Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Thinking Digital Labor Processes with Liquid Modernity Discussions

Yıl 2020, Cilt , Sayı 5, 30 - 52, 29.11.2020
https://doi.org/10.16878/gsuilet.829441

Öz

The aim of this study is to reveal the relationship between liquid modernity, which is ambiguous and varied, and labor processes, and to identify, by addressing the developments in information and communication technology, the relationship between labor processes and the uncertainty and insecurity brought on by liquid modernity. This paper will attempt, firstly, to answer the question of what modernity is. This will be important in determining how liquid modernity becomes evident, thus answering the questions of how liquid relations can be established with intangible labor, and how liquid modernity transforms labor processes. Therefore, the following sections will focus on how to establish a conceptual relationship between liquid modernity and digital labor discussions if at all possible. In this study, it has been concluded that flexibility, uncertainty, and insecurity are the complementary points of the debates on digital labor processes and liquid modernity.

Kaynakça

 • Adorno, T. W. & Horkheimer, M. (2014). Aydınlanmanın Diyalektiği: Felsefi Fragmanlar. Ülner, N. & Karadoğan, E. Ö. (çev.). İstanbul: Kabalcı Yayıncılık.
 • Bauman, Z. (2001). Bireyselleşmiş Toplum. Alogan, Y. (çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Z. (2006). Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları. Yılmaz, A. (çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Z. (2011). Akışkan Modern Dünyadan 44 Mektup. Siral, P. (çev.). İstanbul: Habitus Yayıncılık.
 • Bauman, Z. (2018). Akışkan Hayat. Pilgir, A. E. (çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Z. (2019). Akışkan Modernite. Çavuş, S. O. (çev.). İstanbul: Can Yayınları.
 • Camfield, D. (2014). «Çokluk ve Kanguru». Savran, S., Tanyılmaz, K., Tonak, E. (Haz.). Marksizm ve Sınıflar Dünyada ve Türkiye’de Sınıflar ve Mücadeleleri içinde ( 174-204). İstanbul: Yordam Kitap.
 • Cheviron, N. T. (2014). Küresel İletişim. İstanbul: Ekslibris Yayıncılık.
 • Crowell, J. (2017). Liquid labor, precarious lives: an urban ethnography of online work and digital inequality. (Doctoral dissertation, Rutgers University-School of Graduate Studies).
 • Ekman, M. (2019). “Birikimi Anlamak: Marx’ın İlkel Birikim Kuramı’nın Medya ve İletişim Çalışmaları Açısından Önemi”. Kıyan, Z. & Yüksel, H. (çev.). Mosco, V. & Fuchs, C. (der.). Marx Geri Döndü: Medya, Meta ve Sermaye Birikimi içinde. (83-118). İstanbul: NotaBene Yayınları.
 • Fuchs, C. & Sevignani, S. (2013). “What is Digital Labour? What is Digital Work? What’s their Difference? And why do these Questions Matter for Understanding Social Media?” tripleC: Communication, Capitalism & Critique 11 (2): 237-293.
 • Fuchs, C. (2014). “Bilişsel Kapitalizm ya da Enformasyonel Kapitalizm? Enformasyonel Ekonomide Sınıfın Rolü”. Peters, M. A. & Bulut, E. (ed.) Bilişsel Kapitalim, Eğitim ve Dijital Emek içinde (137-188). İstanbul: NotaBene Yayınları.
 • Fuchs, C. (2015). Dijital Emek ve Karl Marx. S. Oğuz ve T. E. Kalaycı. (çev.). Ankara: Nota Bene Yayınları.
 • Giddens, A. (2004). Modernliğin Sonuçları. Kuşdil, E. (çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Gorz, A. (2011). Maddesiz: Bilgi, Değer ve Sermaye. Ergüden, I. (çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Habermas, J. (1994). «Modernlik: Tamamlanmamış Bir Proje». Necmi Zeka, Postmodernizm-Jameson, Lyotard, Habermas- içinde, s. 31-44. İstanbul: Kıyı Yayınları.
 • Hardt, M. & Negri, A. (2003). İmparatorluk. Yılmaz, A. (çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Hardt, M. & Negri, A. (2004). Çokluk: İmparatorluk Çağında Savaş ve Demokrasi. Yıldırım, B. (çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Harvey, D. (2012). Marx’ın Kapiltal’i İçin Kılavuz. Doğan, B. O. (çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Harvey, D. (2017). Marx, Sermaye ve İktisadi Aklın Cinneti. Soğancılar, E. (çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Huws, U. (2018). Küresel Dijital Ekonomide Emek: Siberteryanın Oluşumu. Şenesen, C. (çev.). İstanbul: Yordam Kitap.
 • Karahanoğulları, Y. (2014). Marksist İktisatta Üretken Emek / Üretken Olmayan Emek Tartışmasına Dair Bir Değerlendirme. Mülkiye Dergisi, 30 (250) , 81-95.
 • Koçak, O., Savaşır, İ., Bilgin, İ., & Akay, A. (1992). Çelişki ve Fark: Modernizm ve Postmodernizm Üzerine Söyleşi. Defter Dergisi, 18, .82-99.
 • Lazzarato, M. (2006), “Immaterial Labour”, Paolo Virno ve Michael Hardt (der.), Radical Thought in Italy: A Potential Politics (Theory Out of Bounds içinde. London: University of Minnesota Press, s. 133–150.
 • Lee, R. L. (2005). Bauman, liquid modernity and dilemmas of development. Thesis Eleven, 83(1), 61-77.
 • Marx, K. (1979). Grundrisse: Ekonomi Politiğin Eleştirisi İçin Ön Çalışma. Nişanyan, S. (çev.). İstanbul: Birikim Yayıncılık.
 • Marx, K. (1998). Artı-Değer Teorileri: Birinci Kitap. Fincancı, Y. (çev.). İstanbul: Sol Yayınları.
 • Marx, K. (2011). Kapital: Ekonomi Politiğin Eleştirisi, C.I., Selik, M., Satlıgan, N. (çev.). İstanbul: Yordam Kitap.
 • Prodnik, J. (2019). “Sürüp Giden Metalaştırma Süreçleri Üzerine Bir Not: İzleyici Metasından Toplumsal Fabrikaya”. Mosco, V. & Fuchs, C. (der.). Marx Geri Döndü: Medya, Meta ve Sermaye Birikimi içinde. (301-366). İstanbul: NotaBene Yayınları.
 • Sayers, S. (2007). The concept of labor: Marx and his critics. Science & society, 71(4), 431-454.
 • Schmitt, C. (2005). Siyasal İlahiyat. Zeybekoğlu, E. (çev.). İstanbul: Dost Yayınevi.
 • Sennett, R. (2011). Karakter Aşınması: Yeni Kapitalizmde İşin Kişilik Üzerindeki Etkileri. Yıldırım, B. (çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Smythe, D. W. (1977). “Communications: Blindspot Of Western Marxism.” Canadian Journal of Political and Social Theory. 1(3): 1-28.
 • Smythe, D. W. (1981). “On the audience commodity and its work”. Duncan, M. G. & Kellner, M. D. (der.) Media and cultural studies içinde Malden: Blackwell Publishing.
 • Standing, G. (2019). Prekarya: Yeni Tehlikeli Sınıf. Bulut, E. (çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Toffler, A. (1996). Üçüncü Dalga. Seden, A. (çev.). İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Touraine, A. (2010). Modernliğin Eleştirisi. Tufan, H. (çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Williams, R. (2018). Anahtar Sözcükler. Kılıç, S. (çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Yeşilyurt, A. (2015). “Dijital Emek Kavramsallaştırması: Marx, Arendt ve Sennett’ten İzlenimler”. LaborComm 2015, 117-127.

Akışkan Modernite İle Dijital Emek Süreçlerini Birlikte Düşünmek

Yıl 2020, Cilt , Sayı 5, 30 - 52, 29.11.2020
https://doi.org/10.16878/gsuilet.829441

Öz

Bu çalışmanın muradı muğlak ve değişken yapıdaki akışkan modernitenin ve emek süreçlerinin ilişkisini açığa çıkarma, akışkan modernitenin getirdiği belirsizliği, güvencesizliği enformasyon ve iletişim teknolojisinde yaşanan gelişmelerle ele alarak emek süreçleriyle rabıtasını kurma saiki taşır. Bu anlamda çalışmada ilk olarak modernitenin ne olduğu sorusu cevaplanacaktır. Bu, akışkan modernitenin belirginleşen ana hatlarının ne olduğundan hareketle gayri maddi emekle ilişkisinin nasıl kurulabileceği, akışkan modernliğin emek süreçlerini nasıl dönüştürdüğü sorularını cevaplamakta önemli olacaktır. Dolayısıyla çalışmada daha sonraki bölümlerde kavramsal farklı yolların izinden giderek akışkan modernite ve dijital emek tartışmaları arasında bir ilişkinin nasıl kurulacağı, kurulup kurulmayacağı üzerinde durulacaktır. Çalışmada, dijital emek süreçleri ve akışkan modernite tartışmalarının birbirlerini tamamlayan noktaları olarak esneklik, belirsizlik ve güvencesizlik olduğuna ulaşılmıştır. 

Kaynakça

 • Adorno, T. W. & Horkheimer, M. (2014). Aydınlanmanın Diyalektiği: Felsefi Fragmanlar. Ülner, N. & Karadoğan, E. Ö. (çev.). İstanbul: Kabalcı Yayıncılık.
 • Bauman, Z. (2001). Bireyselleşmiş Toplum. Alogan, Y. (çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Z. (2006). Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları. Yılmaz, A. (çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Z. (2011). Akışkan Modern Dünyadan 44 Mektup. Siral, P. (çev.). İstanbul: Habitus Yayıncılık.
 • Bauman, Z. (2018). Akışkan Hayat. Pilgir, A. E. (çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Z. (2019). Akışkan Modernite. Çavuş, S. O. (çev.). İstanbul: Can Yayınları.
 • Camfield, D. (2014). «Çokluk ve Kanguru». Savran, S., Tanyılmaz, K., Tonak, E. (Haz.). Marksizm ve Sınıflar Dünyada ve Türkiye’de Sınıflar ve Mücadeleleri içinde ( 174-204). İstanbul: Yordam Kitap.
 • Cheviron, N. T. (2014). Küresel İletişim. İstanbul: Ekslibris Yayıncılık.
 • Crowell, J. (2017). Liquid labor, precarious lives: an urban ethnography of online work and digital inequality. (Doctoral dissertation, Rutgers University-School of Graduate Studies).
 • Ekman, M. (2019). “Birikimi Anlamak: Marx’ın İlkel Birikim Kuramı’nın Medya ve İletişim Çalışmaları Açısından Önemi”. Kıyan, Z. & Yüksel, H. (çev.). Mosco, V. & Fuchs, C. (der.). Marx Geri Döndü: Medya, Meta ve Sermaye Birikimi içinde. (83-118). İstanbul: NotaBene Yayınları.
 • Fuchs, C. & Sevignani, S. (2013). “What is Digital Labour? What is Digital Work? What’s their Difference? And why do these Questions Matter for Understanding Social Media?” tripleC: Communication, Capitalism & Critique 11 (2): 237-293.
 • Fuchs, C. (2014). “Bilişsel Kapitalizm ya da Enformasyonel Kapitalizm? Enformasyonel Ekonomide Sınıfın Rolü”. Peters, M. A. & Bulut, E. (ed.) Bilişsel Kapitalim, Eğitim ve Dijital Emek içinde (137-188). İstanbul: NotaBene Yayınları.
 • Fuchs, C. (2015). Dijital Emek ve Karl Marx. S. Oğuz ve T. E. Kalaycı. (çev.). Ankara: Nota Bene Yayınları.
 • Giddens, A. (2004). Modernliğin Sonuçları. Kuşdil, E. (çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Gorz, A. (2011). Maddesiz: Bilgi, Değer ve Sermaye. Ergüden, I. (çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Habermas, J. (1994). «Modernlik: Tamamlanmamış Bir Proje». Necmi Zeka, Postmodernizm-Jameson, Lyotard, Habermas- içinde, s. 31-44. İstanbul: Kıyı Yayınları.
 • Hardt, M. & Negri, A. (2003). İmparatorluk. Yılmaz, A. (çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Hardt, M. & Negri, A. (2004). Çokluk: İmparatorluk Çağında Savaş ve Demokrasi. Yıldırım, B. (çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Harvey, D. (2012). Marx’ın Kapiltal’i İçin Kılavuz. Doğan, B. O. (çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Harvey, D. (2017). Marx, Sermaye ve İktisadi Aklın Cinneti. Soğancılar, E. (çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Huws, U. (2018). Küresel Dijital Ekonomide Emek: Siberteryanın Oluşumu. Şenesen, C. (çev.). İstanbul: Yordam Kitap.
 • Karahanoğulları, Y. (2014). Marksist İktisatta Üretken Emek / Üretken Olmayan Emek Tartışmasına Dair Bir Değerlendirme. Mülkiye Dergisi, 30 (250) , 81-95.
 • Koçak, O., Savaşır, İ., Bilgin, İ., & Akay, A. (1992). Çelişki ve Fark: Modernizm ve Postmodernizm Üzerine Söyleşi. Defter Dergisi, 18, .82-99.
 • Lazzarato, M. (2006), “Immaterial Labour”, Paolo Virno ve Michael Hardt (der.), Radical Thought in Italy: A Potential Politics (Theory Out of Bounds içinde. London: University of Minnesota Press, s. 133–150.
 • Lee, R. L. (2005). Bauman, liquid modernity and dilemmas of development. Thesis Eleven, 83(1), 61-77.
 • Marx, K. (1979). Grundrisse: Ekonomi Politiğin Eleştirisi İçin Ön Çalışma. Nişanyan, S. (çev.). İstanbul: Birikim Yayıncılık.
 • Marx, K. (1998). Artı-Değer Teorileri: Birinci Kitap. Fincancı, Y. (çev.). İstanbul: Sol Yayınları.
 • Marx, K. (2011). Kapital: Ekonomi Politiğin Eleştirisi, C.I., Selik, M., Satlıgan, N. (çev.). İstanbul: Yordam Kitap.
 • Prodnik, J. (2019). “Sürüp Giden Metalaştırma Süreçleri Üzerine Bir Not: İzleyici Metasından Toplumsal Fabrikaya”. Mosco, V. & Fuchs, C. (der.). Marx Geri Döndü: Medya, Meta ve Sermaye Birikimi içinde. (301-366). İstanbul: NotaBene Yayınları.
 • Sayers, S. (2007). The concept of labor: Marx and his critics. Science & society, 71(4), 431-454.
 • Schmitt, C. (2005). Siyasal İlahiyat. Zeybekoğlu, E. (çev.). İstanbul: Dost Yayınevi.
 • Sennett, R. (2011). Karakter Aşınması: Yeni Kapitalizmde İşin Kişilik Üzerindeki Etkileri. Yıldırım, B. (çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Smythe, D. W. (1977). “Communications: Blindspot Of Western Marxism.” Canadian Journal of Political and Social Theory. 1(3): 1-28.
 • Smythe, D. W. (1981). “On the audience commodity and its work”. Duncan, M. G. & Kellner, M. D. (der.) Media and cultural studies içinde Malden: Blackwell Publishing.
 • Standing, G. (2019). Prekarya: Yeni Tehlikeli Sınıf. Bulut, E. (çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Toffler, A. (1996). Üçüncü Dalga. Seden, A. (çev.). İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Touraine, A. (2010). Modernliğin Eleştirisi. Tufan, H. (çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Williams, R. (2018). Anahtar Sözcükler. Kılıç, S. (çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Yeşilyurt, A. (2015). “Dijital Emek Kavramsallaştırması: Marx, Arendt ve Sennett’ten İzlenimler”. LaborComm 2015, 117-127.

Penser les processus de travail numérique avec des discussions sur la modernité liquide

Yıl 2020, Cilt , Sayı 5, 30 - 52, 29.11.2020
https://doi.org/10.16878/gsuilet.829441

Öz

L’objectif de cette étude est d’étudier la relation entre la modernité liquide et les processus de travail, ambigus et variés, et d’établir une relation avec ceuxci en abordant l’incertitude et l’insécurité induites avec le développement des technologies de l’information et de la communication. À cet égard, cet article tente, dans un premier temps, de répondre à la question de savoir ce que c’est la modernité. Ceci semble etre important pour déterminer comment la modernité liquide se cristallise dans le domaine du travail intangible en transformant celui-ci. On discute donc dans cet article de la façon dont s’établit une relation conceptuelle entre la modernité liquide et le travail numérique. On tente aussi de montrer que la flexibilité, l’incertitude et l’insécurité sont devenues les aspects indéniables du processus de travail numérique à l’Age de la modernité liquide.

Kaynakça

 • Adorno, T. W. & Horkheimer, M. (2014). Aydınlanmanın Diyalektiği: Felsefi Fragmanlar. Ülner, N. & Karadoğan, E. Ö. (çev.). İstanbul: Kabalcı Yayıncılık.
 • Bauman, Z. (2001). Bireyselleşmiş Toplum. Alogan, Y. (çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Z. (2006). Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları. Yılmaz, A. (çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Z. (2011). Akışkan Modern Dünyadan 44 Mektup. Siral, P. (çev.). İstanbul: Habitus Yayıncılık.
 • Bauman, Z. (2018). Akışkan Hayat. Pilgir, A. E. (çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Z. (2019). Akışkan Modernite. Çavuş, S. O. (çev.). İstanbul: Can Yayınları.
 • Camfield, D. (2014). «Çokluk ve Kanguru». Savran, S., Tanyılmaz, K., Tonak, E. (Haz.). Marksizm ve Sınıflar Dünyada ve Türkiye’de Sınıflar ve Mücadeleleri içinde ( 174-204). İstanbul: Yordam Kitap.
 • Cheviron, N. T. (2014). Küresel İletişim. İstanbul: Ekslibris Yayıncılık.
 • Crowell, J. (2017). Liquid labor, precarious lives: an urban ethnography of online work and digital inequality. (Doctoral dissertation, Rutgers University-School of Graduate Studies).
 • Ekman, M. (2019). “Birikimi Anlamak: Marx’ın İlkel Birikim Kuramı’nın Medya ve İletişim Çalışmaları Açısından Önemi”. Kıyan, Z. & Yüksel, H. (çev.). Mosco, V. & Fuchs, C. (der.). Marx Geri Döndü: Medya, Meta ve Sermaye Birikimi içinde. (83-118). İstanbul: NotaBene Yayınları.
 • Fuchs, C. & Sevignani, S. (2013). “What is Digital Labour? What is Digital Work? What’s their Difference? And why do these Questions Matter for Understanding Social Media?” tripleC: Communication, Capitalism & Critique 11 (2): 237-293.
 • Fuchs, C. (2014). “Bilişsel Kapitalizm ya da Enformasyonel Kapitalizm? Enformasyonel Ekonomide Sınıfın Rolü”. Peters, M. A. & Bulut, E. (ed.) Bilişsel Kapitalim, Eğitim ve Dijital Emek içinde (137-188). İstanbul: NotaBene Yayınları.
 • Fuchs, C. (2015). Dijital Emek ve Karl Marx. S. Oğuz ve T. E. Kalaycı. (çev.). Ankara: Nota Bene Yayınları.
 • Giddens, A. (2004). Modernliğin Sonuçları. Kuşdil, E. (çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Gorz, A. (2011). Maddesiz: Bilgi, Değer ve Sermaye. Ergüden, I. (çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Habermas, J. (1994). «Modernlik: Tamamlanmamış Bir Proje». Necmi Zeka, Postmodernizm-Jameson, Lyotard, Habermas- içinde, s. 31-44. İstanbul: Kıyı Yayınları.
 • Hardt, M. & Negri, A. (2003). İmparatorluk. Yılmaz, A. (çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Hardt, M. & Negri, A. (2004). Çokluk: İmparatorluk Çağında Savaş ve Demokrasi. Yıldırım, B. (çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Harvey, D. (2012). Marx’ın Kapiltal’i İçin Kılavuz. Doğan, B. O. (çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Harvey, D. (2017). Marx, Sermaye ve İktisadi Aklın Cinneti. Soğancılar, E. (çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Huws, U. (2018). Küresel Dijital Ekonomide Emek: Siberteryanın Oluşumu. Şenesen, C. (çev.). İstanbul: Yordam Kitap.
 • Karahanoğulları, Y. (2014). Marksist İktisatta Üretken Emek / Üretken Olmayan Emek Tartışmasına Dair Bir Değerlendirme. Mülkiye Dergisi, 30 (250) , 81-95.
 • Koçak, O., Savaşır, İ., Bilgin, İ., & Akay, A. (1992). Çelişki ve Fark: Modernizm ve Postmodernizm Üzerine Söyleşi. Defter Dergisi, 18, .82-99.
 • Lazzarato, M. (2006), “Immaterial Labour”, Paolo Virno ve Michael Hardt (der.), Radical Thought in Italy: A Potential Politics (Theory Out of Bounds içinde. London: University of Minnesota Press, s. 133–150.
 • Lee, R. L. (2005). Bauman, liquid modernity and dilemmas of development. Thesis Eleven, 83(1), 61-77.
 • Marx, K. (1979). Grundrisse: Ekonomi Politiğin Eleştirisi İçin Ön Çalışma. Nişanyan, S. (çev.). İstanbul: Birikim Yayıncılık.
 • Marx, K. (1998). Artı-Değer Teorileri: Birinci Kitap. Fincancı, Y. (çev.). İstanbul: Sol Yayınları.
 • Marx, K. (2011). Kapital: Ekonomi Politiğin Eleştirisi, C.I., Selik, M., Satlıgan, N. (çev.). İstanbul: Yordam Kitap.
 • Prodnik, J. (2019). “Sürüp Giden Metalaştırma Süreçleri Üzerine Bir Not: İzleyici Metasından Toplumsal Fabrikaya”. Mosco, V. & Fuchs, C. (der.). Marx Geri Döndü: Medya, Meta ve Sermaye Birikimi içinde. (301-366). İstanbul: NotaBene Yayınları.
 • Sayers, S. (2007). The concept of labor: Marx and his critics. Science & society, 71(4), 431-454.
 • Schmitt, C. (2005). Siyasal İlahiyat. Zeybekoğlu, E. (çev.). İstanbul: Dost Yayınevi.
 • Sennett, R. (2011). Karakter Aşınması: Yeni Kapitalizmde İşin Kişilik Üzerindeki Etkileri. Yıldırım, B. (çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Smythe, D. W. (1977). “Communications: Blindspot Of Western Marxism.” Canadian Journal of Political and Social Theory. 1(3): 1-28.
 • Smythe, D. W. (1981). “On the audience commodity and its work”. Duncan, M. G. & Kellner, M. D. (der.) Media and cultural studies içinde Malden: Blackwell Publishing.
 • Standing, G. (2019). Prekarya: Yeni Tehlikeli Sınıf. Bulut, E. (çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Toffler, A. (1996). Üçüncü Dalga. Seden, A. (çev.). İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Touraine, A. (2010). Modernliğin Eleştirisi. Tufan, H. (çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Williams, R. (2018). Anahtar Sözcükler. Kılıç, S. (çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Yeşilyurt, A. (2015). “Dijital Emek Kavramsallaştırması: Marx, Arendt ve Sennett’ten İzlenimler”. LaborComm 2015, 117-127.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Özkan YILDIRIM Bu kişi benim
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3343-1950
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Kasım 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt , Sayı 5

Kaynak Göster

APA Yıldırım, M. Ö. (2020). Akışkan Modernite İle Dijital Emek Süreçlerini Birlikte Düşünmek . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , İleti-ş-im Özel Sayı: 5 , 30-52 . DOI: 10.16878/gsuilet.829441

Creative Commons Lisansı