Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Kadınların Günlük Hayattaki İletişim Engelleri: Nitel Bir Çalışma

Year 2018, Volume , Issue 29, 141 - 160, 25.12.2018
https://doi.org/10.16878/gsuilet.500936

Abstract

Bu araştırmanın amacı kadınların günlük hayatta karşılaştıkları iletişim engellerini belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma tekniğinden yararlanılmıştır. Örneklem belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmış ve çalışmaya farklı demografik özelliklere sahip 38 kadın katılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme sonucu elde edilen veriler, içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Veriler yorumlanırken temalar tespit edilmiştir. Her bir tema ile ilgili kategoriler oluşturulmuştur. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre kadınlar günlük hayatta kurdukları iletişimde çeşitli engellerle karşılaşmaktadırlar. Kadınların günlük hayatta karşılaştıkları iletişim engelleri için; bireysel engeller, korku ve duygusal imalar, sosyo-psikolojik engeller ve dil ile ilgili engeller olmak üzere 4 tema belirlenmiştir. Bu temalar daha sonra kategorilere ayrılmıştır. Bireysel engeller temasında 10 kategori (zihin okuma, hatalı falcılık, felaketleştirme, etiketleme, hemen anlaşılmak isteme, alıngan olma, duyguları ile hareket etme, onay arayıcılık, aşırı soğuk davranma, gizemli olma), korku ve duygusal imalar temasında 8 kategori (yargılayıcı ve suçlayıcı davranılması, aşırı kontrol edilme ve denetlenme, duygulara önem verilmemesi, dedikodu yapılması, lakap takılması, tehdit ve gözdağı verilmesi, karşı cins tarafından baskı hissedilmesi, dinlenilmediğinin hissedilmesi), sosyo-psikolojik engeller temasında 5 kategori (kendini değersiz hissetme, kendini yetersiz hissetme, geçmişe takılma ve şu ana odaklanamama, günah keçisi ilan edilme, çekingen davranma), dil ile ilgili engeller temasında ise 3 kategori (uzun ve karmaşık cümleler kullanma, aşırı abartılı olma, donuk olma) bulunmaktadır. 

References

 • Adair, J. (2016). Etkili iletişim (5.Baskı). İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı.
 • Agarwal, M. (2010). Business communication. India: Krishna Prakashan Media.
 • Akgöz, E. & Sezgin, M. (2009). Genel iletişim. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Arık, A. (1998). Psikolojide bilimsel yöntem (2.Baskı). İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • Aypay, A., Cemaloğlu, N., Sarpkaya, R., Tomul, E., Baştürk, R., Ellez, M., Şahin, B., Yolcu, H., Karakaya, İ. & Turgut, Y. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (Edt. Abdullah Tanrıöğen) (4.Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Aziz, A. (1994). Araştırma yöntemleri teknikleri ve iletişim (2. Baskı) Ankara: Turhan Kitabevi. Başerer, Z., Başerer, D. & Demirkaya, P. N. (2016). Kişiler arası iletişim engelleri ölçeği geliştirme. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Süreli Elektronik Dergi, 43, 290-303.
 • Barker, R. & Zifcak, L. (1999). Communication and gender in workplace 2000: Creating a contextually-based integrated paradigm. Technical Writing and Communication, 29(4), 335-347.
 • Burleson, B. R., & Denton, W. H. (1997). The relationship between communication skill and marital satisfaction: Some moderating effects. Journal of Marriage and the Family, 59, 884-902.
 • Calnan, A. & Davidson, M. J. (1998). The impact of gender and its interaction with role and status on the use of tag questions in meetings. Gender in Management, 13(1), 19-36.
 • Cole, G. A. (2004). Management theory and practice (Sixth Edition). London: Geraldine Lyons. Cüceloğlu, D. (2002). İletişim donanımları (54.Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Çedikçi-Elgünler, T. & Çedikçi-Fener, T. (2011). İletişimin kalitesini etkileyen engeller ve bu engellerin giderilmesi. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 1 (1), 35-39.
 • DeMar, J. (1997). A School-based group intervention program to strengthen personal and social competencies in latency-age children. Social Work in Education, 19, 219-230.
 • Demirağ, A. (2016). Sayısal iletişimin kısa tarihi ve veriler ışığında Türkiye örneği (Edt. Engin Çağlak). Bu Toprakların İletişim Tarihi. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Dökmen, Ü. (1996). İletişim çatışmaları ve empati (4.Basım). İstanbul: Sistem Yayıncılık. Gilligan, C. (1982). In a different voice: Psychological theory and women's development. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 24-39.
 • Golen, S. P. (1979). An analysis of communication barriers. In public accounting firms. Doctor of Philosophy, Arizona State University, Tempe.
 • Gökçe, O. (2006). İletişim bilimi insan ilişkilerinin anatomisi. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Griffin, E. A. (2009). A first look at communication theory. New York, NY: McGraw Hill.
 • Guffey, M. E. & Almonte, R. (2010). Today’s Communication Challenges.In Essentials of Business Communication (Sixth Edition). Toronto: Nelson Education, pp. 8-9. Güler, A., Halıcıoğlu, M. B. & Taşğın, S. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma (2.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Hartley, P. (1999). Interpersonal communication (Second edition) Routledge: London.
 • Heilman, M. E. (2001). Description and prescription: How gender stereotypes prevent women’s ascent up the organizational ladder. Journal of Social Issues, 57, 657-674.
 • Kameswari, V. L. V. (2002). Gendered communication and access to social space: Issues in forest management. Economic and Political Weekly, 37(8), 797-800.
 • Kissack, H. (2010). Muted voices: A critical look at email in organizations. Journal of European Industrial Training, 34(6), 539-551.
 • Korkut-Owen, F. & Bugay, A. (2014). İletişim becerileri ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (2), 51-64. Lakoff, R. (1973). Language and woman's place. Language in Society, 2(1), 45-80. Logo, C. (2006). Race, culture and counselling the ongoing challenge (Second Edition). England: Open University Press. Maigret, E. (2014). Medya ve iletişim sosyolojisi (4.Baskı) (Çeviren: Halime Yücel). İstanbul: İletişim Yayınları. McHugh, M. C. & Bartoszek, T. A. R. (2002). Intimate violence (Edt. Maryka Biaggio and Michel Hersen). In Issues in the Psychology of Women. New York: Kluwer Academic Publishers.
 • Mısırlı, İ. (2013). Genel ve teknik iletişim kavramlar, ilkeler uygulamalar (7.baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Michard, C., & Viollet, C. (1991). Sex and gender in linguistics: Fifteen years of feminist research in the United States and Germany. Feminist Issues, 53-88.
 • Moitra, S. (1996). Women, communication and science: Identity question. Economic and Political Weekly, 31(16/17), 39-41.
 • Phillips, M., Lowe, M., Lurito, J., Dzemidzic, M., & Matthews, V. (2001). Temporal lobe activation demonstrates sex-based differences during passive listening. Radiology, 220(1), 202-207.
 • Riggio, R. E. & Zimmerman, J. (1991). Social skills and interpersonal relationships: Influences on social support and support seeking. Advances in Interpersonal Relationships, 2: 133-155.
 • Rubin, H. J., & Rubin, I. S. (1995). Qualitative interviewing: The art of hearing data. Newbury Park, CA: Sage.
 • Rogers, C. R. (1961). On becoming a person. Boston: Houghton Mifflin Company.
 • Schneider, J. D. (2007). Effect of gender-related communication differences and awareness of gender-related communication barriers on communication effectiveness. Doctor of Philosophy, Capella University, Minneapolis.
 • Tafoya, D. W. (1976). Barriers to interpersonal communication: A theory and typology. Doctor of Philosophy, The University of Michigan, Ann Arbor, USA.
 • Tarhan, N. (2010). Kadın psikolojisi. İstanbul: Nesil Basım Yayın.
 • Tayfun, R. (2014). Etkili iletişim ve beden dili (5.Baskı). Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık
 • Thakhathi, T. (2001). Communication strategies of women principals of secondary schools. University of South Africa, ProQuest Dissertations , Ann Arbor.
 • Tutar, H. & Altınöz, M. (2002). Büro uygulamaları ve iletişim teknikleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Tutar, H., Yılmaz, M. K. & Eroğlu, Ö. (2014). Genel ve teknik iletişim (6.Baskı). Ankara: Seçkin yayıncılık.
 • Turhanoğlu-Koçak, F. A., Suğur, N., Gönç-Şavran, T. & Çetin, O. B. (2013). Sosyolojide araştırma yöntem ve teknikleri (Edt. Temmuz Gönç Şavran) (2.Baskı). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Tutar, H. & Yılmaz, M. K. (2003). Genel iletişim kavramlar ve modeller (3.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Wood, J. T. (2009). Gendered lives: Communication, gender, and culture (Eighth edition). Boston: Lyn Uhl.
 • Wood, J. T. (2010). Interpersonal communication (6.Edition). Boston: Wadsworth Publishing.
 • Yalçın, S. B., Ak, M., Kavaklı, M. & Kesici, Ş. (2018). Mutluluğun önündeki engel: Erken dönem uyumsuz şemalar. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 7(1), 7-13.
 • Yatkın, A. & Yatkın, Ü. N. (2010). Halkla ilişkiler ve iletişim (3.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yücel-Bourse, H. & Bourse, M. (2012). İletişim bilimlerinin serüveni. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Year 2018, Volume , Issue 29, 141 - 160, 25.12.2018
https://doi.org/10.16878/gsuilet.500936

Abstract

References

 • Adair, J. (2016). Etkili iletişim (5.Baskı). İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı.
 • Agarwal, M. (2010). Business communication. India: Krishna Prakashan Media.
 • Akgöz, E. & Sezgin, M. (2009). Genel iletişim. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Arık, A. (1998). Psikolojide bilimsel yöntem (2.Baskı). İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • Aypay, A., Cemaloğlu, N., Sarpkaya, R., Tomul, E., Baştürk, R., Ellez, M., Şahin, B., Yolcu, H., Karakaya, İ. & Turgut, Y. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (Edt. Abdullah Tanrıöğen) (4.Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Aziz, A. (1994). Araştırma yöntemleri teknikleri ve iletişim (2. Baskı) Ankara: Turhan Kitabevi. Başerer, Z., Başerer, D. & Demirkaya, P. N. (2016). Kişiler arası iletişim engelleri ölçeği geliştirme. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Süreli Elektronik Dergi, 43, 290-303.
 • Barker, R. & Zifcak, L. (1999). Communication and gender in workplace 2000: Creating a contextually-based integrated paradigm. Technical Writing and Communication, 29(4), 335-347.
 • Burleson, B. R., & Denton, W. H. (1997). The relationship between communication skill and marital satisfaction: Some moderating effects. Journal of Marriage and the Family, 59, 884-902.
 • Calnan, A. & Davidson, M. J. (1998). The impact of gender and its interaction with role and status on the use of tag questions in meetings. Gender in Management, 13(1), 19-36.
 • Cole, G. A. (2004). Management theory and practice (Sixth Edition). London: Geraldine Lyons. Cüceloğlu, D. (2002). İletişim donanımları (54.Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Çedikçi-Elgünler, T. & Çedikçi-Fener, T. (2011). İletişimin kalitesini etkileyen engeller ve bu engellerin giderilmesi. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 1 (1), 35-39.
 • DeMar, J. (1997). A School-based group intervention program to strengthen personal and social competencies in latency-age children. Social Work in Education, 19, 219-230.
 • Demirağ, A. (2016). Sayısal iletişimin kısa tarihi ve veriler ışığında Türkiye örneği (Edt. Engin Çağlak). Bu Toprakların İletişim Tarihi. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Dökmen, Ü. (1996). İletişim çatışmaları ve empati (4.Basım). İstanbul: Sistem Yayıncılık. Gilligan, C. (1982). In a different voice: Psychological theory and women's development. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 24-39.
 • Golen, S. P. (1979). An analysis of communication barriers. In public accounting firms. Doctor of Philosophy, Arizona State University, Tempe.
 • Gökçe, O. (2006). İletişim bilimi insan ilişkilerinin anatomisi. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Griffin, E. A. (2009). A first look at communication theory. New York, NY: McGraw Hill.
 • Guffey, M. E. & Almonte, R. (2010). Today’s Communication Challenges.In Essentials of Business Communication (Sixth Edition). Toronto: Nelson Education, pp. 8-9. Güler, A., Halıcıoğlu, M. B. & Taşğın, S. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma (2.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Hartley, P. (1999). Interpersonal communication (Second edition) Routledge: London.
 • Heilman, M. E. (2001). Description and prescription: How gender stereotypes prevent women’s ascent up the organizational ladder. Journal of Social Issues, 57, 657-674.
 • Kameswari, V. L. V. (2002). Gendered communication and access to social space: Issues in forest management. Economic and Political Weekly, 37(8), 797-800.
 • Kissack, H. (2010). Muted voices: A critical look at email in organizations. Journal of European Industrial Training, 34(6), 539-551.
 • Korkut-Owen, F. & Bugay, A. (2014). İletişim becerileri ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (2), 51-64. Lakoff, R. (1973). Language and woman's place. Language in Society, 2(1), 45-80. Logo, C. (2006). Race, culture and counselling the ongoing challenge (Second Edition). England: Open University Press. Maigret, E. (2014). Medya ve iletişim sosyolojisi (4.Baskı) (Çeviren: Halime Yücel). İstanbul: İletişim Yayınları. McHugh, M. C. & Bartoszek, T. A. R. (2002). Intimate violence (Edt. Maryka Biaggio and Michel Hersen). In Issues in the Psychology of Women. New York: Kluwer Academic Publishers.
 • Mısırlı, İ. (2013). Genel ve teknik iletişim kavramlar, ilkeler uygulamalar (7.baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Michard, C., & Viollet, C. (1991). Sex and gender in linguistics: Fifteen years of feminist research in the United States and Germany. Feminist Issues, 53-88.
 • Moitra, S. (1996). Women, communication and science: Identity question. Economic and Political Weekly, 31(16/17), 39-41.
 • Phillips, M., Lowe, M., Lurito, J., Dzemidzic, M., & Matthews, V. (2001). Temporal lobe activation demonstrates sex-based differences during passive listening. Radiology, 220(1), 202-207.
 • Riggio, R. E. & Zimmerman, J. (1991). Social skills and interpersonal relationships: Influences on social support and support seeking. Advances in Interpersonal Relationships, 2: 133-155.
 • Rubin, H. J., & Rubin, I. S. (1995). Qualitative interviewing: The art of hearing data. Newbury Park, CA: Sage.
 • Rogers, C. R. (1961). On becoming a person. Boston: Houghton Mifflin Company.
 • Schneider, J. D. (2007). Effect of gender-related communication differences and awareness of gender-related communication barriers on communication effectiveness. Doctor of Philosophy, Capella University, Minneapolis.
 • Tafoya, D. W. (1976). Barriers to interpersonal communication: A theory and typology. Doctor of Philosophy, The University of Michigan, Ann Arbor, USA.
 • Tarhan, N. (2010). Kadın psikolojisi. İstanbul: Nesil Basım Yayın.
 • Tayfun, R. (2014). Etkili iletişim ve beden dili (5.Baskı). Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık
 • Thakhathi, T. (2001). Communication strategies of women principals of secondary schools. University of South Africa, ProQuest Dissertations , Ann Arbor.
 • Tutar, H. & Altınöz, M. (2002). Büro uygulamaları ve iletişim teknikleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Tutar, H., Yılmaz, M. K. & Eroğlu, Ö. (2014). Genel ve teknik iletişim (6.Baskı). Ankara: Seçkin yayıncılık.
 • Turhanoğlu-Koçak, F. A., Suğur, N., Gönç-Şavran, T. & Çetin, O. B. (2013). Sosyolojide araştırma yöntem ve teknikleri (Edt. Temmuz Gönç Şavran) (2.Baskı). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Tutar, H. & Yılmaz, M. K. (2003). Genel iletişim kavramlar ve modeller (3.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Wood, J. T. (2009). Gendered lives: Communication, gender, and culture (Eighth edition). Boston: Lyn Uhl.
 • Wood, J. T. (2010). Interpersonal communication (6.Edition). Boston: Wadsworth Publishing.
 • Yalçın, S. B., Ak, M., Kavaklı, M. & Kesici, Ş. (2018). Mutluluğun önündeki engel: Erken dönem uyumsuz şemalar. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 7(1), 7-13.
 • Yatkın, A. & Yatkın, Ü. N. (2010). Halkla ilişkiler ve iletişim (3.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yücel-Bourse, H. & Bourse, M. (2012). İletişim bilimlerinin serüveni. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Çağla GİRGİN-BÜYÜKBAYRAKTAR
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, BEYŞEHİR ALİ AKKANAT UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
0000-0001-8440-6320

Publication Date December 25, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume , Issue 29

Cite

APA Girgin-büyükbayraktar, Ç. (2018). Kadınların Günlük Hayattaki İletişim Engelleri: Nitel Bir Çalışma . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (29) , 141-160 . DOI: 10.16878/gsuilet.500936

Creative Commons Lisansı