PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Tüketim Temelli Hayat Tarzları ve Gösteri Mekânı Olarak Kentler

Yıl 2012, 68 - 84, 24.10.2014

Öz

Her ekonomik yapı değişim sürecinde kendisiyle ilişkili mekânsal
yapılanmaları da ortaya çıkarır. Bu anlamda, son otuz yıldır gelişmiş kapitalist
ülkelerde, kentler, sermayenin ve üretimin esnek bir hal almasına uygun olarak
yeniden biçimlenmektedir. Sınaî üretimi temel alarak biçimlenen kentlerden farklı
olarak bugün kentler, finans ve diğer hizmetler sektörünü merkez alacak şekilde
örgütlenmiştir. Yani, toplumsal yapının mekândaki yansıması olarak kentler,
üretim değil tüketim merkezli olarak tanımlanırlar. Kentlerin yapılanmasındaki
dönüşümle örtüşecek şekilde toplumsal örgütlenme ve bireysel belirleyenler
de dönüşmektedir. Bireysel kimlik edinme arayışları üretim süreçlerinin
belirleyenlerinden ziyade, tüketim alanında hayat tarzı kavramıyla ön plana
çıkmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada amaç kapitalist ekonomi politikalarındaki
değişmenin bireysel ve toplumsal durumlarla ve mekân olgusuyla ilişkisinin
incelenmesidir. Fordist üretim/birikim modeli yerine esnek (postfordist) üretim/
birikim modelinin ağırlık kazanması ve bu durumun kültürel hayat, günlük yaşam
ve toplumsal mekânla nasıl iç içe girdiği ayrıntılı bir analiz gerektirmektedir. Zira
bu girift yapının çözümlenmesi bugünün dünyasında tüketim üzerine yapılan
tartışmaları “ayakları üzerine oturtmak” için gereklidir.

anahtar kelimeler: tüketim, hayat tarzı, toplumsal sınıf, kimlik, kent

Kaynakça

 • APPADURAI Arjun (1990), “Disjuncture and Difference in Global Economy”, içinde M. Featherstone (ed.) Global Culture, London, Sage, ss.295-310.
 • BAECHLER Jean (1995), Le Capitalisme Tome I: Les origines, Paris, Eds. Gallimard.
 • BAUDRILLARD Jean (2009), Gösterge Ekonomi Politiği Hakkında Bir Eleştiri,
 • Çev. Oğuz Adanır, Ali Bilgin, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi. BAUDRILLARD Jean (2004), Tüketim Toplumu, Çev. Hazal Deliceçaylı, Ferda
 • Keskin, İstanbul, Ayrıntı Yayınları. BAUMAN Zygmunt (1999), Le coût humain de la mondialisation, Çev.
 • Alexandre Abensour, Paris, Eds. Hachette. BAUMAN Zygmunt (2000), Postmodernlik ve Hoşnutsuzlukları, Çev. İsmail
 • Türkmen, İstanbul, Ayrıntı Yayınları. BENJAMIN Walter (2001), Pasajlar, Çev. Ahmet Cemal, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
 • BOCOCK Robert (2005), Tüketim, Çev. İrem Kutluk, Ankara, Dost Kitabevi Yayınları.
 • BOURDIEU Pierre (1979), La distinction: Critique sociale du jugement, Paris, Eds. Minuit.
 • BOURDIEU Pierre ve PASSERON J.-C. (1970), La reproduction les fonctions du système d’enseignement, Paris, Eds. Minuit.
 • CASTELLS Manuel (1995), Ağ Toplumunun Yükselişi, İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • CHANEY David (1996), Lifestyles, New York: Routledge.
 • DEBORD Guy (2006), Gösteri Toplumu, Çev. Aysen Ekmekçi, Oksan Taskent, İstanbul Ayrıntı.
 • ERGUR Ali (2008), “Sanayi ve Sanayi-Sonrası Sektör Çalışanlarında Kimlik
 • Stratejisi Olarak Tüketimin Sınıf Ölçülerini Görünmezleştirici Etkisi”, Toplum ve Bilim, Sayı: 112:7-30. ERSOY Melih (2001), “Sanayisizleşme Süreci ve Kentler”, Praksis, Sayı: 2:32
 • FEATHERSTONE Mike (2005), Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, Çev.
 • Mehmet Küçük, İstanbul, Ayrıntı Yayınları. GRAMSCI Antonio (1991), Cahiers de prison 22, Çev. Claude Perrus ve Pierre
 • Laroche, Paris, Gallimard. HARDT Michael ve NEGRI Antonio (2001), İmparatorluk, Çev. Abdullah Yılmaz,
 • İstanbul, Ayrıntı Yayınları. HARVEY David (2010), Postmodern Durum, Çev. Sungur Savran, İstanbul, Metis Yayınları.
 • HARVEY David (1989), “From Managerialism to Entrepreneurialism: the Transformation in Urban governance in Late Capitalism” Geografiska Anneler, Sayı: 71:3-17.
 • HARVEY David (1995), “Flexible Accumulation through Urbanizaiton Reflections on ‘Post-Fordism’ in the American City”, Ash. Amin (der), Post-Fordism A
 • Reader, Oxford: Blackwell, 361-386. HARVEY David (1982), The Limits to Capital, Oxford, Blackwell.
 • HORKHEIMER Max (2002), Akıl Tutulması, Çev. Orhan Koçak, İstanbul, Metis Yayınları.
 • JAMESON Fredric (1981), The Political Unconscious, Ithıca: Comell University Press.
 • KELLNER Douglas ve BEST Steven (1991), Postmodern Theory: Critical
 • Interrogations, New York, Guilford. LABORIT Henri (1990), İnsan ve Kent, Çev. Bertan Onaran, İstanbul, Payel Yayınevi.
 • LEFEBVRE Henri (1998), Modern Dünyada Gündelik Hayat, Çev. Işın Gürbüz,
 • İstanbul, Metis Yayınları,. LEFEBVRE Henri (1979), ´Space: Social Product and Use Value´, in J. Freiberg
 • (eds), Critical Sociology: European Perspective, London, Irvington Publishers. İNSEL Ahmet (1990), “Topluma Karşı İktisadi İnsan (1)”, Birikim Dergisi, Sayı: 12: 21-31.
 • MARX Karl (1979), Grundrisse : Ekonomi Politiğin Eleştirisi İçin Ön Çalışma,
 • Çev. Sevan Nişanyan, İstanbul, Birikim Yayınları. MARX Karl, ENGELS Friedrich (1998), Komünist Parti Manifestosu, Ankara, Sol Yay.
 • OSKAY, Ünsal (1989). “Modern Toplumlarda Gündelik Hayatın Sistemle
 • Bütünleşmemiz ve Birey Olamayışımız Açısından Önemi”, Günlük Hayatın Eleştirisi, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, ss.7-13. RITZER George (2005), Enchanting a Disenchanted World: Revolutionizing the Means of Consumption, London, Sage.
 • SASSEN Saskia (1992), The Global City, New Jersey, Princeton University Press.
 • SASSEN Saskia (2000) Cities in the World Economy, Thousand Oaks, Pine Forge Press.
 • SIMMEL Georg (1996), “Metropol ve Zihinsel Yaşam”, Cogito, Sayı: 8:81-89.
 • SIMMEL Georg (2003), Modern Kültürde Çatışma, Çev. Tanıl Bora, İstanbul:

Yıl 2012, 68 - 84, 24.10.2014

Öz

Kaynakça

 • APPADURAI Arjun (1990), “Disjuncture and Difference in Global Economy”, içinde M. Featherstone (ed.) Global Culture, London, Sage, ss.295-310.
 • BAECHLER Jean (1995), Le Capitalisme Tome I: Les origines, Paris, Eds. Gallimard.
 • BAUDRILLARD Jean (2009), Gösterge Ekonomi Politiği Hakkında Bir Eleştiri,
 • Çev. Oğuz Adanır, Ali Bilgin, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi. BAUDRILLARD Jean (2004), Tüketim Toplumu, Çev. Hazal Deliceçaylı, Ferda
 • Keskin, İstanbul, Ayrıntı Yayınları. BAUMAN Zygmunt (1999), Le coût humain de la mondialisation, Çev.
 • Alexandre Abensour, Paris, Eds. Hachette. BAUMAN Zygmunt (2000), Postmodernlik ve Hoşnutsuzlukları, Çev. İsmail
 • Türkmen, İstanbul, Ayrıntı Yayınları. BENJAMIN Walter (2001), Pasajlar, Çev. Ahmet Cemal, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
 • BOCOCK Robert (2005), Tüketim, Çev. İrem Kutluk, Ankara, Dost Kitabevi Yayınları.
 • BOURDIEU Pierre (1979), La distinction: Critique sociale du jugement, Paris, Eds. Minuit.
 • BOURDIEU Pierre ve PASSERON J.-C. (1970), La reproduction les fonctions du système d’enseignement, Paris, Eds. Minuit.
 • CASTELLS Manuel (1995), Ağ Toplumunun Yükselişi, İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • CHANEY David (1996), Lifestyles, New York: Routledge.
 • DEBORD Guy (2006), Gösteri Toplumu, Çev. Aysen Ekmekçi, Oksan Taskent, İstanbul Ayrıntı.
 • ERGUR Ali (2008), “Sanayi ve Sanayi-Sonrası Sektör Çalışanlarında Kimlik
 • Stratejisi Olarak Tüketimin Sınıf Ölçülerini Görünmezleştirici Etkisi”, Toplum ve Bilim, Sayı: 112:7-30. ERSOY Melih (2001), “Sanayisizleşme Süreci ve Kentler”, Praksis, Sayı: 2:32
 • FEATHERSTONE Mike (2005), Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, Çev.
 • Mehmet Küçük, İstanbul, Ayrıntı Yayınları. GRAMSCI Antonio (1991), Cahiers de prison 22, Çev. Claude Perrus ve Pierre
 • Laroche, Paris, Gallimard. HARDT Michael ve NEGRI Antonio (2001), İmparatorluk, Çev. Abdullah Yılmaz,
 • İstanbul, Ayrıntı Yayınları. HARVEY David (2010), Postmodern Durum, Çev. Sungur Savran, İstanbul, Metis Yayınları.
 • HARVEY David (1989), “From Managerialism to Entrepreneurialism: the Transformation in Urban governance in Late Capitalism” Geografiska Anneler, Sayı: 71:3-17.
 • HARVEY David (1995), “Flexible Accumulation through Urbanizaiton Reflections on ‘Post-Fordism’ in the American City”, Ash. Amin (der), Post-Fordism A
 • Reader, Oxford: Blackwell, 361-386. HARVEY David (1982), The Limits to Capital, Oxford, Blackwell.
 • HORKHEIMER Max (2002), Akıl Tutulması, Çev. Orhan Koçak, İstanbul, Metis Yayınları.
 • JAMESON Fredric (1981), The Political Unconscious, Ithıca: Comell University Press.
 • KELLNER Douglas ve BEST Steven (1991), Postmodern Theory: Critical
 • Interrogations, New York, Guilford. LABORIT Henri (1990), İnsan ve Kent, Çev. Bertan Onaran, İstanbul, Payel Yayınevi.
 • LEFEBVRE Henri (1998), Modern Dünyada Gündelik Hayat, Çev. Işın Gürbüz,
 • İstanbul, Metis Yayınları,. LEFEBVRE Henri (1979), ´Space: Social Product and Use Value´, in J. Freiberg
 • (eds), Critical Sociology: European Perspective, London, Irvington Publishers. İNSEL Ahmet (1990), “Topluma Karşı İktisadi İnsan (1)”, Birikim Dergisi, Sayı: 12: 21-31.
 • MARX Karl (1979), Grundrisse : Ekonomi Politiğin Eleştirisi İçin Ön Çalışma,
 • Çev. Sevan Nişanyan, İstanbul, Birikim Yayınları. MARX Karl, ENGELS Friedrich (1998), Komünist Parti Manifestosu, Ankara, Sol Yay.
 • OSKAY, Ünsal (1989). “Modern Toplumlarda Gündelik Hayatın Sistemle
 • Bütünleşmemiz ve Birey Olamayışımız Açısından Önemi”, Günlük Hayatın Eleştirisi, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, ss.7-13. RITZER George (2005), Enchanting a Disenchanted World: Revolutionizing the Means of Consumption, London, Sage.
 • SASSEN Saskia (1992), The Global City, New Jersey, Princeton University Press.
 • SASSEN Saskia (2000) Cities in the World Economy, Thousand Oaks, Pine Forge Press.
 • SIMMEL Georg (1996), “Metropol ve Zihinsel Yaşam”, Cogito, Sayı: 8:81-89.
 • SIMMEL Georg (2003), Modern Kültürde Çatışma, Çev. Tanıl Bora, İstanbul:

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nial TEKİN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 24 Ekim 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt , Sayı

Kaynak Göster

APA Tekin, N. (2014). Tüketim Temelli Hayat Tarzları ve Gösteri Mekânı Olarak Kentler . Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi , ÖZEL SAYI: 2 (AYNALI LABİRENT: KÜRESELLEŞEN KENTTE TÜKETİM) , 68-84 . Retrieved from http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/tr/pub/issue/7382/96644

Creative Commons Lisansı