PDF EndNote BibTex RIS Cite

-

Year 2013, Issue 19, 41 - 64, 24.10.2014

Abstract

Students' Communication Gender Awareness and Views on Gender-Based ViolenceThis study analyzes the data obtained from questionnaires conducted among students of communication at four universities. It is observed that the media professionals of future have very limited knowledge and awareness on gender based violence and women’s rights; that a considerable amount of students had totally patriarchal values; and that the human rights based, free and democratic thinking expected to flourish via university education did not emerge at all. It would be wrong to put the blame on personal characteristics or leanings of the students per se since the vision and curriculum of communication faculties is expected to contribute towards solution of a social problem like violence towards women. The social responsibility attributed to the media is also related to the schools of communication as well. Although not all communication graduates work in media sector, the higher education of communications is expected to be conducted in ideal and autonomous environment.* Bu çalışma Anadolu Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından State Department, Secretary’s Global Women’s Issues Office Avon Award for Elimination of Gender Based Violence hibesiyle yapılan “Demystifying Gender Based Violence for Future Journalists: From Self Awareness to Gender Sensitive Reporters” adlı eğitim projesinde gerçekleştirilen araştırma verilerinden hareketle kaleme alınmıştır. Projenin tasarlanması ve hayata geçirilmesinde desteklerinden dolayı toplumsal cinsiyet uzmanı Dr. Billur Güngören’e teşekkür ederim.

References

 • ACAR-SAVRAN Gülnur (2009), Beden Emek Tarih Diyalektik Bir Feminizm
 • İçin, İstanbul, Kanat Kitap. ALANKUŞ Sevda (2012), “Önsöz Neden Kadın Odaklı Habercilik?”, Kadın Odaklı
 • Habercilik, II. Basım, (der.) Sevda Alankuş, İstanbul, IPS İletişim Vakfı Yayını. AZİZ Aysel ve diğerleri (1994), Medya Şiddet ve Kadın 1993 Yılında Türk
 • Basınında Kadınlara Yönelik Şiddetin Yer Alış Biçimi, Ankara, Başbakanlık Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Yayın No: BERGHAN Selin (2011), “Transfeminizm”, Cogito, Sayı: 65-66, s. 140-148.
 • BUTLER Judith (2008), Cinsiyet Belası Feminizm ve Kimliğin Alt Üst Edilmesi, Çev. Başak Ertür, İstanbul, Metis.
 • CARTER Cynthia (1998), “When the ‘Extraordinary’ Becomes ‘Ordinary’: Everyday News of Sexual Violence”, Ed. Cynthia Carter et. al. News, Gender and Power, London, Routledge.
 • CARTER Cynthia ve Linda Steiner (2004), “Introduction to Critical Readings: Media and Gender”, Ed. Cynthia Carter ve Linda Steiner, Critical Readings: Media and Gender, Miadenhead, Open University Press.
 • ÇELENK Sevilay (2010), “Kadınların Medyada Temsili ve Etik Sorunlar”, Televizyon Haberciliğinde Etik, Editörler: Bülent Çaplı ve Hakan Tuncel, Ankara, Yayınevi yok.
 • ÇELİK Nur Betül (2000), “Giriş: Televizyon, Kadın ve Şiddet”, Televizyon Kadın ve Şiddet, (der.) Nur Betül Çelik, Ankara, Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı.
 • CONNELL Raewyn (2002), Gender, Cambridge, Polity Press.
 • DEDEOĞLU Saniye (2000), “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından Türkiye’de Aile ve Kadın Emeği”, Toplum ve Bilim, Güz 86, s. 139-170.
 • DURSUN Çiler (2008), Kadın Odaklı Sivil Toplum Kuruluşları: Olanaklar Sorunlar ve Çözümler, Ankara, T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Yayını.
 • DWORKIN Dennis (2012), Sınıf Mücadeleleri, Çev. Utku Özmakas, İstanbul, İletişim.
 • ERDOĞAN Mehmet (2011), Medyada Cinsiyete Dayalı Ayrımcılıkla Mücadelede Medya İzleme Grupları, Ankara, T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Yayını.
 • ERDOĞAN Toker Müge (2010), Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasında Medya Okuryazarlığının Önemi, Ankara, T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Yayını.
 • ECEVİT Yıldız (2011), “Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisine Başlangıç” Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, Editörler: Yıldız Ecevit ve Nadide Karkıner, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını.
 • EVANS Mary (2003), Gender and Social Theory, Philadelphia, Open Univesity
 • GROSZ Elizabeth (2011), “Deneysel Arzu: Queer Öznelliğini Yeniden Düşünmek”, Cogito, Sayı: 65-66, s. 7-36.
 • HAYDARİ Pakkan Nazan (2008), “Tracing Scholarship in Feminist Media Studies in Turkey”, http://cim.anadolu.edu.tr/pdf//2008/2008_959-970.pdf (indirilme tarihi: 26.11.2013)
 • HOLLAND Patrica (1998) “The Politics of Smile: Soft News and the Sexualisation of the Popular Press”, Ed. Cynthia Carter et. al. News, Gender and Power, London, Routledge.
 • KÖKER Eser (2012) “Kadınların Medyadaki Hak İhlalleriyle Baş Etme Stratejisi”, Kadın Odaklı Habercilik, II. Basım, Derleyen: Sevda Alankuş, İstanbul, IPS
 • İletişim Vakfı Yayını. MACDONALD Myra (2004) “From Mrs. Happyman To Rising Chaps Goodbye: Advertising, Reconstructs Feminity, Ed. Cynthia Carter ve LindaSteiner, Critical
 • Readings: Media and Gender,Miadenhead, Open UniversityPress. MATER Nadire ve İpek Çalışlar (2012) “Medyada Durumu Tersine Çevirmek”, Kadın Odaklı Habercilik, II. Basım, (der.) Sevda Alankuş, İstanbul, IPS İletişim Vakfı Yayını.
 • NALBANTOĞLU Hasan Ünal (2009) “Modern Çağ’da Universitas Kavramına Ne
 • Oldu?”, Arayışlar Bilim Kültür Üniversite, İstanbul, İletişim. NICHOLSON Linda (1994) “Interpereting Gender”, Journal of Women in
 • Cultureand Society, Signs, Vol. 20, No.11 s. 79-105. RAKOW Lanave Kranich Kimberlie (1991) “Women as Sign in Television News”, Journal of Communication, (41)1, Winter, s. 8-23.
 • RUBIN, Gayle (1984) “Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politcs of
 • Sexuality”, http://www.feminish.com/wp-content/uploads/2012/08/Rubin1984. pdf
 • SAKTANBER Ayşe (1990) “Türkiye’de Medyada Kadın: Serbest Müsait Kadın veya İyi Eş Fedakâr Anne”, 1980’ler Türkiyesinde Kadın Bakış Açısı, (der.) Şirin
 • Tekeli, İstanbul, İletişim. TANRIÖVER UĞUR Hülya (2012) “Medyada Kadınların Temsil Biçimleri ve Kadın
 • Hakları İhlalleri”, Kadın Odaklı Habercilik, II. Basım, (der.) Sevda Alankuş, İstanbul, IPS İletişim Vakfı Yayını. TUCHMAN Gaye (1978), News Making A Study in the Construction of
 • Reality, London, The Free Press. TUCHMAN Gaye (1979) Women’s Depiction by the Mass Media, Signs, s. 5285
 • VAN ZOONEN Liesbet (1998) “One of the Girls: The Changing Gender of
 • Journalism”, Ed. Cynthia Carter et. al. News, Gender and Power, London, Routledge. VAN ZOONEN Liesbet (2006), Feminist Media Studies, London, Sage.

İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı ve Cinsiyetçi Şiddetle İlgili Görüşleri

Year 2013, Issue 19, 41 - 64, 24.10.2014

Abstract

Bu çalışmada dört farklı üniversitenin iletişim fakültelerinde yapılan bir anket çalışmasının verileri irdelenmektedir. Geleceğin medya profesyonelleri arasında cinsiyetçi şiddet ve kadın hakları konusunda bilgi ve farkındalığın hayli sınırlı olduğu; öğrenciler arasında azımsanmayacak bir oranının da tamamen ataerki yapının değer yargıları ile düşündüğü; üniversite eğitiminden beklenen insan haklarından yana özgür ve demokratik düşüncenin gelişemediği görülmektedir. Bu sorunu ise öğrencilerin salt bireysel özellikleri veya yönelimleriyle açıklamak yanlıştır; iletişim fakültelerinin vizyonlarının ve müfredatlarının kadına yönelik şiddet gibi toplumsal bir soruna çözüm üretir yönde katkı sağlaması beklenir. Çünkü medyaya yüklenen sosyal sorumluluk dolaylı olarak iletişim fakülteleriyle de ilgilidir; her ne kadar her iletişim fakültesi mezunu medya sektöründe çalışmıyorsa da iletişim eğitiminin ideal ve özerk bir konumla eğitim yapması gereklidir.

anahtar kelimeler: cinsiyetçi şiddet, iletişim eğitimi, kadın hakları

References

 • ACAR-SAVRAN Gülnur (2009), Beden Emek Tarih Diyalektik Bir Feminizm
 • İçin, İstanbul, Kanat Kitap. ALANKUŞ Sevda (2012), “Önsöz Neden Kadın Odaklı Habercilik?”, Kadın Odaklı
 • Habercilik, II. Basım, (der.) Sevda Alankuş, İstanbul, IPS İletişim Vakfı Yayını. AZİZ Aysel ve diğerleri (1994), Medya Şiddet ve Kadın 1993 Yılında Türk
 • Basınında Kadınlara Yönelik Şiddetin Yer Alış Biçimi, Ankara, Başbakanlık Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Yayın No: BERGHAN Selin (2011), “Transfeminizm”, Cogito, Sayı: 65-66, s. 140-148.
 • BUTLER Judith (2008), Cinsiyet Belası Feminizm ve Kimliğin Alt Üst Edilmesi, Çev. Başak Ertür, İstanbul, Metis.
 • CARTER Cynthia (1998), “When the ‘Extraordinary’ Becomes ‘Ordinary’: Everyday News of Sexual Violence”, Ed. Cynthia Carter et. al. News, Gender and Power, London, Routledge.
 • CARTER Cynthia ve Linda Steiner (2004), “Introduction to Critical Readings: Media and Gender”, Ed. Cynthia Carter ve Linda Steiner, Critical Readings: Media and Gender, Miadenhead, Open University Press.
 • ÇELENK Sevilay (2010), “Kadınların Medyada Temsili ve Etik Sorunlar”, Televizyon Haberciliğinde Etik, Editörler: Bülent Çaplı ve Hakan Tuncel, Ankara, Yayınevi yok.
 • ÇELİK Nur Betül (2000), “Giriş: Televizyon, Kadın ve Şiddet”, Televizyon Kadın ve Şiddet, (der.) Nur Betül Çelik, Ankara, Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı.
 • CONNELL Raewyn (2002), Gender, Cambridge, Polity Press.
 • DEDEOĞLU Saniye (2000), “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından Türkiye’de Aile ve Kadın Emeği”, Toplum ve Bilim, Güz 86, s. 139-170.
 • DURSUN Çiler (2008), Kadın Odaklı Sivil Toplum Kuruluşları: Olanaklar Sorunlar ve Çözümler, Ankara, T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Yayını.
 • DWORKIN Dennis (2012), Sınıf Mücadeleleri, Çev. Utku Özmakas, İstanbul, İletişim.
 • ERDOĞAN Mehmet (2011), Medyada Cinsiyete Dayalı Ayrımcılıkla Mücadelede Medya İzleme Grupları, Ankara, T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Yayını.
 • ERDOĞAN Toker Müge (2010), Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasında Medya Okuryazarlığının Önemi, Ankara, T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Yayını.
 • ECEVİT Yıldız (2011), “Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisine Başlangıç” Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, Editörler: Yıldız Ecevit ve Nadide Karkıner, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını.
 • EVANS Mary (2003), Gender and Social Theory, Philadelphia, Open Univesity
 • GROSZ Elizabeth (2011), “Deneysel Arzu: Queer Öznelliğini Yeniden Düşünmek”, Cogito, Sayı: 65-66, s. 7-36.
 • HAYDARİ Pakkan Nazan (2008), “Tracing Scholarship in Feminist Media Studies in Turkey”, http://cim.anadolu.edu.tr/pdf//2008/2008_959-970.pdf (indirilme tarihi: 26.11.2013)
 • HOLLAND Patrica (1998) “The Politics of Smile: Soft News and the Sexualisation of the Popular Press”, Ed. Cynthia Carter et. al. News, Gender and Power, London, Routledge.
 • KÖKER Eser (2012) “Kadınların Medyadaki Hak İhlalleriyle Baş Etme Stratejisi”, Kadın Odaklı Habercilik, II. Basım, Derleyen: Sevda Alankuş, İstanbul, IPS
 • İletişim Vakfı Yayını. MACDONALD Myra (2004) “From Mrs. Happyman To Rising Chaps Goodbye: Advertising, Reconstructs Feminity, Ed. Cynthia Carter ve LindaSteiner, Critical
 • Readings: Media and Gender,Miadenhead, Open UniversityPress. MATER Nadire ve İpek Çalışlar (2012) “Medyada Durumu Tersine Çevirmek”, Kadın Odaklı Habercilik, II. Basım, (der.) Sevda Alankuş, İstanbul, IPS İletişim Vakfı Yayını.
 • NALBANTOĞLU Hasan Ünal (2009) “Modern Çağ’da Universitas Kavramına Ne
 • Oldu?”, Arayışlar Bilim Kültür Üniversite, İstanbul, İletişim. NICHOLSON Linda (1994) “Interpereting Gender”, Journal of Women in
 • Cultureand Society, Signs, Vol. 20, No.11 s. 79-105. RAKOW Lanave Kranich Kimberlie (1991) “Women as Sign in Television News”, Journal of Communication, (41)1, Winter, s. 8-23.
 • RUBIN, Gayle (1984) “Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politcs of
 • Sexuality”, http://www.feminish.com/wp-content/uploads/2012/08/Rubin1984. pdf
 • SAKTANBER Ayşe (1990) “Türkiye’de Medyada Kadın: Serbest Müsait Kadın veya İyi Eş Fedakâr Anne”, 1980’ler Türkiyesinde Kadın Bakış Açısı, (der.) Şirin
 • Tekeli, İstanbul, İletişim. TANRIÖVER UĞUR Hülya (2012) “Medyada Kadınların Temsil Biçimleri ve Kadın
 • Hakları İhlalleri”, Kadın Odaklı Habercilik, II. Basım, (der.) Sevda Alankuş, İstanbul, IPS İletişim Vakfı Yayını. TUCHMAN Gaye (1978), News Making A Study in the Construction of
 • Reality, London, The Free Press. TUCHMAN Gaye (1979) Women’s Depiction by the Mass Media, Signs, s. 5285
 • VAN ZOONEN Liesbet (1998) “One of the Girls: The Changing Gender of
 • Journalism”, Ed. Cynthia Carter et. al. News, Gender and Power, London, Routledge. VAN ZOONEN Liesbet (2006), Feminist Media Studies, London, Sage.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Doç. Dr. İncilay CANGÖZ>

Publication Date October 24, 2014
Published in Issue Year 2013, Volume , Issue 19

Cite

APA Cangöz, D. D. İ. (2014). İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı ve Cinsiyetçi Şiddetle İlgili Görüşleri . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (19) , 41-64 . Retrieved from http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/en/pub/issue/7379/96600

Creative Commons Lisansı