Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Sosyal Medya Bağımlılığı ile Depresyon Arasındaki İlişki: “Üniversite Gençliği Üzerine Bir Saha Araştırması”

Year 2018, Volume , Issue 29, 209 - 234, 25.12.2018
https://doi.org/10.16878/gsuilet.500860

Abstract

Sosyal medya günümüzde gençler arasında son derece yaygın ve popülerliği günden güne artan bir iletişim ortamıdır. İnsanların, kendi kişisel sayfası üzerinden ilgilerini ortaya koyabilmelerine, çeşitli uygulamalar sayesinde karşılıklı iletişimde bulunabilmelerine, enformasyon elde etmelerine, arkadaşlıklar kurabilmelerine, fotoğraf ve görüntülerini diğer insanlarla paylaşabilmelerine veya/ve kişisel bilgileri hakkında insanlara veri sunabilmelerine imkân sağlayan sosyal medya; bilinçsiz ve aşırı kullanıldığında, bağımlılık oluşturabilmektedir. Bir davranışsal bağımlılık türü olarak sosyal medya bağımlılığı ile ilişkili birçok faktör vardır. Bu araştırmada sosyal medya bağımlılığı ile depresyon arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Saha araştırması yönteminin kullanıldığı çalışmada veriler; 303 üniversite öğrencisinden, yüz yüze görüşme tekniğiyle elde edilmiştir. Araştırma sonucunda sosyal medya bağımlılığı ile depresyon arasında pozitif anlamlı korelasyon tespit edilmiştir. Şiddetli depresyon belirtisi gösterenler; normal ve hafif düzey depresyona sahip olanlara nazaran, daha yüksek sosyal medya bağımlılık puanına sahiptirler. 

References

 • Alzougool, B. (2018). Facebook Addiction among Ordinary Users in Jordan.Proceedings of the 5th European Conference on Social Media ECSM 2018, 21 - 22 June 2018, Limerick Institute of Technology Ireland, 1-7.
 • Andreassen, S. C., Torsheim, T., and Brunborg, G. S. (2012). Development of a Facebook Addiction Scale.Psychological Reports, 110 (2).501-517.
 • Arısoy, Ö. (2009). İnternet Bağımlılığı ve Tedavisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 1 (1), 55-67.
 • Arslanoğlu, K. (2002). Psikiyatri Elkitabı. İstanbul: Adam Yayınları.
 • Baker, D. A., and Algorta, G. P. (2016). The Relationship between Online Social Networking and Depression: A Systematic Review of Quantitative Studies. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 19 (11), 638-648.
 • Balcı, Ş. ve Gölcü, A. (2013). Facebook Addiction among University Students in Turkey: Selcuk University Example. Journal of Studies in Turkology, 34, 255-278.
 • Balcı, Ş. and Tiryaki, S. (2014). Facebook Addiction among High School Students in Turkey.IISES Vienna 10th Internaional Academic Conferance, 03-06 June 2014, 119-133.
 • Beck, A. T. et al. (1961). An Inventory for Measuring Depression.Archives of General Psychiatry, 4 (6), 561-571.
 • Bedir, E. (2016). Bağımlılığın Derinlemesine Analizi. Addicta: The Turkish Journal On Addictions, 3 (3), 476-479.
 • Biernatowska, A., Balcerowska, J. M., andBereznowski, P. (2017).Gender differences in using Facebook—preliminary analysis. In J. Nyćkowiak& J. Leśny (Eds.), Badaniai Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Społeczeństwo: psychologiaisocjologia (pp. 13–18). Poznań, Poland: Młodzi Naukowcy. Blachino, A., Przepio’rka, A. and Pantic, I. (2015). Internet Use, Facebook Intrusion, and Depression: Results of a Cross-Sectional Study. European Pyschiatry, 30, 681-684.
 • Chan, T. H. (2014). Facebook and its effects on users' empathic social skills and life satisfaction: a double-edged sword effect. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 17 (5), 276-280.
 • Correa, T., Hinsley, A. W., and Zúñiga, H. G. (2010). Who interacts on the Web?: The intersection of users’ personality and social media use. Computers in Human Behavior, 26, 247–253.
 • Çam, E. and İşbulan, O. (2012). A New Addiction For Teacher Candidates: Social Networks. The Turkish Online Journal of EducationTechnology, 11 (3), 14-19.
 • Çayırlı, E. (2017). Sosyal Medya Kullanım Özelliklerinin Kişilik Yapılanmaları, Yaşam Doyumu ve Depresyon Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Işık Üniversitesi.
 • De Cock, R., Vangeel, J. et al. (2014). Compulsive use of social networking sites in Belgium: prevalence, profile, and the role of attitude toward work and school. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 17 (3), 166-171.
 • Dinç, M. (2010). İnternet Bağımlılığı. (1. baskı) İstanbul: FerfirYayınları. Echeburua, E.and de Corral, P. (2010). Addiction to New Technologies and to online social networking in young people: A newchallenge. Adicciones, 22, 91-95.
 • Ellison, N. B., Steinfield, C. ve Lampe, C. (2007). The benefits of Facebook “friends”: Social capital and college students’ use of online social network sites. Journal of Computer-Mediated Communication, 12, 1143-1168.
 • Griffiths, M. D. A. (2005). A “components” model of addiction within a biopsychosocial framework. Journal of Substance Use, 10 (4), 191-197. Güleç, C. (1999). Psikiyatrinin ABC’si. İstanbul: Gendaş Kültür Sanat Yayıncılık.
 • Hazar, M. (2011). Sosyal Medya Bağımlılığı: Bir Alan Çalışması. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 32, 151-176.
 • Hisli N. (1989). Beck Depresyon Envanterinin Üniversite Öğrencileri İçin Geçerliği ve Güvenirliği. PsikolojiDergisi, 7 (23), 3-13.
 • Hisli, N. (1988). Beck DepresyonEnvanteri’ninGeçerliğiÜzerineBirÇalışma.PsikolojiDergisi, 6 (22), 118-126. Beck Depresyon Envanteri. Erişim 1 Temmuz 2018, http://www.androloji.org.tr/androloji DATA/Document/25112014164858-10-BECK-DEPRESYON-ENVANTERI.pdf
 • Hughes, D. J.; Rowe, M., Batey, M. and Lee, A. (2012). A Tale of Two Sites: Twitter vs. Facebook and the Personality Predictors of Social Media Usage. Computers in Human Behavior, 28, 561-569.
 • Hwang, H. S. (2017). The Influence of personality traits on the Facebook Addiction.KSII Transactions on Internet and Information Systems, 11 (2), 1032-1042.
 • Jelenchick, L. A., Eickhoff, J. C. and Moreno, M. A. (2013).“Facebook Depression?”Social Networking Site Use and Depression in Older Adolescents.Journal of Adolescent Health, 52 (2013), 128–130.
 • Kahne, J., Lee, N. J., and Freezel, J. (2013).The Civic and Political Significance of Online Participatory Cultures among Youth Transitioning to Adulthood.Journal of Information Technology & Politics, 10 (1), 1–20.
 • Keçe, M. (2016).Facebook Addiction among Turkish Students.IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME), 6 (2), 123-132.
 • Khattak, F. A., Ahmad, S. andMohammad, H. (2017). Facebook Addiction and Depression: A Comparative Study of Gender Differences. PUTAJ- Humanities and Social Sciences. 25 (1-2), 55-62.
 • Kırık, A. M. (2013). Gelişen Web Teknolojileri ve Sosyal Medya Bağımlılığı Sosyalleşen Birey.A. Büyükaslan, ve A. M. Kırık, (Ed.),Sosyal Medya Araştırmaları 1,Konya: Çizgi Yayınevi, 69-102.
 • Koç, M.,andGülyağcı, S. (2013). Facebook addiction among Turkish college students: the role of psychological health, demographic, and usage characteristics. Cyberpsychology, Behavior, And Socıal Networking, 16 (4), 279–284.
 • Kuss, D. J., and Griffiths, M. D. (2011). Addiction to Social Networks on the Internet: A literature review of empirical researches. International Journal of Mental Healthand Addiction, 8(9), 3528-3552.
 • Kuşay, Y. (2013). Sosyal Medya Ortamında Çekicilik ve Bağımlılık. (1. baskı) İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Lee, C. S. and Ma, L. (2012). News Sharing in Social Media: The Effect of Gratifications and Prior Experience. Computers in Human Behavior, 28, 331-339.
 • Liu yi Lin, B. A. et al.(2016). Association between Social Media Use and Depression among U.S. Young Adults.Depression and Anxiety. 33, 323-331.
 • Muscanell, N. L. and Guadagno, R. E. (2012). Make New Friends or Keep the Old: Gender and Personality Differences in Social Networking Use. Computers in Human Behavior, 28, 107-112.
 • O’Keeffe, G. S. and Clarke-Pearson, K. (2011).The Impact of Social Media on Children, Adolescents and Families. Pediatricts, 127 (4), 800-804.
 • Odabaşıoğlu, G., Öztürk, Ö., Genç, Y. ve Pektaş, Ö. (2007). On Olgunluk Bir Seri İle İnternet Bağımlılığı Klinik Görüşmeler. Bağımlılık Dergisi, 8(1), 46-51.
 • Özgür, H. (2013). Öğretmen adaylarının sosyal ağ bağımlılığı, etkileşim kaygısı ve yalnızlık düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi. International Journal of Human Sciences, 10 (2), 667-690.
 • Ögel, G. (2001). Bağımlılığı Önleme Anne- Babalar Öğretmenler İçin Klavuz. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
 • Pantic I. (2014). Social networking and depression: An emerging issue in behavioral physiology and psychiatric research. Journal of Adolescent Health, 54 (6), 745–746.
 • Pantic, I., Damjanovic, A.et al. (2012).Association between Online Social Networking and Depression in High School Students: Behavioral Physiology Viewpoint. PsychiatriaDanubina, 24 (1), 90–93.
 • Pelling, E. L., and White, K. M. (2009). The theory of planned behavior applied to young people's use of social networking web sites. CyberPsychology& Behavior, 12(6), 755-759.
 • Pempek, T. A.; Yermolayeva, Y. A. and Calvert, S. L. (2009). College Students’ Social Networking Experiences on Facebook. Journal of Applied Developmental Psychology, 30 (2009), 227-238.
 • Sagioglou, C. and Greitemeyer, T. (2014). Facebook’s emotional consequences: Why Facebook causes a decrease in mood and why people still use it. Computers in Human Behavior,35, 359–363.
 • Savastio, R. (15 Ağustos2013). Facebook causes depression new study says. Erişim 1 Temmuz 2018,http://guardianlv.com/2013/08/facebook-causes-depression-new-study-says/
 • Savcı, M. ve Aysan, F. (2017). Teknolojik Bağımlılıklar ve Sosyal Bağlılık: İnternet Bağımlılığı, Sosyal Medya Bağımlılığı, Dijital Oyun Bağımlılığı ve Akıllı Telefon Bağımlılığının Sosyal Bağlılığı Yordayıcı Etkisi. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 30 (3), 202-216.
 • Seabrook, E.M., Kern, M.L. andRickard,N.S. (2016).Social networkingsites, depression, and anxiety: A systematicreview. JMIR Mental Health, 3(4), e50.
 • Sevilla, C. (2 Ağustos2012). Social network addiction and your next case.Attorney Journal. Erişim 1 Temmuz 2018 http://attorneyjournalsd.com/blog/2012/08/02/social-network-addiction-and-your-next-case/
 • Simoncic, T. E., Kuhlman, K. R., Vargas, I., et al.(2014). Facebook Use and Depressive Symptomatology: Investigating the Role of Neuroticism and Extraversion in Youth. Computers in Human Behavior, 40, 1-5.
 • Special, W. P. and Li-Barber, K. T. (2012).Self-disclosure and Student Satisfaction with Facebook.Computers in Human Behavior, 28, 624-630.
 • Stankovska, G., Angelkovska, S. and Grncarovska, S. P. (2016).Social Networks Use, Loneliness and Academic Performance among University Students.Education Provision to Every One: Comparing Perspectives from Around the World BCES Conference Books, 14 (1), 255-261.
 • Steers, M. N.; Wickham, R. E., and Acitelli, L. K. (2014). Seeing Everyone Else’s HighlightReels: How Facebook Usage is Linked To Depressive Symptoms. Journal of Social and Clinical Pyschology, 33(8), 701-731.
 • Steinfield, C., Ellison, N. B., and Lampe, C. (2008). Social capital, self-esteem, and use of online social network sites: a longitudinal analysis. Journal of Applied Developmental Psychology, 29 (6), 434-445.
 • Şahin, C. (2018). Social Media Addiction Scale - Student Form: The Reliability and Validity Study. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 17 (1), 169-182.
 • Tutgun-Ünal, A. and Deniz, L. (2015). Development of the Social Media Addiction Scale.Online Academic Journal of Information Technology (AJIT-e), 6 (21), 51-70.
 • Tutgun-Ünal, A. ve Deniz, L. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığının İncelenmesi. Route Educational and Social Science Journal,3(2), 155-181.
 • Valenzuela, S., Park, N., and Kee, K. F. (2009). Is There Social Capital in a Social Network Site?: Facebook Use and College Students’ Life Satisfaction, Trust, and Participation. Journal of Computer-Mediated Communication, 14, 875–901.
 • Wang, C. (2009). Gratifications & loneliness as predictors of campus-sns websites addiction & usage pattern among Chinese college students. M.S. Thesis, Chinese University of Hong Kong: Hong Kong, China. Erişim 13 Temmuz 2018 http://pg.com.cuhk.edu.hk/pgp_nm/projects/2009/ Wan%20Sisi%20Candy.pdf
 • Wilson, K.; Fornasier, S., and White, K. M. (2010).Psychological Predictors of Young Adults’ Use of Social Networking Sites. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 13 (2), 173-177.
 • Wilson, L. (Mart 2015). Social Media Addiction. The Center for Development. Erişim 8 Temmuz2018http://drlwilson.com/ARTICLES/ADDICTION,%20SOCIAL%20M.htm
 • Wright, K. B., Rosenberg, J. et al. (2012). Communication competence, social support, and depression among college students: A model of Facebook and face-to-face support network influence. Journal of Health Communication, 18 (1), 41–57.
 • Yalçın, G. (2015). Sosyal Medyanın Yoğun Kullanımın İleri Ergenlikte Yalnızlık ve Depresyona Etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Arel Üniversitesi. Young, K. (1999). Internet addiction: Evaluation and treatment. Student British MedicalJournal, 7, 351-352.
 • Zaremohzzabieh, Z., Samah, B. A.et al.(2014). Addictive Facebook Use among University Students. Asian Social Science, 10(6), 107-116.
 • Zywica, J., and Danowski, J. (2008). The faces of facebookers: Investigating social enhancement and social compensation hypotheses; predicting FacebookTM and offline popularity from sociability and self-esteem, and mapping the meanings of popularity with semantic networks. Journal of Computer-Mediated Communication, 14 (1), 1-34

Year 2018, Volume , Issue 29, 209 - 234, 25.12.2018
https://doi.org/10.16878/gsuilet.500860

Abstract

References

 • Alzougool, B. (2018). Facebook Addiction among Ordinary Users in Jordan.Proceedings of the 5th European Conference on Social Media ECSM 2018, 21 - 22 June 2018, Limerick Institute of Technology Ireland, 1-7.
 • Andreassen, S. C., Torsheim, T., and Brunborg, G. S. (2012). Development of a Facebook Addiction Scale.Psychological Reports, 110 (2).501-517.
 • Arısoy, Ö. (2009). İnternet Bağımlılığı ve Tedavisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 1 (1), 55-67.
 • Arslanoğlu, K. (2002). Psikiyatri Elkitabı. İstanbul: Adam Yayınları.
 • Baker, D. A., and Algorta, G. P. (2016). The Relationship between Online Social Networking and Depression: A Systematic Review of Quantitative Studies. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 19 (11), 638-648.
 • Balcı, Ş. ve Gölcü, A. (2013). Facebook Addiction among University Students in Turkey: Selcuk University Example. Journal of Studies in Turkology, 34, 255-278.
 • Balcı, Ş. and Tiryaki, S. (2014). Facebook Addiction among High School Students in Turkey.IISES Vienna 10th Internaional Academic Conferance, 03-06 June 2014, 119-133.
 • Beck, A. T. et al. (1961). An Inventory for Measuring Depression.Archives of General Psychiatry, 4 (6), 561-571.
 • Bedir, E. (2016). Bağımlılığın Derinlemesine Analizi. Addicta: The Turkish Journal On Addictions, 3 (3), 476-479.
 • Biernatowska, A., Balcerowska, J. M., andBereznowski, P. (2017).Gender differences in using Facebook—preliminary analysis. In J. Nyćkowiak& J. Leśny (Eds.), Badaniai Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Społeczeństwo: psychologiaisocjologia (pp. 13–18). Poznań, Poland: Młodzi Naukowcy. Blachino, A., Przepio’rka, A. and Pantic, I. (2015). Internet Use, Facebook Intrusion, and Depression: Results of a Cross-Sectional Study. European Pyschiatry, 30, 681-684.
 • Chan, T. H. (2014). Facebook and its effects on users' empathic social skills and life satisfaction: a double-edged sword effect. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 17 (5), 276-280.
 • Correa, T., Hinsley, A. W., and Zúñiga, H. G. (2010). Who interacts on the Web?: The intersection of users’ personality and social media use. Computers in Human Behavior, 26, 247–253.
 • Çam, E. and İşbulan, O. (2012). A New Addiction For Teacher Candidates: Social Networks. The Turkish Online Journal of EducationTechnology, 11 (3), 14-19.
 • Çayırlı, E. (2017). Sosyal Medya Kullanım Özelliklerinin Kişilik Yapılanmaları, Yaşam Doyumu ve Depresyon Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Işık Üniversitesi.
 • De Cock, R., Vangeel, J. et al. (2014). Compulsive use of social networking sites in Belgium: prevalence, profile, and the role of attitude toward work and school. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 17 (3), 166-171.
 • Dinç, M. (2010). İnternet Bağımlılığı. (1. baskı) İstanbul: FerfirYayınları. Echeburua, E.and de Corral, P. (2010). Addiction to New Technologies and to online social networking in young people: A newchallenge. Adicciones, 22, 91-95.
 • Ellison, N. B., Steinfield, C. ve Lampe, C. (2007). The benefits of Facebook “friends”: Social capital and college students’ use of online social network sites. Journal of Computer-Mediated Communication, 12, 1143-1168.
 • Griffiths, M. D. A. (2005). A “components” model of addiction within a biopsychosocial framework. Journal of Substance Use, 10 (4), 191-197. Güleç, C. (1999). Psikiyatrinin ABC’si. İstanbul: Gendaş Kültür Sanat Yayıncılık.
 • Hazar, M. (2011). Sosyal Medya Bağımlılığı: Bir Alan Çalışması. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 32, 151-176.
 • Hisli N. (1989). Beck Depresyon Envanterinin Üniversite Öğrencileri İçin Geçerliği ve Güvenirliği. PsikolojiDergisi, 7 (23), 3-13.
 • Hisli, N. (1988). Beck DepresyonEnvanteri’ninGeçerliğiÜzerineBirÇalışma.PsikolojiDergisi, 6 (22), 118-126. Beck Depresyon Envanteri. Erişim 1 Temmuz 2018, http://www.androloji.org.tr/androloji DATA/Document/25112014164858-10-BECK-DEPRESYON-ENVANTERI.pdf
 • Hughes, D. J.; Rowe, M., Batey, M. and Lee, A. (2012). A Tale of Two Sites: Twitter vs. Facebook and the Personality Predictors of Social Media Usage. Computers in Human Behavior, 28, 561-569.
 • Hwang, H. S. (2017). The Influence of personality traits on the Facebook Addiction.KSII Transactions on Internet and Information Systems, 11 (2), 1032-1042.
 • Jelenchick, L. A., Eickhoff, J. C. and Moreno, M. A. (2013).“Facebook Depression?”Social Networking Site Use and Depression in Older Adolescents.Journal of Adolescent Health, 52 (2013), 128–130.
 • Kahne, J., Lee, N. J., and Freezel, J. (2013).The Civic and Political Significance of Online Participatory Cultures among Youth Transitioning to Adulthood.Journal of Information Technology & Politics, 10 (1), 1–20.
 • Keçe, M. (2016).Facebook Addiction among Turkish Students.IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME), 6 (2), 123-132.
 • Khattak, F. A., Ahmad, S. andMohammad, H. (2017). Facebook Addiction and Depression: A Comparative Study of Gender Differences. PUTAJ- Humanities and Social Sciences. 25 (1-2), 55-62.
 • Kırık, A. M. (2013). Gelişen Web Teknolojileri ve Sosyal Medya Bağımlılığı Sosyalleşen Birey.A. Büyükaslan, ve A. M. Kırık, (Ed.),Sosyal Medya Araştırmaları 1,Konya: Çizgi Yayınevi, 69-102.
 • Koç, M.,andGülyağcı, S. (2013). Facebook addiction among Turkish college students: the role of psychological health, demographic, and usage characteristics. Cyberpsychology, Behavior, And Socıal Networking, 16 (4), 279–284.
 • Kuss, D. J., and Griffiths, M. D. (2011). Addiction to Social Networks on the Internet: A literature review of empirical researches. International Journal of Mental Healthand Addiction, 8(9), 3528-3552.
 • Kuşay, Y. (2013). Sosyal Medya Ortamında Çekicilik ve Bağımlılık. (1. baskı) İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Lee, C. S. and Ma, L. (2012). News Sharing in Social Media: The Effect of Gratifications and Prior Experience. Computers in Human Behavior, 28, 331-339.
 • Liu yi Lin, B. A. et al.(2016). Association between Social Media Use and Depression among U.S. Young Adults.Depression and Anxiety. 33, 323-331.
 • Muscanell, N. L. and Guadagno, R. E. (2012). Make New Friends or Keep the Old: Gender and Personality Differences in Social Networking Use. Computers in Human Behavior, 28, 107-112.
 • O’Keeffe, G. S. and Clarke-Pearson, K. (2011).The Impact of Social Media on Children, Adolescents and Families. Pediatricts, 127 (4), 800-804.
 • Odabaşıoğlu, G., Öztürk, Ö., Genç, Y. ve Pektaş, Ö. (2007). On Olgunluk Bir Seri İle İnternet Bağımlılığı Klinik Görüşmeler. Bağımlılık Dergisi, 8(1), 46-51.
 • Özgür, H. (2013). Öğretmen adaylarının sosyal ağ bağımlılığı, etkileşim kaygısı ve yalnızlık düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi. International Journal of Human Sciences, 10 (2), 667-690.
 • Ögel, G. (2001). Bağımlılığı Önleme Anne- Babalar Öğretmenler İçin Klavuz. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
 • Pantic I. (2014). Social networking and depression: An emerging issue in behavioral physiology and psychiatric research. Journal of Adolescent Health, 54 (6), 745–746.
 • Pantic, I., Damjanovic, A.et al. (2012).Association between Online Social Networking and Depression in High School Students: Behavioral Physiology Viewpoint. PsychiatriaDanubina, 24 (1), 90–93.
 • Pelling, E. L., and White, K. M. (2009). The theory of planned behavior applied to young people's use of social networking web sites. CyberPsychology& Behavior, 12(6), 755-759.
 • Pempek, T. A.; Yermolayeva, Y. A. and Calvert, S. L. (2009). College Students’ Social Networking Experiences on Facebook. Journal of Applied Developmental Psychology, 30 (2009), 227-238.
 • Sagioglou, C. and Greitemeyer, T. (2014). Facebook’s emotional consequences: Why Facebook causes a decrease in mood and why people still use it. Computers in Human Behavior,35, 359–363.
 • Savastio, R. (15 Ağustos2013). Facebook causes depression new study says. Erişim 1 Temmuz 2018,http://guardianlv.com/2013/08/facebook-causes-depression-new-study-says/
 • Savcı, M. ve Aysan, F. (2017). Teknolojik Bağımlılıklar ve Sosyal Bağlılık: İnternet Bağımlılığı, Sosyal Medya Bağımlılığı, Dijital Oyun Bağımlılığı ve Akıllı Telefon Bağımlılığının Sosyal Bağlılığı Yordayıcı Etkisi. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 30 (3), 202-216.
 • Seabrook, E.M., Kern, M.L. andRickard,N.S. (2016).Social networkingsites, depression, and anxiety: A systematicreview. JMIR Mental Health, 3(4), e50.
 • Sevilla, C. (2 Ağustos2012). Social network addiction and your next case.Attorney Journal. Erişim 1 Temmuz 2018 http://attorneyjournalsd.com/blog/2012/08/02/social-network-addiction-and-your-next-case/
 • Simoncic, T. E., Kuhlman, K. R., Vargas, I., et al.(2014). Facebook Use and Depressive Symptomatology: Investigating the Role of Neuroticism and Extraversion in Youth. Computers in Human Behavior, 40, 1-5.
 • Special, W. P. and Li-Barber, K. T. (2012).Self-disclosure and Student Satisfaction with Facebook.Computers in Human Behavior, 28, 624-630.
 • Stankovska, G., Angelkovska, S. and Grncarovska, S. P. (2016).Social Networks Use, Loneliness and Academic Performance among University Students.Education Provision to Every One: Comparing Perspectives from Around the World BCES Conference Books, 14 (1), 255-261.
 • Steers, M. N.; Wickham, R. E., and Acitelli, L. K. (2014). Seeing Everyone Else’s HighlightReels: How Facebook Usage is Linked To Depressive Symptoms. Journal of Social and Clinical Pyschology, 33(8), 701-731.
 • Steinfield, C., Ellison, N. B., and Lampe, C. (2008). Social capital, self-esteem, and use of online social network sites: a longitudinal analysis. Journal of Applied Developmental Psychology, 29 (6), 434-445.
 • Şahin, C. (2018). Social Media Addiction Scale - Student Form: The Reliability and Validity Study. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 17 (1), 169-182.
 • Tutgun-Ünal, A. and Deniz, L. (2015). Development of the Social Media Addiction Scale.Online Academic Journal of Information Technology (AJIT-e), 6 (21), 51-70.
 • Tutgun-Ünal, A. ve Deniz, L. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığının İncelenmesi. Route Educational and Social Science Journal,3(2), 155-181.
 • Valenzuela, S., Park, N., and Kee, K. F. (2009). Is There Social Capital in a Social Network Site?: Facebook Use and College Students’ Life Satisfaction, Trust, and Participation. Journal of Computer-Mediated Communication, 14, 875–901.
 • Wang, C. (2009). Gratifications & loneliness as predictors of campus-sns websites addiction & usage pattern among Chinese college students. M.S. Thesis, Chinese University of Hong Kong: Hong Kong, China. Erişim 13 Temmuz 2018 http://pg.com.cuhk.edu.hk/pgp_nm/projects/2009/ Wan%20Sisi%20Candy.pdf
 • Wilson, K.; Fornasier, S., and White, K. M. (2010).Psychological Predictors of Young Adults’ Use of Social Networking Sites. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 13 (2), 173-177.
 • Wilson, L. (Mart 2015). Social Media Addiction. The Center for Development. Erişim 8 Temmuz2018http://drlwilson.com/ARTICLES/ADDICTION,%20SOCIAL%20M.htm
 • Wright, K. B., Rosenberg, J. et al. (2012). Communication competence, social support, and depression among college students: A model of Facebook and face-to-face support network influence. Journal of Health Communication, 18 (1), 41–57.
 • Yalçın, G. (2015). Sosyal Medyanın Yoğun Kullanımın İleri Ergenlikte Yalnızlık ve Depresyona Etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Arel Üniversitesi. Young, K. (1999). Internet addiction: Evaluation and treatment. Student British MedicalJournal, 7, 351-352.
 • Zaremohzzabieh, Z., Samah, B. A.et al.(2014). Addictive Facebook Use among University Students. Asian Social Science, 10(6), 107-116.
 • Zywica, J., and Danowski, J. (2008). The faces of facebookers: Investigating social enhancement and social compensation hypotheses; predicting FacebookTM and offline popularity from sociability and self-esteem, and mapping the meanings of popularity with semantic networks. Journal of Computer-Mediated Communication, 14 (1), 1-34

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Şükrü BALCI (Primary Author)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
0000-0002-0477-0622


Enes BALOĞLU This is me
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
0000-0002-3765-7546

Publication Date December 25, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume , Issue 29

Cite

APA Balcı, Ş. & Baloğlu, E. (2018). Sosyal Medya Bağımlılığı ile Depresyon Arasındaki İlişki: “Üniversite Gençliği Üzerine Bir Saha Araştırması” . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (29) , 209-234 . DOI: 10.16878/gsuilet.500860

Cited By
Kanaat Önderleri Olarak Köşe Yazarlarının Twitter Kullanımları
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ
Turan ULAŞ
https://doi.org/10.18094/josc.928358

Creative Commons Lisansı