Issue: 35, 12/30/21

Year: 2021

Issue Editorial Board

Assoc. Prof. Dr. Vildan MAHMUTOĞLU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Communication and Media Studies
Asst. Prof. Dr. İdil ENGİNDENİZ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ 0000-0003-0680-4248
Communication and Media Studies, Journalism, Journalism Studies, Communication Ethics, Anthropology of Gender and Sexuality, Gender and Politics
Communication and Media Studies
Communication and Media Studies, Communication Technology and Digital Media Studies, Advertising Studies, Political Communication
Communication Technology and Digital Media Studies, Institutional Communication

Derginin yayın politikasının esası, iletişim bilimleriyle ilgili farklı perspektifleri hareket noktası alarak alana katkı sağlayacak, kuramsal temeli kuvvetli, yeni ve özgün araştırmalara yer vermektir. 

Dergide iletişim bilimleriyle ilgili konuları (radyo, televizyon, sinema, gazetecilik, halkla ilişkiler, reklamcılık, yeni medya vb.) ele alan, Türkçe, Fransızca veya İngilizce olarak yazılmış, bilimsel ve özgün çalışmalar; makale, çeviri, kitap eleştirisi ve bildiriler yer almaktadır.

Yayın Kuralları

1- Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazıların, daha önce başka bir yayın organında yayınlanmamış olması veya yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekmektedir.

2- Herhangi bir sempozyum, kongre, konferans, vb. akademik etkinlikte sunulup yayınlanmış bildiri metinleri dergiye kabul edilmez.

3- Alana katkı sağlayacağı düşünülen çeviriler, hakem değerlendirmesine gerek kalmaksızın Yayın Kurulu kararıyla yayınlanabilir.

4- Dergiye gönderilecek yazılar özler, dipnotlar ve referanslar dâhil, altı ilâ dokuz bin sözcük arasında olmalıdır.

5- Yazıya, 150 sözcüğü geçmeyen, Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde yazılmış makale özleri ve anahtar kelimeler eklenmelidir. Özde, çalışmanın kapsamı, amacı, yöntemi tanımlanmalı ve ulaşılan sonuçlardan bahsedilmelidir.

6- Yazar adı veya adları, yazıya iliştirilecek kapak sayfasında yer almalıdır. Bu kapak sayfasında, yazarın akademik unvanı ve görev yeri, adresi, telefon ve faks numaraları ile e-posta adresi bulunmalıdır. Yazar(lar), 150 sözcüğü geçmeyecek şekilde, çalışma alanlarını ve önemli eserlerini içeren, üçüncü tekil şahısla yazılmış özgeçmişlerini de bu kapak sayfasına eklemelidir.

7- Yazılar docx, doc veya odt dosya formatlarında olmalı ve Times New Roman karakteriyle, 12 punto, bir buçuk satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa numarası üst ortada verilmeli ve paragrafların ilk satırları soldan 1,25 cm girintili olmalıdır. Açıklayıcı notlar numaralandırılarak ilgili sayfa altında dipnot olarak belirtilmeli ve 10 punto, tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

8- Başlıklar numaralandırılmamalı, koyu ve ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Tüm başlıklar soldan 1,25 cm girintili olmalı ve bölüm başlıkları düz, alt başlıklar italik yazılmalıdır.

9- Tablo, şekil, grafik gibi görseller numaralandırılmalı ve metin içinde uygun yerlere başlıkları üstte olacak şekilde yerleştirilmelidir. Başlık koyu, açıklama düz yazılmalıdır (Örneğin Tablo 1. Açıklama).

10- Metin içinde kısa alıntılar çift tırnak içinde verilmeli, alıntının içinde tırnak işareti kullanılması gerekmesi durumunda ise tek tırnağa başvurulmalıdır. 40 sözcükten uzun alıntılar blok halinde, tırnaksız, paragrafların ilk satırı ile aynı hizada (soldan 1,25 cm girintili) ve tek satır aralık ile yazılmalıdır. Alıntı yaparken özgün eserden çıkarılan sözcük ve cümleler parantez içinde üç nokta ile (…) belirtilmelidir.

11- Kitap, dergi, gazete, film ve program adları metin içinde italik yazılmalıdır. Sayılar metin içinde tutarlı olmak koşuluyla harf veya rakamla belirtilebilir. Türkçe metinlerde tarih belirtilirken önce gün, sonra ay yazılmalıdır. 

12- Yazıların tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir, yazılarda ifade edilen görüşler yazar(lar)ın kendi görüşleri olup dergiyi bağlamaz. 

13- Yazarlardan herhangi bir makale başvuru veya değerlendirme ücreti talep edilmez.

14- Yayınlanması uygun bulunan yazıların telif hakkı yazarlara aittir. Yazarlara telif ücreti ödenmez.


Kaynakların Düzenlenmesi

1- Dergiye gönderilen tüm yazıların metin içi referansları ve kaynakçaları APA sistemine uygun olarak düzenlenmeli, kaynak olarak Publication Manual of the American Psychological Association'ın altıncı baskısı kullanılmalıdır.

2- Metin içinde yapılan tüm göndermeler, yine metnin içinde, sırasıyla yazarın soyadı, tarih ve eğer alıntı yapılmışsa sayfa numarası yazılarak belirtilmelidir (Barthes, 1975, s. 104). Aynı kaynaklara yapılan diğer göndermelerde de aynı yöntem uygulanmalı, “age.” gibi ibareler kullanılmamalıdır.

3- Gönderme yapılan eser iki yazarlı ise, her iki yazarın da soyadları belirtilmeli (Lipovetsky ve Charles, 2004); yazarlar ikiden fazlaysa, ilk yazarın soyadından sonra “ve diğerleri” anlamında “vd.” ibaresi kullanılmalı (Jenkins vd., 2009); birden fazla kaynağa yapılan göndermeler ise noktalı virgülle ayrılmalıdır (Alemdar, 1999; Oskay, 1994).

4- Aynı yazarın aynı yılda yaptığı çalışmalar için “a, b, c” ibareleri kullanılmalı (Cassetti, 2011a) ve bu ibareler metin içinde ve kaynakçada aynı olmalıdır.

5- İkincil bir kaynak söz konusu ise metin içi referans, alıntı yapılan yazarın adının metinde geçip geçmemesine göre (aktaran Elsaesser, 2004, s. 82) veya (Musser’den aktaran Elsaesser, 2004, s. 82) şeklinde düzenlenmelidir.

6- Kaynakçada yalnızca metinde gönderme yapılan kaynaklara tam künyeleri ile yer verilmeli ve türleri dikkate alınmaksızın tüm kaynaklar yazar soyadı ve yıla göre düzenlenmelidir.

7- Çeşitli eserlerin kaynakçada nasıl gösterilmesi gerektiği ile ilgili örnekler aşağıda sunulmuştur:

  • Kitap

Tek yazarlı kitap

Eco, U. (1989). Foucault’s pendulum (2. baskı). San Diego: Harcourt Brace Jovanovich.

Tek yazarlı çeviri kitap

Wacquant, L. (2011). Kent Paryaları: İleri Marjinalliğin Karşılaştırmalı Sosyolojisi. (M. Doğan, Çev.). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

İki ve daha fazla yazarlı kitap

Eco, U. ve Dixon, R. (2012). Inventing the enemy and other occasional writings. Boston: Houghton Mifflin Harcourt.

Eco, U., Martini, C. M., Proctor, M. ve Cox, H. (2012). Belief or nonbelief? A confrontation. New York: Skyhorse Pub.

Derleme kitap

Bottomore, T. ve Nisbet R. (Ed.). (2002). Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi. Ankara: Ayraç.

Kitapta bölüm/makale

Giddens, A. (2002). Pozitivizm ve Eleştiriciler. (L. Köker, Çev.). T. Bottomore ve R. Nisbet, (Ed.), Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi içinde (243-291). Ankara: Ayraç.

  • Makale

Basılı dergide makale

Eco, U. ve Pezzini, I. (1982). La sémiologie des Mythologies. Communications, 36(1), 19–42.

Çevrimiçi dergide makale 

Caoduro, E. ve Baschiera, S. (2015). Retro, Faux-vintage and Anachronism: When Cinema Looks Back. Necsus. Bahar 2015. Erişim 8 Mart 2016, http://www.necsus-ejms.org/retro-faux-vintage-and-anachronism-when-cinema-looks-back/

  • Diğer kaynaklar

Yayınlanmamış tez

Pinto, A. (2012). Les salles de cinéma d'art et essai: Sociologie d'un label culturel entre marché et politique publique. Yayınlanmamış doktora tezi, Picardi Jules Verne Üniversitesi.

Gazete yazısı

Charrel, M. (5 Mart 2016). L’Union européenne doit se repenser d’urgence. Le Monde. 4.

Çevrimiçi gazete yazısı

Charrel, M. (5 Mart 2016). L’Union européenne doit se repenser d’urgence. Le Monde. Erişim 7 Mart 2016, http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/03/05/aveuglements-europeens_4877082_3232.html

Gazete haberi (yazar adı yoksa)

Réforme du code du travail : Manuel Valls promet des « améliorations ». (6 Mart 2016). Le Monde. Erişim 07 Mart 2016, http://www.lemonde.fr/politique/article/2016/03/06/loi-travail-manuel-valls-promet-des-ameliorations_4877336_823448.html

Web sitesi

Hacızade, N. (10 Eylül 2015). Yaşar Kemal’den, Sevmek, Sevinmek, İyi Şeyler Üstüne. Erişim 07 Mart 2016, http://www.5harfliler.com/yasar-kemalden-sevmek-sevinmek-iyi-seyler-ustune/

What we learned in Seoul with AlphaGo. Erişim 17 Mart 2016, https://googleblog.blogspot.com/2016/03/what-we-learned-in-seoul-with-alphago.html

Film

Anderson, W. (1999). Rushmore [Film].

İLETİ-Ş-İM Dergisi Etik İlkeler ve Yayın Politikası

İleti-ş-im dergisi Türkçe, Fransızca veya İngilizce olarak yazılmış makalelerin çift kör hakem sürecinden sonra yayınlandığı bir akademik dergidir. Dergide ağırlıklı olarak yaratıcı araştırma tasarımlarıyla elde edilen ve özgün bulgular sunan makalelere yer verilmektedir. Makaleler dışında kitap eleştirileri, alana katkı sağlayacak çeviriler de dergide sınırlı sayıda yer alabilmektedir.

Dergiye gönderilecek makalelerin daha  önce bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. Tebliğ olarak sunulmuş ve sonra makale formatına uygun hazırlanmış olan çalışmalarda bu durum ilk sayfada belirtilmelidir. Dergi, sadece online olarak, yılda iki kez (Aralık ve Haziran aylarında) yayınlanır. Ayrıca dergi her yıl en fazla (Kasım ve Mayıs aylarında) iki özel sayı yapabilir.

Editör grubu, özgün, bilimsel ve literatüre katkı veren makalelerin yayınlanması için  çift kör hakem sürecini başlatır. Gerekli görülen durumlarda üçüncü hakeme başvurulur.

İleti-ş-im Dergisi’nin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanıdır. İleti-ş-im dergisi ve Galatasaray Üniversitesi arasında mutlak editoryal bağımsızlık bulunmaktadır.

Dergi hiçbir aşamada ücret talep etmez.

İleti-ş-im dergisi Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics – COPE, https://publicationethics.org/) hazırladığı yönergeye göre hareket eder.

Değerlendirme ve Yayın Süreci

Dergipark üzerinden yüklenen makaleler, editör tarafından gerçekleştirilen  ön değerlendirme ve intihal raporunun alınması sonucunda, değerlendirme sürecine alınır ya da doğrudan reddedilir. Yayınlanmak üzere başvurusu yapılan makaleler, aranılan akademik yetkinlikte değilse veya derginin “Etik ilkeler ve Yayın Politikası”na uygun değilse hakem süreci başlamadan reddedilir.  Ön kontrolü geçen makaleler  çift kör hakeme gönderilir. Gerekli hallerde makaleler üçüncü hakeme gönderilebilir. Hakemler veya editör grubu yazardan,  çalışması ile ilgili düzeltme ve değişiklik isteyebilir.

Yayın kurulu, hakem süreci biten makaleler için yayınlanmadan önce yapılan toplantıda görüş bildirir.

Yazar her aşamada makalesini geri çekme hakkına sahiptir.

Editoryal Sorumluluk

Editörler gelen her yazıyı öncelikle İleti-ş-im dergisi Etik İlkeleri ve Yayın Politikası çerçevesinde inceler. Editörler bir metnin kabul edilmesi veya reddedilmesi konusunda sorumluluk sahibidirler. Bu kararı alırken fikri mülkiyet haklarına, çalışmanın bilimsel etiğe uygunluğunu ve literatüre yapacağı özgün katkıyı göz  önüne alırlar.

Editörler, değerlendirme sürecine alınacak makalelerin seçiminde kamu yararı üzerinden karar verirler ve kurumlardan bağımsız hareket ederler.

Editörler, dergiye gönderilen çalışmaları hakemler, yayın kurulu ve yazarlar dışındaki kimseyle paylaşamaz.

Fakülte içinden gelecek makalelerin değerlendirme sürecinde, hakemler fakülte dışından olmalıdır.

Her makalede en az bir hakem de yine fakülte dışından olmalıdır.

Yazarların Sorumlulukları

Değerlendirme için gönderilen bütün çalışmalar özgün olmalıdır ve intihal içermemelidir.

Yazarlar en doğru biçimde, derginin formatına uygun olarak atıf yapmalıdır.

Yazarlar cinsiyetçi, ötekileştirici ve ayrımcı bir dil kullanmamalıdır.

Yazarlar çalışmaları için aldıkları hibeleri, destekleri yazıda dipnot olarak belirtmelidirler.

Yazarlar, anket, gözlem, deney, görüşme, odak grup çalışması gibi yöntemlerle gerçekleştirdikleri veri toplama süreçlerinde etik kurul izni almış olmalıdır. Gerekli makaleler için alınan etik onay belgesini, yazar makaleyle beraber göndermelidir.

TR DİZİN tarafından alınan karara göre makalelerde “Araştırma ve Yayın Etiği”ne uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.

Başkalarına ait ölçek, anket veya fotoğraf kullanımlarında sahiplerinden izin alındığı açıkça belirtilmelidir. Makale için kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif haklarına uyulduğu belirtilmelidir.

Derleme makaleler için etik kurul onayı gerekmez.

Tezlerden üretilmiş makaleler için etik kurul onayı gerekmez. Ancak bu makalelerin tezden yapıldığı dipnot olarak çalışmada belirtilmelidir. Tez makaleleri tek yazarlı olmalıdır. Yazara destek sağlayan kişiye teşekkür açıkça belirtilir.

Yazarlar üniversitede çalışmıyorsa bölgelerinde bulunan etik kurullara başvurabilirler. Etik kurulu onayı gerekmiyorsa bu ibare, yazıda dipnot olarak belirtilmelidir.

Telif Hakkı Devir Formu yazar tarafından doldurulmalıdır. Makaleler ile beraber bu formlar da dergiye gönderilmelidir.

Yayın Kurulu

Yayın Kurulu her iki yılda bir değişikliğe gidebilir. Yayın kurulunun seçimiyle her iki yılda bir editör değişikliği yapılır.

Yayın Kurulu, “İleti-ş-im dergisi Etik İlkeleri ve Yayın Politikası”nı kabul eder ve kararlarını bu doğrultuda alır.

Yayın Kurulu, Dergi’nin Bilim Kurulu için üye önerisi yapar.

Hakem değerlendirmesi biten makaleler üzerine toplanan yayın kurulu, yine de intihal veya çıkar çatışması veya telif hakkı ihlalleri gibi yayın etiğinin ihlal edildiği şüphesinde, Dergi’nin editör ekibini bilgilendirir.

Hakem

Hakemlere makale değerlendirme teklifi sunulduktan sonra, bir hafta içinde herhangi bir geri dönüş olmazsa, o hakem yerine bir başka hakeme değerlendirme teklif edilebilir.

Hakemler kendilerine değerlendirmeleri için gönderilen makalelerde herhangi bir intihal, metin dönüştürme veya kendileriyle ilgili çıkar çatışması yaratacak bir durum tespit ederlerse editöre bildirmelidirler.

Hakemler kendilerine gönderilen çalışmaları adil ve tarafsız bir biçimde değerlendirmek ve kör hakem sürecinin gerektirdiği gizliliği korumakla yükümlüdürler.

Hakemler değerlendirdikleri yazıyı editör grubu dışında kimseyle paylaşmamalıdır.

İntihal Raporları

Makale değerlendirme sürecine alınmadan önce intihal programı aracılığıyla benzerlik kontrolü yapılır. Referanslarla beraber bu oran %20’yi geçmemelidir. Bu oran, eğer makale tezden veya ödevden üretilmiş ise, benzerlik oranı %50’yi geçmemelidir. Belirtilen oranlar aşıldığı zaman yazardan değişikliğe gidilmesi istenir.

Özel Sayı Editörleri  

Özel sayı editörleri, sorumluluğunu üstlendikleri sayıları hazırlarken, Dergi editöründen uyması beklenen “İleti-ş-im dergisi Etik İlkeleri ve Yayın Politikası”nı da kabul etmiş olurlar.  

Özel sayı editörlerinden, gerekli görülen durumlarda o sayıya ait belgeleri paylaşmaları istenebilir.

Telif Hakkı Düzenlenmesi

Yazar, Dergi’ye yazı gönderdiğinde ve yazısı yayınlandığında, yazının ilk kez yayınlanma hakkının İleti-ş-im dergisine ait olduğunu kabul eder.

Yazar, “Telif Hakkı Devri” Formunu imzalayarak, çalışması ile beraber Dergipark’a yüklemek zorundadır.

Creative Commons Attribution ilkelerine göre, yazar çalışmasının ilk kez İleti-ş-im dergisinde yayınlandığını belirterek, sonraki yayınlara izin verebilir.

Gizlilik Beyanı

İleti-ş-im dergisine gönderilen yazılarla ilgili yazarların veya hakemlerin iletişim bilgileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında üçüncü kişilerle ve kurumlarla paylaşılmayacak, sadece dergi için kullanılacaktır.

Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi ücretsiz olarak yayın yapan bir dergidir. Makalelerin yayınlanma sürecinde hiçbir ücret talep edilmemektedir.

Creative Commons Lisansı