiflim Düzeni". ‹letiflim Dergisi (8). Ankara: Gazi Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi Yay›nlar›, 9-27.
 • BORATAV, Korkut (1995). Türkiye’de Sosyal S›n›flar ve Bölüflüm. ‹stanbul: Gerçek Yay›nlar›.
 • BU⁄RA, Ayfle (2003). "Bir Toplumsal Dönüflümü Anlama Çabalar›na Katk›: Bugün Türkiye’de E.P Thompson’› Okumak". ‹ktisat Üzerine Yaz›lar I. Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve S›n›flar içinde. Der: Ahmet H. Köse, Fikret fienses ve Erdinç Yeldan. ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›. 191-219.
 • CANPOLAT, Abdurrahman (2002). "3984’den 4756’ya… Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanun’da De¤ifliklik Yap›ld›". RTÜK ‹LET‹fi‹M. Y›l: 5, Say›: 29. Ankara: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Yay›nlar›.
 • CHRISTENSEN, Christian (2007). "Breaking the News: Concentration of Ownership, the fall of Unions and Goverment Legislation in Turkey". Global Media and Communication 2007. Vol 3(2), 179-199. London, Los Angeles, New Delhi and Singapore: Sage Publication.
 • ÇATALBAfi, Dilruba (2004). "Türkiye’de Kamu Hizmeti Yay›nc›l›¤›n›n Açmazlar› ve Gelece¤i". Türkiye’de Kitle ‹letiflimi. Der: Nilgün Gürkan Pazarc› içinde, Ankara: Turhan Kitabevi, 77-96.
 • DOYLE, Gillian (2002). Understanding Media Economics. London, Thousand Oaks ve New Delhi: Sage Publications.
 • ERCAN, Fuat (2004). "Sermaye Birikiminin Çeliflkili Süreklili¤i: Türkiye’nin Küresel Kapitalizmle Bütünleflme Sürecine Elefltirel Bir Bak›fl". Neoliberalizmin
 • Tahribat›. içinde Der: Neflecan Balkan ve Sungur Savran. ‹stanbul: Metis Yay›nlar›. 9-44
 • ESEN, O¤uz (2002). "Türkiye’de Uygulanan IMF -Destekli Yap›sal Programlar". Kriz ve IMF Politikalar› içinde. Ed: Ömer Faruk Çolak. Ankara: Alk›m Yay›nlar›. 1 - 22.
 • GOLDING, Peter ve GRAHAM, Murdock (2002). "Kültür, ‹letiflim ve Ekonomi Politik". Medya, Kültür, Siyaset içinde Der: Süleyman ‹rvan, Çev: D. Beybin Kejanl›o¤lu. Ankara: Alp Yay›nevi. 59-101.
 • GUNTHER, Richard ve MUGHAN, Anthony (2000). Democracy and the Media: A Comparative Perspective. Chambridge, New York: Chambridge University Press.
 • HALLIN, Daniel C. ve MANCHINI, Paulo (2004). Comparing the Media Systems: Three Models of Media and Politics. Chambridge ve New York: Chambridge University Press.
 • HELD, David (2000). A Globalizing World ?: Culture, Economics, Politics. London ve New York: Routledge Press.
 • HERMAN, Edward ve CHOMSKY, Noam (2002). Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. New York: Pantheon Books. http://www.bddk.org.tr/ y›ll›k faaliyet raporu.
 • http://www.habervitrini.com/ Fehmi Koru; Ali Balkaner ve Ayd›n Do¤an ‹liflkisini Yazd›.
 • http://www.rakabet.gov.tr / faaliyet raporlar›
 • http://www.tmsf.org.tr / 2004. y›ll›k faaliyet raporu.
 • http://www.tmsf.org.tr / ilanlar / ciner.doc.
 • http://www.tmsf.org.tr / ‹marbankas› Duyurusu.
 • http://www.tmsf.org.tr / Kamuoyu Duyurusu.
 • http://www.tmsf.org.tr / sabah ve ATV duyurusu.
 • http://www.tmsf.org.tr/ 2005. y›ll›k faaliyet raporu.
 • HÜRR‹YET (25.04.2008). "Emir-Çal›k Ortakl›¤›na Uzanan Yol, Gül’ün fiam Gezisinde Aç›ld›".
 • HÜRR‹YET (30.04.2008). "Çal›k fiartlar›nda Kredi ‹steyin".
 • KAYA, Raflit (1994). "A Faith of Accomplie: Transformations of Media Structures in Turkey". Studies in Development. Metu 21(3). Ankara: Ortado¤u Teknik Üniversitesi Yay›nlar›.
 • KAZGAN, Gülten (2002). Tanzimattan 21. Yüzy›la: Türkiye Ekonomisi. ‹stanbul: ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›.
 • KEJANLIO⁄LU, D. Beybin (2004). Türkiye’de Medyan›n Dönüflümü. Ankara: ‹mge Yay›nlar›.
 • KEJANLIO⁄LU, D. Beybin, ÇELENK, Sevilay ve ADAKLI, Gülseren (2001).
 • "Yay›nc›l›kta Düzenleyici Kurullar ve RTÜK" Medya Politikalar›. Der: D. Beybin Kejanl›o¤lu, Sevilay Çelenk ve Gülseren Adakl› içinde. Ankara: ‹mge Kitabevi. 93- 145.
 • KEYDER, Ça¤lar (1994). Türkiye’de Devlet ve S›n›flar. ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›. KING, Roger (1986). The State in Modern Society: New Directions in Political Sociology. London: MacMillan Press.
 • LASH, Scott (2007). "Power after Hegemony: Cultural Studies in Mutation?". Theory, Culture and Society 2007. Vol 24(3), 55-78. London, Los Angeles, New Delhi and Singapore: Sage Publication.
 • MACHIN, David ve PAPATHEODORUO, Fotin (2003). "The Umbilical Cord That Was Never Cut: The Post-Dictorial Intimacy between the Political Elites and the Mass Media in Grecee and Spain". European Journal of Communication, Vol: 18, No:1, London, New York, Nev Delhi and Thousand Oaks: Sage Publication. 31-54.
 • McCHESNEY, W. Robert (2001). Rich Media, Poor Democracy: Communication in Dubious Times. Urbana ve Chicago: University of Ill›nois Press.
 • NORDENSTRENG, Kaarle (2001). "Epilogue: Media and Globalization" Why the State Matters. Der: Nancy Morris ve Slyvio Waisboard içinde. New York, Landam, Boulder ve Colarado: Rowman & Littlefield Publications.
 • O’NEILL, John (2001). Piyasa: Etik, Bilgi ve Politika. Çev: fien Süer Kaya. ‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›.
 • OFFE, Clauss (1982). "Some Contradictions of the Welfare State". Critical Social Policy 2. 7-16.
 • ONGUN, Tuba (2002). "Türkiye’de Cari Aç›klar ve Ekonomik Krizler". Kriz ve IMF Politikalar› içinde. Ed: Ömer Faruk Çolak. Ankara: Alk›m Yay›nlar›. 39-93.
 • ÖNGEN, Tülin (2003). "Yeni Liberal Dönüflüm Projesi ve Türkiye Deneyimi". ‹ktisat Üzerine Yaz›lar I. Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve S›n›flar içinde. Der: A.H Köse, F. fienses, E. Yeldan. ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›. 161-191.
 • PEKMAN, Cem (2005). "Medya Sahipli¤inin Düzenlenmesi Sorunu: Küresel Çerçeve ve Türkiye Örne¤i". Avrupa Birli¤i ve Türkiye’de ‹letiflim Politikalar›: Pazar›n Düzenlenmesi, Eriflim ve Çeflitlilik. Ankara: Ankara Üniversitesi Bas›mevi, 243-291.
 • SÖNMEZ, Mustafa (2003). Filler ve Çimenler: Medya ve Finans Sektöründe Do¤an / Anti Do¤an Savafl›. ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›.
 • SPLICHAL, Slavko (1994). "Searching for New Paradigms: An Introduction". Communication and Democracy içinde Der: Slavko Splichal ve Janet Wasko. New Jersey ve Norwood: Ablex Press. 143-163.
 • TILIÇ, Do¤an (1998). Utan›yorum ama Gazeteciyim. ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›.
 • TUNCEL, Hakan (1994). "Bab-› Ali’den ‹kitelli’ye". Birikim (64). 33-38.
 • WARD, David (2001). "The Democratic Decifit and the European Union Communication Policy". Javnost 8(1). 75-94.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Dr. Serhat KAYMAS This is me

Publication Date February 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Volume , Issue 8

Cite

APA Kaymas, D. S. (2008). Devlet ve Sermaye Sarmalında Türkiye Medyası: Ekonomik Krizler, Medya ve Demokrasi . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (8) , 77-107 . Retrieved from https://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/en/pub/issue/7371/96503

Creative Commons Lisansı