Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Understanding the Class Based Tastes of Syrian Immigrants via Association Rules Analysis: Example of Gaziantep / Turkey

Year 2022, Issue: 37, 60 - 84, 30.12.2022
https://doi.org/10.16878/gsuilet.1147726

Abstract

Suriyelilerin Gaziantep’e göçü sonucunda yerel halkın ve göçmenlerin beğeni ve alışkanlıkları bir yandan onların gündelik yaşamlarında daha iyi bir kültürlerarası iletişim olanağı yaratmalarına yardımcı olurken, bir yandan da sosyo-kültürel çatışmalara yol açabilmektedir. Toplumsal olarak, beğeni ve “habituslar”, olası çatışma ve uzlaşma alanlarını daha iyi ortaya çıkarabilecek sınıflar arasındaki ayrımı netleştirmek için uyum içinde çalışırlar. Bu saptamadan hareketle, bu çalışmada ilgili ayrımı daha iyi açıklamak adına Suriyeli göçmenlerin habitusları ve ait oldukları sınıf tarafından oluşturulan beğenilerinin birliktelik kurallarını betimlemeyi amaçladık. Sonuç olarak, göçmenlerin sınıf ve beğenileri arasındaki ilişkiler daha özel olarak belirli beğeni kategorilerinde görülmektedir ve her sınıf kendine özgü sınıf özelliklerine ilişkin kendi beğeni birliktelik kurallarının kategorilerini yansıtmaktadır.

References

 • Airoldi M. (2017). Digital Distinction Studying Musical Taste Through Digital Methods. Unpublished doctoral dissertation, Phd Program in Sociology and Methodology of Social Research, Università Degli Studi di Milano And Università Degli Studi di Torino.
 • Akis-Kalaycıoğlu, Y. (2014) Uluslararası Göç Bağlamında Bourdieu’nun Kavramları: Ankara’da Yaşayan İranlılar Örneği, İdealkent, Sayı 14, Ekim 2014, pp. 182-205.
 • Alaeddi̇noğlu, M., Aydin, T., & Dal, D. (2014). Birliktelik Kuralları İle Mekânsal-Zamansal Veri Madenciliği. Erzincan University Journal of Science and Technology, 5(2), 191-212.
 • Ateş, Y., & Karabatak, M. (2017). Nicel Birliktelik Kuralları İçin Çoklu Minimum Destek Değeri. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 29(2), 57-65.
 • Bourdieu, P. (1979). La Distinction: Critique Sociale de Jugement de Gout, Paris: Les Edition de Minuit: Collection Le sens commun.
 • Bourdieu, P. (1980). Le Sens pratique, Paris: Les Edition de Minuit: Collection Le sens commun.
 • Bourdieu, P. (1984). Questions de Sociology, Paris: Les Edition de Minuit: Collection Le sens commun.
 • Bourdieu, P. (1984). Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Bourdieu, P. (1995). Pratik Nedenler: Eylem Kuramı Üzerine (Hülya Tufan, Çev.), İstanbul: Kesit Yayıncılık.
 • Bourdieu, P. (1996). Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Bourdieu P. (2002). Question de Sociologie, Paris: Les Editions de Minuit
 • Bourdieu P (2002). Sociology in Question, London: Sage.
 • Bourdieu, P. (2015). Ayrım: Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi, Ankara: Heretik
 • Bourdieu, P. (2016). La Distinction: Critique Sociale de Jugement, Paris: Les Edition de Minuit: Collection Le sens commun (édition électronique)
 • Bourdieu P (2016). Sosyoloji Meseleleri, Ankara: Heretik
 • Erdal, E., and Papuşcuoğlu, T. (2021). Yeni Çağın Hammaddesi Veri Madenciliğinin Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi. Medeniyet ve Toplum Dergisi, 5(1), 66-75.
 • Erel, U. (2010). Migrating cultural capital: Bourdieu in migration studies. Sociology, 44(4), 642-660.
 • Fang, H., Chen, C., Lin, J., Liu, X., & Fang, D. (2017). Association Rule Analysis for Tour Route Recommendation and Application to Wctsnop. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 42W7, 1121-1126. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W7-1121-2017
 • Harikumar, S., and Dilipkumar, D. U. (2016). Apriori algorithm for association rule mining in high dimensional data. 2016 International Conference on Data Science and Engineering (ICDSE), 1-6. https://doi.org/10.1109/ICDSE.2016.7823952
 • Hong Y. and Zhao Y. (2015) From Capital to Habitus: Class Differentiation of Family Educational Patterns In Urban China. The Journal of Chinese Sociology, Springer Open Journal, (2:18).
 • Ki̇raz, A., and Deli̇i̇smai̇l, İ. (2018). İnternetten Yapılan Alışverişlerin Veri Madenciliği Teknikleri ile Analizi ve Depo Süreçlerinin İyileştirilmesi. Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1(1), 28-41.
 • Koyuncugi̇l, A., and Özgülbaş, N. (2010). Veri Madenciliği: Tıp ve Sağlık Hizmetlerinde Kullanımı ve Uygulamaları. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 2(2).
 • Kwon, Y. J. (2007) "Taste in appearance: self, cultivated dispositions, and cultural capital" (2007). Unpublished retrospective theses and dissertations.15977, Doctor of Philosophy; Major: Textiles and Clothin.
 • Lin, W. (2000). Association Rule Mining for Collaborative Recommender Systems. Undefined. Unpublished Master Thesis, Worcester Polytechnic Institute.
 • Lamont, M., and Molnár, V. (2002). The Study of Boundaries in the Social Sciences. Annual Review of Sociology, 28 (1965), 167–195
 • Lizardo, O. (2014) Taste and the Logic of Practice in Distinction. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Vol. 50, No. 3: 335–364.
 • Oğuzlar, A. (2004). Veri Madenciliğinde Birliktelik Kuralları. Öneri Dergisi, 6(22), 315-321. https://doi.org/10.14783/maruoneri.678958.
 • O’Reilly, K., (2015). Migration theories: a critical overview. Triandafyllidou, A. (ed.) Routledge Handbook of Immigration and Refugee Studies, Abingdon, Oxford: Routledge, 25-33.
 • Özdemi̇r, A., Saylam, R., and Bi̇len, B. B. (2018). Eğitim Sisteminde Veri Madenciliği Uygulamaları Ve Farkındalık Üzerine Bir Durum Çalışması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(Özel Sayı 2), 2159-2172.
 • Stokes, M. (1992) The Arabesk Debate: Music and Musicians in Modern Turkey. Oxford: Clarendon Press
 • Swartz, D. (1997) Culture and Power. The Sociology of Pierre Bourdieu. Chicago: The University of Chicago Press

Comprendre les goûts de classe des immigrants syriens via l’analyse des règles d’association : Exemple de Gaziantep / Turquie

Year 2022, Issue: 37, 60 - 84, 30.12.2022
https://doi.org/10.16878/gsuilet.1147726

Abstract

Avec la migration syrienne vers Gaziantep, les goûts et les habitus des habitants et des immigrés les aident à créer une meilleure opportunité de communication interculturelle mais aussi ils les conduisent à d'éventuels conflits socioculturels. Sociologiquement, les goûts et les habitus s'harmonisent pour clarifier la distinction entre les classes qui peut mieux dévoiler les éventuels conflits et zones de consensus. Dans cette étude, nous visons à décrire les règles d'association des goûts des immigrés syriens qui ont été établies par leur habitus et par la classe à laquelle ils appartiennent. En conclusion, les associations entre classes et goûts des immigrés se sont vues plus particulièrement dans certaines catégories de goûts et chaque classe reflète ses propres catégories de règles d'association de goûts liées à leurs caractéristiques de classe idiocratiques.

References

 • Airoldi M. (2017). Digital Distinction Studying Musical Taste Through Digital Methods. Unpublished doctoral dissertation, Phd Program in Sociology and Methodology of Social Research, Università Degli Studi di Milano And Università Degli Studi di Torino.
 • Akis-Kalaycıoğlu, Y. (2014) Uluslararası Göç Bağlamında Bourdieu’nun Kavramları: Ankara’da Yaşayan İranlılar Örneği, İdealkent, Sayı 14, Ekim 2014, pp. 182-205.
 • Alaeddi̇noğlu, M., Aydin, T., & Dal, D. (2014). Birliktelik Kuralları İle Mekânsal-Zamansal Veri Madenciliği. Erzincan University Journal of Science and Technology, 5(2), 191-212.
 • Ateş, Y., & Karabatak, M. (2017). Nicel Birliktelik Kuralları İçin Çoklu Minimum Destek Değeri. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 29(2), 57-65.
 • Bourdieu, P. (1979). La Distinction: Critique Sociale de Jugement de Gout, Paris: Les Edition de Minuit: Collection Le sens commun.
 • Bourdieu, P. (1980). Le Sens pratique, Paris: Les Edition de Minuit: Collection Le sens commun.
 • Bourdieu, P. (1984). Questions de Sociology, Paris: Les Edition de Minuit: Collection Le sens commun.
 • Bourdieu, P. (1984). Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Bourdieu, P. (1995). Pratik Nedenler: Eylem Kuramı Üzerine (Hülya Tufan, Çev.), İstanbul: Kesit Yayıncılık.
 • Bourdieu, P. (1996). Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Bourdieu P. (2002). Question de Sociologie, Paris: Les Editions de Minuit
 • Bourdieu P (2002). Sociology in Question, London: Sage.
 • Bourdieu, P. (2015). Ayrım: Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi, Ankara: Heretik
 • Bourdieu, P. (2016). La Distinction: Critique Sociale de Jugement, Paris: Les Edition de Minuit: Collection Le sens commun (édition électronique)
 • Bourdieu P (2016). Sosyoloji Meseleleri, Ankara: Heretik
 • Erdal, E., and Papuşcuoğlu, T. (2021). Yeni Çağın Hammaddesi Veri Madenciliğinin Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi. Medeniyet ve Toplum Dergisi, 5(1), 66-75.
 • Erel, U. (2010). Migrating cultural capital: Bourdieu in migration studies. Sociology, 44(4), 642-660.
 • Fang, H., Chen, C., Lin, J., Liu, X., & Fang, D. (2017). Association Rule Analysis for Tour Route Recommendation and Application to Wctsnop. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 42W7, 1121-1126. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W7-1121-2017
 • Harikumar, S., and Dilipkumar, D. U. (2016). Apriori algorithm for association rule mining in high dimensional data. 2016 International Conference on Data Science and Engineering (ICDSE), 1-6. https://doi.org/10.1109/ICDSE.2016.7823952
 • Hong Y. and Zhao Y. (2015) From Capital to Habitus: Class Differentiation of Family Educational Patterns In Urban China. The Journal of Chinese Sociology, Springer Open Journal, (2:18).
 • Ki̇raz, A., and Deli̇i̇smai̇l, İ. (2018). İnternetten Yapılan Alışverişlerin Veri Madenciliği Teknikleri ile Analizi ve Depo Süreçlerinin İyileştirilmesi. Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1(1), 28-41.
 • Koyuncugi̇l, A., and Özgülbaş, N. (2010). Veri Madenciliği: Tıp ve Sağlık Hizmetlerinde Kullanımı ve Uygulamaları. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 2(2).
 • Kwon, Y. J. (2007) "Taste in appearance: self, cultivated dispositions, and cultural capital" (2007). Unpublished retrospective theses and dissertations.15977, Doctor of Philosophy; Major: Textiles and Clothin.
 • Lin, W. (2000). Association Rule Mining for Collaborative Recommender Systems. Undefined. Unpublished Master Thesis, Worcester Polytechnic Institute.
 • Lamont, M., and Molnár, V. (2002). The Study of Boundaries in the Social Sciences. Annual Review of Sociology, 28 (1965), 167–195
 • Lizardo, O. (2014) Taste and the Logic of Practice in Distinction. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Vol. 50, No. 3: 335–364.
 • Oğuzlar, A. (2004). Veri Madenciliğinde Birliktelik Kuralları. Öneri Dergisi, 6(22), 315-321. https://doi.org/10.14783/maruoneri.678958.
 • O’Reilly, K., (2015). Migration theories: a critical overview. Triandafyllidou, A. (ed.) Routledge Handbook of Immigration and Refugee Studies, Abingdon, Oxford: Routledge, 25-33.
 • Özdemi̇r, A., Saylam, R., and Bi̇len, B. B. (2018). Eğitim Sisteminde Veri Madenciliği Uygulamaları Ve Farkındalık Üzerine Bir Durum Çalışması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(Özel Sayı 2), 2159-2172.
 • Stokes, M. (1992) The Arabesk Debate: Music and Musicians in Modern Turkey. Oxford: Clarendon Press
 • Swartz, D. (1997) Culture and Power. The Sociology of Pierre Bourdieu. Chicago: The University of Chicago Press

Suriyeli Göçmenlerin Sınıf Temelli Beğenilerini Birliktelik Kuralları Analizi Aracılığıyla Anlamak: Gaziantep / Türkiye Örneği

Year 2022, Issue: 37, 60 - 84, 30.12.2022
https://doi.org/10.16878/gsuilet.1147726

Abstract

Suriyelilerin Gaziantep’e göçü sonucunda yerel halkın ve göçmenlerin beğeni ve alışkanlıkları bir yandan onların gündelik yaşamlarında daha iyi bir kültürlerarası iletişim olanağı yaratmalarına yardımcı olurken, bir yandan da sosyo-kültürel çatışmalara yol açabilmektedir. Toplumsal olarak, beğeni ve “habituslar”, olası çatışma ve uzlaşma alanlarını daha iyi ortaya çıkarabilecek sınıflar arasındaki ayrımı netleştirmek için uyum içinde çalışırlar. Bu saptamadan hareketle, bu çalışmada ilgili ayrımı daha iyi açıklamak adına Suriyeli göçmenlerin habitusları ve ait oldukları sınıf tarafından oluşturulan beğenilerinin birliktelik kurallarını betimlemeyi amaçladık. Sonuç olarak, göçmenlerin sınıf ve beğenileri arasındaki ilişkiler daha özel olarak belirli beğeni kategorilerinde görülmektedir ve her sınıf kendine özgü sınıf özelliklerine ilişkin kendi beğeni birliktelik kurallarının kategorilerini yansıtmaktadır.

References

 • Airoldi M. (2017). Digital Distinction Studying Musical Taste Through Digital Methods. Unpublished doctoral dissertation, Phd Program in Sociology and Methodology of Social Research, Università Degli Studi di Milano And Università Degli Studi di Torino.
 • Akis-Kalaycıoğlu, Y. (2014) Uluslararası Göç Bağlamında Bourdieu’nun Kavramları: Ankara’da Yaşayan İranlılar Örneği, İdealkent, Sayı 14, Ekim 2014, pp. 182-205.
 • Alaeddi̇noğlu, M., Aydin, T., & Dal, D. (2014). Birliktelik Kuralları İle Mekânsal-Zamansal Veri Madenciliği. Erzincan University Journal of Science and Technology, 5(2), 191-212.
 • Ateş, Y., & Karabatak, M. (2017). Nicel Birliktelik Kuralları İçin Çoklu Minimum Destek Değeri. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 29(2), 57-65.
 • Bourdieu, P. (1979). La Distinction: Critique Sociale de Jugement de Gout, Paris: Les Edition de Minuit: Collection Le sens commun.
 • Bourdieu, P. (1980). Le Sens pratique, Paris: Les Edition de Minuit: Collection Le sens commun.
 • Bourdieu, P. (1984). Questions de Sociology, Paris: Les Edition de Minuit: Collection Le sens commun.
 • Bourdieu, P. (1984). Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Bourdieu, P. (1995). Pratik Nedenler: Eylem Kuramı Üzerine (Hülya Tufan, Çev.), İstanbul: Kesit Yayıncılık.
 • Bourdieu, P. (1996). Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Bourdieu P. (2002). Question de Sociologie, Paris: Les Editions de Minuit
 • Bourdieu P (2002). Sociology in Question, London: Sage.
 • Bourdieu, P. (2015). Ayrım: Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi, Ankara: Heretik
 • Bourdieu, P. (2016). La Distinction: Critique Sociale de Jugement, Paris: Les Edition de Minuit: Collection Le sens commun (édition électronique)
 • Bourdieu P (2016). Sosyoloji Meseleleri, Ankara: Heretik
 • Erdal, E., and Papuşcuoğlu, T. (2021). Yeni Çağın Hammaddesi Veri Madenciliğinin Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi. Medeniyet ve Toplum Dergisi, 5(1), 66-75.
 • Erel, U. (2010). Migrating cultural capital: Bourdieu in migration studies. Sociology, 44(4), 642-660.
 • Fang, H., Chen, C., Lin, J., Liu, X., & Fang, D. (2017). Association Rule Analysis for Tour Route Recommendation and Application to Wctsnop. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 42W7, 1121-1126. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W7-1121-2017
 • Harikumar, S., and Dilipkumar, D. U. (2016). Apriori algorithm for association rule mining in high dimensional data. 2016 International Conference on Data Science and Engineering (ICDSE), 1-6. https://doi.org/10.1109/ICDSE.2016.7823952
 • Hong Y. and Zhao Y. (2015) From Capital to Habitus: Class Differentiation of Family Educational Patterns In Urban China. The Journal of Chinese Sociology, Springer Open Journal, (2:18).
 • Ki̇raz, A., and Deli̇i̇smai̇l, İ. (2018). İnternetten Yapılan Alışverişlerin Veri Madenciliği Teknikleri ile Analizi ve Depo Süreçlerinin İyileştirilmesi. Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1(1), 28-41.
 • Koyuncugi̇l, A., and Özgülbaş, N. (2010). Veri Madenciliği: Tıp ve Sağlık Hizmetlerinde Kullanımı ve Uygulamaları. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 2(2).
 • Kwon, Y. J. (2007) "Taste in appearance: self, cultivated dispositions, and cultural capital" (2007). Unpublished retrospective theses and dissertations.15977, Doctor of Philosophy; Major: Textiles and Clothin.
 • Lin, W. (2000). Association Rule Mining for Collaborative Recommender Systems. Undefined. Unpublished Master Thesis, Worcester Polytechnic Institute.
 • Lamont, M., and Molnár, V. (2002). The Study of Boundaries in the Social Sciences. Annual Review of Sociology, 28 (1965), 167–195
 • Lizardo, O. (2014) Taste and the Logic of Practice in Distinction. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Vol. 50, No. 3: 335–364.
 • Oğuzlar, A. (2004). Veri Madenciliğinde Birliktelik Kuralları. Öneri Dergisi, 6(22), 315-321. https://doi.org/10.14783/maruoneri.678958.
 • O’Reilly, K., (2015). Migration theories: a critical overview. Triandafyllidou, A. (ed.) Routledge Handbook of Immigration and Refugee Studies, Abingdon, Oxford: Routledge, 25-33.
 • Özdemi̇r, A., Saylam, R., and Bi̇len, B. B. (2018). Eğitim Sisteminde Veri Madenciliği Uygulamaları Ve Farkındalık Üzerine Bir Durum Çalışması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(Özel Sayı 2), 2159-2172.
 • Stokes, M. (1992) The Arabesk Debate: Music and Musicians in Modern Turkey. Oxford: Clarendon Press
 • Swartz, D. (1997) Culture and Power. The Sociology of Pierre Bourdieu. Chicago: The University of Chicago Press

Details

Primary Language English
Journal Section Articles
Authors

Mustafa Emre KÖKSALAN
Gaziantep Üniveristesi
0000-0003-4977-3437
Türkiye


Bayram Oğuz AYDIN
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2061-1688
Türkiye


Gökhan GÖKGÖZ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9072-4015
Türkiye

Supporting Institution TÜBİTAK
Project Number 218K382
Early Pub Date December 30, 2022
Publication Date December 30, 2022
Published in Issue Year 2022Issue: 37

Cite

APA Köksalan, M. E. , Aydın, B. O. & Gökgöz, G. (2022). Understanding the Class Based Tastes of Syrian Immigrants via Association Rules Analysis: Example of Gaziantep / Turkey . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (37) , 60-84 . DOI: 10.16878/gsuilet.1147726

Creative Commons Lisansı