Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Reklam Ajansında Kadın Olmak: Reklam Sektörü ve Toplumsal Cinsiyet

Yıl 2021, Cilt , Sayı 34, 6 - 33, 29.06.2021
https://doi.org/10.16878/gsuilet.957624

Öz

Literatürde toplumsal cinsiyet araştırmalarının son yıllardaki niceliksel artışı, toplumsal yapı ve pratikleri yansıtsa da kimi noktalarda kendini tekrar eden bir akademik birikime yol açtığı görülmektedir. Özellikle iletişim alanında yapılan, medya çıktıları üzerinden gerçekleştirilen temsil ve söylem incelemeleri bu duruma bir örnek olarak verilebilir. Bu araştırmada temel çıkış noktası reklam metinlerinin içerik olarak incelenmesi yerine bu metinleri oluşturan reklam sektöründe çalışan kadınların reklam ajansları özelinde toplumsal cinsiyete bağlı konumlarını ve sorunlarını anlamaya çalışmaktır. Bu amaçla farklı departmanlardan 15 kadın reklamcı ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler sonucunda kültürel bir inşanın sonucu olan toplumsal cinsiyet sorunlarının ve bağlantılı eril yapılanmanın reklam ajansları dahilinde de yaşandığı tespit edilmiştir. Toplumsal bir olgu olarak bu üretim ve yeniden üretimin faillerinin sadece erkekler değil, içselleştirilmiş kod ve davranışlarla kadınlar da olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Acker, J. (1990). Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations. Gender and Society. 4(2). Erişim 28 Eylül 2020, http://www.jstor.org/stable/189609
 • Adalı Aydın, G. (2016). Popüler Kültür ve Reklam İlişkisi: Basılı Reklamlarda 14 Şubat Sevgililer Günü, Global Media Journal. 6/12. Erişim 23 Mayıs 2021, https://globalmediajournaltr.yeditepe.edu.tr/sites/default/files/G%c3%bclten%20ADALI%20AYDIN_0.pdf
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. (2018). Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2018 – 2023. Ankara. Erişim 23 Mayıs 2021, https://ailevecalisma.gov.tr/media/6318/kad%C4%B1n%C4%B1n-gue%C3%A7lenmesi-eylem-plan%C4%B1-2018-2023-1.docx
 • Alvesson, M. (1998). Gender Relations and Identity at Work, A Case Studies of Masculinities and Feminititiesin in an Advertising Agency, Human Relations. 51 (8). Erişim 20 Eylül 2020, https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/001872679805100801
 • Arnberg, K. ve Svanlund, J. (2017). Mad women: gendered divisions in the Swedish advertising industry, 1930–2012, Business History, 59 (2). Erişim 17 Kasım 2019, https://ideas.repec.org/a/taf/bushst/v59y2017i2p268-291.html
 • Ayhan, N.P. (2010). Sex structure of occupations in the advertising industry: Where are the female ad practitioners?. Observatorio Journal. vol.4 – no. 3. Erişim 28 Eylül 2020, http://obs.obercom.pt/index.php/obs/article/download/416/378
 • Banet-Weiser, S. ve Portwood-Stacer, L. (2017). The Traffic in Feminism: An Introduction to The Commentary and Criticism on Popular Feminism. Feminist Media Studies. 17(5). Erişim 12 Nisan 2019, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14680777.2017.1350517?journalCode=rfms20
 • Başfırıncı, Ç. ve Altıntaş, M. (2019). Toplumsal Cinsiyetin Çocuk Reklâmları Aracılığıyla İnşası: Türk Televizyonlarındaki Çocuk Reklâmlarına Yönelik Bir İçerik Analizi. Istanbul Business Research, 47(2). Erişim 23 Mayıs 2021, https://dergipark.org.tr/tr/pub/ibr/issue/44184/550568
 • Butler, J. (2014). Cinsiyet Belası-Feminizm ve Kültürün Altüst Edilmesi. (Başak Ertür, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Büyükkayacı Duman, Y., Yılmazel, A. ve Akbulut Başcı, A. (2014). Kültürel Değişimin Türk Televizyon Reklamlarindaki Kadin İmajina Etkisi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (1), 60-69. Erişim 23 Mayıs 2020, https://dergipark.org.tr/tr/pub/hititsosbil/issue/7716/101026
 • Crewe, L., ve Wang, A, (2018). Gender inequalities in the city of London advertsing industry, Environnement and Planning: Economy and Space, 50 (3), 671 – 688. Erişim 23 Eylül 2020, https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0308518X17749731
 • Derks, B., Ellemers N., Van Laar C., ve de Groot, K. (2011). Do Sexist Organizational Cultures Create the Queen Bee, British Journal of Social Psychology, 50 (3), 519 – 535, Erişim 21 Eylül 2020, https://www.semanticscholar.org/paper/Do-sexist-organizational-cultures-create-the-Queen-Derks-Ellemers/36f358f03c3d18e1ce17a03b585781888db94fa8
 • Derks, B., Van Laar, C., ve Ellemers, N. (2016). The queen bee phenomenon: Why women leaders distance themselves from junior women. The Leadership Quarterly, 27(3), 456–469. Erişim 20 Mayıs 2021, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1048984315001551
 • Dökmen, Z. (2010). Toplumsal Cinsiyet Sosyal Psikolojik Açıklamalar. İstanbul: Remzi Kitabevi Esitlikçi reklamlariçin kurulan unstereotype alliance Türkiye’nin ilk genel kurul toplantısı gerçekleşti. (17 Kasım 2020). Erişim 21 Ocak 2021 www.rvd.org.tr/haberler
 • García González, A. ve Piñeiro-Otero, T. (2011). Women in advertising production. Study of the Galician advertising sector from a gender perspective. Revista Latina de Comunicación Social, 66, 505-525. Erişim 20 Ekim 2020, https://www.researchgate.net/publication/268150362_Women_in_advertising_production_Study_of_the_Galician_advertising_sector_from_a_gender_perspective
 • Goldman, R., Heath, D. ve Smith, L. S. (1991). Commodity Feminism. Critical Studies in Mass Communication. 8. Erişim 14 Nisan 2019, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15295039109366801
 • Gregory, M.R. (2009). Inside the Locker Room: Male Homosociability in the Advertising Industry. Gender, Work & Organization. 16. Erişim 15 Ekim 2020, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1468-0432.2009.00447.x
 • Haldankar, S. S., (2017). Moodboard: A Digital Solution for the Work-Life Balance in an Advertising Agency. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Rochester Institute of Technology.
 • Holmes, M. (2007). What is Gender?: Sociological Approaches. SAGE Publications. Hülür, A. B. ve Kalafat Çat, A. (2018). Gıda reklamlarında kadının temsili. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 3(6): 1-12. Erişim 25 Eylül 2020, https://dergipark.org.tr/tr/pub/akader/issue/40154/414912
 • İktisadi Kalkınma Vakfı. (2019). AB Katılım Sürecindeki Türkiye’nin Kadın İstihdamı Karnesi, İstanbul: Dünya.
 • İLO. (2018). Çalışma Yaşamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Rehberi. Ankara: İLO.
 • İşkur. (2015). Kadın İstihdam Eylem Planı 2016 – 2018. İstanbul.
 • Joyce, J. B., Humă, B., Ristimäki, H.-L., de Almeida, F. F., ve Doehring, A. (2021). Speaking out against everyday sexism: Gender and epistemics in accusations of “mansplaining.”. Feminism & Psychology. Şubat 2021. Erişim 5 Mart 2021, https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0959353520979499
 • KOÇ-KAM. (2019). Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 2019, İstanbul: Koç Üniversitesi.
 • Kuc, K. E. (2017). Gender dynamics in the advertising industry: the interplay of workplace culture and career advancement. Yayınlanmamış Sanatta Yeterlilik Tezi, Missouri-Columbia Üniversitesi.
 • Kurultay, A. (2019). Kristal Elma Yaratıcılık Festivalinde (1988-2018) Cam Tavan Olgusu: Kadın Jüri Üyesi Oranlarına Dair Bir İnceleme. Kültür ve İletişim. (44). Erişim 28 Eylül 2020, https://dergipark.org.tr/tr/pub/kulturveiletisim/issue/49260/629093
 • Lutzky, U., ve Lawson, R. (2019). Gender Politics and Discourses of #mansplaining, #manspreading, and #manterruption on Twitter. Social Media + Society. Nisan 2019. Erişim 13 Mart 2020, https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2056305119861807
 • Mallia, L.K. (2009). Rare Birds: Why So Few Woman Become Ad Agency Creative Directors. Advertising and Society Review. 10 / 3. Erişim 29 Eylül 2020, https://www.researchgate.net/publication/236817724_Rare_Birds_Why_So_Few_Women_Become_Ad_Agency_Creative_Directors
 • Mallia K. L. ve Windels, K. (2015). How Being Female Impacts Learning and Career Growth in Advertising Creative Departments. Employee Relations. 37. Erişim 29 Eylül 2020, http://dx.doi.org/10.1108/ER-02-2014-0011
 • McLeod, C., O'Donohoe, S. ve Townley, B. (2011). Pot Noodles, Placements and Peer Regard: Creative Career Trajectories and Communities of Practice in the British Advertising Industry. British Journal of Management. 22. Erişim 15 Ekim 2020, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8551.2010.00705.x
 • Oğuz, G. (2013). Güzellik Kadınlar İçin Nasıl Vaade Dönüşür: Kadın Dergilerindeki Kozmetik Reklamları Üzerine Bir İnceleme. Selçuk İletişim, 6 (3), 184-195. Erişim 23 Mayıs 2020, https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/19021/200626
 • Özdemir, M . (2010). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 11 (1) , 323-343 . Erişim 24 Mayıs 2021, https://dergipark.org.tr/en/pub/ogusbd/issue/10997/131612
 • Özkan, P. (01 Ekim 2019). Ajansların Kadın - Erkek Yönetici Nüfusu. Erişim 17 Mart 2020 https://mediacat.com/ajanslarin-kadin-erkek-yonetici-nufusu/
 • Padavic, I. (1991). The Re-Creation Of Gender In A Male Workplace. Symbolic Interaction. 14(3). Erişim 28 Eylül 2020, https://www.jstor.org/stable/10.1525/si.1991.14.3.279?seq=1
 • Reklamda Toplumsal Cinsiyet Cinsiyet Eşitliği Yürütme Kurulumuzun Çalışmalarrını TÜSİAD toplantısında anlattık. (11 Temmuz 2018). Erişim 24 Mayıs 2020, www.rvd.org.tr/haberler
 • Salminen-Karlsson, M. (2006). Situating gender in situated learning. Scandinavian Journal of Management. 22 (1). Erişim 28 Eylül 2020, (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956522105000771)
 • Solnit, R. (13 Nisan 2008). Men who explain things. Los Angeles Times. Erişim 20 Ekim 2020, https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2008-apr-13-op-solnit13-story.html
 • Thompson-Whiteside, H., Turnbull, S., ve Howe-Walsh, L. (2020) Advertising: should creative women be expected to ‘fake it?’, Journal of Marketing Management, 37 (3-4). Erişim 09 Ocak 2021. https://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080%2F0267257X.2019.1707704
 • Türkiye’deki Effie ödüllü Televizyon Reklamlarının 10 Yıllık Toplumsal Cimsiyet Eşitliği Karnesi Araştırması Raporu. (22 Ekim 2018). Erişim 24 Mayıs 2020, www.rvd.org.tr/haberler - c
 • Ügümü Aktaş, P. (2018). Toplumsal Cinsiyete Dair Değişimlerin Reklamlara Yansimasi: Kadinlara Yönelik Reklamlara Göstergebilimsel Bir Bakış. Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2 (3). Erişim 23 Mayıs 2021, https://dergipark.org.tr/tr/pub/sisad/issue/40334/457222
 • van Het Hof, S.D. ve Hoştut, S. (2016). Pembe Getto: Türkiye’de Kurumsal İletişim Yöneticileri. Fe Dergi: Feminist Eleştiri. 8, no. 2. Erişim 25 Eylül 2020, https://cins.ankara.edu.tr/16_8.pdf
 • WEForum. (2020). Global Gender Gap Report 2020. İsviçre: World Economic Forum.
 • West, C. ve Zimmerman D.H. (1987). Doing Gender. Gender and Society. 1 (2). Erişim 20 Mayıs 2020, https://www.jstor.org/stable/189945?seq=1

Être une femme dans une agence de publicité : l'industrie de la publicité et le genre

Yıl 2021, Cilt , Sayı 34, 6 - 33, 29.06.2021
https://doi.org/10.16878/gsuilet.957624

Öz

L’augmentation quantitative que l’on observe récemment dans les recherches consacrées aux études de genre reflétant la structure et les pratiques sociales, semble produire une accumulation académique qui ne peut échapper à la répétition. Les études de représentation et les analyses de discours relatives aux médias, réalisées dans le domaine de communication peuvent, en particulier, être considérées comme des exemples d’une telle accumulation. Au lieu d'examiner le contenu des publicités, le point de départ de cette recherche serait de comprendre le positionnement et les problèmes des femmes qui travaillent dans l'industrie publicitaire par rapport aux questions de genre. Afin de réaliser cet objectif, des entretiens approfondis ont été menés avec 15 femmes publicitaires issues de différents départements. Les résultats ont montré que les problèmes liés à l’inégalité des genres et à la structure patriarcale de la société qui sont des constructions culturelles, persistent également au sein des agences de publicité. Il est, par ailleurs, constaté que les agents impliqués dans ce processus de production et de reproduction sociales ne sont pas seulement des hommes mais aussi des femmes en raison de codes et de comportements de genre intériorisés.

Kaynakça

 • Acker, J. (1990). Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations. Gender and Society. 4(2). Erişim 28 Eylül 2020, http://www.jstor.org/stable/189609
 • Adalı Aydın, G. (2016). Popüler Kültür ve Reklam İlişkisi: Basılı Reklamlarda 14 Şubat Sevgililer Günü, Global Media Journal. 6/12. Erişim 23 Mayıs 2021, https://globalmediajournaltr.yeditepe.edu.tr/sites/default/files/G%c3%bclten%20ADALI%20AYDIN_0.pdf
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. (2018). Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2018 – 2023. Ankara. Erişim 23 Mayıs 2021, https://ailevecalisma.gov.tr/media/6318/kad%C4%B1n%C4%B1n-gue%C3%A7lenmesi-eylem-plan%C4%B1-2018-2023-1.docx
 • Alvesson, M. (1998). Gender Relations and Identity at Work, A Case Studies of Masculinities and Feminititiesin in an Advertising Agency, Human Relations. 51 (8). Erişim 20 Eylül 2020, https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/001872679805100801
 • Arnberg, K. ve Svanlund, J. (2017). Mad women: gendered divisions in the Swedish advertising industry, 1930–2012, Business History, 59 (2). Erişim 17 Kasım 2019, https://ideas.repec.org/a/taf/bushst/v59y2017i2p268-291.html
 • Ayhan, N.P. (2010). Sex structure of occupations in the advertising industry: Where are the female ad practitioners?. Observatorio Journal. vol.4 – no. 3. Erişim 28 Eylül 2020, http://obs.obercom.pt/index.php/obs/article/download/416/378
 • Banet-Weiser, S. ve Portwood-Stacer, L. (2017). The Traffic in Feminism: An Introduction to The Commentary and Criticism on Popular Feminism. Feminist Media Studies. 17(5). Erişim 12 Nisan 2019, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14680777.2017.1350517?journalCode=rfms20
 • Başfırıncı, Ç. ve Altıntaş, M. (2019). Toplumsal Cinsiyetin Çocuk Reklâmları Aracılığıyla İnşası: Türk Televizyonlarındaki Çocuk Reklâmlarına Yönelik Bir İçerik Analizi. Istanbul Business Research, 47(2). Erişim 23 Mayıs 2021, https://dergipark.org.tr/tr/pub/ibr/issue/44184/550568
 • Butler, J. (2014). Cinsiyet Belası-Feminizm ve Kültürün Altüst Edilmesi. (Başak Ertür, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Büyükkayacı Duman, Y., Yılmazel, A. ve Akbulut Başcı, A. (2014). Kültürel Değişimin Türk Televizyon Reklamlarindaki Kadin İmajina Etkisi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (1), 60-69. Erişim 23 Mayıs 2020, https://dergipark.org.tr/tr/pub/hititsosbil/issue/7716/101026
 • Crewe, L., ve Wang, A, (2018). Gender inequalities in the city of London advertsing industry, Environnement and Planning: Economy and Space, 50 (3), 671 – 688. Erişim 23 Eylül 2020, https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0308518X17749731
 • Derks, B., Ellemers N., Van Laar C., ve de Groot, K. (2011). Do Sexist Organizational Cultures Create the Queen Bee, British Journal of Social Psychology, 50 (3), 519 – 535, Erişim 21 Eylül 2020, https://www.semanticscholar.org/paper/Do-sexist-organizational-cultures-create-the-Queen-Derks-Ellemers/36f358f03c3d18e1ce17a03b585781888db94fa8
 • Derks, B., Van Laar, C., ve Ellemers, N. (2016). The queen bee phenomenon: Why women leaders distance themselves from junior women. The Leadership Quarterly, 27(3), 456–469. Erişim 20 Mayıs 2021, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1048984315001551
 • Dökmen, Z. (2010). Toplumsal Cinsiyet Sosyal Psikolojik Açıklamalar. İstanbul: Remzi Kitabevi Esitlikçi reklamlariçin kurulan unstereotype alliance Türkiye’nin ilk genel kurul toplantısı gerçekleşti. (17 Kasım 2020). Erişim 21 Ocak 2021 www.rvd.org.tr/haberler
 • García González, A. ve Piñeiro-Otero, T. (2011). Women in advertising production. Study of the Galician advertising sector from a gender perspective. Revista Latina de Comunicación Social, 66, 505-525. Erişim 20 Ekim 2020, https://www.researchgate.net/publication/268150362_Women_in_advertising_production_Study_of_the_Galician_advertising_sector_from_a_gender_perspective
 • Goldman, R., Heath, D. ve Smith, L. S. (1991). Commodity Feminism. Critical Studies in Mass Communication. 8. Erişim 14 Nisan 2019, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15295039109366801
 • Gregory, M.R. (2009). Inside the Locker Room: Male Homosociability in the Advertising Industry. Gender, Work & Organization. 16. Erişim 15 Ekim 2020, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1468-0432.2009.00447.x
 • Haldankar, S. S., (2017). Moodboard: A Digital Solution for the Work-Life Balance in an Advertising Agency. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Rochester Institute of Technology.
 • Holmes, M. (2007). What is Gender?: Sociological Approaches. SAGE Publications. Hülür, A. B. ve Kalafat Çat, A. (2018). Gıda reklamlarında kadının temsili. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 3(6): 1-12. Erişim 25 Eylül 2020, https://dergipark.org.tr/tr/pub/akader/issue/40154/414912
 • İktisadi Kalkınma Vakfı. (2019). AB Katılım Sürecindeki Türkiye’nin Kadın İstihdamı Karnesi, İstanbul: Dünya.
 • İLO. (2018). Çalışma Yaşamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Rehberi. Ankara: İLO.
 • İşkur. (2015). Kadın İstihdam Eylem Planı 2016 – 2018. İstanbul.
 • Joyce, J. B., Humă, B., Ristimäki, H.-L., de Almeida, F. F., ve Doehring, A. (2021). Speaking out against everyday sexism: Gender and epistemics in accusations of “mansplaining.”. Feminism & Psychology. Şubat 2021. Erişim 5 Mart 2021, https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0959353520979499
 • KOÇ-KAM. (2019). Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 2019, İstanbul: Koç Üniversitesi.
 • Kuc, K. E. (2017). Gender dynamics in the advertising industry: the interplay of workplace culture and career advancement. Yayınlanmamış Sanatta Yeterlilik Tezi, Missouri-Columbia Üniversitesi.
 • Kurultay, A. (2019). Kristal Elma Yaratıcılık Festivalinde (1988-2018) Cam Tavan Olgusu: Kadın Jüri Üyesi Oranlarına Dair Bir İnceleme. Kültür ve İletişim. (44). Erişim 28 Eylül 2020, https://dergipark.org.tr/tr/pub/kulturveiletisim/issue/49260/629093
 • Lutzky, U., ve Lawson, R. (2019). Gender Politics and Discourses of #mansplaining, #manspreading, and #manterruption on Twitter. Social Media + Society. Nisan 2019. Erişim 13 Mart 2020, https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2056305119861807
 • Mallia, L.K. (2009). Rare Birds: Why So Few Woman Become Ad Agency Creative Directors. Advertising and Society Review. 10 / 3. Erişim 29 Eylül 2020, https://www.researchgate.net/publication/236817724_Rare_Birds_Why_So_Few_Women_Become_Ad_Agency_Creative_Directors
 • Mallia K. L. ve Windels, K. (2015). How Being Female Impacts Learning and Career Growth in Advertising Creative Departments. Employee Relations. 37. Erişim 29 Eylül 2020, http://dx.doi.org/10.1108/ER-02-2014-0011
 • McLeod, C., O'Donohoe, S. ve Townley, B. (2011). Pot Noodles, Placements and Peer Regard: Creative Career Trajectories and Communities of Practice in the British Advertising Industry. British Journal of Management. 22. Erişim 15 Ekim 2020, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8551.2010.00705.x
 • Oğuz, G. (2013). Güzellik Kadınlar İçin Nasıl Vaade Dönüşür: Kadın Dergilerindeki Kozmetik Reklamları Üzerine Bir İnceleme. Selçuk İletişim, 6 (3), 184-195. Erişim 23 Mayıs 2020, https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/19021/200626
 • Özdemir, M . (2010). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 11 (1) , 323-343 . Erişim 24 Mayıs 2021, https://dergipark.org.tr/en/pub/ogusbd/issue/10997/131612
 • Özkan, P. (01 Ekim 2019). Ajansların Kadın - Erkek Yönetici Nüfusu. Erişim 17 Mart 2020 https://mediacat.com/ajanslarin-kadin-erkek-yonetici-nufusu/
 • Padavic, I. (1991). The Re-Creation Of Gender In A Male Workplace. Symbolic Interaction. 14(3). Erişim 28 Eylül 2020, https://www.jstor.org/stable/10.1525/si.1991.14.3.279?seq=1
 • Reklamda Toplumsal Cinsiyet Cinsiyet Eşitliği Yürütme Kurulumuzun Çalışmalarrını TÜSİAD toplantısında anlattık. (11 Temmuz 2018). Erişim 24 Mayıs 2020, www.rvd.org.tr/haberler
 • Salminen-Karlsson, M. (2006). Situating gender in situated learning. Scandinavian Journal of Management. 22 (1). Erişim 28 Eylül 2020, (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956522105000771)
 • Solnit, R. (13 Nisan 2008). Men who explain things. Los Angeles Times. Erişim 20 Ekim 2020, https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2008-apr-13-op-solnit13-story.html
 • Thompson-Whiteside, H., Turnbull, S., ve Howe-Walsh, L. (2020) Advertising: should creative women be expected to ‘fake it?’, Journal of Marketing Management, 37 (3-4). Erişim 09 Ocak 2021. https://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080%2F0267257X.2019.1707704
 • Türkiye’deki Effie ödüllü Televizyon Reklamlarının 10 Yıllık Toplumsal Cimsiyet Eşitliği Karnesi Araştırması Raporu. (22 Ekim 2018). Erişim 24 Mayıs 2020, www.rvd.org.tr/haberler - c
 • Ügümü Aktaş, P. (2018). Toplumsal Cinsiyete Dair Değişimlerin Reklamlara Yansimasi: Kadinlara Yönelik Reklamlara Göstergebilimsel Bir Bakış. Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2 (3). Erişim 23 Mayıs 2021, https://dergipark.org.tr/tr/pub/sisad/issue/40334/457222
 • van Het Hof, S.D. ve Hoştut, S. (2016). Pembe Getto: Türkiye’de Kurumsal İletişim Yöneticileri. Fe Dergi: Feminist Eleştiri. 8, no. 2. Erişim 25 Eylül 2020, https://cins.ankara.edu.tr/16_8.pdf
 • WEForum. (2020). Global Gender Gap Report 2020. İsviçre: World Economic Forum.
 • West, C. ve Zimmerman D.H. (1987). Doing Gender. Gender and Society. 1 (2). Erişim 20 Mayıs 2020, https://www.jstor.org/stable/189945?seq=1

Being a Woman in an Advertising Agency: The Advertising Industry and Gender

Yıl 2021, Cilt , Sayı 34, 6 - 33, 29.06.2021
https://doi.org/10.16878/gsuilet.957624

Öz

While the recent increase in research in gender studies reflected the social structure and gender practices, it also created a repetitive academic accumulation. Especially, numerous studies in the field of communication studies that examine media output in order to study gender representation and discourse analysis constituted that repetitive accumulation. At that point, the main starting point of this study is not to examine the content of advertisements but to understand the gender position and problems of women working in the advertising industry as the creators of advertisements. For this purpose, in-depth interviews were conducted with 15 female advertisers from different departments. According to the interviews conducted, due to cultural construction, gender inequalities and patriarchal structure are also experienced within advertising agencies. As a social phenomenon, the agents of this production and reproduction of gender inequality are not only men but also women because of internalized gender codes and behaviors.

Kaynakça

 • Acker, J. (1990). Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations. Gender and Society. 4(2). Erişim 28 Eylül 2020, http://www.jstor.org/stable/189609
 • Adalı Aydın, G. (2016). Popüler Kültür ve Reklam İlişkisi: Basılı Reklamlarda 14 Şubat Sevgililer Günü, Global Media Journal. 6/12. Erişim 23 Mayıs 2021, https://globalmediajournaltr.yeditepe.edu.tr/sites/default/files/G%c3%bclten%20ADALI%20AYDIN_0.pdf
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. (2018). Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2018 – 2023. Ankara. Erişim 23 Mayıs 2021, https://ailevecalisma.gov.tr/media/6318/kad%C4%B1n%C4%B1n-gue%C3%A7lenmesi-eylem-plan%C4%B1-2018-2023-1.docx
 • Alvesson, M. (1998). Gender Relations and Identity at Work, A Case Studies of Masculinities and Feminititiesin in an Advertising Agency, Human Relations. 51 (8). Erişim 20 Eylül 2020, https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/001872679805100801
 • Arnberg, K. ve Svanlund, J. (2017). Mad women: gendered divisions in the Swedish advertising industry, 1930–2012, Business History, 59 (2). Erişim 17 Kasım 2019, https://ideas.repec.org/a/taf/bushst/v59y2017i2p268-291.html
 • Ayhan, N.P. (2010). Sex structure of occupations in the advertising industry: Where are the female ad practitioners?. Observatorio Journal. vol.4 – no. 3. Erişim 28 Eylül 2020, http://obs.obercom.pt/index.php/obs/article/download/416/378
 • Banet-Weiser, S. ve Portwood-Stacer, L. (2017). The Traffic in Feminism: An Introduction to The Commentary and Criticism on Popular Feminism. Feminist Media Studies. 17(5). Erişim 12 Nisan 2019, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14680777.2017.1350517?journalCode=rfms20
 • Başfırıncı, Ç. ve Altıntaş, M. (2019). Toplumsal Cinsiyetin Çocuk Reklâmları Aracılığıyla İnşası: Türk Televizyonlarındaki Çocuk Reklâmlarına Yönelik Bir İçerik Analizi. Istanbul Business Research, 47(2). Erişim 23 Mayıs 2021, https://dergipark.org.tr/tr/pub/ibr/issue/44184/550568
 • Butler, J. (2014). Cinsiyet Belası-Feminizm ve Kültürün Altüst Edilmesi. (Başak Ertür, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Büyükkayacı Duman, Y., Yılmazel, A. ve Akbulut Başcı, A. (2014). Kültürel Değişimin Türk Televizyon Reklamlarindaki Kadin İmajina Etkisi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (1), 60-69. Erişim 23 Mayıs 2020, https://dergipark.org.tr/tr/pub/hititsosbil/issue/7716/101026
 • Crewe, L., ve Wang, A, (2018). Gender inequalities in the city of London advertsing industry, Environnement and Planning: Economy and Space, 50 (3), 671 – 688. Erişim 23 Eylül 2020, https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0308518X17749731
 • Derks, B., Ellemers N., Van Laar C., ve de Groot, K. (2011). Do Sexist Organizational Cultures Create the Queen Bee, British Journal of Social Psychology, 50 (3), 519 – 535, Erişim 21 Eylül 2020, https://www.semanticscholar.org/paper/Do-sexist-organizational-cultures-create-the-Queen-Derks-Ellemers/36f358f03c3d18e1ce17a03b585781888db94fa8
 • Derks, B., Van Laar, C., ve Ellemers, N. (2016). The queen bee phenomenon: Why women leaders distance themselves from junior women. The Leadership Quarterly, 27(3), 456–469. Erişim 20 Mayıs 2021, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1048984315001551
 • Dökmen, Z. (2010). Toplumsal Cinsiyet Sosyal Psikolojik Açıklamalar. İstanbul: Remzi Kitabevi Esitlikçi reklamlariçin kurulan unstereotype alliance Türkiye’nin ilk genel kurul toplantısı gerçekleşti. (17 Kasım 2020). Erişim 21 Ocak 2021 www.rvd.org.tr/haberler
 • García González, A. ve Piñeiro-Otero, T. (2011). Women in advertising production. Study of the Galician advertising sector from a gender perspective. Revista Latina de Comunicación Social, 66, 505-525. Erişim 20 Ekim 2020, https://www.researchgate.net/publication/268150362_Women_in_advertising_production_Study_of_the_Galician_advertising_sector_from_a_gender_perspective
 • Goldman, R., Heath, D. ve Smith, L. S. (1991). Commodity Feminism. Critical Studies in Mass Communication. 8. Erişim 14 Nisan 2019, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15295039109366801
 • Gregory, M.R. (2009). Inside the Locker Room: Male Homosociability in the Advertising Industry. Gender, Work & Organization. 16. Erişim 15 Ekim 2020, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1468-0432.2009.00447.x
 • Haldankar, S. S., (2017). Moodboard: A Digital Solution for the Work-Life Balance in an Advertising Agency. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Rochester Institute of Technology.
 • Holmes, M. (2007). What is Gender?: Sociological Approaches. SAGE Publications. Hülür, A. B. ve Kalafat Çat, A. (2018). Gıda reklamlarında kadının temsili. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 3(6): 1-12. Erişim 25 Eylül 2020, https://dergipark.org.tr/tr/pub/akader/issue/40154/414912
 • İktisadi Kalkınma Vakfı. (2019). AB Katılım Sürecindeki Türkiye’nin Kadın İstihdamı Karnesi, İstanbul: Dünya.
 • İLO. (2018). Çalışma Yaşamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Rehberi. Ankara: İLO.
 • İşkur. (2015). Kadın İstihdam Eylem Planı 2016 – 2018. İstanbul.
 • Joyce, J. B., Humă, B., Ristimäki, H.-L., de Almeida, F. F., ve Doehring, A. (2021). Speaking out against everyday sexism: Gender and epistemics in accusations of “mansplaining.”. Feminism & Psychology. Şubat 2021. Erişim 5 Mart 2021, https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0959353520979499
 • KOÇ-KAM. (2019). Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 2019, İstanbul: Koç Üniversitesi.
 • Kuc, K. E. (2017). Gender dynamics in the advertising industry: the interplay of workplace culture and career advancement. Yayınlanmamış Sanatta Yeterlilik Tezi, Missouri-Columbia Üniversitesi.
 • Kurultay, A. (2019). Kristal Elma Yaratıcılık Festivalinde (1988-2018) Cam Tavan Olgusu: Kadın Jüri Üyesi Oranlarına Dair Bir İnceleme. Kültür ve İletişim. (44). Erişim 28 Eylül 2020, https://dergipark.org.tr/tr/pub/kulturveiletisim/issue/49260/629093
 • Lutzky, U., ve Lawson, R. (2019). Gender Politics and Discourses of #mansplaining, #manspreading, and #manterruption on Twitter. Social Media + Society. Nisan 2019. Erişim 13 Mart 2020, https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2056305119861807
 • Mallia, L.K. (2009). Rare Birds: Why So Few Woman Become Ad Agency Creative Directors. Advertising and Society Review. 10 / 3. Erişim 29 Eylül 2020, https://www.researchgate.net/publication/236817724_Rare_Birds_Why_So_Few_Women_Become_Ad_Agency_Creative_Directors
 • Mallia K. L. ve Windels, K. (2015). How Being Female Impacts Learning and Career Growth in Advertising Creative Departments. Employee Relations. 37. Erişim 29 Eylül 2020, http://dx.doi.org/10.1108/ER-02-2014-0011
 • McLeod, C., O'Donohoe, S. ve Townley, B. (2011). Pot Noodles, Placements and Peer Regard: Creative Career Trajectories and Communities of Practice in the British Advertising Industry. British Journal of Management. 22. Erişim 15 Ekim 2020, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8551.2010.00705.x
 • Oğuz, G. (2013). Güzellik Kadınlar İçin Nasıl Vaade Dönüşür: Kadın Dergilerindeki Kozmetik Reklamları Üzerine Bir İnceleme. Selçuk İletişim, 6 (3), 184-195. Erişim 23 Mayıs 2020, https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/19021/200626
 • Özdemir, M . (2010). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 11 (1) , 323-343 . Erişim 24 Mayıs 2021, https://dergipark.org.tr/en/pub/ogusbd/issue/10997/131612
 • Özkan, P. (01 Ekim 2019). Ajansların Kadın - Erkek Yönetici Nüfusu. Erişim 17 Mart 2020 https://mediacat.com/ajanslarin-kadin-erkek-yonetici-nufusu/
 • Padavic, I. (1991). The Re-Creation Of Gender In A Male Workplace. Symbolic Interaction. 14(3). Erişim 28 Eylül 2020, https://www.jstor.org/stable/10.1525/si.1991.14.3.279?seq=1
 • Reklamda Toplumsal Cinsiyet Cinsiyet Eşitliği Yürütme Kurulumuzun Çalışmalarrını TÜSİAD toplantısında anlattık. (11 Temmuz 2018). Erişim 24 Mayıs 2020, www.rvd.org.tr/haberler
 • Salminen-Karlsson, M. (2006). Situating gender in situated learning. Scandinavian Journal of Management. 22 (1). Erişim 28 Eylül 2020, (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956522105000771)
 • Solnit, R. (13 Nisan 2008). Men who explain things. Los Angeles Times. Erişim 20 Ekim 2020, https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2008-apr-13-op-solnit13-story.html
 • Thompson-Whiteside, H., Turnbull, S., ve Howe-Walsh, L. (2020) Advertising: should creative women be expected to ‘fake it?’, Journal of Marketing Management, 37 (3-4). Erişim 09 Ocak 2021. https://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080%2F0267257X.2019.1707704
 • Türkiye’deki Effie ödüllü Televizyon Reklamlarının 10 Yıllık Toplumsal Cimsiyet Eşitliği Karnesi Araştırması Raporu. (22 Ekim 2018). Erişim 24 Mayıs 2020, www.rvd.org.tr/haberler - c
 • Ügümü Aktaş, P. (2018). Toplumsal Cinsiyete Dair Değişimlerin Reklamlara Yansimasi: Kadinlara Yönelik Reklamlara Göstergebilimsel Bir Bakış. Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2 (3). Erişim 23 Mayıs 2021, https://dergipark.org.tr/tr/pub/sisad/issue/40334/457222
 • van Het Hof, S.D. ve Hoştut, S. (2016). Pembe Getto: Türkiye’de Kurumsal İletişim Yöneticileri. Fe Dergi: Feminist Eleştiri. 8, no. 2. Erişim 25 Eylül 2020, https://cins.ankara.edu.tr/16_8.pdf
 • WEForum. (2020). Global Gender Gap Report 2020. İsviçre: World Economic Forum.
 • West, C. ve Zimmerman D.H. (1987). Doing Gender. Gender and Society. 1 (2). Erişim 20 Mayıs 2020, https://www.jstor.org/stable/189945?seq=1

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Barış KARA Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0665-0886
Türkiye


İpek ÖZGEN Bu kişi benim
0000-0002-9326-3824
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 34

Kaynak Göster

APA Kara, B. & Özgen, İ. (2021). Reklam Ajansında Kadın Olmak: Reklam Sektörü ve Toplumsal Cinsiyet . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , (34) , 6-33 . DOI: 10.16878/gsuilet.957624

Creative Commons Lisansı