PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Toplumsal Beğenideki Değişimlerin Temsili Olarak Sinema ve Müzik: Ah Güzel İstanbul, Muhsin Bey ve Neredesin Firuze

Year 2008, Volume , Issue 8, 123 - 144, 01.02.2008

Abstract

Popular culture products are either criticized for steering the masses to consumption or on the contrary seen as a potential for resisting and protesting. Popular culture is started to be evaluated in terms of social taste which is beyond the division of high culture/low culture. Cinema as a cultural production can point out the changes in society by means of music which is also a cultural representation. This study aims to focus on the meeting of different cultural tastes which emerged as a result of inner and outer waves of migration in Turkey by studying the movies of Ah Güzel Istanbul, Muhsin Bey and Neredesin Firuze. It is important to study social changes from 1960's to 2000's in the context of representation of music in cinema. By observing the cultural meetings in terms of taste that has occurred with the waves of migration, constantly differing and altering heterogeneousness is seen rather than homogeneousness. Also this situation is represented in the cinema. The dilemma of traditional/modern in Ah Güzel istanbul, the meeting of classical music and arabesque music in Muhsin Bey and hybrid structure in which genres penetrates into each other in Neredesin Firuze outbreak in parallel to the modernization process of Turkey.

References

 • AKAY Ali (2004) "Popüler Kültür ve Değiflen Kodlar", Parflömen, Sayı:3:29-45.
 • ADANIR Oğuz (1985), "Popüler Sinema Arabesk Film ve Bir Çözümleme", Geliflim Sinema, S:4:16-22.
 • AYATA Sencer (1989), "Toplumsal Çevre Olarak Gecekondu ve Apartman",
 • Toplum ve Bilim, Sayı:46/47:1001-127.
 • ALEMDAR Korkmaz ve ERDO⁄AN İrfan (1994), Popüler Kültür ve İletiflim,
 • Ankara: Ümit Yayıncılık. ARSLAN Tunca (2004), "Neredesin Firuze", Sinema, Sayı:3:21.
 • AYNA Ender (2004), "Neredesin Firuze", Altyazı, Sayı:27:82-83.
 • BATMAZ Veysel (1981), "Popüler Kültür Üzerine Değiflik Kuramsal Yaklaflımlar",
 • İletiflim A.İ.T.İ.A. G.H.İ.Y.O, Sayı: I. BELGE Murat (1983), Tarihten Güncelliğe, İstanbul: Alan Yayıncılık.
 • BÜKER Seçil (2005), "Film Ateflli Bir Öpüflmeyle Bitmiyor", Deniz Kandiyoti ve Ayfle Saktenber (yay. haz.) Kültür Fragmanları, İstanbul: Metis Yayınları.
 • BÜKER Seçil (2006), "Ah Güzel İstanbul iki İstanbul Hatırası: Atıf Yılmaz ve Sadri
 • Alıflık", Kurtulufl Özyazıcı (yay. haz.) Kahkaha ve Hüzün: Sadri Alıflık, Ankara: Dost Kitapevi Yayınları. BÜYÜKDÜVENCİ Sabri ve ÖZTÜRK Rüken (1997) "Postmodernizm ve Sinema",
 • Sabri Büyükdüvenci ve Ruken Öztürk (der) Postmodernizm ve Sinema, Ankara: Ark. ÇELİKCAN Peyami (1996), Müziği Seyretmek, Ankara: Yansıma Yayınları.
 • DİLMENER Naim (2006), Bak Bir Varmıfl Bir yokmufl Hafif Türk Pop Tarihi,
 • Baskı, İstanbul: İletiflim. DORSAY Atilla (1995), 12 Eylül Yılları ve Sinemamız, İstanbul: İnkılâp Kitapevi.
 • ERDER Sema (1995), "Yeni Kentliler ve Kentin Yeni Yoksulları", Toplum ve Bilim, Sayı: 66:106-119.
 • ERDO⁄AN İrfan ve SOLMAZ Pınar B. (2005), Sinema ve Müzik, Ankara: Erk.
 • ERDO⁄AN Nezih (1995), "Ulusal Kimlik, Kolonyal Söylem ve Yeflilçam
 • Melodramı" Toplum ve Bilim, S:67/Güz:178-196. EVREN Burçak (2006), "Usta ya da Her Devrin Adamı", Kurtulufl Özyazıcı (der)
 • Adı: Atıf Yılmaz, Ankara: Dost Kitapevi, s:53-70. GANS Herbert J. (2007), Popüler Kültür ve Yüksek Kültür, 2. Baskı, çev: Emine
 • O. İncirlioğlu, İstanbul: YKY. GÖLE Nilüfer (1998), "Batı-dıflı Modernlik Üzerine Bir İlk Desen", Doğu Batı, Sayı:2:57-64.
 • GÜÇHAN Gülseren (1989), "Popüler Kültürün Sinemaya Yansıması: Muhsin Bey", Kurgu, Sayı:6: 91-107.
 • GÜNGÖR Nazife (der) (1999), Popüler Kültür ve İktidar, Ankara: Vadi Yayınları.
 • GÜRBİLEK Nurdan (1992), Vitrinde Yaflamak, İstanbul: Metis Yayınları.
 • IfiIK Caner ve EROL Nuran (2002), Arabeskin Anlam Dünyası, İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • KIREL Serpil (2005), Yeflilçam Öykü Sineması, İstanbul: Babil Yayınları.
 • KELEfi Ruflen (1990), Kentleflme Politikaları, Ankara: İmge.
 • KONURALP Sadi (2004), Film Müziği, İstanbul: Oğlak Yayıncılık.
 • MERİÇ Murat (2006), Pop Dedik Türkçe Sözlü Hafif Batı Müziği, İstanbul: İletiflim Yayınları.
 • OKTAY Ahmet (1993), Türkiye’de Popüler Kültür, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • OSKAY Ünsal (1993), Kitle İletiflimin Kültürel İfllevleri, İstanbul: Der Yayınları.
 • ÖRMECİ Ozan (2008), Popüler Kültür, Ankara: Elips Kitap.
 • ÖZBEK Meral (1991), Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski, İstanbul:
 • İletiflim Yayıncılık. ÖZÖN Nijat (1985), Sinema, İstanbul: Hil Yayın.
 • PEKMAN Cem ve KILIÇBAY Barıfl (der) (2004), Görüntünün Müziği Müziğin
 • Görüntüsü, İstanbul: Pan Yayıncılık. PEKMAN Cem (2004), "Türk Sinemasında Müzik: Bir Tarihçe", Cem Pekman,
 • Barıfl Kılıçbay (der) Görüntünün Müziği Müziğin Görüntüsü, İstanbul: Pan Yayıncılık. REFİ⁄ Halit (1971), Ulusal Sinema Kavgası, İstanbul: Hareket Yayınları.
 • ROWE David (1996), Popüler Kültürler Rock ve Sporda Haz Politikası,
 • Çev:M.Küçük, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. SELÇUK Timur (1983), "Müzik Dünyamız", Cumhuriyet Dönemi Türkiye
 • Ansiklopedisi, Cilt:6:1476-1481, İstanbul: İletiflim Yayıncılık.
 • STOREY John (2000), Popüler Kültür Çalıflmaları, İstanbul: Babil Yayınları.
 • TEKELİO⁄LU Orhan (2006), Pop Yazılar: Varofltan Merkeze Yürüyen ‘Halk
 • Zevki’, İstanbul: Telos Yayıncılık. VARDAR Bülent (2004), "Neredesin Firuze", Antrakt, Sayı:78-79-80:47-48.

Toplumsal Beğenideki Değişimlerin Temsili Olarak Sinema ve Müzik: Ah Güzel İstanbul, Muhsin Bey ve Neredesin Firuze

Year 2008, Volume , Issue 8, 123 - 144, 01.02.2008

Abstract

Les produits de la culture populaire sont des fois critiqués pour avoir orienté les masses à la consommation et des fois acceptés comme un potentiel pour protester et pour resister. A part les qualifications qu'on leur administre comme basse culture/haute culture, ils ont commencés à être évalué dans le cercle du goût social. Le cinéma, étant un produit culturel peut transmettre le changement culturel parla médiation de la musique qui est un autre produit culturel représentatif. Ce travail a le but d'étudier les retrouvailles des goûts différents liés aux migrations internes et externes à travers les films Ah Güzel İstanbul, Muhsin Bey, Neredesin Firuze. Il est important d'étudier les transformations sociales vécues par la médiation de la représentation musicale au cinéma dans la période de 1960-2000. Quand on regarde ces rencontres réalisés après les migrations du point de vue de goût, on remarque non une homogénéité mais une hétérogénéité qui se diffère et se multiplie sans arrêt. Paralellement à la période de la modernisation de la Turquie nous remarquons dans Ah Güzel istanbul le dédoublement; à la manière turque/française, dans Muhsin Bey, la rencontre de la musique classique Turque/la musique arabesque et dans Neredesin Firuze nous voyons une construction hybride où les genres s'entrecroisent.

References

 • AKAY Ali (2004) "Popüler Kültür ve Değiflen Kodlar", Parflömen, Sayı:3:29-45.
 • ADANIR Oğuz (1985), "Popüler Sinema Arabesk Film ve Bir Çözümleme", Geliflim Sinema, S:4:16-22.
 • AYATA Sencer (1989), "Toplumsal Çevre Olarak Gecekondu ve Apartman",
 • Toplum ve Bilim, Sayı:46/47:1001-127.
 • ALEMDAR Korkmaz ve ERDO⁄AN İrfan (1994), Popüler Kültür ve İletiflim,
 • Ankara: Ümit Yayıncılık. ARSLAN Tunca (2004), "Neredesin Firuze", Sinema, Sayı:3:21.
 • AYNA Ender (2004), "Neredesin Firuze", Altyazı, Sayı:27:82-83.
 • BATMAZ Veysel (1981), "Popüler Kültür Üzerine Değiflik Kuramsal Yaklaflımlar",
 • İletiflim A.İ.T.İ.A. G.H.İ.Y.O, Sayı: I. BELGE Murat (1983), Tarihten Güncelliğe, İstanbul: Alan Yayıncılık.
 • BÜKER Seçil (2005), "Film Ateflli Bir Öpüflmeyle Bitmiyor", Deniz Kandiyoti ve Ayfle Saktenber (yay. haz.) Kültür Fragmanları, İstanbul: Metis Yayınları.
 • BÜKER Seçil (2006), "Ah Güzel İstanbul iki İstanbul Hatırası: Atıf Yılmaz ve Sadri
 • Alıflık", Kurtulufl Özyazıcı (yay. haz.) Kahkaha ve Hüzün: Sadri Alıflık, Ankara: Dost Kitapevi Yayınları. BÜYÜKDÜVENCİ Sabri ve ÖZTÜRK Rüken (1997) "Postmodernizm ve Sinema",
 • Sabri Büyükdüvenci ve Ruken Öztürk (der) Postmodernizm ve Sinema, Ankara: Ark. ÇELİKCAN Peyami (1996), Müziği Seyretmek, Ankara: Yansıma Yayınları.
 • DİLMENER Naim (2006), Bak Bir Varmıfl Bir yokmufl Hafif Türk Pop Tarihi,
 • Baskı, İstanbul: İletiflim. DORSAY Atilla (1995), 12 Eylül Yılları ve Sinemamız, İstanbul: İnkılâp Kitapevi.
 • ERDER Sema (1995), "Yeni Kentliler ve Kentin Yeni Yoksulları", Toplum ve Bilim, Sayı: 66:106-119.
 • ERDO⁄AN İrfan ve SOLMAZ Pınar B. (2005), Sinema ve Müzik, Ankara: Erk.
 • ERDO⁄AN Nezih (1995), "Ulusal Kimlik, Kolonyal Söylem ve Yeflilçam
 • Melodramı" Toplum ve Bilim, S:67/Güz:178-196. EVREN Burçak (2006), "Usta ya da Her Devrin Adamı", Kurtulufl Özyazıcı (der)
 • Adı: Atıf Yılmaz, Ankara: Dost Kitapevi, s:53-70. GANS Herbert J. (2007), Popüler Kültür ve Yüksek Kültür, 2. Baskı, çev: Emine
 • O. İncirlioğlu, İstanbul: YKY. GÖLE Nilüfer (1998), "Batı-dıflı Modernlik Üzerine Bir İlk Desen", Doğu Batı, Sayı:2:57-64.
 • GÜÇHAN Gülseren (1989), "Popüler Kültürün Sinemaya Yansıması: Muhsin Bey", Kurgu, Sayı:6: 91-107.
 • GÜNGÖR Nazife (der) (1999), Popüler Kültür ve İktidar, Ankara: Vadi Yayınları.
 • GÜRBİLEK Nurdan (1992), Vitrinde Yaflamak, İstanbul: Metis Yayınları.
 • IfiIK Caner ve EROL Nuran (2002), Arabeskin Anlam Dünyası, İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • KIREL Serpil (2005), Yeflilçam Öykü Sineması, İstanbul: Babil Yayınları.
 • KELEfi Ruflen (1990), Kentleflme Politikaları, Ankara: İmge.
 • KONURALP Sadi (2004), Film Müziği, İstanbul: Oğlak Yayıncılık.
 • MERİÇ Murat (2006), Pop Dedik Türkçe Sözlü Hafif Batı Müziği, İstanbul: İletiflim Yayınları.
 • OKTAY Ahmet (1993), Türkiye’de Popüler Kültür, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • OSKAY Ünsal (1993), Kitle İletiflimin Kültürel İfllevleri, İstanbul: Der Yayınları.
 • ÖRMECİ Ozan (2008), Popüler Kültür, Ankara: Elips Kitap.
 • ÖZBEK Meral (1991), Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski, İstanbul:
 • İletiflim Yayıncılık. ÖZÖN Nijat (1985), Sinema, İstanbul: Hil Yayın.
 • PEKMAN Cem ve KILIÇBAY Barıfl (der) (2004), Görüntünün Müziği Müziğin
 • Görüntüsü, İstanbul: Pan Yayıncılık. PEKMAN Cem (2004), "Türk Sinemasında Müzik: Bir Tarihçe", Cem Pekman,
 • Barıfl Kılıçbay (der) Görüntünün Müziği Müziğin Görüntüsü, İstanbul: Pan Yayıncılık. REFİ⁄ Halit (1971), Ulusal Sinema Kavgası, İstanbul: Hareket Yayınları.
 • ROWE David (1996), Popüler Kültürler Rock ve Sporda Haz Politikası,
 • Çev:M.Küçük, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. SELÇUK Timur (1983), "Müzik Dünyamız", Cumhuriyet Dönemi Türkiye
 • Ansiklopedisi, Cilt:6:1476-1481, İstanbul: İletiflim Yayıncılık.
 • STOREY John (2000), Popüler Kültür Çalıflmaları, İstanbul: Babil Yayınları.
 • TEKELİO⁄LU Orhan (2006), Pop Yazılar: Varofltan Merkeze Yürüyen ‘Halk
 • Zevki’, İstanbul: Telos Yayıncılık. VARDAR Bülent (2004), "Neredesin Firuze", Antrakt, Sayı:78-79-80:47-48.

Toplumsal Beğenideki Değişimlerin Temsili Olarak Sinema ve Müzik: Ah Güzel İstanbul, Muhsin Bey ve Neredesin Firuze

Year 2008, Volume , Issue 8, 123 - 144, 01.02.2008

Abstract

Kitleleri tüketime yönlendirdiği için eleştirilen ya da tam tersine bir direnme ve protesto etme potansiyeli olarak görülen popüler kültür ürünleri, yüksekkültür/düşükkültür ayrımlarının ötesinde toplumsal beğeni çerçevesinde değerlendirilmeye başlanmıştır. Kültürel bir üretim olan sinema, yine bir kültürel temsil olan müzik aracılığıyla toplumsal değişimin seyrini aktarabilir. Bu çalışma Türkiye'de iç ve dış göç dalgalarının sonucunda farklı kültürel beğenilerin buluşmasını, Ah Güzel İstanbul, Muhsin Bey ve Neredesin Firuze filmleri çerçevesinde incelemeyi amaçlamaktadır. 1960'lardan 2000'li yıllara toplumsal değişimin sinemada müzik temsilleri bağlamında incelenmesi önem taşımaktadır. Göçlerle ortaya çıkan bu kültürel karşılaşmalara beğeniler açısından bakıldığında homojenlikten çok, sürekli farklılaşan ve çeşitlenen bir heterojenleşmenin söz konusu olduğu, bunun da filmlerde temsil edildiği görülmektedir. Türkiye'nin modernleşme sürecine koşut olarak Ah Güzel İstanbul da alaturka-alafranga ikiliği, Muhsin Bey'de Türk Sanat Müziği-arabesk karşılaşması, Neredesin Firuze'de ise türlerin iç içe geçtiği hibrit (melez) yapı ortaya çıkmaktadır.

References

 • AKAY Ali (2004) "Popüler Kültür ve Değiflen Kodlar", Parflömen, Sayı:3:29-45.
 • ADANIR Oğuz (1985), "Popüler Sinema Arabesk Film ve Bir Çözümleme", Geliflim Sinema, S:4:16-22.
 • AYATA Sencer (1989), "Toplumsal Çevre Olarak Gecekondu ve Apartman",
 • Toplum ve Bilim, Sayı:46/47:1001-127.
 • ALEMDAR Korkmaz ve ERDO⁄AN İrfan (1994), Popüler Kültür ve İletiflim,
 • Ankara: Ümit Yayıncılık. ARSLAN Tunca (2004), "Neredesin Firuze", Sinema, Sayı:3:21.
 • AYNA Ender (2004), "Neredesin Firuze", Altyazı, Sayı:27:82-83.
 • BATMAZ Veysel (1981), "Popüler Kültür Üzerine Değiflik Kuramsal Yaklaflımlar",
 • İletiflim A.İ.T.İ.A. G.H.İ.Y.O, Sayı: I. BELGE Murat (1983), Tarihten Güncelliğe, İstanbul: Alan Yayıncılık.
 • BÜKER Seçil (2005), "Film Ateflli Bir Öpüflmeyle Bitmiyor", Deniz Kandiyoti ve Ayfle Saktenber (yay. haz.) Kültür Fragmanları, İstanbul: Metis Yayınları.
 • BÜKER Seçil (2006), "Ah Güzel İstanbul iki İstanbul Hatırası: Atıf Yılmaz ve Sadri
 • Alıflık", Kurtulufl Özyazıcı (yay. haz.) Kahkaha ve Hüzün: Sadri Alıflık, Ankara: Dost Kitapevi Yayınları. BÜYÜKDÜVENCİ Sabri ve ÖZTÜRK Rüken (1997) "Postmodernizm ve Sinema",
 • Sabri Büyükdüvenci ve Ruken Öztürk (der) Postmodernizm ve Sinema, Ankara: Ark. ÇELİKCAN Peyami (1996), Müziği Seyretmek, Ankara: Yansıma Yayınları.
 • DİLMENER Naim (2006), Bak Bir Varmıfl Bir yokmufl Hafif Türk Pop Tarihi,
 • Baskı, İstanbul: İletiflim. DORSAY Atilla (1995), 12 Eylül Yılları ve Sinemamız, İstanbul: İnkılâp Kitapevi.
 • ERDER Sema (1995), "Yeni Kentliler ve Kentin Yeni Yoksulları", Toplum ve Bilim, Sayı: 66:106-119.
 • ERDO⁄AN İrfan ve SOLMAZ Pınar B. (2005), Sinema ve Müzik, Ankara: Erk.
 • ERDO⁄AN Nezih (1995), "Ulusal Kimlik, Kolonyal Söylem ve Yeflilçam
 • Melodramı" Toplum ve Bilim, S:67/Güz:178-196. EVREN Burçak (2006), "Usta ya da Her Devrin Adamı", Kurtulufl Özyazıcı (der)
 • Adı: Atıf Yılmaz, Ankara: Dost Kitapevi, s:53-70. GANS Herbert J. (2007), Popüler Kültür ve Yüksek Kültür, 2. Baskı, çev: Emine
 • O. İncirlioğlu, İstanbul: YKY. GÖLE Nilüfer (1998), "Batı-dıflı Modernlik Üzerine Bir İlk Desen", Doğu Batı, Sayı:2:57-64.
 • GÜÇHAN Gülseren (1989), "Popüler Kültürün Sinemaya Yansıması: Muhsin Bey", Kurgu, Sayı:6: 91-107.
 • GÜNGÖR Nazife (der) (1999), Popüler Kültür ve İktidar, Ankara: Vadi Yayınları.
 • GÜRBİLEK Nurdan (1992), Vitrinde Yaflamak, İstanbul: Metis Yayınları.
 • IfiIK Caner ve EROL Nuran (2002), Arabeskin Anlam Dünyası, İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • KIREL Serpil (2005), Yeflilçam Öykü Sineması, İstanbul: Babil Yayınları.
 • KELEfi Ruflen (1990), Kentleflme Politikaları, Ankara: İmge.
 • KONURALP Sadi (2004), Film Müziği, İstanbul: Oğlak Yayıncılık.
 • MERİÇ Murat (2006), Pop Dedik Türkçe Sözlü Hafif Batı Müziği, İstanbul: İletiflim Yayınları.
 • OKTAY Ahmet (1993), Türkiye’de Popüler Kültür, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • OSKAY Ünsal (1993), Kitle İletiflimin Kültürel İfllevleri, İstanbul: Der Yayınları.
 • ÖRMECİ Ozan (2008), Popüler Kültür, Ankara: Elips Kitap.
 • ÖZBEK Meral (1991), Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski, İstanbul:
 • İletiflim Yayıncılık. ÖZÖN Nijat (1985), Sinema, İstanbul: Hil Yayın.
 • PEKMAN Cem ve KILIÇBAY Barıfl (der) (2004), Görüntünün Müziği Müziğin
 • Görüntüsü, İstanbul: Pan Yayıncılık. PEKMAN Cem (2004), "Türk Sinemasında Müzik: Bir Tarihçe", Cem Pekman,
 • Barıfl Kılıçbay (der) Görüntünün Müziği Müziğin Görüntüsü, İstanbul: Pan Yayıncılık. REFİ⁄ Halit (1971), Ulusal Sinema Kavgası, İstanbul: Hareket Yayınları.
 • ROWE David (1996), Popüler Kültürler Rock ve Sporda Haz Politikası,
 • Çev:M.Küçük, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. SELÇUK Timur (1983), "Müzik Dünyamız", Cumhuriyet Dönemi Türkiye
 • Ansiklopedisi, Cilt:6:1476-1481, İstanbul: İletiflim Yayıncılık.
 • STOREY John (2000), Popüler Kültür Çalıflmaları, İstanbul: Babil Yayınları.
 • TEKELİO⁄LU Orhan (2006), Pop Yazılar: Varofltan Merkeze Yürüyen ‘Halk
 • Zevki’, İstanbul: Telos Yayıncılık. VARDAR Bülent (2004), "Neredesin Firuze", Antrakt, Sayı:78-79-80:47-48.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Yrd. Doç. Dr. Senem Duruel ERKILIÇ This is me

Publication Date February 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Volume , Issue 8

Cite

APA Erkılıç, Y. D. D. S. D. (2008). Toplumsal Beğenideki Değişimlerin Temsili Olarak Sinema ve Müzik: Ah Güzel İstanbul, Muhsin Bey ve Neredesin Firuze . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (8) , 123-144 . Retrieved from https://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/en/pub/issue/7371/96505

Creative Commons Lisansı