Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Televizyon Ekranıyla Melezleşen Çocuk Oyunları

Yıl 2018, Sayı 29, 115 - 140, 25.12.2018
https://doi.org/10.16878/gsuilet.500052

Öz

Çalışma, çocuk oyunları ve televizyon ilişkisini ele almaktadır. Çocuk oyunlarının televizyon ekranıyla melezleştiği savından hareket ederek, bir zamanlar yetişkin dünyasını canlandıran kendi kendine başlayan çocuk oyunlarının nasıl dönüştüğünü ortaya koymak çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışma nitel yaklaşımla inşa edilmiştir.  Çalışmada, çocuk oyunları ve televizyon ilişkisi nedir, çocuk oyunlarında televizyon anlatılarından izler var mıdır, gibi sorulara cevap aranmaktadır. Bu kapsamda 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Sivas merkezde bulunan dokuz devlet anaokulunda saha araştırması yürütülmüştür. Çalışmanın sonucunda çocukların artık oyunlarını popüler televizyonun hikâyeleri ve karakterlerinden ürettiği görülmüştür. Bu sayede de oyunun melezleştiğinden bahsetmek mümkündür.

Kaynakça

 • Asa Berger, A., (2000). Media and Communication Research Methods An Introduction to Qualitative and Quantitative Approaches, London: Sage Publications.
 • Bağcı, M. T., (1999). Televizyon İlintili Çocuk Oyunları Üzerine Bir Araştırma, Cumhuriyet ve Çocuk: II. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Bildirileri içinde, (133-138), (B. Onur, Yay. Haz.). Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları.
 • Coyne, S., Rasmussen, E. E., Linder, J. R., Nelson, D. A. ve Birkbeck, V. (2016). Pretty as a Princess: Longitudinal Effects of Engagement with Disney Princesses on Gender Streotypes, Body Esteem, and Prosocial Behavior in Children, Child Development, November/December, 87(6), 1909-1925.
 • Çaylı Rahte, E. (2013) Gündüz Kuşağı Televizyonunun Etnografik Analizi: Bir İntrospektif Çalışması, Sahanın Sesleri İletişim Araştırmalarında Etnografik Yöntem içinde (17-50), (H. Ergül, Der.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınlar . Dodds, A., Dollins, R., Snyder, T. ve Welch, H. (1992). War and Peace: Toys, Teachers and Tots, 43rd Annual Conference of the Southern Association on Children Under Six Conference Papers içinde (2-28), Virginia: Department of Family and Child Development Virginia Polytechnic Institute and State University.
 • Elkind, D. (2011). Oyunun Gücü. (B. Onur, Yay. Haz., ve D. Erol Öngen, Çev.). Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
 • Elkind, F. (1995) Çocuk ve Toplum Çocuğun Toplumsallaşması. (N. Güngör, Çev). Ankara: Gündoğan Yayınları.
 • Göncü, A. (2001). Toplumsal ve Kültürel Bağlamın Çocuk Oyunlarındaki Yeri , 3. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Dünyada Ve Türkiye'de Değişen Çocukluk içinde (37-50), (B. Onur, Yay. Haz.). Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları.
 • Grugeon, E. (2004). From Pokemon to Potter: Trainee Teachers Explore Children’s Media-Related Play, 2000-2003. J. Goldstein (Ed.), Toys, Games and Media içinde (73-89), Australia: Cambridge University Press, 1. Baskı: 1994.
 • Huizinga, J. (1995). Homo Ludens Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme, (M. A. Kılıçbay, Çev). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • İnal, K. (2014) Çocuk ve Demokrasi, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Kirkorian, H. L., Pempek, T. A., Murphy, L. A., Schmidt, M. E., ve Anderson, D. R. (2009). The Impact of Backround Television an Parent-Child Interaction, Child Development, September/October, 80 (5), 1350-1359.
 • Kline, S. (1993). Out of Garden Toys and Children’s Culture in the Age of TV Marketing, NewYork: Verso Publication.
 • Lemish, D. (2007). Children and Television A Global Perspective, Malden: Blackwell Publishing.
 • Lemish, D. ve Kolucki, B. (2013). Medya Ve Erken Dönem Çocukluk Gelişimi ‘Çocuklarla İletişim: Yetiştirme, İlham Verme, Harekete Geçirme, Eğitme ve İyileştirme İlke ve Uygulamaları’, I. Türkiye Çocuk Ve Medya Kongresi Bildiriler Kitabı içinde (13-34), H. Yavuzer ve M. R. Şirin (Ed.), İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Marsh, J. ve Bishop, J. C. (2014). Changing Play, Media and Commercial Culture from the 1950s to the Present Day, Berkshire: Open University Press.
 • McKechnie, L. E. F. (2008). Observational Research, The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods , içinde (573-575), L. M.Given (Ed.), London: Sage Publications.
 • Mouritsen, F. (1998). Child Culture-Play Culture, Working Paper 2. Child and Youth Culture içinde (1-36), J. Guldber vd. (Ed.), Danimarka: Department of Contemporary Cultural Studies Odense University. Erişim 22 Nisan 2017, www.hum.sdu.dk/center/kultur/arb_pap/.
 • Mutlu, E. (1999) Televizyon ve Toplum, Ankara: TRT Eğitim Dairesi Başkanlığı.
 • Neuman, S. B. (1988) The Displacement Effect: Assessing the Relation Between Television Viewving and Reading Performence, International Literacy Association, Autum, 23 (4), 414-440.
 • Neuman, L. W. (2008). Toplumsal Araştırma Yöntemleri Nitel ve Nicel Yaklaşımlar, (S. Öze, Çev). Cilt: 2, 2. Baskı, İstanbul: Yayınodası.
 • Onur, B. (2005). Türkiye’de Çocukluğun Tarihi, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
 • Onur, B. (2007) Çocuk, Tarih ve Toplum, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
 • Özdoğan, B. (2000). Çocuk ve Oyun: Çocuğa Oyunla Yardım, 3. Baskı, Ankara: Anı Yayınları.
 • Piaget, J. (2013). Çocuğun Gözüyle Dünya, (İ. Yerguz, Çev). 3.Baskı, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Piaget, J. (2004). Çocukta Zihinsel Gelişim, (H. Portakal, Çev). 2.Baskı, İstanbul: Cem Yayınları.
 • Postman, N. (1995). Çocukluğun Yok Oluşu, (K. İnal, Çev). Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
 • Rossie, J. P. (2001). Değişen Afrika Çocuklarında Değişen Oyuncaklar ve Oyun, (S. A. Cengiz, Çev.). Dünyada ve Türkiye’de Değişen Çocukluk, III. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Bildirileri içinde (51-84). (B. Onur, Ed.). Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uyulama Merkezi Yayınları.
 • Schmidt, M. E., Pempek, T. A., Kirkorian, H. L., Lund, A. F ve Anderson, D. R. (2008). The Effects of Backround Television on the Toy Play Behaviour of Very Young Children, Child Development içinde (1137-1151). July/August, 79 (5).
 • Sormaz, F. ve H. Yüksel (2012) Değişen Çocukluk Oyun ve Oyuncağın Endüstrileşmesi ve Tüketim Kültürü, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi içinde (985-1008), 11 (3).
 • Timisi, N. (2011). Elektronik Bakıcı: Televizyon Çocuk İlişkisine Genel Bir Bakış, İstanbul: Derin Yayınları. Yaşar, M. ve İ. Paksoy (2011) Çizgi Filmlerdeki Saldırgan İçerikli Görüntülerin Çocukların Serbest Oyunları Sırasındaki Saldırganlık Düzeylerine Etkisi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi içinde (279-298), 2 (20).
 • Yüzgüller, A. S. (2014). Çocuk Oyunları ve Bruegel’in Oyunu, Saraydan Sokağa Oyun içinde (137-149). (F. Akyürek ve G. Özturanlı, Ed.). İstanbul: Kabalcı Yayıncılık.
 • Sağın, S. İşte Ben Biografi. Erişim 29.07.2017, www.simgesagin.com.tr. Gülşen’in Bangır Bangır Şarkısının Düşüşü. Erişim 29.07.2017.
 • www.mynet.com/gulsenin-bangir-bangir-sarkisinin-dususu magazin-58303.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zeynep GÜLTEKİN AKÇAY>
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
0000-0003-3050-3090

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt , Sayı 29

Kaynak Göster

APA Gültekin Akçay, Z. (2018). Televizyon Ekranıyla Melezleşen Çocuk Oyunları . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (29) , 115-140 . DOI: 10.16878/gsuilet.500052

Creative Commons Lisansı