PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

"iyileşecek yaraları olduğu sürece, geçmiş bugün olarak kalır." (Rademakers'in 1989 tarihli Gül Bahçesi -The Rose Garden- filminden)

Year 2008, Volume , Issue 8, 187 - 210, 01.02.2008

Abstract

"Toplumların geçmişleriyle medya dolayımlı ilişkileri ve bu ilişkide etkili olan faktörler nelerdir?" sorularına yanıt arayan çalışmada, ATV'de yayınlanan "Hatırla Sevgili" adlı "dönem dizisi" üzerinden geçmiş, bellek, hatırlama olguları ele alınmaya çalışılmaktadır. Geçmiş, bellek ve nostalji sorunları, iletişim biçimleri ve akışıyla birbirinden ayrılmaz bir şekilde ilişkilidir. Günümüzde "bellek bankaları"nın en önemli malzeme tedarikçisi kimliğindeki medya ve özellikle televizyonun bellek ve toplumsal anıların inşasındaki güçlü rolü politik tarihimizde "Yassıada Duruşmaları" olarak adlandırılan sürecin temsili örneğinde zengin veriler içermektedir. "Hatırla Sevgili" ve benzer yapımlar yoluyla geçmiş, yeni yorumların nesnesi olmakta, bugünün insanları söz konusu geçmişi, gelecekten haklar talep etmek için yeniden hatırlamaktadır. Mutluluklarımızın, mutsuzluklarımızın, acılarımızın, zaferlerimizin, yenilgilerimizin, öfkelerimizin, sevinçlerimizin, yoksunluklarımızın, karamsarlıklarımızın ve her şeye rağmen umutlarımızın yer aldığı geçmiş, geleceğimizin de deposudur. Medya ise geçmişin mutlu/mutsuz kalıntıları ile belleğin iyileştirici gücünün en etkili ilaçlarındandır.

References

 • AKIN, Y. (2003/2004) "Erken Cumhuriyet Dönemi Sosyal Tarihçiliğinde
 • Dilekçeler", Toplum ve Bilim, Kıfl, Sayı: 99. ASSMANN, J. (2001) Kültürel Bellek: Eski Yüksek Kültürlerde Yazı, Hatırlama ve Politik Kimlik, Ayfle Tekin (çev.), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • AfiKIN, Y. (2005) "Özgün Düflünmek ve Özgün Yöntemler Üretmek", Türk(iye)
 • Kültürleri, Gönül Pultar-Tahire Erman (der.), Tetragon, İstanbul. AYDEMİR, fi. S. (1989) Menderes’in Dramı, Remzi Kitabevi, 4. baskı, İstanbul.
 • BİRAND, M. A. ve ark. (1999) Demirkırat, Bir Demokrasinin Doğuflu, 8. Baskı, fiubat, Doğan Kitap İstanbul.
 • CERTEAU, M. (1988) The Writing of History, Columbia Pres, New York.
 • COMMERTON, P. (1999) Toplumlar Nasıl Anımsar?, Alaeddin fienel (çev.), Ayrıntı Yay., İstanbul.
 • EAGLETON, T. (….) "Kapitalizm, Modernizm ve Postmodernizm", D. Akın (çev.), Sonbahar, Sayı:11, s.19. GEERTZ, C. (2001) Gerçeğin Ardından, Ulafl Türkmen (çev.), İletiflim Yayınevi, İstanbul.
 • HABERMAS, J. (1993) "Postmodernizme Girifl: Bir Dönüm Noktası Olarak
 • Nietzsche", Modernite Versus Postmodernite, M. Küçük (der. ve çev), Vadi Yayınları, Ankara. HENDRICH, B. (2005) ""Muharrem’de Ağlar Sazım": Alevilikte Sazın Belleksel ve İletiflimsel Boyutları", Türk(iye) Kültürleri, Gönül Pultar ve Tahire Erman (der.), Tetragon, Ankara.
 • HOBSBAWM, E. (1996) Kısa 20. Yüzyıl, 1914-1991: Aflırılıklar Çağı, Yavuz Alogan
 • (çev.), Sarmal Yayınevi, İstanbul. http://www.kitapalemi.com/58908-yuksek_adalet_divani_kararlari_istanbul_ yassiada.kitap (ET. 26.06.2007)
 • HUYSSEN, A. (1999) Alacakaranlık Anıları Bellek Yitimi Kültüründe Zamanı
 • Belirlemek, Kemal Atakay (çev.), Metis Yayınları, İstanbul. MARCUSE, H. (1968 ), Aflk ve Uygarlık, Seçkin Çağan (çev.), May Yayınları, İstanbul.
 • MARX, K. (1967) L. Bonaparte’ın Darbesi, A. Acar (çev.), İzlem Yayınları, İstanbul.
 • MİTHAT, Sancar (E.T. 22.05.2007) Geçmiflle Hesaplaflma Sorunları, www.boell- tr.org/docs/gecmisle_hesaplasma.pdf
 • MORLEY, D. ve ROBINS, K. (1997) Kimlik Mekânları, Emrehan Zeybekoğlu (çev.),
 • Ayrıntı Yayınları, İstanbul. MUTLU, M. (28.01.2007) "Hatırla Sevgili... Ama lütfen doğru hatırla ", Vatan.
 • NIETZSCHE, F.W. (1986) Tarih Üzerine, Nejat Bozkurt (çev.), Say Yayınları, İstanbul.
 • NORA, P. (1989) "Between Memory and History: Les lieux de mémoire", Representations, 26.
 • OKTAY, A. (1995) "Mücadele Alanı Olarak Geçmifl", Birikim, Mayıs, Sayı: 73.
 • ÖZMEN, E. (2004) "Bellek, Travma ve Toplumsal Değiflme", Birikim, Ağustos- Eylül, 184-185, İstanbul.
 • RICOEUR, P. (2002) "Hafıza, Tarih, Unutma, Paul Ricoeur ile Söylefli", Cogito,
 • Sayı: 30, Kıfl, Yapı Kredi Yayınları. YAVUZ, H. (31 Ocak 2007), Köfle Yazısı, Zaman.
 • YILMAZ, L. (1997) "Geçmifl Nedir, Ne İfle Yarar?", Defter, Kıfl, Yıl:10, Sayı:29,
 • Metis Yayınları, İstanbul. YILMAZ, M. ve G. Uluç (2008), "‘Hatırla Sevgili’ dizisindeki Temsili İle Bir
 • Dönemin Anatomisi: 27 Mayıs 1960", Selçuk İletiflim, Selçuk Üniversitesi İletiflim
 • Fakültesi Akademik Dergisi, Ocak 2008, Konya.

"As long as the past has convalescent wounds, it remains as today."

Year 2008, Volume , Issue 8, 187 - 210, 01.02.2008

Abstract

In the study, which is trying to find an answer about the past of societies regarding their relationships with media and such a question as what are the effective factors on these relationships, the events of the past, memory and remembrance phenomenon are endeavoured to deal with the epochal serial "Hatırla Sevgili" broadcasted in ATV television channel. The problems of the past, memory, and nostalgia are connected together with a reciprocal correlation by means of communication and afflux. Nowadays, being the most important material supplier of "memory bank", the media and especially the power of television in forming social remembrances include productive information in the representative model called "Yassıada Trials". Thanks to "Hatırla Sevgili" and similar productions, not only the past becomes the object of new interpretations but also people living in the first half of the 21st century recollect the past in order to demand rights in the future. The past, in which there exist our happiness, joy, felicity, unhappiness, sorrow, victory, defeat, rejoicing, pessimism, poverty and our hopes concerning life in spite of all obstacles, is the store of our future. The media, on the other hand, is the happy and unhappy remains of the past and the most influential remedy of the memory.

References

 • AKIN, Y. (2003/2004) "Erken Cumhuriyet Dönemi Sosyal Tarihçiliğinde
 • Dilekçeler", Toplum ve Bilim, Kıfl, Sayı: 99. ASSMANN, J. (2001) Kültürel Bellek: Eski Yüksek Kültürlerde Yazı, Hatırlama ve Politik Kimlik, Ayfle Tekin (çev.), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • AfiKIN, Y. (2005) "Özgün Düflünmek ve Özgün Yöntemler Üretmek", Türk(iye)
 • Kültürleri, Gönül Pultar-Tahire Erman (der.), Tetragon, İstanbul. AYDEMİR, fi. S. (1989) Menderes’in Dramı, Remzi Kitabevi, 4. baskı, İstanbul.
 • BİRAND, M. A. ve ark. (1999) Demirkırat, Bir Demokrasinin Doğuflu, 8. Baskı, fiubat, Doğan Kitap İstanbul.
 • CERTEAU, M. (1988) The Writing of History, Columbia Pres, New York.
 • COMMERTON, P. (1999) Toplumlar Nasıl Anımsar?, Alaeddin fienel (çev.), Ayrıntı Yay., İstanbul.
 • EAGLETON, T. (….) "Kapitalizm, Modernizm ve Postmodernizm", D. Akın (çev.), Sonbahar, Sayı:11, s.19. GEERTZ, C. (2001) Gerçeğin Ardından, Ulafl Türkmen (çev.), İletiflim Yayınevi, İstanbul.
 • HABERMAS, J. (1993) "Postmodernizme Girifl: Bir Dönüm Noktası Olarak
 • Nietzsche", Modernite Versus Postmodernite, M. Küçük (der. ve çev), Vadi Yayınları, Ankara. HENDRICH, B. (2005) ""Muharrem’de Ağlar Sazım": Alevilikte Sazın Belleksel ve İletiflimsel Boyutları", Türk(iye) Kültürleri, Gönül Pultar ve Tahire Erman (der.), Tetragon, Ankara.
 • HOBSBAWM, E. (1996) Kısa 20. Yüzyıl, 1914-1991: Aflırılıklar Çağı, Yavuz Alogan
 • (çev.), Sarmal Yayınevi, İstanbul. http://www.kitapalemi.com/58908-yuksek_adalet_divani_kararlari_istanbul_ yassiada.kitap (ET. 26.06.2007)
 • HUYSSEN, A. (1999) Alacakaranlık Anıları Bellek Yitimi Kültüründe Zamanı
 • Belirlemek, Kemal Atakay (çev.), Metis Yayınları, İstanbul. MARCUSE, H. (1968 ), Aflk ve Uygarlık, Seçkin Çağan (çev.), May Yayınları, İstanbul.
 • MARX, K. (1967) L. Bonaparte’ın Darbesi, A. Acar (çev.), İzlem Yayınları, İstanbul.
 • MİTHAT, Sancar (E.T. 22.05.2007) Geçmiflle Hesaplaflma Sorunları, www.boell- tr.org/docs/gecmisle_hesaplasma.pdf
 • MORLEY, D. ve ROBINS, K. (1997) Kimlik Mekânları, Emrehan Zeybekoğlu (çev.),
 • Ayrıntı Yayınları, İstanbul. MUTLU, M. (28.01.2007) "Hatırla Sevgili... Ama lütfen doğru hatırla ", Vatan.
 • NIETZSCHE, F.W. (1986) Tarih Üzerine, Nejat Bozkurt (çev.), Say Yayınları, İstanbul.
 • NORA, P. (1989) "Between Memory and History: Les lieux de mémoire", Representations, 26.
 • OKTAY, A. (1995) "Mücadele Alanı Olarak Geçmifl", Birikim, Mayıs, Sayı: 73.
 • ÖZMEN, E. (2004) "Bellek, Travma ve Toplumsal Değiflme", Birikim, Ağustos- Eylül, 184-185, İstanbul.
 • RICOEUR, P. (2002) "Hafıza, Tarih, Unutma, Paul Ricoeur ile Söylefli", Cogito,
 • Sayı: 30, Kıfl, Yapı Kredi Yayınları. YAVUZ, H. (31 Ocak 2007), Köfle Yazısı, Zaman.
 • YILMAZ, L. (1997) "Geçmifl Nedir, Ne İfle Yarar?", Defter, Kıfl, Yıl:10, Sayı:29,
 • Metis Yayınları, İstanbul. YILMAZ, M. ve G. Uluç (2008), "‘Hatırla Sevgili’ dizisindeki Temsili İle Bir
 • Dönemin Anatomisi: 27 Mayıs 1960", Selçuk İletiflim, Selçuk Üniversitesi İletiflim
 • Fakültesi Akademik Dergisi, Ocak 2008, Konya.

"Tant qu'il y a des blessures à guérir, le passé demeure comme aujourd'hui"

Year 2008, Volume , Issue 8, 187 - 210, 01.02.2008

Abstract

On essaie de discuter les notions de « mémoire", de « se souvenir", « passé » à travers la série télévisée d'époque, « Hatırla Sevgili », diffusée sur la chaine ATV et on cherche à répondre aux questions sur les rapports qu'ont les sociétés avec leurs passés à travers les médias et les facteurs qui influencent ce rapport. Les problèmes de passé, mémoire et nostalgie, sont liés d'une manière inséparable les uns aux autres grâce à leurs formes et leurs cours de la communication. Aujourd'hui, les médias et surtout la télé qui sont les plus importants fournisseurs de matériel des « banques de mémoires » ont aussi un rôle significatif sur la construction de la mémoire et des souvenirs de la société et ce fait contient des données riches sur la représentation du procès qu'on appelle « Les Tribunaux de Yassıada » en notre histoire politique. A travers « Hatırla Sevgili » et des émissions semblables, le passé devient sujet aux nouvelles interprétations et l'homme d'aujourd'hui se rappelle de ce passé afin de demander des droits dans le futur. Le passé qui renferme nos bonheurs, nos malheurs, nos douleurs, nos victoires, nos défaites, nos fureurs, nos joies, nos privations, nos pessimismes et malgré tout, nos espoirs est aussi la réserve de notre futur. Et les médias sont ceux des plus efficaces remèdes du pouvoir de la mémoire, avec les restes du passé.

References

 • AKIN, Y. (2003/2004) "Erken Cumhuriyet Dönemi Sosyal Tarihçiliğinde
 • Dilekçeler", Toplum ve Bilim, Kıfl, Sayı: 99. ASSMANN, J. (2001) Kültürel Bellek: Eski Yüksek Kültürlerde Yazı, Hatırlama ve Politik Kimlik, Ayfle Tekin (çev.), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • AfiKIN, Y. (2005) "Özgün Düflünmek ve Özgün Yöntemler Üretmek", Türk(iye)
 • Kültürleri, Gönül Pultar-Tahire Erman (der.), Tetragon, İstanbul. AYDEMİR, fi. S. (1989) Menderes’in Dramı, Remzi Kitabevi, 4. baskı, İstanbul.
 • BİRAND, M. A. ve ark. (1999) Demirkırat, Bir Demokrasinin Doğuflu, 8. Baskı, fiubat, Doğan Kitap İstanbul.
 • CERTEAU, M. (1988) The Writing of History, Columbia Pres, New York.
 • COMMERTON, P. (1999) Toplumlar Nasıl Anımsar?, Alaeddin fienel (çev.), Ayrıntı Yay., İstanbul.
 • EAGLETON, T. (….) "Kapitalizm, Modernizm ve Postmodernizm", D. Akın (çev.), Sonbahar, Sayı:11, s.19. GEERTZ, C. (2001) Gerçeğin Ardından, Ulafl Türkmen (çev.), İletiflim Yayınevi, İstanbul.
 • HABERMAS, J. (1993) "Postmodernizme Girifl: Bir Dönüm Noktası Olarak
 • Nietzsche", Modernite Versus Postmodernite, M. Küçük (der. ve çev), Vadi Yayınları, Ankara. HENDRICH, B. (2005) ""Muharrem’de Ağlar Sazım": Alevilikte Sazın Belleksel ve İletiflimsel Boyutları", Türk(iye) Kültürleri, Gönül Pultar ve Tahire Erman (der.), Tetragon, Ankara.
 • HOBSBAWM, E. (1996) Kısa 20. Yüzyıl, 1914-1991: Aflırılıklar Çağı, Yavuz Alogan
 • (çev.), Sarmal Yayınevi, İstanbul. http://www.kitapalemi.com/58908-yuksek_adalet_divani_kararlari_istanbul_ yassiada.kitap (ET. 26.06.2007)
 • HUYSSEN, A. (1999) Alacakaranlık Anıları Bellek Yitimi Kültüründe Zamanı
 • Belirlemek, Kemal Atakay (çev.), Metis Yayınları, İstanbul. MARCUSE, H. (1968 ), Aflk ve Uygarlık, Seçkin Çağan (çev.), May Yayınları, İstanbul.
 • MARX, K. (1967) L. Bonaparte’ın Darbesi, A. Acar (çev.), İzlem Yayınları, İstanbul.
 • MİTHAT, Sancar (E.T. 22.05.2007) Geçmiflle Hesaplaflma Sorunları, www.boell- tr.org/docs/gecmisle_hesaplasma.pdf
 • MORLEY, D. ve ROBINS, K. (1997) Kimlik Mekânları, Emrehan Zeybekoğlu (çev.),
 • Ayrıntı Yayınları, İstanbul. MUTLU, M. (28.01.2007) "Hatırla Sevgili... Ama lütfen doğru hatırla ", Vatan.
 • NIETZSCHE, F.W. (1986) Tarih Üzerine, Nejat Bozkurt (çev.), Say Yayınları, İstanbul.
 • NORA, P. (1989) "Between Memory and History: Les lieux de mémoire", Representations, 26.
 • OKTAY, A. (1995) "Mücadele Alanı Olarak Geçmifl", Birikim, Mayıs, Sayı: 73.
 • ÖZMEN, E. (2004) "Bellek, Travma ve Toplumsal Değiflme", Birikim, Ağustos- Eylül, 184-185, İstanbul.
 • RICOEUR, P. (2002) "Hafıza, Tarih, Unutma, Paul Ricoeur ile Söylefli", Cogito,
 • Sayı: 30, Kıfl, Yapı Kredi Yayınları. YAVUZ, H. (31 Ocak 2007), Köfle Yazısı, Zaman.
 • YILMAZ, L. (1997) "Geçmifl Nedir, Ne İfle Yarar?", Defter, Kıfl, Yıl:10, Sayı:29,
 • Metis Yayınları, İstanbul. YILMAZ, M. ve G. Uluç (2008), "‘Hatırla Sevgili’ dizisindeki Temsili İle Bir
 • Dönemin Anatomisi: 27 Mayıs 1960", Selçuk İletiflim, Selçuk Üniversitesi İletiflim
 • Fakültesi Akademik Dergisi, Ocak 2008, Konya.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Doç. Dr. Güliz ULUÇ This is me


Ar. Gör. Mehmet YILMAZ This is me

Publication Date February 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Volume , Issue 8

Cite

APA Uluç, D. D. G. & Yılmaz, A. G. M. (2008). "iyileşecek yaraları olduğu sürece, geçmiş bugün olarak kalır." (Rademakers'in 1989 tarihli Gül Bahçesi -The Rose Garden- filminden) . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (8) , 187-210 . Retrieved from https://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/en/pub/issue/7371/96508

Creative Commons Lisansı