Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 2005, Issue 2, 19 - 36, 01.06.2005

Abstract

References

 • AKMAN Ercüment (Mart 2004), "Fatih Akin’i Beklerken", Altyai.
 • BOZDEMIR Banu (Mart-Nisan-Mayis 2004), "Almanya’da ikinci ve Üçüncü Kuflak", Antrakt.
 • BENGISU Nihal (2004), "Kisaca Temiz ifl", www.aksiyon.com.tr, sayi 201 BOUDON Raymond (sous la direction de) (1995), Dictionnaire de Sociologie, Larousse, Paris
 • CHALVON-DEMERSAY Sabine (1994), Mille scénarios : une enquête sur l’imagination en temps de crise, Editions Métaillé, Paris.
 • CHOLLET Mona (May›s 1998), "L’outsider", http://www.peripheries.net/gsaid.htm.
 • CROFTS Stephen (2000), "Concepts of national cinema" in World Cinema, Critical Approaches (Edited by John Hill and Pamela Church Gibson), Oxford Universty Press, New York, p. 1-10.
 • FERRO Marc (1993), Cinéma et Histoire, Gallimard, Paris.
 • FIRAT Derya (2003), "Göçmenler ile ilgili Fransiz Sosyolojik Düflüncesinin Çözümlenmesi", Toplumbilim Göç Sosyolojisi Özel Sayisi, Istanbul
 • FRODON J.M (1998), La Projection Nationale, Cinéma et Nation, Ed. Odile Jacob, Paris.
 • GÖKÇE Övgü, KÖSTEPEN Enis (2004), "Imkansizi iste, Olmasa Bile Iste:Duvara Karfli", Altyazi, Mart
 • GÖRAL Burak (Mart-Nisan-Mayis 2004), "Oradakiler ve Buradakilerin Anlattigi Hikayeler", Antrakt.
 • HALL Stewart (1991), "Old and New Identities, Old and New Ethnicities" in Anthony D. King (Ed.) Culture, Globalization and the World System, McMillan Press, London.
 • KASTORYANO Riva (2000), Kimlik Pazarligi, Fransa ve Almanya’da Devlet ve Göçmen Iliflkileri, Çev. Ali Berktay, Iletiflim Yayinlari, Istanbul, p. 232.
 • KAYA Aykan, KENTEL Ferhat (13-14 Septembre 2004), Euro-Turks: A Bridge, or a Breach between Turkey and the European Union, Research Report, The Comparative Research of German-Turks and French-Turks, OSCE Conference on Tolerance and the Fight against Racism, Xenophobia and Discrimination, Brussels,
 • MIHÇIOGLU Murat (2001), "Oryantalizmi Asmak", Türk Film Arafltirmalarinda Yeni Yönelimler (Yayina Hazirlayan Deniz Derman), Baglam Yayincilik, Istanbul.
 • MORAN Berna (1993), Edebiyat Kuramlari ve Elefltiri, Iletiflim Yayinlari, Istanbul, 1999.
 • MULVEY Laura, « Plaisir visuel et cinéma narratif », in Cinemaction, Noº 67 « 20 Ans de Théories Féministes sur le Cinéma », p. 17-24,
 • UGUR TANRIÖVER Hülya, La reproduction de la division sexuelle du travail à travers les pratiques culturelles : images des femmes dans les émissions de télévision turque et leur lecture dans le pays et dans l’immigration, Thèse de Doctorat non-publiée, sous la direction de KHELLIL Mohand, soutenue à l’Université de Montpellier-Paul Valéry, mars 2003.
 • SAID Edward W (1999), fiarkiyatçilik, Bati’nin fiark Anlayifllari, Metis Yayinlari, Istanbul.
 • SÜALP Tül Akbal (Mart-Nisan-Mayis 2004), "Içinden Insan Geçen", Antrakt.
 • YANIKKAYA Berrin (2003), "Kisa ve Acisiz ya da Uzun ve Acili", Türk Film Arafltirmalarinda Yeni Yönelimler (Yayina Hazirlayan Deniz Bayrakdar), Baglam Yayincilik, Istanbul.

Taşıt Üstü Reklamcılık Otobüs Üstü Reklam İletisine İlişkin Bir Çözümleme Önerisi: Nescafe Örneği

Year 2005, Issue 2, 19 - 36, 01.06.2005

Abstract

Evimizin penceresinden bakt›¤›m›zda karfl› apartman›n duvar›nda ya da çat›s›nda bir reklam panosuyla karfl›laflm›yor muyuz? Posta kutumuzda biriken el duyurular›n› hemen hemen her gün toplay›p, bir gün gerekir anlay›fl›yla saklam›yor muyuz? Ya da soka¤a ç›kt›¤›m›zda, ad›m att›¤›m›z yerde, bafl›m›z› çevirdi¤imiz her köflede bir reklam as›s› (afifli), bir reklam panosu ya da karfl›dan karfl›ya geçerken, yolda yürürken ya da durakta beklerken üzerine reklam görüntüsü giydirilmifl bir dolmufl ya da bir otobüs görmüyor muyuz? Reklam iletileri her yan›m›z› sarm›fl durumda. Bu do¤rultuda, çal›flmam›zda, tafl›t üstü reklam iletilerine iliflkin önerdi¤imiz göstergebilimsel tabanl› çözümleme yöntemiyle, tafl›t üstü reklam iletilerinin çözümlenmesine örnek oluflturabilecek bir otobüs üstü reklam iletisinin okur/tüketici üzerinde yaratt›¤› etki bulgulanmaya çal›fl›lm›flt›r. Bütüncemizi oluflturan reklam iletisi, ‹stanbul’da 2003 y›l›nda ‹ETT çift katl› otobüs üzerine giydirilmifl bir iletidir. Her görsel ya da dilsel ileti gibi, görüntünün bütününde “amaç ifllevler” ve “ruhbilimsel-toplumsal” ifllevler olarak tan›mlanan ifllevler yüklenmifltir. Bu anlamda, aç›k hava reklam iletisinin okurda yaratt›¤› etkinin, iletinin tasar›m aflamas›nda göz önünde bulundurulmas› gereken belirli ilkelere ba¤l› bulundu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Ayr›ca, aç›k hava reklam iletisinin yal›n bir dipyüzey üzerinde okunakl› bir yaz› biçemi sunan k›sa bir metinden, çarp›c› ve uyumlu renklerden, üç ya da dört seslemden oluflan sözcüklerden, yerinde bir ürün tan›mlanmas›ndan ve büyük ilgi çekici resimlemelerden oluflmas› da etkili ve etkin bir reklam arac› olabilmesi aç›s›ndan unutulmamas› gereken ölçütlerdendir. Yüzey ne denli genifl olursa, ileti de o denli büyük boyutlarda tüm görsel ögeleri içerecek biçimde giydirilecek ve reklam iletisi o denli etkili olacakt›r sonucunu ç›karsamak olanakl›d›r.

References

 • AKMAN Ercüment (Mart 2004), "Fatih Akin’i Beklerken", Altyai.
 • BOZDEMIR Banu (Mart-Nisan-Mayis 2004), "Almanya’da ikinci ve Üçüncü Kuflak", Antrakt.
 • BENGISU Nihal (2004), "Kisaca Temiz ifl", www.aksiyon.com.tr, sayi 201 BOUDON Raymond (sous la direction de) (1995), Dictionnaire de Sociologie, Larousse, Paris
 • CHALVON-DEMERSAY Sabine (1994), Mille scénarios : une enquête sur l’imagination en temps de crise, Editions Métaillé, Paris.
 • CHOLLET Mona (May›s 1998), "L’outsider", http://www.peripheries.net/gsaid.htm.
 • CROFTS Stephen (2000), "Concepts of national cinema" in World Cinema, Critical Approaches (Edited by John Hill and Pamela Church Gibson), Oxford Universty Press, New York, p. 1-10.
 • FERRO Marc (1993), Cinéma et Histoire, Gallimard, Paris.
 • FIRAT Derya (2003), "Göçmenler ile ilgili Fransiz Sosyolojik Düflüncesinin Çözümlenmesi", Toplumbilim Göç Sosyolojisi Özel Sayisi, Istanbul
 • FRODON J.M (1998), La Projection Nationale, Cinéma et Nation, Ed. Odile Jacob, Paris.
 • GÖKÇE Övgü, KÖSTEPEN Enis (2004), "Imkansizi iste, Olmasa Bile Iste:Duvara Karfli", Altyazi, Mart
 • GÖRAL Burak (Mart-Nisan-Mayis 2004), "Oradakiler ve Buradakilerin Anlattigi Hikayeler", Antrakt.
 • HALL Stewart (1991), "Old and New Identities, Old and New Ethnicities" in Anthony D. King (Ed.) Culture, Globalization and the World System, McMillan Press, London.
 • KASTORYANO Riva (2000), Kimlik Pazarligi, Fransa ve Almanya’da Devlet ve Göçmen Iliflkileri, Çev. Ali Berktay, Iletiflim Yayinlari, Istanbul, p. 232.
 • KAYA Aykan, KENTEL Ferhat (13-14 Septembre 2004), Euro-Turks: A Bridge, or a Breach between Turkey and the European Union, Research Report, The Comparative Research of German-Turks and French-Turks, OSCE Conference on Tolerance and the Fight against Racism, Xenophobia and Discrimination, Brussels,
 • MIHÇIOGLU Murat (2001), "Oryantalizmi Asmak", Türk Film Arafltirmalarinda Yeni Yönelimler (Yayina Hazirlayan Deniz Derman), Baglam Yayincilik, Istanbul.
 • MORAN Berna (1993), Edebiyat Kuramlari ve Elefltiri, Iletiflim Yayinlari, Istanbul, 1999.
 • MULVEY Laura, « Plaisir visuel et cinéma narratif », in Cinemaction, Noº 67 « 20 Ans de Théories Féministes sur le Cinéma », p. 17-24,
 • UGUR TANRIÖVER Hülya, La reproduction de la division sexuelle du travail à travers les pratiques culturelles : images des femmes dans les émissions de télévision turque et leur lecture dans le pays et dans l’immigration, Thèse de Doctorat non-publiée, sous la direction de KHELLIL Mohand, soutenue à l’Université de Montpellier-Paul Valéry, mars 2003.
 • SAID Edward W (1999), fiarkiyatçilik, Bati’nin fiark Anlayifllari, Metis Yayinlari, Istanbul.
 • SÜALP Tül Akbal (Mart-Nisan-Mayis 2004), "Içinden Insan Geçen", Antrakt.
 • YANIKKAYA Berrin (2003), "Kisa ve Acisiz ya da Uzun ve Acili", Türk Film Arafltirmalarinda Yeni Yönelimler (Yayina Hazirlayan Deniz Bayrakdar), Baglam Yayincilik, Istanbul.

Year 2005, Issue 2, 19 - 36, 01.06.2005

Abstract

References

 • AKMAN Ercüment (Mart 2004), "Fatih Akin’i Beklerken", Altyai.
 • BOZDEMIR Banu (Mart-Nisan-Mayis 2004), "Almanya’da ikinci ve Üçüncü Kuflak", Antrakt.
 • BENGISU Nihal (2004), "Kisaca Temiz ifl", www.aksiyon.com.tr, sayi 201 BOUDON Raymond (sous la direction de) (1995), Dictionnaire de Sociologie, Larousse, Paris
 • CHALVON-DEMERSAY Sabine (1994), Mille scénarios : une enquête sur l’imagination en temps de crise, Editions Métaillé, Paris.
 • CHOLLET Mona (May›s 1998), "L’outsider", http://www.peripheries.net/gsaid.htm.
 • CROFTS Stephen (2000), "Concepts of national cinema" in World Cinema, Critical Approaches (Edited by John Hill and Pamela Church Gibson), Oxford Universty Press, New York, p. 1-10.
 • FERRO Marc (1993), Cinéma et Histoire, Gallimard, Paris.
 • FIRAT Derya (2003), "Göçmenler ile ilgili Fransiz Sosyolojik Düflüncesinin Çözümlenmesi", Toplumbilim Göç Sosyolojisi Özel Sayisi, Istanbul
 • FRODON J.M (1998), La Projection Nationale, Cinéma et Nation, Ed. Odile Jacob, Paris.
 • GÖKÇE Övgü, KÖSTEPEN Enis (2004), "Imkansizi iste, Olmasa Bile Iste:Duvara Karfli", Altyazi, Mart
 • GÖRAL Burak (Mart-Nisan-Mayis 2004), "Oradakiler ve Buradakilerin Anlattigi Hikayeler", Antrakt.
 • HALL Stewart (1991), "Old and New Identities, Old and New Ethnicities" in Anthony D. King (Ed.) Culture, Globalization and the World System, McMillan Press, London.
 • KASTORYANO Riva (2000), Kimlik Pazarligi, Fransa ve Almanya’da Devlet ve Göçmen Iliflkileri, Çev. Ali Berktay, Iletiflim Yayinlari, Istanbul, p. 232.
 • KAYA Aykan, KENTEL Ferhat (13-14 Septembre 2004), Euro-Turks: A Bridge, or a Breach between Turkey and the European Union, Research Report, The Comparative Research of German-Turks and French-Turks, OSCE Conference on Tolerance and the Fight against Racism, Xenophobia and Discrimination, Brussels,
 • MIHÇIOGLU Murat (2001), "Oryantalizmi Asmak", Türk Film Arafltirmalarinda Yeni Yönelimler (Yayina Hazirlayan Deniz Derman), Baglam Yayincilik, Istanbul.
 • MORAN Berna (1993), Edebiyat Kuramlari ve Elefltiri, Iletiflim Yayinlari, Istanbul, 1999.
 • MULVEY Laura, « Plaisir visuel et cinéma narratif », in Cinemaction, Noº 67 « 20 Ans de Théories Féministes sur le Cinéma », p. 17-24,
 • UGUR TANRIÖVER Hülya, La reproduction de la division sexuelle du travail à travers les pratiques culturelles : images des femmes dans les émissions de télévision turque et leur lecture dans le pays et dans l’immigration, Thèse de Doctorat non-publiée, sous la direction de KHELLIL Mohand, soutenue à l’Université de Montpellier-Paul Valéry, mars 2003.
 • SAID Edward W (1999), fiarkiyatçilik, Bati’nin fiark Anlayifllari, Metis Yayinlari, Istanbul.
 • SÜALP Tül Akbal (Mart-Nisan-Mayis 2004), "Içinden Insan Geçen", Antrakt.
 • YANIKKAYA Berrin (2003), "Kisa ve Acisiz ya da Uzun ve Acili", Türk Film Arafltirmalarinda Yeni Yönelimler (Yayina Hazirlayan Deniz Bayrakdar), Baglam Yayincilik, Istanbul.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Nilüfer SARI SEZER This is me
It is not affiliated with an institution
Türkiye

Publication Date June 1, 2005
Published in Issue Year 2005, Volume , Issue 2

Cite

APA Sarı Sezer, N. (2005). Taşıt Üstü Reklamcılık Otobüs Üstü Reklam İletisine İlişkin Bir Çözümleme Önerisi: Nescafe Örneği . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (2) , 19-36 . Retrieved from http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/en/pub/issue/7377/96580

Creative Commons Lisansı