PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Medya Sektöründe Çalışma İlişkileri Sorunları ve İletişim Hakkına Etkisi

Year 2004, Volume , Issue 1, 01.04.2004

Abstract

In the changing and flourishing conditions of our world now we're respiring in the vital universe which is shaped partly by the mass media phenomena. The importance of mass media messages is certain within our decisions which are directly related to our lives. Sometimes we question the messages which salute us by means of mass media channels and sometimes we hurry into the following one without questioning as if the mass media production process competing with the rate of its natural outputs. The main concept of mass media that we internalize in our vital universe and we demand the products of which produced without considering, today faces us the concept of "the right of communication" as a consequence of its natural process and it gains importance as a natural human right. Today in the mass media relations conditions of this right's operability is being discussed and the importance of individuals utilizing mass media equally, democratically, participatorily is being emphasized. The structure of mass media by means of quality of its existence and production, its way of working, gives us the clues about life styles, choices even the criterion of democracy of societies. Individuals benefit the mass media universe via "communication right" phenomena is directly related to the form of its existence during the production of mass media both for the individuals in the condition of consumer and individuals in the condition of producer of information. The importance and thediscussion of the form of the relation between individuals in the condition of consumers and the areas of mass media production are not new in the frame of today's globalizing dynamics. It is said that the changes of forms of the the mass media production strengthen the participatory democracy model and it is also said that the changes reveal centralizing, new powers. For the structures of mass media production to be tools of freedom, the request for democratization is not only a request for avoiding the intensity of possession and not allowing the monopolies. How and to what measure the mass media represents the whole of the society; how the production decision of the communication product is made and the methods of participation to these decisions are the other headlines of the discussion. Consequently the quality of the productions of mass media is directly related with these products' producers' working conditions by means of relations. Now it should be taken into hand how the relations between the mass media production and the producers should be. Because the operability of the communication right phenomena is related with the form of existence of the ones who produce the communication during the production process. Today it is almost the most discussed subjects in the professional area with the conceptof"editorial independence". In our country in the sector of media "the area of working" is facing a considerable difficulty. In the article there is the criticism of media sector's working relations at present time with numerical datum. Thus the productions of relation within the inner media does not supply an equality and consequently this leads some problems which stands until the process of operability of communication right which is mentioned in the beginning.

Medya Sektöründe Çalışma İlişkileri Sorunları ve İletişim Hakkına Etkisi

Year 2004, Volume , Issue 1, 01.04.2004

Abstract

Medya Sektöründe Çalışma İlişkileri Sorunları ve İletişim Hakkına Etkisi

Year 2004, Volume , Issue 1, 01.04.2004

Abstract

Dünyamızın hızla değişen ve gelişen koşullarında, artık kitle iletişim olgusunun bir anlamda biçimlendirdiği, meydana getirdiği bir yaşamsal evrende soluk alıp veriyoruz. Hayatımızı doğrudan ilgilendiren bir çok kararımızda, etrafımızda oluşan kitle iletişim mesajlarının önemli bir payı var. Hergün kitle iletişim mecraları aracılığı ile bizlere ulaşan mesajların, kimi zaman içeriğini sorguluyor, kimi zaman sorgulamaksızın tüketiyor ve bir sonraki mesajların tüketimine koşuşturuyoruz. Kitle iletişim üretim sürecinin doğal çıktılarının hızlarıyla yarışırcasına... Yaşama alanımızda içselleştirdiğimiz ve düşünmeksizin ürettiği ürünleri talep ettiğimiz kitle iletişim ana kavramı, sürecinin doğal bir sonucu olarak günümüzde, "iletişim hakkı" olgusuyla karşımıza çıkmaktadır ve doğal bir insan hakkı olarak giderek önemini arttırmaktadır. Günümüzde kitle iletişim ilişkiler evreninde bu hakkın işleyebilmesinin koşulları tartışılmakta, bireylerin kitle iletişiminden eşit, demokratik ve katılımcı olarak yararlanabilmelerinin, insanlığın geleceği açısından önemine vurgu yapılmaktadır. Kitle iletişiminin, varoluş ve üretim niteliği itibariyle yapılanması, işleyiş biçimi, bize toplumların yaşam biçimleri, tercihleri ve hatta demokrasi kriterleri konusunda önemli ipuçları vermektedir. Bireylerin, kitle iletişim evreninden "iletişim hakkı"olgusu çerçevesinde yararlanabilme sürecinin işlerliği, her şeyden önce, hem tüketici konumundaki hem de enformasyon üreticisi konumundaki bireylerin, kitle iletişim ürünlerinin üretim süreçlerindeki varoluş biçimlerine doğrudan bağlı bulunmaktadır. Tüketici konumundaki bireylerin kitle iletişim üretim alanları ile ilgili ilişki biçimlerinin önemi ve tartışması, günümüzün küreselleşen dinamikleri çerçevesinde yeni değildir. Kitle iletişim üretim biçimlerindeki değişimlerin, katılımcı bir demokrasi modelini güçlendireceğini söyleyenler kadar, merkezileştirici olduğuna ve yeni güçleri ortaya çıkaracağına dair fikirleri seslendirenleri de bulunmaktadır. Kitle iletişimi üretim yapılarının, özgürlük araçları olabilmeleri için demokratikleşmeleri istemi yalnızca mülkiyetteki yoğunlaşmaların engellenmesi, tekellere izin verilmemesi gibi istemlerden ibaret değildir. Kitle iletişiminin, toplumların bütününü hangi ölçüde temsil edip, ne kadar doğru biçimde yansıttıkları, üretim kararlarının nasıl alındığı, bu kararlara katılım yöntemleri de tartışmanın diğer başlıklarını oluşturmaktadır. Dolayısıyla kitle iletişim ürünlerinin üreticilerinin çalışma ilişkilerine dayalı varoluş biçimleri de üretilen iletişimin niteliği üzerinde doğrudan etkide bulunmaktadır. Artık, kitle iletişim alanında üretim ilişkilerinde bulunanların, ilişki biçimlerinin ne şekilde olması gerektiği noktasında tartışmaların başlatılması kaçınılmazdır. Zira iletişim hakkı olgusunun işlerliği, iletişimi üretenlerin üretim süreci içindeki varoluş biçimleriyle ilişkilidir. Bugün mesleki alanda en çok tartışılan konulardan birini bu çerçevede "yayın (editoryal) bağımsızlığı" kavramı oluşturmaktadır. Medya içi özgürlük söyleminin, açıkça ve görünür bir şekilde tartışılan bu kavramının işlerliliği de, yine üretim ilişkilerinin niteliğine doğrudan bağlı bulunmaktadır. Ülkemizde medya sektöründe 'çalışma ilişkileri alanı' ciddi bir sıkıntı sürecinden geçmektedir. Makalede sayısal verilerle medya sektörünün içinde bulunduğu çalışma ilişkileri konumunun eleştirisine yer verilmiştir. Medya içi eşitlikçi üretim ilişkileri sürecinin varolmayışı başta belirttiğimiz iletişim hakkı işlerliğine kadar giden süreçte birtakım sorunların doğmasına doğal olarak neden olacaktır.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Yrd. Doç. Dr. Can BİLGİLİ This is me

Publication Date April 1, 2004
Published in Issue Year 2004, Volume , Issue 1

Cite

APA Bilgili, Y. D. D. C. (2004). Medya Sektöründe Çalışma İlişkileri Sorunları ve İletişim Hakkına Etkisi . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (1) , . Retrieved from http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/en/pub/issue/7378/96588

Creative Commons Lisansı