Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Sağlık ve Fitness Söylemi İçerisinde Kadın ve Erkek Bedenleri: Women's Health ve Men's Health Dergisi Örneği

Year 2019, Volume , Issue 30, 215 - 241, 26.06.2019
https://doi.org/10.16878/gsuilet.560059

Abstract

Post modern toplumda, kendi bedenini ‘özgürce’ dönüştürmeye muktedir kılınan kadın; aynı zamanda sınırları git gide muğlaklaşarak iç içe giren sağlık, incelik, güzellik ve gençlik durumuna ulaşma beklentisiyle belirli diyet ve egzersiz pratiklerine tabii kılınmaktadır. Gittikçe çoğalan bilgi iktidar mekanizmalarının medya aracılığıyla yaydığı 'normal', 'ideal', 'hakikat' ve 'sağlık' tanımlamaları bazı bedenleri dışlamakta, ayıplamakta, damgalamakta, objeleştirmektedir. Bu çalışmanın ilk fazında, kadınlık ve erkekliğin yeni tanımlarını sağlık ve fitness söylemi kisvesi altında yayan Women’s Health  ve Men’s Health dergilerinin (2014-2018) kapak sayfalarındaki modellerin beden dili belirli kategoriler üzerinden Erwing Goffmann (1979), Margaret Carlisle Duncan (1990) ve Iris Young (1980)’ın önceki çalışmaları baz alınarak göstergebilimsel çözümlemeye tabi tutulmuştur. İkinci fazda, kadın ve erkek bedenlerinin sağlık ve fitness reçeteleri bağlamında inşa edilmesi Dworkin & Wachs (2009) tarafından kullanılan içerik ve metin analiz yöntemiylederginin ana başlıkları üzerinden incelenmiştir. Women’s Health ve Men’s Health dergileri ve bu dergilerin yaydığı bilgi-iktidar ve normalleştirme mekanizmaları, 'süper-değer haline gelen sağlık'a erişmek için belirli toplumsal cinsiyet rollerini ve görünüşlerini dikte etmekte ve okuyuculara bu dönüşüm kisvesi altında belirli tüketim ve ahlaki pratikleri diyet ve egzersiz uygulamaları olarak sunmaktadır.

References

 • Althusser, L. (1971). Ideology and Ideological State Apparatuses. L. Althusser içinde, Lenin and Philosophy and other Essays (s. 127-186). New York: Monthly Review Press.
 • Barthes, R. (1977). Image, music, text . New York: Hill&Wang.
 • Bartky, S. L. (2010). Foucault Feminity and The Modernization of Patriarchal Power. R. Weitz içinde, The Politics of Women's Bodies: Sexuality, Appearance and Behaviour (s. 76-97). New York: Oxford University Press.
 • Bauman, Z. (1998). On Postmodern Uses of Sex. Theory, Culture, and Society, 15(3-4).
 • Bauman, Z. (2000). Postmodernlik ve Hoşnutsuzlukları. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Z. (2001). Parçalanmış Hayat Post modern Ahlak Denemeleri. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Z., & Lyon, D. (2013). Akışkan Gözetim. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Berger, J. (1999). Görme Biçimleri. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Berktay, F. (2016). Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın: Hristiyanlıkta ve İslamiyette Kadının Statüsüne Yönelik Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Blackman, L. (2010). “It’s Down to You”: Psychology, Magazine Culture and Gouverning Female Body. L. Reed, & P. Saukko içinde, Governing the female body: gender, health, and networks of power (s. 19-39). Albany: State University of New York Press.
 • Bordo, S. (2003). Material Girl: The Effacement of Post modern Culture. S. Bordo içinde, Unbearable Weight: Feminism, Western Culture and The Body (s. 245-275). Berkeley, London, California: University of California Press.
 • Bourdieu, P. (2001). Masculine Domination. California: Stanford University Press.
 • Bruno, F. &. (2003). Types of Self-Surveillance: from abnormality to individuals ‘at risk’. Surveillance and Society, 1(3), 272-291.
 • Connell, R. W. (2016). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar Toplum Kişi ve Cinsel Politika. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Çoban, B. (2011). Kadife Karanlık II- Ayna Şövalyeleri. İstanbul: Su Yayınları.
 • Çubuklu, Y. (2004). Toplumsalın Sınırında Beden. İstanbul: Kanat Yayınları.
 • Çubuklu, Y. (2006). Bedenin Farklı Halleri. İstanbul: Kanat Yayıncılık.
 • Dinnerstein, M., & Weitz, R. (1994, Güz). Jane Fonda, Barbara Bush and Other Aging Bodies : Femininity and the Limits of Resistance. Feminist Issues, 4-20.
 • Duncan, M. C. (1990). Sports Photographs and Sexual Difference:Images of Women and Men in the 1984 and 1988 Olympic Games. Sociology of Sport Journal, 22-43.
 • Duncan, M. C., & Brummet, B. (1993). Liberal and Radical Sources of Female Empowerment in Sport Media. Sociology of Sport Journal(10), 57-72.
 • Dworkin, S. L., & Wachs, F. (2009). Body Panic Gender, Health, and the Selling of Fitness. New York and London: New York University Press.
 • Featherstone, M. (1996). Consumer Culture and Postmodernism. New York: Sage Pub.
 • Featherstone, M. (2010). Body, Image and Affect in the Post Modern Culture. Body and Society, 15(1), 193-221.
 • Fiske, J. (1989). Reading the popular. Boston: Unwin Hyman.
 • Giet, S. (2006). Özgürleşin! Bu Bir Emirdir: Kadın ve Erkek Dergilerinde Beden. İstanbul: Dharma Yayınları.
 • Goffman, E. (1979). Gender advertisements. New York: Harper&Row.
 • Group Medya. (2015). Women's Health: www.womenshealth.com.tr adresinden alındı
 • Group Medya. (2015). Men's Health: www.menshealth.com.tr adresinden alındı
 • Harrison, C. (2003). Visual social semiotics: Understanding how still images make meaning. Technical Communication;, 50(1).
 • Haug, F. (1999). Female Sexualization: A Collective Work of Memory. London: Verso Classics.
 • İnceoğlu, Y., & Kar, A. (2010). Dişilik, Güzellik ve Şiddet Sarmalında; Kadın ve Bedeni. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • King, A. (2004). The Prisoner Of Gender: Foucault and Discipling the Female Body. Journal Of International Women's Studies, 5(2), 29-39.
 • Martin, E. (1988). Medical Metaphors of Women’s Bodies: Menstruation and Menopause. Internatiol Journal of Health Services, 18(2), 237-254.
 • Moore, D. H. (2014). Media and Rhetoric of Body Perfection. Surrey: Ashgate.
 • mulksuzlestirme.org. (2017). Mülksüzleştirme Ağları: https://graphcommons.com/hubs/mulksuzlestirme adresinden alındı
 • Nazlı, A. (2006, Ocak- Nisan). Modernite'nin Ötekisi: Kadın ve Bedeni. Kadın Çalışmaları Dergisi, 10-15.
 • Nazlı, A. (2015). Kadın Bedeni ve Toplumsal İzdüşümleri: Sosyolojik bir bakış. D. F. Alptekin içinde, Kadın Bedeni ve İstismarı (s. 33-55). İstanbul: Opsiyon Yayınları.
 • Riessman, C. K. (2010). Women and Medicalization: A New Perspective. R. Weitz içinde, The Politics of Women's Bodies (s. 49-66). New York: Oxford University Press.
 • Rodale Inc. (2017). Rodale Inc: www.rodale.com adresinden alındı
 • Weitz, R. (2010). The Politics of Women’s Bodies, Sexuality, Appearance and Behaviour. R. Weitz içinde, The History of Women's Bodies (s. 3-12). New York: Oxford University Press.
 • Who Constitution. (2018, 12 17). http://www.who.int/governance/en adresinden alındı
 • Young, I. (1980). Throwing Like a Girl : A phenomenology of feminine body comportment motility and spatiality. Human Studies, 3(1), 137-156.

FEMALE AND MALE BODIES IN HEALTH AND FITNESS DISCOURSES : EXAMPLE OF WOMEN'S HEALTH AND MEN'S HEALTH MAGAZINES

Year 2019, Volume , Issue 30, 215 - 241, 26.06.2019
https://doi.org/10.16878/gsuilet.560059

Abstract

In postmodern society, women who become enabled to transform their bodies ‘freely’ are also subjected to certain dietary and exercise practices with the expectation of health, weight loss, beauty and rejuvenation; concepts who become more and more embedded with each other as their boundaries become abstract. Knowledge-power mechanisms are constantly accumulating and broadcasting definitions of "normal", "ideal", "truth" and "health" via media. By doing so, they create the basis for some bodies to be objectified, criticized, labeled or cast out. In this study, the models’ body language in cover images of Women's Health and Men's Health magazines (2014-2018) which broadcast new definitions of womanhood and manhood, were subjected to semiotic analysis on certain categories taking Erwing Goffmann(1979), Margaret Carlisle Duncan(1990) and Iris Young's (1980) similar studies as a theoretical base. The way male and female bodies which are constructed in regard to health and fitness prescriptions was also analyzed by using content and textual analysis used by Dworkin and Wachs (2009) on the main headings of the journals. The Women's Health and Men’s Health magazines and their knowledge-power and normalization mechanisms; broadcast certain gender roles and appearances hidden inside idealized health and fitness discourses, compel the readers to transform their bodies to achieve "health as a super value", dictate consumption and moral practices under the guise of this transformation, dietary and exercise practices.

References

 • Althusser, L. (1971). Ideology and Ideological State Apparatuses. L. Althusser içinde, Lenin and Philosophy and other Essays (s. 127-186). New York: Monthly Review Press.
 • Barthes, R. (1977). Image, music, text . New York: Hill&Wang.
 • Bartky, S. L. (2010). Foucault Feminity and The Modernization of Patriarchal Power. R. Weitz içinde, The Politics of Women's Bodies: Sexuality, Appearance and Behaviour (s. 76-97). New York: Oxford University Press.
 • Bauman, Z. (1998). On Postmodern Uses of Sex. Theory, Culture, and Society, 15(3-4).
 • Bauman, Z. (2000). Postmodernlik ve Hoşnutsuzlukları. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Z. (2001). Parçalanmış Hayat Post modern Ahlak Denemeleri. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Z., & Lyon, D. (2013). Akışkan Gözetim. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Berger, J. (1999). Görme Biçimleri. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Berktay, F. (2016). Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın: Hristiyanlıkta ve İslamiyette Kadının Statüsüne Yönelik Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Blackman, L. (2010). “It’s Down to You”: Psychology, Magazine Culture and Gouverning Female Body. L. Reed, & P. Saukko içinde, Governing the female body: gender, health, and networks of power (s. 19-39). Albany: State University of New York Press.
 • Bordo, S. (2003). Material Girl: The Effacement of Post modern Culture. S. Bordo içinde, Unbearable Weight: Feminism, Western Culture and The Body (s. 245-275). Berkeley, London, California: University of California Press.
 • Bourdieu, P. (2001). Masculine Domination. California: Stanford University Press.
 • Bruno, F. &. (2003). Types of Self-Surveillance: from abnormality to individuals ‘at risk’. Surveillance and Society, 1(3), 272-291.
 • Connell, R. W. (2016). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar Toplum Kişi ve Cinsel Politika. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Çoban, B. (2011). Kadife Karanlık II- Ayna Şövalyeleri. İstanbul: Su Yayınları.
 • Çubuklu, Y. (2004). Toplumsalın Sınırında Beden. İstanbul: Kanat Yayınları.
 • Çubuklu, Y. (2006). Bedenin Farklı Halleri. İstanbul: Kanat Yayıncılık.
 • Dinnerstein, M., & Weitz, R. (1994, Güz). Jane Fonda, Barbara Bush and Other Aging Bodies : Femininity and the Limits of Resistance. Feminist Issues, 4-20.
 • Duncan, M. C. (1990). Sports Photographs and Sexual Difference:Images of Women and Men in the 1984 and 1988 Olympic Games. Sociology of Sport Journal, 22-43.
 • Duncan, M. C., & Brummet, B. (1993). Liberal and Radical Sources of Female Empowerment in Sport Media. Sociology of Sport Journal(10), 57-72.
 • Dworkin, S. L., & Wachs, F. (2009). Body Panic Gender, Health, and the Selling of Fitness. New York and London: New York University Press.
 • Featherstone, M. (1996). Consumer Culture and Postmodernism. New York: Sage Pub.
 • Featherstone, M. (2010). Body, Image and Affect in the Post Modern Culture. Body and Society, 15(1), 193-221.
 • Fiske, J. (1989). Reading the popular. Boston: Unwin Hyman.
 • Giet, S. (2006). Özgürleşin! Bu Bir Emirdir: Kadın ve Erkek Dergilerinde Beden. İstanbul: Dharma Yayınları.
 • Goffman, E. (1979). Gender advertisements. New York: Harper&Row.
 • Group Medya. (2015). Women's Health: www.womenshealth.com.tr adresinden alındı
 • Group Medya. (2015). Men's Health: www.menshealth.com.tr adresinden alındı
 • Harrison, C. (2003). Visual social semiotics: Understanding how still images make meaning. Technical Communication;, 50(1).
 • Haug, F. (1999). Female Sexualization: A Collective Work of Memory. London: Verso Classics.
 • İnceoğlu, Y., & Kar, A. (2010). Dişilik, Güzellik ve Şiddet Sarmalında; Kadın ve Bedeni. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • King, A. (2004). The Prisoner Of Gender: Foucault and Discipling the Female Body. Journal Of International Women's Studies, 5(2), 29-39.
 • Martin, E. (1988). Medical Metaphors of Women’s Bodies: Menstruation and Menopause. Internatiol Journal of Health Services, 18(2), 237-254.
 • Moore, D. H. (2014). Media and Rhetoric of Body Perfection. Surrey: Ashgate.
 • mulksuzlestirme.org. (2017). Mülksüzleştirme Ağları: https://graphcommons.com/hubs/mulksuzlestirme adresinden alındı
 • Nazlı, A. (2006, Ocak- Nisan). Modernite'nin Ötekisi: Kadın ve Bedeni. Kadın Çalışmaları Dergisi, 10-15.
 • Nazlı, A. (2015). Kadın Bedeni ve Toplumsal İzdüşümleri: Sosyolojik bir bakış. D. F. Alptekin içinde, Kadın Bedeni ve İstismarı (s. 33-55). İstanbul: Opsiyon Yayınları.
 • Riessman, C. K. (2010). Women and Medicalization: A New Perspective. R. Weitz içinde, The Politics of Women's Bodies (s. 49-66). New York: Oxford University Press.
 • Rodale Inc. (2017). Rodale Inc: www.rodale.com adresinden alındı
 • Weitz, R. (2010). The Politics of Women’s Bodies, Sexuality, Appearance and Behaviour. R. Weitz içinde, The History of Women's Bodies (s. 3-12). New York: Oxford University Press.
 • Who Constitution. (2018, 12 17). http://www.who.int/governance/en adresinden alındı
 • Young, I. (1980). Throwing Like a Girl : A phenomenology of feminine body comportment motility and spatiality. Human Studies, 3(1), 137-156.

LES CORPS FÉMININS ET MÂLES DANS LES DISCOURS DE SANTÉ ET DE FITNESS: EXEMPLE DE MAGAZINES "WOMEN'S HEALTH" ET "MEN'S HEALTH"

Year 2019, Volume , Issue 30, 215 - 241, 26.06.2019
https://doi.org/10.16878/gsuilet.560059

Abstract

Dans la société postmoderne, les femmes qui ont la possibilité de transformer leur corps «librement» sont également soumises à certaines pratiques diététiques et physiques, dans l’attente de la santé, de la perte de poids, de la beauté et du rajeunissement; concepts qui deviennent de plus en plus intégrés les uns aux autres à mesure que leurs limites deviennent abstraites. Les mécanismes du savoir-pouvoir s'accumulent et diffusent en permanence les définitions de "normal", "idéal", "vérité" et "santé" via les médias. Ce faisant, ils créent la base pour que certains corps puissent être objectivés, critiqués, étiquetés ou chassés. Dans cette étude, le langage corporel des modèles dans les images de couverture des magazines Women’s Health et Men’s Health (2014-2018), qui diffusent de nouvelles définitions de la féminité et de la virilité, a été soumis à une analyse sémiotique de certaines catégories, notamment Erwing Goffmann (1979), Margaret Carlisle Duncan (1990) et Les études similaires d'Iris Young (1980) constituent une base théorique. La manière dont les corps des hommes et des femmes construits en ce qui concerne les prescriptions de santé et de condition physique a également été analysée à l'aide d'une analyse du contenu et du texte utilisée par Dworkin et Wachs (2009) dans les principales rubriques des revues. Les magazines Women’s Health et Men’s Health et leurs mécanismes et leursmécanismes de connaissance, de pouvoir et de normalisation; diffuser certains rôles et apparences de genre cachés dans des discours idéalisés sur la santé et la forme physique, obliger les lecteurs à transformer leur corps pour atteindre la " la santécommeunesupervaleur", dicter la consommation et les pratiques morales sous le couvert de cette transformation, pratiques alimentaires et physiques.

References

 • Althusser, L. (1971). Ideology and Ideological State Apparatuses. L. Althusser içinde, Lenin and Philosophy and other Essays (s. 127-186). New York: Monthly Review Press.
 • Barthes, R. (1977). Image, music, text . New York: Hill&Wang.
 • Bartky, S. L. (2010). Foucault Feminity and The Modernization of Patriarchal Power. R. Weitz içinde, The Politics of Women's Bodies: Sexuality, Appearance and Behaviour (s. 76-97). New York: Oxford University Press.
 • Bauman, Z. (1998). On Postmodern Uses of Sex. Theory, Culture, and Society, 15(3-4).
 • Bauman, Z. (2000). Postmodernlik ve Hoşnutsuzlukları. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Z. (2001). Parçalanmış Hayat Post modern Ahlak Denemeleri. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Z., & Lyon, D. (2013). Akışkan Gözetim. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Berger, J. (1999). Görme Biçimleri. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Berktay, F. (2016). Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın: Hristiyanlıkta ve İslamiyette Kadının Statüsüne Yönelik Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Blackman, L. (2010). “It’s Down to You”: Psychology, Magazine Culture and Gouverning Female Body. L. Reed, & P. Saukko içinde, Governing the female body: gender, health, and networks of power (s. 19-39). Albany: State University of New York Press.
 • Bordo, S. (2003). Material Girl: The Effacement of Post modern Culture. S. Bordo içinde, Unbearable Weight: Feminism, Western Culture and The Body (s. 245-275). Berkeley, London, California: University of California Press.
 • Bourdieu, P. (2001). Masculine Domination. California: Stanford University Press.
 • Bruno, F. &. (2003). Types of Self-Surveillance: from abnormality to individuals ‘at risk’. Surveillance and Society, 1(3), 272-291.
 • Connell, R. W. (2016). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar Toplum Kişi ve Cinsel Politika. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Çoban, B. (2011). Kadife Karanlık II- Ayna Şövalyeleri. İstanbul: Su Yayınları.
 • Çubuklu, Y. (2004). Toplumsalın Sınırında Beden. İstanbul: Kanat Yayınları.
 • Çubuklu, Y. (2006). Bedenin Farklı Halleri. İstanbul: Kanat Yayıncılık.
 • Dinnerstein, M., & Weitz, R. (1994, Güz). Jane Fonda, Barbara Bush and Other Aging Bodies : Femininity and the Limits of Resistance. Feminist Issues, 4-20.
 • Duncan, M. C. (1990). Sports Photographs and Sexual Difference:Images of Women and Men in the 1984 and 1988 Olympic Games. Sociology of Sport Journal, 22-43.
 • Duncan, M. C., & Brummet, B. (1993). Liberal and Radical Sources of Female Empowerment in Sport Media. Sociology of Sport Journal(10), 57-72.
 • Dworkin, S. L., & Wachs, F. (2009). Body Panic Gender, Health, and the Selling of Fitness. New York and London: New York University Press.
 • Featherstone, M. (1996). Consumer Culture and Postmodernism. New York: Sage Pub.
 • Featherstone, M. (2010). Body, Image and Affect in the Post Modern Culture. Body and Society, 15(1), 193-221.
 • Fiske, J. (1989). Reading the popular. Boston: Unwin Hyman.
 • Giet, S. (2006). Özgürleşin! Bu Bir Emirdir: Kadın ve Erkek Dergilerinde Beden. İstanbul: Dharma Yayınları.
 • Goffman, E. (1979). Gender advertisements. New York: Harper&Row.
 • Group Medya. (2015). Women's Health: www.womenshealth.com.tr adresinden alındı
 • Group Medya. (2015). Men's Health: www.menshealth.com.tr adresinden alındı
 • Harrison, C. (2003). Visual social semiotics: Understanding how still images make meaning. Technical Communication;, 50(1).
 • Haug, F. (1999). Female Sexualization: A Collective Work of Memory. London: Verso Classics.
 • İnceoğlu, Y., & Kar, A. (2010). Dişilik, Güzellik ve Şiddet Sarmalında; Kadın ve Bedeni. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • King, A. (2004). The Prisoner Of Gender: Foucault and Discipling the Female Body. Journal Of International Women's Studies, 5(2), 29-39.
 • Martin, E. (1988). Medical Metaphors of Women’s Bodies: Menstruation and Menopause. Internatiol Journal of Health Services, 18(2), 237-254.
 • Moore, D. H. (2014). Media and Rhetoric of Body Perfection. Surrey: Ashgate.
 • mulksuzlestirme.org. (2017). Mülksüzleştirme Ağları: https://graphcommons.com/hubs/mulksuzlestirme adresinden alındı
 • Nazlı, A. (2006, Ocak- Nisan). Modernite'nin Ötekisi: Kadın ve Bedeni. Kadın Çalışmaları Dergisi, 10-15.
 • Nazlı, A. (2015). Kadın Bedeni ve Toplumsal İzdüşümleri: Sosyolojik bir bakış. D. F. Alptekin içinde, Kadın Bedeni ve İstismarı (s. 33-55). İstanbul: Opsiyon Yayınları.
 • Riessman, C. K. (2010). Women and Medicalization: A New Perspective. R. Weitz içinde, The Politics of Women's Bodies (s. 49-66). New York: Oxford University Press.
 • Rodale Inc. (2017). Rodale Inc: www.rodale.com adresinden alındı
 • Weitz, R. (2010). The Politics of Women’s Bodies, Sexuality, Appearance and Behaviour. R. Weitz içinde, The History of Women's Bodies (s. 3-12). New York: Oxford University Press.
 • Who Constitution. (2018, 12 17). http://www.who.int/governance/en adresinden alındı
 • Young, I. (1980). Throwing Like a Girl : A phenomenology of feminine body comportment motility and spatiality. Human Studies, 3(1), 137-156.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Yeliz YÜCEL
0000-0002-4327-3303
Türkiye

Publication Date June 26, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume , Issue 30

Cite

APA Yücel, Y. (2019). Sağlık ve Fitness Söylemi İçerisinde Kadın ve Erkek Bedenleri: Women's Health ve Men's Health Dergisi Örneği . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (30) , 215-241 . DOI: 10.16878/gsuilet.560059

Creative Commons Lisansı