Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Alternatif Bir Haber Dergisi Olarak (Post) Express

Year 2015, Issue 22, 63 - 81, 26.08.2015
https://doi.org/10.16878/gsuilet.96700

Abstract

Bu çalışmada haber dergisi (post) Express’in, yayın hayatını sürdürdüğü 20 sene boyunca, hangi yönleriyle ve nasıl bir alternatif yayıncılık faaliyeti ortaya koyduğu incelenmiştir. Bu bağlamda Express dergisinin mali ve idari yapısı ve içerik üretim mantığı, dergiyi ortaya çıkaran 80 ve 90’lı yıllarda medyanın ve özel olarak haber dergiciliğinin durumuna ilişkin tarihsel arka plan da göz önünde bulundurularak ve dergi kurucularıyla yapılan kişisel görüşmelerin bulgularından faydalanılarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda, alternatif bir mecra olarak Express dergisinin mali açıdan bağımsız olduğu, dostluk temeline dayanan, yatay ve katılıma izin veren bir örgütlenme biçimini benimsediği ve ana akım medyadan dışlanan toplumsal kesimleri de içine alan kapsayıcı bir temsil rejimine sahip olduğu ortaya konulmuştur.

References

 • ADAKLI G. (2006), Türkiye’de Medya Endüstrisi: Neoliberalizm Çağında
 • Mülkiyet ve Kontrol İlişkileri, Ankara: Ütopya Yayınları. ADAKLI G. (2010), “Gazetecilik Etiğini Belirleyen Yapısal Unsurlar: Medya ve Kontrol Sorunu”, Televizyon Haberciliğinde Etik, Bülent Çaplı ve Hakan Tuncel
 • (Ed.), Ankara: Fersa Matbaacılık, s. 61-96. AKDAĞ E. (2004), “Darbe İle Başladı, Değişimle Noktalandı”, Aksiyon, www. aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-9186-26-darbe-ile-basladi-degisimle-noktalandi. html, Erişim Tarihi: 22.09.2013.
 • ATTON C. (2002), Alternative Media, Londra: Sage Pub.
 • BAILEY O.G. CAMMAERTS, B. CARPENTIER, N. (2008), Understanding
 • Alternative Media, Maidenhead: Open University Press. BULUNMAZ B. (2011), “Holdingleşme Ekseninde Türk Medyasında Tekelleşme
 • Sorunu” Öneri Dergisi, Sayı: 36, s. 237-246. CEYHAN Ç. (2013), “Alternatif Değil Anarşist: Ahali Gazetesi ve Haber Odasında
 • Etnografi”, Sahanın Sesleri: İletişim Araştırmalarında Etnografik Yöntem, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları. DOĞANAY Ü. (2003), Demokratik Usuller Üzerine Yeniden Düşünmek,
 • Ankara: İmge Kitabevi Yayınları. DOWNING J.D.H. (1984), Radical Media: The Political Experience of
 • Alternative Communication, Boston: South End Press. ERYILMAZ T. (2002), “Haber Dergiciliği: ‘Bir Tür Hatırlıyorum’ Yazısı”, Birikim, Sayı: 151-152, s. 211-214.
 • GÖKTÜRK Y. (2014), “Odak Ayarı”, Bir+Bir, http://birdirbir.org/odak-ayari/#sthash. kdbWiym4.P7euugoI.dpuf , Erişim Tarihi: 26.12.2014.
 • KALYONCU C.A. (2004), Haber Dergiciliği Akis İle Başlıyor, Aksiyon, http:// www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-9183-26-haber-dergiciligi-akis-ile-basliyor. html, Erişim Tarihi: 20.09.2013.
 • KOCABAŞOĞLU U. (1984), “Cumhuriyet Dergiciliğine Genel Bir Bakış”,
 • Türkiye’de Dergiler Ansiklopediler, İstanbul: Gelişim Yayınları. MUTLU E. (1998), İletişim Sözlüğü, Ankara: Ark Yayınları.
 • OKTAY S. (2009), 12 Eylül Sonrası Solun Teorik Kurgusu İçerisinde Yeni
 • Gündem Dergisinin Yeri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. ÖNDEROĞLU E. (2010) Gazeteci Aktan'a Hapis, Express'e Para Cezası, Bianet, http://www.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/122521-gazeteci-aktana-hapis- expresse-para-cezasi, (Erişim Tarihi: 15 Aralık 2014).
 • ÖZGEN M. (2011), «1980 Sonrası Türk Medyasında Gelişmeler ve Magazin- leşme Olgusu», http://www.siyasaliletisim.org/dr-bahadr-kaleaas/prof-dr-murat- oezgen/221, Erişim Tarihi: 17 Aralık 2014.
 • SÖZERİ C. (2007), Türkiye’de “Bağımsız Haber Dergiciliğinin Ekonomik Sorunları:
 • Nokta Dergisi Örneği”, İleti-ş-im, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Akademik Dergisi, Sayı: 7, s. 103-128. SUİÇMEZ M. (2009), Dergi Haberciliği ve Nokta Dergisi, Yayımlanmamış
 • Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. ŞAHİN H. (1984), “Haftalık Haber Dergileri”, Türkiye’de Dergiler Ansiklopediler,
 • İstanbul: Gelişim Yayınları. TOPRAK Z. (1984), “Fikir Dergiciliğinin Yüz Yılı”, Türkiye’de Dergiler
 • Ansiklopediler, İstanbul: Gelişim Yayınları. TOPUZ H. (2014), II. Mahmut’tan Holdinglere Türk Basın Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • YAPAR-GÖNENÇ A. (2008), “Türkiye’de Dergiciliğin Tarihsel Gelişimi”, İstanbul
 • Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:29, ss. 63-78. YAYLAGÜL L. (2009), Kitle İletişim Kuramları: Egemen ve Eleştirel
 • Yaklaşımlar, Ankara: Dipnot Yayınları. YILDIRIM Y. (2013), Sosyal Forum’dan Öfkelilere, İstanbul: İletişim Yayınları. Süreli Yayınlar Express, Sayı: 103, 2010a Express, Sayı: 112, 2010b Görüşmeler
 • Yücel Göktürk, Aralık 2013 Ragıp Duran, Şubat 2015 Merve Erol, Mart 2015

(Post) Express as an alternative news magazine

Year 2015, Issue 22, 63 - 81, 26.08.2015
https://doi.org/10.16878/gsuilet.96700

Abstract

In this study, it is examined how and in what ways the (post) Express revealed an alternative media activity along the twenty years in which it has continued its publication. In this context, the financial and administrative structure and content production style of Express is examined by considering the historical background of 1980’s and 90’s media and more spesifically news magazine publishing and also using the outputs of personel interviews with founding members of the magazine. As a result of this research, it is concluded that Express as an alternative medium is financially independent, adopt a horizontal organizational form based on friendship and allowing participation and also have an inclusivist sense of representation that include other social groups excluded by mainstream media. 

References

 • ADAKLI G. (2006), Türkiye’de Medya Endüstrisi: Neoliberalizm Çağında
 • Mülkiyet ve Kontrol İlişkileri, Ankara: Ütopya Yayınları. ADAKLI G. (2010), “Gazetecilik Etiğini Belirleyen Yapısal Unsurlar: Medya ve Kontrol Sorunu”, Televizyon Haberciliğinde Etik, Bülent Çaplı ve Hakan Tuncel
 • (Ed.), Ankara: Fersa Matbaacılık, s. 61-96. AKDAĞ E. (2004), “Darbe İle Başladı, Değişimle Noktalandı”, Aksiyon, www. aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-9186-26-darbe-ile-basladi-degisimle-noktalandi. html, Erişim Tarihi: 22.09.2013.
 • ATTON C. (2002), Alternative Media, Londra: Sage Pub.
 • BAILEY O.G. CAMMAERTS, B. CARPENTIER, N. (2008), Understanding
 • Alternative Media, Maidenhead: Open University Press. BULUNMAZ B. (2011), “Holdingleşme Ekseninde Türk Medyasında Tekelleşme
 • Sorunu” Öneri Dergisi, Sayı: 36, s. 237-246. CEYHAN Ç. (2013), “Alternatif Değil Anarşist: Ahali Gazetesi ve Haber Odasında
 • Etnografi”, Sahanın Sesleri: İletişim Araştırmalarında Etnografik Yöntem, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları. DOĞANAY Ü. (2003), Demokratik Usuller Üzerine Yeniden Düşünmek,
 • Ankara: İmge Kitabevi Yayınları. DOWNING J.D.H. (1984), Radical Media: The Political Experience of
 • Alternative Communication, Boston: South End Press. ERYILMAZ T. (2002), “Haber Dergiciliği: ‘Bir Tür Hatırlıyorum’ Yazısı”, Birikim, Sayı: 151-152, s. 211-214.
 • GÖKTÜRK Y. (2014), “Odak Ayarı”, Bir+Bir, http://birdirbir.org/odak-ayari/#sthash. kdbWiym4.P7euugoI.dpuf , Erişim Tarihi: 26.12.2014.
 • KALYONCU C.A. (2004), Haber Dergiciliği Akis İle Başlıyor, Aksiyon, http:// www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-9183-26-haber-dergiciligi-akis-ile-basliyor. html, Erişim Tarihi: 20.09.2013.
 • KOCABAŞOĞLU U. (1984), “Cumhuriyet Dergiciliğine Genel Bir Bakış”,
 • Türkiye’de Dergiler Ansiklopediler, İstanbul: Gelişim Yayınları. MUTLU E. (1998), İletişim Sözlüğü, Ankara: Ark Yayınları.
 • OKTAY S. (2009), 12 Eylül Sonrası Solun Teorik Kurgusu İçerisinde Yeni
 • Gündem Dergisinin Yeri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. ÖNDEROĞLU E. (2010) Gazeteci Aktan'a Hapis, Express'e Para Cezası, Bianet, http://www.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/122521-gazeteci-aktana-hapis- expresse-para-cezasi, (Erişim Tarihi: 15 Aralık 2014).
 • ÖZGEN M. (2011), «1980 Sonrası Türk Medyasında Gelişmeler ve Magazin- leşme Olgusu», http://www.siyasaliletisim.org/dr-bahadr-kaleaas/prof-dr-murat- oezgen/221, Erişim Tarihi: 17 Aralık 2014.
 • SÖZERİ C. (2007), Türkiye’de “Bağımsız Haber Dergiciliğinin Ekonomik Sorunları:
 • Nokta Dergisi Örneği”, İleti-ş-im, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Akademik Dergisi, Sayı: 7, s. 103-128. SUİÇMEZ M. (2009), Dergi Haberciliği ve Nokta Dergisi, Yayımlanmamış
 • Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. ŞAHİN H. (1984), “Haftalık Haber Dergileri”, Türkiye’de Dergiler Ansiklopediler,
 • İstanbul: Gelişim Yayınları. TOPRAK Z. (1984), “Fikir Dergiciliğinin Yüz Yılı”, Türkiye’de Dergiler
 • Ansiklopediler, İstanbul: Gelişim Yayınları. TOPUZ H. (2014), II. Mahmut’tan Holdinglere Türk Basın Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • YAPAR-GÖNENÇ A. (2008), “Türkiye’de Dergiciliğin Tarihsel Gelişimi”, İstanbul
 • Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:29, ss. 63-78. YAYLAGÜL L. (2009), Kitle İletişim Kuramları: Egemen ve Eleştirel
 • Yaklaşımlar, Ankara: Dipnot Yayınları. YILDIRIM Y. (2013), Sosyal Forum’dan Öfkelilere, İstanbul: İletişim Yayınları. Süreli Yayınlar Express, Sayı: 103, 2010a Express, Sayı: 112, 2010b Görüşmeler
 • Yücel Göktürk, Aralık 2013 Ragıp Duran, Şubat 2015 Merve Erol, Mart 2015

Details

Primary Language English
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Emre KETEN>

0000-0003-4375-1202


Umur BEDİR>

Publication Date August 26, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume , Issue 22

Cite

APA Keten, E. & Bedir, U. (2015). (Post) Express as an alternative news magazine . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (22) , 63-81 . DOI: 10.16878/gsuilet.96700

Creative Commons Lisansı