PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Reklamın Toplumsal Değer Yapılanmasına Etkisi

Year 2005, Volume , Issue 3, 113 - 132, 01.08.2005

Abstract

Global consumption culture transforms the social values with the values it presents as well as the needs and expectations it creates. As the markets also globalize within the frame of globalization, the purchasing habits and preferences of consumers have become uniform accordingly. For the sake of making the global products and services consumed, some linguistic and visual standardizations and adaptations are implemented. As instruments of meaning construction method, the commercials influence social and cultural formations. As a result of reflecting and at the same time directing the perspective of society, commercials are also effective in the formation and direction of social values. In other words, due to their changing and transforming effects, commercials function as a mirror. As the images on the mirror change, the social images undergo a change too. In this study, how the social or individual needs presented in relation with the brands in commercials transform the social values in the context of consumption ideology. Thus, just four of the commercials have been analyzed according to sociological method within the context of modern and post-modern contradiction of social values.

References

 • ARTAN İnci Erdem ve diğ. (2005) Üniversite Gençliği Değerleri, PESEV Yayınları, İstanbul.
 • ASA BERGER Arthur (1996) Kitle İletifliminde Çözümleme Yöntemleri, Çev. M.
 • Barkan et.al., Etam A.fi. Eskiflehir. BALTA Ecehan, fiAHİN Özlem (2001) "Gündelik Yaflamı Dönüfltürmek ve Marksist Düflünce," Praksis, Sayı 4, Grup Matbaası, Ankara.
 • BAUDRILLARD Jean (2004) Tüketim Toplumu, Çev: H. Deliçaylı & F. Keskin,
 • Ayrıntı Yayınları, İstanbul. BAUMAN Zygmunt (2000) Parçalanmıfl Hayat, Çev: İ. Türkmen, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • BERGER John (1999) Görme Biçimleri, Çev. Y. Salman, Metis Yayınları, İstanbul.
 • BEST Steven, KELNER Douglas, (1998) Postmodern Teori, Çev: M. Küçük,
 • Ayrıntı Yayınları. İstanbul. BROWN Mary Ellen (1994) Television and Womens Culture, Sage Publications, London.
 • BÜYÜKKARAMIK Nasuh Ç., “Reklâmlar ve Uğurböcekleri”, http://www.altzine.net/alt_dusunce_goster.php?39, 26.1.2005
 • DEBORD Guy (1996) Gösteri Toplumu, Çev: A. Ekmekçi & O. Taflkent, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • ELDEN Müge, ULUKÖK Özkan, YEYGEL Sinem (2005) fiimdi Reklâmlar, İletiflim Yayınları, İstanbul.
 • ERCAN Fuat (2001) Toplumlar ve Ekonomiler, Bağlam Yayınları, İstanbul.
 • FİSKE John (1996) İletiflim Çalıflmalarına Girifl, Çev: S. İrvan, Bilim Sanat Yayınları, Ankara.
 • GOLDMAN Robert (1992) Reading Ads Socially, Routledge, London.
 • GÖRPE Serra, MENGÜ Seda (2003) "Halkla İliflkilerde Etik Değerlerin
 • Algılanması ve Anlamlandırılması," 1. Uluslararası İfl ve Meslek Ahlakı Kongresi, 19 Eylül, HÜEM, Ankara. HALL Nic (2004) "A Journey to the Centre of the Earth - An Understanding of
 • Consumer’s Universal Needs," Marketingist Kongre-Fuar’da sunulan bildiri, 19- Kasım 2004: 7, İstanbul.
 • JAMESON Fredrick (2005) Kültürel Dönemeç, Çev: K. İnal, Dost Kitapevi, Ankara.
 • KUÇURADI İoanna (1988) Uludağ Konuflmaları, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara.
 • KUÇURADI İoanna (2003) İnsan ve Değerleri, Yankı Yay, Ankara 2003.
 • "Medya Polemiği," Akflam Gazetesi, Pencere Eki, 3.2.2005, s. 3.
 • ODABAfiI Yavuz, OYMAN (2000) Pazarlama İletiflimi Yönetimi, Mediacat, İstanbul.
 • ODABAfiI Yavuz (2004) Postmodern Pazarlama, Mediacat, İstanbul.
 • OSKAY, Ünsal (1993) Kitle İletifliminin Kültürel İfllevleri, Der Yayınları, İstanbul.
 • "Otomobil Reklâmı İçin Dört Kanala Ceza," Cumhuriyet Gazetesi, 28 Ocak 2005, s.20.
 • RYAN Michael, KELLNER Douglas (1997) Politik Kamera, Çev: E. Özsayar,
 • Ayrıntı Yayınları, İstanbul. SOLOMON Michael (2004) Tüketici Krallığının Fethi, Çev: S. Çetinkaya,
 • Mediacat Yayınları, İstanbul SUTHERLAND Max, SYLVESTER Alice (2003) Reklâm ve Tüketici Zihni, Çev: İ.
 • B. Kalınyazgan, MediaCat Yayınları, İstanbul. VOLOSINOV V.N. (1992) "Ideological Studies and Language Philosophy,"
 • Culture, Ideology and Social Process, Ed by T. Bennet, G. Martin, C. Mercer, The Open Univ. Press, London, 147. WERNICK A. (1996) Promosyon Kültürü, Çev. O. Akınhay, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.
 • ZIZEK Slavoj (2003) Kırılgan Mutlak, Çev. Encore Yay., Ayhan Matbaası, İstanbul.

Reklamın Toplumsal Değer Yapılanmasına Etkisi

Year 2005, Volume , Issue 3, 113 - 132, 01.08.2005

Abstract

References

 • ARTAN İnci Erdem ve diğ. (2005) Üniversite Gençliği Değerleri, PESEV Yayınları, İstanbul.
 • ASA BERGER Arthur (1996) Kitle İletifliminde Çözümleme Yöntemleri, Çev. M.
 • Barkan et.al., Etam A.fi. Eskiflehir. BALTA Ecehan, fiAHİN Özlem (2001) "Gündelik Yaflamı Dönüfltürmek ve Marksist Düflünce," Praksis, Sayı 4, Grup Matbaası, Ankara.
 • BAUDRILLARD Jean (2004) Tüketim Toplumu, Çev: H. Deliçaylı & F. Keskin,
 • Ayrıntı Yayınları, İstanbul. BAUMAN Zygmunt (2000) Parçalanmıfl Hayat, Çev: İ. Türkmen, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • BERGER John (1999) Görme Biçimleri, Çev. Y. Salman, Metis Yayınları, İstanbul.
 • BEST Steven, KELNER Douglas, (1998) Postmodern Teori, Çev: M. Küçük,
 • Ayrıntı Yayınları. İstanbul. BROWN Mary Ellen (1994) Television and Womens Culture, Sage Publications, London.
 • BÜYÜKKARAMIK Nasuh Ç., “Reklâmlar ve Uğurböcekleri”, http://www.altzine.net/alt_dusunce_goster.php?39, 26.1.2005
 • DEBORD Guy (1996) Gösteri Toplumu, Çev: A. Ekmekçi & O. Taflkent, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • ELDEN Müge, ULUKÖK Özkan, YEYGEL Sinem (2005) fiimdi Reklâmlar, İletiflim Yayınları, İstanbul.
 • ERCAN Fuat (2001) Toplumlar ve Ekonomiler, Bağlam Yayınları, İstanbul.
 • FİSKE John (1996) İletiflim Çalıflmalarına Girifl, Çev: S. İrvan, Bilim Sanat Yayınları, Ankara.
 • GOLDMAN Robert (1992) Reading Ads Socially, Routledge, London.
 • GÖRPE Serra, MENGÜ Seda (2003) "Halkla İliflkilerde Etik Değerlerin
 • Algılanması ve Anlamlandırılması," 1. Uluslararası İfl ve Meslek Ahlakı Kongresi, 19 Eylül, HÜEM, Ankara. HALL Nic (2004) "A Journey to the Centre of the Earth - An Understanding of
 • Consumer’s Universal Needs," Marketingist Kongre-Fuar’da sunulan bildiri, 19- Kasım 2004: 7, İstanbul.
 • JAMESON Fredrick (2005) Kültürel Dönemeç, Çev: K. İnal, Dost Kitapevi, Ankara.
 • KUÇURADI İoanna (1988) Uludağ Konuflmaları, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara.
 • KUÇURADI İoanna (2003) İnsan ve Değerleri, Yankı Yay, Ankara 2003.
 • "Medya Polemiği," Akflam Gazetesi, Pencere Eki, 3.2.2005, s. 3.
 • ODABAfiI Yavuz, OYMAN (2000) Pazarlama İletiflimi Yönetimi, Mediacat, İstanbul.
 • ODABAfiI Yavuz (2004) Postmodern Pazarlama, Mediacat, İstanbul.
 • OSKAY, Ünsal (1993) Kitle İletifliminin Kültürel İfllevleri, Der Yayınları, İstanbul.
 • "Otomobil Reklâmı İçin Dört Kanala Ceza," Cumhuriyet Gazetesi, 28 Ocak 2005, s.20.
 • RYAN Michael, KELLNER Douglas (1997) Politik Kamera, Çev: E. Özsayar,
 • Ayrıntı Yayınları, İstanbul. SOLOMON Michael (2004) Tüketici Krallığının Fethi, Çev: S. Çetinkaya,
 • Mediacat Yayınları, İstanbul SUTHERLAND Max, SYLVESTER Alice (2003) Reklâm ve Tüketici Zihni, Çev: İ.
 • B. Kalınyazgan, MediaCat Yayınları, İstanbul. VOLOSINOV V.N. (1992) "Ideological Studies and Language Philosophy,"
 • Culture, Ideology and Social Process, Ed by T. Bennet, G. Martin, C. Mercer, The Open Univ. Press, London, 147. WERNICK A. (1996) Promosyon Kültürü, Çev. O. Akınhay, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.
 • ZIZEK Slavoj (2003) Kırılgan Mutlak, Çev. Encore Yay., Ayhan Matbaası, İstanbul.

Reklamın Toplumsal Değer Yapılanmasına Etkisi

Year 2005, Volume , Issue 3, 113 - 132, 01.08.2005

Abstract

Küresel tüketim kültürü, sunduğu değerler, yarattığı gereksinimler ve beklentilerle toplumsal değerleri de dönüşüme uğratmaktadır. Küreselleşme kapsamında pazarlarda küreselleştiğinden tüketicilerin satın alma alışkanlıkları ve tercihleri de buna bağlı olarak tektipleşmiştir. Küresel mal ve hizmetlerin tükettirilmesi adına, yerel kültürlerin kültürel özelliklerine uygun dilsel ya da görsel uyumlaştırmalar ve standartlaştırmalar yapılmaktadır. Reklâmlar bir anlamlandırma yöntemi olarak toplumsal ve kültürel oluşumları etkilemektedir. Toplumun bakış açısını yansıtması ve aynı zamanda ona yön vermesi nedeni ile reklâmlar toplumsal değerlerin oluşumu ve yönlendirilmesinde de etkilidir. Reklâm toplumu değiştirici ve dönüştürücü etkiye sahip olması nedeniyle bir ayna işlevi görmektedir. Aynadaki imgeler değiştikçe toplumsalın imgeleri de değişime uğramaktadır. Bu çalışmada, reklâmlarda markalarla ilişkilendirilerek sunulan toplumsal ya da bireysel ihtiyaçların tüketim ideolojisi kapsamında toplumsal değerleri nasıl dönüşüme uğrattığı ele alınmıştır. Bu bağlamda ele alınan dört reklâm, toplumsal değerlerin modern ve post-modern karşıtlıkları bağlamında toplumbilimsel yönteme göre çözümlenmiştir.

References

 • ARTAN İnci Erdem ve diğ. (2005) Üniversite Gençliği Değerleri, PESEV Yayınları, İstanbul.
 • ASA BERGER Arthur (1996) Kitle İletifliminde Çözümleme Yöntemleri, Çev. M.
 • Barkan et.al., Etam A.fi. Eskiflehir. BALTA Ecehan, fiAHİN Özlem (2001) "Gündelik Yaflamı Dönüfltürmek ve Marksist Düflünce," Praksis, Sayı 4, Grup Matbaası, Ankara.
 • BAUDRILLARD Jean (2004) Tüketim Toplumu, Çev: H. Deliçaylı & F. Keskin,
 • Ayrıntı Yayınları, İstanbul. BAUMAN Zygmunt (2000) Parçalanmıfl Hayat, Çev: İ. Türkmen, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • BERGER John (1999) Görme Biçimleri, Çev. Y. Salman, Metis Yayınları, İstanbul.
 • BEST Steven, KELNER Douglas, (1998) Postmodern Teori, Çev: M. Küçük,
 • Ayrıntı Yayınları. İstanbul. BROWN Mary Ellen (1994) Television and Womens Culture, Sage Publications, London.
 • BÜYÜKKARAMIK Nasuh Ç., “Reklâmlar ve Uğurböcekleri”, http://www.altzine.net/alt_dusunce_goster.php?39, 26.1.2005
 • DEBORD Guy (1996) Gösteri Toplumu, Çev: A. Ekmekçi & O. Taflkent, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • ELDEN Müge, ULUKÖK Özkan, YEYGEL Sinem (2005) fiimdi Reklâmlar, İletiflim Yayınları, İstanbul.
 • ERCAN Fuat (2001) Toplumlar ve Ekonomiler, Bağlam Yayınları, İstanbul.
 • FİSKE John (1996) İletiflim Çalıflmalarına Girifl, Çev: S. İrvan, Bilim Sanat Yayınları, Ankara.
 • GOLDMAN Robert (1992) Reading Ads Socially, Routledge, London.
 • GÖRPE Serra, MENGÜ Seda (2003) "Halkla İliflkilerde Etik Değerlerin
 • Algılanması ve Anlamlandırılması," 1. Uluslararası İfl ve Meslek Ahlakı Kongresi, 19 Eylül, HÜEM, Ankara. HALL Nic (2004) "A Journey to the Centre of the Earth - An Understanding of
 • Consumer’s Universal Needs," Marketingist Kongre-Fuar’da sunulan bildiri, 19- Kasım 2004: 7, İstanbul.
 • JAMESON Fredrick (2005) Kültürel Dönemeç, Çev: K. İnal, Dost Kitapevi, Ankara.
 • KUÇURADI İoanna (1988) Uludağ Konuflmaları, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara.
 • KUÇURADI İoanna (2003) İnsan ve Değerleri, Yankı Yay, Ankara 2003.
 • "Medya Polemiği," Akflam Gazetesi, Pencere Eki, 3.2.2005, s. 3.
 • ODABAfiI Yavuz, OYMAN (2000) Pazarlama İletiflimi Yönetimi, Mediacat, İstanbul.
 • ODABAfiI Yavuz (2004) Postmodern Pazarlama, Mediacat, İstanbul.
 • OSKAY, Ünsal (1993) Kitle İletifliminin Kültürel İfllevleri, Der Yayınları, İstanbul.
 • "Otomobil Reklâmı İçin Dört Kanala Ceza," Cumhuriyet Gazetesi, 28 Ocak 2005, s.20.
 • RYAN Michael, KELLNER Douglas (1997) Politik Kamera, Çev: E. Özsayar,
 • Ayrıntı Yayınları, İstanbul. SOLOMON Michael (2004) Tüketici Krallığının Fethi, Çev: S. Çetinkaya,
 • Mediacat Yayınları, İstanbul SUTHERLAND Max, SYLVESTER Alice (2003) Reklâm ve Tüketici Zihni, Çev: İ.
 • B. Kalınyazgan, MediaCat Yayınları, İstanbul. VOLOSINOV V.N. (1992) "Ideological Studies and Language Philosophy,"
 • Culture, Ideology and Social Process, Ed by T. Bennet, G. Martin, C. Mercer, The Open Univ. Press, London, 147. WERNICK A. (1996) Promosyon Kültürü, Çev. O. Akınhay, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.
 • ZIZEK Slavoj (2003) Kırılgan Mutlak, Çev. Encore Yay., Ayhan Matbaası, İstanbul.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Yrd. Doç. Dr. Seda Çakar MENGÜ This is me

Publication Date August 1, 2005
Published in Issue Year 2005, Volume , Issue 3

Cite

APA Mengü, Y. D. D. S. Ç. (2005). Reklamın Toplumsal Değer Yapılanmasına Etkisi . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (3) , 113-132 . Retrieved from http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/en/pub/issue/7376/96568

Creative Commons Lisansı