PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

-

Year 2013, Volume , Issue , 155 - 174, 27.10.2014

Abstract

This article aims to explain how news concerning the issues of social inequality such as the exclusion of health right, compelling citizens living in hunger and poverty threshold to pay health insurance premium due to alterations in conceptions of the social state and public policies, and exclusion of those citizens from the scope of the state guarantee of health; have been presented in Islamist and alternative news media. Furthermore, this study tries also to take media texts into consideration, the news about paid health care services as an outcome of the radical alterations under the “Health Care Transformation Programme”. In order to demonstrate the ideological dimension in the news, Van Dijk’s critical discourse analysis method has been applied; thus we hope to attain to illustrate how dominant discourses have been established.

References

 • ATAAY Faruk (2008), “Sağlık Reformu ve Yurttaşlık Hakları”, Amme İdaresi Dergisi, 41(3): 169-184.
 • BAŞARAN Funda (2010), “Yeni İletişim Teknolojileri, Alternatif İletişim
 • Olanakları”, Mülkiye, 34(269): 255-270. Bianet, http://bianet.org/, 10.11.2012.
 • DAVIDSON Rosemary vd. (2003), “‘Radical blueprint for social change’? Media representations of New Labour’s policies on public health”, Sociology of Health & Illness, 25(6): 532-552.
 • DURNA Tezcan ve KUBİLAY Çağla (2010), “Söylem Kuramları ve Eleştirel
 • Söylem Çözümlemeleri”, içinde: Medyadan Söylemler, T. Durna (ed.), İstanbul, Libra Yayınevi. DURSUN Çiler (2005), “Haber ve Habercilik/Gazetecilik Üzerine Düşünmek”, Gazetecilik ve Habercilik, Sevda Alankuş (ed.) içinde, İstanbul, IPS İletişim Vakfı Yayınları, 69-90.
 • DURSUN Çiler (2007), “Hak Haberciliğinin Doğası ve Olanağı”, İnsan Hakları
 • Haberciliği, Sevda Alankuş (ed.) içinde, İstanbul, IPS İletişim Vakfı Yayınları, s.105-127. ERDOĞAN Mustafa (2011), İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, Ankara, Orion Kitabevi.
 • Gazete Tirajları (29.10.2012 - 04.11.2012), http://www.gazeteciler.com/gazetetirajlari.html, 10.11.2012.
 • HALL Stuart (1997), “İdeoloji ve İletişim Kuramı”, Medya, Kültür, Siyaset, Süleyman İrvan (ed.) içinde, Ankara, Ark Yayınları.
 • HALL Stuart (1999), “İdeolojinin Yeniden Keşfi: Medya Çalışmalarında Baskı
 • Altında Tutulanın Geri Dönüşü”, Medya, İktidar İdeoloji, Mehmet Küçük (ed.) içinde, Ankara, Ark Yayınları. HAYES Michael vd. (2007), “Telling stories: News media, health literacy and public policy in Canada”, Social Science & Medicine, 64(9): 1842-1852.
 • İNAL Ayşe (1996), Haberi Okumak, İstanbul: Temuçin Yayınları.
 • KARTAL Filiz (2009), “Özelleştirilen Yurttaşlık: Türkiye’de Sağlık Politikalarındaki
 • Dönüşüm”, Amme İdaresi Dergisi, 42(2): 23-43. KEJANLIOĞLU Beybin D. (2003), “Medya-Toplum İlişkisi ve Küreselleşmenin
 • Yerel Medyaya Sunduğu Olanaklar”, Medya ve Toplum, Sevda Alankuş (ed.) içinde, İstanbul, IPS İletişim Vakfı Yayınları, 75-93. SABUKTAY Ayşegül (2008), “Yönetimsellik ve Biyosiyaset Kavramları Açısından ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”, Amme İdaresi Dergisi, 41(2): 81-100.
 • SOYER Ata (2003), “1980’den Günümüze Sağlık Politikaları”, Praksis, 9: 3013
 • T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlıkta Dönüşüm, http://www.saglik.gov.tr/TR/ belge/1-2906/saglikta-donusum-programi.html, 11.11.2012.
 • TOSUN Gülgün E. (2007), “İnsan Hakları ve Medya”, içinde: İnsan Hakları Haberciliği, Sevda Alankuş (haz.), İstanbul, IPS İletişim Vakfı Yayınları.
 • VAN DIJK, Teun A. (1986), “News Schemata”, içinde: Studying Writing: Linguistic approaches, S. Greenbaum and Cooper (ed.), Beverly Hills, CA, Sage, 155-186.
 • VAN DIJK Teun A. (1988a), News as Discourse, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 • VAN DIJK Teun A. (1988b), News Analysis: Case Studies of International and National News in the Press, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • VAN DIJK Teun A. (1995), “Power and the News Media”, içinde: Political Communication and Action, D. Paletz (ed.), Cresskill, NJ, Hampton Press, 9VAN DIJK Teun A. (1999), “Söylemin Yapıları ve İktidarın Yapıları”, içinde: Medya, İktidar, İdeoloji, Mehmet Küçük (ed.), Ankara, Ark Yayınları.
 • VAN DIJK Teun A. (2003), “Söylem ve İdeoloji: Çok Alanlı Bir Yaklaşım”, N. Ateş (çev.), içinde: Söylem ve İdeoloji: Mitoloji, Din, İdeoloji, Barış Çoban ve Zeynep Özarslan (ed.), İstanbul, Su Yayınevi, 13-112.
 • VAN DIJK Teun A. (2006), “Discourse and manipulation”, Discourse & Society, 17(3): 359-383.
 • VAN DIJK Teun A. (2009), “Critical Discourse Studies: A Sociocognitive Approach”, içinde: Methods of Critical Discourse Analysis, Ruth Wodak and Michael Meyer (ed.), London, Sage, 62-85.
 • WORLD BANK (2003), Turkey: Reforming the Health Sector for Improved Access and Efficency, Report No. 24358-TU, (in Two Volumes) Volume 1: Main Report. Zaman, http://www.zaman.com.tr, 10.11.2012.

Sağlık Hakkı ve Medya: “Sağlıkta Dönüşüm Programı”nın Medyada Yansımaları

Year 2013, Volume , Issue , 155 - 174, 27.10.2014

Abstract

Bu çalışmanın amacı, sağlık hakkının bir hak olmaktan çıkarılması,
sosyal devlet ve kamu politikaları anlayışındaki değişim sürecinde açlık ve
yoksulluk sınırında yaşayan yurttaşların Genel Sağlık Sigortası primi ödemek
zorunda bırakılmaları ve devlet güvencesi kapsamının dışına itilmeleri gibi
sosyal eşitsizlik sorunlarının İslâmcı ve alternatif medya çerçevesinden nasıl
sunulduğunu göstermektir. Öte yandan, “Sağlıkta Dönüşüm Programı”
adı altında sağlık alanında yapılan yapısal dönüşümlerle sağlık hizmetinin
paralı hale getirilmesinin haber metinlerine nasıl yansıtıldığını; kamu yararı
ve temel yurttaşlık hakları bağlamında kurulan anlam örüntülerinin nasıl
farklılaştığı da bu makalede ortaya konulmuştur. Bu çalışmada, haberdeki
ideolojik boyutu ortaya çıkarmak amacıyla Van Dijk’ın eleştirel söylem
çözümlemesi modelinden yararlanılmış ve bu yöntemle metin içinde
egemen söylemlerin nasıl kurulduğu gösterilmeye çalışılmıştır.

anahtar kelimeler: sağlık hakkı, neo-liberal devlet, haber söylemi,
İslamcı ve alternatif medya

References

 • ATAAY Faruk (2008), “Sağlık Reformu ve Yurttaşlık Hakları”, Amme İdaresi Dergisi, 41(3): 169-184.
 • BAŞARAN Funda (2010), “Yeni İletişim Teknolojileri, Alternatif İletişim
 • Olanakları”, Mülkiye, 34(269): 255-270. Bianet, http://bianet.org/, 10.11.2012.
 • DAVIDSON Rosemary vd. (2003), “‘Radical blueprint for social change’? Media representations of New Labour’s policies on public health”, Sociology of Health & Illness, 25(6): 532-552.
 • DURNA Tezcan ve KUBİLAY Çağla (2010), “Söylem Kuramları ve Eleştirel
 • Söylem Çözümlemeleri”, içinde: Medyadan Söylemler, T. Durna (ed.), İstanbul, Libra Yayınevi. DURSUN Çiler (2005), “Haber ve Habercilik/Gazetecilik Üzerine Düşünmek”, Gazetecilik ve Habercilik, Sevda Alankuş (ed.) içinde, İstanbul, IPS İletişim Vakfı Yayınları, 69-90.
 • DURSUN Çiler (2007), “Hak Haberciliğinin Doğası ve Olanağı”, İnsan Hakları
 • Haberciliği, Sevda Alankuş (ed.) içinde, İstanbul, IPS İletişim Vakfı Yayınları, s.105-127. ERDOĞAN Mustafa (2011), İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, Ankara, Orion Kitabevi.
 • Gazete Tirajları (29.10.2012 - 04.11.2012), http://www.gazeteciler.com/gazetetirajlari.html, 10.11.2012.
 • HALL Stuart (1997), “İdeoloji ve İletişim Kuramı”, Medya, Kültür, Siyaset, Süleyman İrvan (ed.) içinde, Ankara, Ark Yayınları.
 • HALL Stuart (1999), “İdeolojinin Yeniden Keşfi: Medya Çalışmalarında Baskı
 • Altında Tutulanın Geri Dönüşü”, Medya, İktidar İdeoloji, Mehmet Küçük (ed.) içinde, Ankara, Ark Yayınları. HAYES Michael vd. (2007), “Telling stories: News media, health literacy and public policy in Canada”, Social Science & Medicine, 64(9): 1842-1852.
 • İNAL Ayşe (1996), Haberi Okumak, İstanbul: Temuçin Yayınları.
 • KARTAL Filiz (2009), “Özelleştirilen Yurttaşlık: Türkiye’de Sağlık Politikalarındaki
 • Dönüşüm”, Amme İdaresi Dergisi, 42(2): 23-43. KEJANLIOĞLU Beybin D. (2003), “Medya-Toplum İlişkisi ve Küreselleşmenin
 • Yerel Medyaya Sunduğu Olanaklar”, Medya ve Toplum, Sevda Alankuş (ed.) içinde, İstanbul, IPS İletişim Vakfı Yayınları, 75-93. SABUKTAY Ayşegül (2008), “Yönetimsellik ve Biyosiyaset Kavramları Açısından ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”, Amme İdaresi Dergisi, 41(2): 81-100.
 • SOYER Ata (2003), “1980’den Günümüze Sağlık Politikaları”, Praksis, 9: 3013
 • T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlıkta Dönüşüm, http://www.saglik.gov.tr/TR/ belge/1-2906/saglikta-donusum-programi.html, 11.11.2012.
 • TOSUN Gülgün E. (2007), “İnsan Hakları ve Medya”, içinde: İnsan Hakları Haberciliği, Sevda Alankuş (haz.), İstanbul, IPS İletişim Vakfı Yayınları.
 • VAN DIJK, Teun A. (1986), “News Schemata”, içinde: Studying Writing: Linguistic approaches, S. Greenbaum and Cooper (ed.), Beverly Hills, CA, Sage, 155-186.
 • VAN DIJK Teun A. (1988a), News as Discourse, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 • VAN DIJK Teun A. (1988b), News Analysis: Case Studies of International and National News in the Press, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • VAN DIJK Teun A. (1995), “Power and the News Media”, içinde: Political Communication and Action, D. Paletz (ed.), Cresskill, NJ, Hampton Press, 9VAN DIJK Teun A. (1999), “Söylemin Yapıları ve İktidarın Yapıları”, içinde: Medya, İktidar, İdeoloji, Mehmet Küçük (ed.), Ankara, Ark Yayınları.
 • VAN DIJK Teun A. (2003), “Söylem ve İdeoloji: Çok Alanlı Bir Yaklaşım”, N. Ateş (çev.), içinde: Söylem ve İdeoloji: Mitoloji, Din, İdeoloji, Barış Çoban ve Zeynep Özarslan (ed.), İstanbul, Su Yayınevi, 13-112.
 • VAN DIJK Teun A. (2006), “Discourse and manipulation”, Discourse & Society, 17(3): 359-383.
 • VAN DIJK Teun A. (2009), “Critical Discourse Studies: A Sociocognitive Approach”, içinde: Methods of Critical Discourse Analysis, Ruth Wodak and Michael Meyer (ed.), London, Sage, 62-85.
 • WORLD BANK (2003), Turkey: Reforming the Health Sector for Improved Access and Efficency, Report No. 24358-TU, (in Two Volumes) Volume 1: Main Report. Zaman, http://www.zaman.com.tr, 10.11.2012.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Fulya ŞEN
0000-0003-3350-8292

Publication Date October 27, 2014
Published in Issue Year 2013, Volume , Issue

Cite

APA Şen, F. (2014). Sağlık Hakkı ve Medya: “Sağlıkta Dönüşüm Programı”nın Medyada Yansımaları . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , ÖZEL SAYI: 3 (SAĞLIK İLETİŞİMİ) , 155-174 . Retrieved from http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/en/pub/issue/7383/96663

Creative Commons Lisansı