PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Medya(nın) Ekonomisi ve Medya Ürününe Etki Biçimleri

Year 2005, Volume , Issue 3, 95 - 112, 01.08.2005

Abstract

Le produit médiatique se constitue par la détermination des formes de production de l'industrie de la communication de masse. Les moyens de communication de masse sont dépendants des conditions sociales et économiques. Il est tout a fait naturel que chaque partie de la société s'intéresse au fait que par quels processus des formes de productions sont déterminées les conditions de production des produits médiatiques. Les produits médiatiques arrivent au marchés en passant par les effets causés par la nature du systeme de production et les déterminations des formes de propriétés. Donc nous nous demandons dans quels processus d'influence les messages et produits médiatique se préparent? Par quel ensemble d'effets les médias orientent la conscience. Dans ce travail avec une vision critique que nous analysons l'économie des médias et les effets du systeme de production sur les produits médiatiques.

References

 • BARBIER Frederic, Lavenir Catherine Bertho, Diderot’dan İnternet’e Medya Tarihi, Çeviren: Kerem Eksen, Okyanus Yayın, İstanbul, 2001.
 • CHOMSKY Noam, Herman Edward S., Peterson David, Podor Justin, Medyanın Kamuoyu İmalatı; Medyanın Tekelleflmesi Kitlelerin Yönlendirilifli ve Zorunlu İtaat, Çevirenler: Adnan Köymen, Ebru Kalak, Hale Alpmen, Özge İnciler, Iflıl Esendir, Chiviyazıları Yayınevi, İstanbul, 2004.
 • DAY Louis A., Ethics in Media Communications: Cases and Controversies, Wadsworth Publishing Company, California, 1991.
 • DURSUN Çiler, Alemdar Korkmaz, “İlan ve Reklam Gelirleri”, Medya Gücü ve Demokratik Kurumlar, Hazırlayan: Korkmaz Alemdar, Afa Yayıncılık, İstanbul, Ekim 1999.
 • ERDO⁄AN İrfan, İletiflim Egemenlik Mücadeleye Girifl, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, Mayıs 1997.
 • Erdoğan İrfan, "Tekelleflme, Medya ve Medya Pratikleri", Toplum ve Hekim, Kasım-Aralık: 2002.
 • ERDO⁄AN İrfan, Kitle İletiflimi Örneğiyle Marksist Siyasal Ekonomi Yaklaflımı Üzerine Bir Tartıflma, Praxis, sayı: 4, Güz 2001.
 • ERDO⁄AN İrfan, Alemdar Korkmaz, Öteki Kuram; Kitle İletiflimine Yaklaflımların Tarihsel ve Elefltirel Bir Değerlendirilmesi, Erk Yayınları, Ankara, 2002.
 • HABERMAS Jurgen, İdeoloji Olarak Teknik ve Bilim, Çeviren: Mustafa Tüzel, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2004.
 • MATTELART Armand, İletiflimin Dünyasallaflması, İletiflim Yayınları, Çeviren: Halime Yücel, İstanbul, 2001.
 • MCLUHAN Marshall, Gutenberg Galaksisi Tipografik İnsanın Oluflumu, Çeviren: Gül Çağalı Güven, Cogito/İletiflim, YKY, İstanbul, 1999.
 • MEYER Thomas (Lew Hincman ile birlikte), Medya Demokrasisi; Medya Siyaseti Nasıl Sömürgelefltirir, Çeviren: Ahmet Fethi, Türkiye İfl Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, Haziran 2004.
 • ROUSSEAU Jean Jacques, İnsanlar Arasındaki Eflitsizliğin Kaynağı, Çeviren: R.Nuri İleri, Say Yayınları, İstanbul, 2001.
 • SCHILLER Herbert, Zihin Yönlendirenler, Çeviren: Cevdet Cerit, Pınar Yayınları, İstanbul, 1993.
 • TOFFLER Alvin, Yeni Güçler Yeni fioklar, Çeviren: Belkıs Çorakçı, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 1992.

Medya(nın) Ekonomisi ve Medya Ürününe Etki Biçimleri

Year 2005, Volume , Issue 3, 95 - 112, 01.08.2005

Abstract

The media product is formed by the determinism of production forms of the mass media industry; and the mass media production apparels are dependents of the economic conditions in which they continue their existence. It is interested by whole society that by passing which process of relations of production is it created a media product which is an important element of socialization. The media product produced not independently of ownership effects is launched to the market. The 'commercial goods' of media which have got a character of being 'massive' uniform everyone who consumes them. The media corporations build up not simply the 'global village of the information', but they also give life to the 'village of relations of production and ownership' which is surrounded by the giant capitals with all their dominant characters. Media plays an important role of production and distribution of mass communication in the formation of political economy in which it exists and in reproduction of itself within this process. Which process of influences are media messages/products created in? By the influence of which conditions does the media realize its function of mind control? This work studies by a critical approach, the targeted and organised media economy and the effects on the media products of relations of production which form that economy. In the article, the media economy has been threaten theoretically and it has been studied, in the process of media products, its effects on the formation of media products from the angle of the influences of relations of production and the structure of political economy. It has been determined that all process of relations of media production can not be independent of the political economic structure within which it is present and in addition to that it supports the political economic structure thank to its productions. In the process of relations of production, they are both created media products and social conscience. Therefore, to understand the nature of this form of relations of production can fulfill a role of pioneer to determine how does the media influence the society.

References

 • BARBIER Frederic, Lavenir Catherine Bertho, Diderot’dan İnternet’e Medya Tarihi, Çeviren: Kerem Eksen, Okyanus Yayın, İstanbul, 2001.
 • CHOMSKY Noam, Herman Edward S., Peterson David, Podor Justin, Medyanın Kamuoyu İmalatı; Medyanın Tekelleflmesi Kitlelerin Yönlendirilifli ve Zorunlu İtaat, Çevirenler: Adnan Köymen, Ebru Kalak, Hale Alpmen, Özge İnciler, Iflıl Esendir, Chiviyazıları Yayınevi, İstanbul, 2004.
 • DAY Louis A., Ethics in Media Communications: Cases and Controversies, Wadsworth Publishing Company, California, 1991.
 • DURSUN Çiler, Alemdar Korkmaz, “İlan ve Reklam Gelirleri”, Medya Gücü ve Demokratik Kurumlar, Hazırlayan: Korkmaz Alemdar, Afa Yayıncılık, İstanbul, Ekim 1999.
 • ERDO⁄AN İrfan, İletiflim Egemenlik Mücadeleye Girifl, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, Mayıs 1997.
 • Erdoğan İrfan, "Tekelleflme, Medya ve Medya Pratikleri", Toplum ve Hekim, Kasım-Aralık: 2002.
 • ERDO⁄AN İrfan, Kitle İletiflimi Örneğiyle Marksist Siyasal Ekonomi Yaklaflımı Üzerine Bir Tartıflma, Praxis, sayı: 4, Güz 2001.
 • ERDO⁄AN İrfan, Alemdar Korkmaz, Öteki Kuram; Kitle İletiflimine Yaklaflımların Tarihsel ve Elefltirel Bir Değerlendirilmesi, Erk Yayınları, Ankara, 2002.
 • HABERMAS Jurgen, İdeoloji Olarak Teknik ve Bilim, Çeviren: Mustafa Tüzel, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2004.
 • MATTELART Armand, İletiflimin Dünyasallaflması, İletiflim Yayınları, Çeviren: Halime Yücel, İstanbul, 2001.
 • MCLUHAN Marshall, Gutenberg Galaksisi Tipografik İnsanın Oluflumu, Çeviren: Gül Çağalı Güven, Cogito/İletiflim, YKY, İstanbul, 1999.
 • MEYER Thomas (Lew Hincman ile birlikte), Medya Demokrasisi; Medya Siyaseti Nasıl Sömürgelefltirir, Çeviren: Ahmet Fethi, Türkiye İfl Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, Haziran 2004.
 • ROUSSEAU Jean Jacques, İnsanlar Arasındaki Eflitsizliğin Kaynağı, Çeviren: R.Nuri İleri, Say Yayınları, İstanbul, 2001.
 • SCHILLER Herbert, Zihin Yönlendirenler, Çeviren: Cevdet Cerit, Pınar Yayınları, İstanbul, 1993.
 • TOFFLER Alvin, Yeni Güçler Yeni fioklar, Çeviren: Belkıs Çorakçı, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 1992.

Medya(nın) Ekonomisi ve Medya Ürününe Etki Biçimleri

Year 2005, Volume , Issue 3, 95 - 112, 01.08.2005

Abstract

Medya ürünü, kitle iletişim endüstrisinin üretim biçimlerinin belirleyiciliğiyle oluşmaktadır ve bu endüstrinin üreticisi kitle iletişim araçları içinde bulundukları siyasal ekonomik koşullara bağımlıdırlar. Toplumsallaşmanın önemli etkenlerinden biri olan medya ürünlerinin üretim koşullarının, hangi üretim ilişkileri sürecinden geçerek belirlendiği doğal olarak toplumun her kesimini ilgilendirir. Üretimin doğasından ya da mülkiyet ilişkilerinin belirleyiciliğinden kaynaklanan etkiler yoluyla üretilen medya ve medyanın ürünleri tüketim pazarına sunulur. Kitlesellik unsuru taşıyan medyanın ticari metaları, kendileri gibi bu ürünleri tüketen herkesi birörnekleştiriyor. Kitle iletişimi şirketleri, bilginin küresel köyünü değil, ulaşılmaz servetlerle donanmış ve egemen karakterini ortaya koymuş üretim ve mülkiyet ilişkileri köyünü inşa ediyorlar. Medya içinde bulunduğu siyasal ekonominin inşasında ve kendini bu süreç içinde yeniden üretmekte önemli bir kitle iletişim üretim ve dağıtım ekonomisi rolünü gerçekleştiriyor. Medya mesajları/ürünleri hangi etki süreçleri içinde hazırlanır? Medya bilinç yönetimi işlevini, hangi koşullar kümesinin etkisiyle gerçekleştirir? Bu çalışma, amaçlı ve örgütlü medya ekonomisini ve bu ekonomiyi oluşturan üretim ilişkilerinin medya ürünleri üzerindeki etkenlerini eleştirel bir yaklaşımla ele almıştır. Makalede kuramsal olarak medya ekonomisi ele alınmış ve medya üretim ilişkileri sürecinde; medya ürünlerinin biçimlenişine, üretim ilişkileri ve siyasal ekonomik yapının etkileri yönüyle değinilmiştir. Medya üretim ilişkileri sürecinin, medyanın içinde bulunduğu siyasal ekonomik yapıdan bağımsız hareket etmediği, hatta gerçekleştirdiği üretim faaliyetleriyle siyasal ekonomik yapıyı desteklediği belirlenmiştir. Medya üretim ilişkileri sürecinde meta olarak ürün üretildiği kadar, toplumun bilinci ve kendini üretmesi de üretilir. Dolayısıyla bu üretim ilişkileri biçiminin niteliğinin değerlendirilmesi, gerçek anlamda medyanın toplumu nasıl etkilediğinin de belirlenmesi açısından yol göstericidir.

References

 • BARBIER Frederic, Lavenir Catherine Bertho, Diderot’dan İnternet’e Medya Tarihi, Çeviren: Kerem Eksen, Okyanus Yayın, İstanbul, 2001.
 • CHOMSKY Noam, Herman Edward S., Peterson David, Podor Justin, Medyanın Kamuoyu İmalatı; Medyanın Tekelleflmesi Kitlelerin Yönlendirilifli ve Zorunlu İtaat, Çevirenler: Adnan Köymen, Ebru Kalak, Hale Alpmen, Özge İnciler, Iflıl Esendir, Chiviyazıları Yayınevi, İstanbul, 2004.
 • DAY Louis A., Ethics in Media Communications: Cases and Controversies, Wadsworth Publishing Company, California, 1991.
 • DURSUN Çiler, Alemdar Korkmaz, “İlan ve Reklam Gelirleri”, Medya Gücü ve Demokratik Kurumlar, Hazırlayan: Korkmaz Alemdar, Afa Yayıncılık, İstanbul, Ekim 1999.
 • ERDO⁄AN İrfan, İletiflim Egemenlik Mücadeleye Girifl, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, Mayıs 1997.
 • Erdoğan İrfan, "Tekelleflme, Medya ve Medya Pratikleri", Toplum ve Hekim, Kasım-Aralık: 2002.
 • ERDO⁄AN İrfan, Kitle İletiflimi Örneğiyle Marksist Siyasal Ekonomi Yaklaflımı Üzerine Bir Tartıflma, Praxis, sayı: 4, Güz 2001.
 • ERDO⁄AN İrfan, Alemdar Korkmaz, Öteki Kuram; Kitle İletiflimine Yaklaflımların Tarihsel ve Elefltirel Bir Değerlendirilmesi, Erk Yayınları, Ankara, 2002.
 • HABERMAS Jurgen, İdeoloji Olarak Teknik ve Bilim, Çeviren: Mustafa Tüzel, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2004.
 • MATTELART Armand, İletiflimin Dünyasallaflması, İletiflim Yayınları, Çeviren: Halime Yücel, İstanbul, 2001.
 • MCLUHAN Marshall, Gutenberg Galaksisi Tipografik İnsanın Oluflumu, Çeviren: Gül Çağalı Güven, Cogito/İletiflim, YKY, İstanbul, 1999.
 • MEYER Thomas (Lew Hincman ile birlikte), Medya Demokrasisi; Medya Siyaseti Nasıl Sömürgelefltirir, Çeviren: Ahmet Fethi, Türkiye İfl Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, Haziran 2004.
 • ROUSSEAU Jean Jacques, İnsanlar Arasındaki Eflitsizliğin Kaynağı, Çeviren: R.Nuri İleri, Say Yayınları, İstanbul, 2001.
 • SCHILLER Herbert, Zihin Yönlendirenler, Çeviren: Cevdet Cerit, Pınar Yayınları, İstanbul, 1993.
 • TOFFLER Alvin, Yeni Güçler Yeni fioklar, Çeviren: Belkıs Çorakçı, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 1992.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Yrd. Doç. Dr. Can BİLGİLİ This is me

Publication Date August 1, 2005
Published in Issue Year 2005, Volume , Issue 3

Cite

APA Bilgili, Y. D. D. C. (2005). Medya(nın) Ekonomisi ve Medya Ürününe Etki Biçimleri . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (3) , 95-112 . Retrieved from http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/en/pub/issue/7376/96567

Creative Commons Lisansı