Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Türk Markalarının "Debranding" Stratejisine Uyumu

Yıl 2019, Sayı: 31, 233 - 250, 28.12.2019
https://doi.org/10.16878/gsuilet.638282

Öz

Sektöründe büyük ve öncü
işletmelerin kullandığı bir strateji olan "debranding" logodan marka
ismi ve slogan gibi öğelerin çıkartılması ve tüm pazarlama iletişiminde görsel
öğelerin olduğu logonun kullanımını kapsamaktadır. En güçlü ve en değerli Türk
markalarının "debranding" stratejisini uygulanabilme potansiyelinin
belirlenerek bu stratejiyi uygulayabilecek işletmelere öneriler geliştirmek
amacını taşıyan bu çalışmada Brand Finance tarafından belirlenen Türkiye'nin en
güçlü ve en değerli 24 marka logosu örneklem olarak seçilmiştir. Doküman incelemesi
yöntemi ile yapılan analiz sonucunda logoların "debranding" ile
uyumunun "uyumluluk" kategorisinde olduğu, logo tasarımlarında
"doğallık" ve "ayrıntılılık" kategorisinde yer alan
özelliklerin daha az görüldüğü sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca işletmelere daha
basit ve isim/slogan gibi yazılı unsurların olmadığı logo tasarımı
önerilmektedir. 

Kaynakça

 • Afşar, M. (2011). Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İibf Dergisi. 6(2): 143-171. Bayçu Uzoğlu, S. ve Ustaoğlu, F. D. (2015). Kurum Kimliği: Logo ve Rengin Çağrışımları, Selçuk Ün. Sos. Bil. Ens. Der. (34): 27-40.
 • Bokhari, F. ve Lyons, B. (2017). Can Drug Price Hikes via Debranding Be Prevented? Prescriber. April (17), 44-46.
 • Borça, G. (2013). Marka ve Yönetimi. Edit. Ferruh Uztuğ, 3. Baskı, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Brown, E. (2016). To Debrand or Not To Debrand – Are you Ready for the Gamble?. Erişim 01 Şubat 2019. https://www.designmantic.com/blog/debranding-gamble/#respond.
 • Clow, K. ve Baack, D.(2016). Bütünleşik Reklam, Tutundurma ve Pazarlama İletişimi. Çeviri Edi. Gülay Öztürk. Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri, Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni, Çev. Ed. Bütün M., Demir, S. B. Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Durgun, H. (2013). Riskli Oyun: Logoların İsimsizleştirilmesi (Debranding). Erişim 01 Ekim 2019,www.pazarlamasyon.com/2013/11/riskli-oyun-logolarin-isimsizlestirilmesi-debranding/.
 • Henderson, P.W.ve Cote, J. A. (1998). Guidelines for Selecting or Modifying Logos. Journal of Marketing, 62 (2): 14-30. Keller, K. L.(1993). Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity. Journal of Marketing, 57(1), 1–22.
 • Kotler, P. ve Armstrong, G. (2018). Pazarlama İlkeleri, Çeviri Edit. Ercan Gegez. Beta Basım Yayım.
 • Kuş, E.(2006). Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Destekli Nitel Veri analizi: Örnek Program Nvivo2 İle Gösterimler. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama için bir Rehber (3. Basımdan Çeviri). Çev. Edi.: Turan, S. Ankara: Nobel Akademik Yayınları.
 • Miles, M.B. ve Huberman, A. M. (1994): Qualitative Data Analysis : An Expanded Source Book. California: Sage Publications.
 • Onurlubaş, E. ve Öztürk, Derya (2018). Y Kuşağındaki Kişilerin Marka Logo’larıyla İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi: Spor Ayakkabı Örneği. Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy). 4 (17), 85-108.
 • Parasuraman, A. (1983). 'Debranding': A Product Strategy With Profit Potential. Journal of Business Strategy, 4(1), 82-87.
 • TAPDK 4250 Sayılı Kanun, Erişim 01 Eylül 2019 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4733.pdf
 • Üçhisarlı, C. (2019). İsimsizleşen Markalar: Debranding. Erişim 01 Şubat 2019 https://pazarlamasyon.com/_s_ms_zlesen-markalar-debrand_ng/
 • Van Grinsven, B. ve Das, E. (2014). Logo design in marketing communications: Brand logo complexity moderates exposure effects on brand recognition and brand attitude. Journal of Marketing Communications. DOI: 10.1080/13527266.2013.866593.
 • Wenzel, M.C. (2018). Simplification, Debranding, And New Marketing Techniques: An Historical Analysis Of Brand Logo Design . Degree of Master of Science Colorado State University Fort Collins, Colorado.
 • Yüzbaşıoğlu, S. (2019). Markalar Görülmezlik Pelerininin Peşinde. Erişim 01 Şunat 2019 https://www.dunya.com/ozel-dosya/_s_m-_let_s_m/markalar-gorunmezl_k-peler_n_n_n-pes_nde-haber_-222167.

Adaptation of Turkish Brands to the Debranding Strategy

Yıl 2019, Sayı: 31, 233 - 250, 28.12.2019
https://doi.org/10.16878/gsuilet.638282

Öz

"Debranding"
is a strategy used by large and leading enterprises in their sector. Debranding
covers removing brand names and slogans from the logo and using the logo with
visual elements in all marketing communications.
The aim of this
study is to determine the potential of the most powerful and most valuable
Turkish brands to implement the "debranding" strategy and to develop
recommendations for the enterprises that can implement this strategy. Turkey's
most powerful and most valuable 24 brand logo has been chosen as samples
determined by Brand Finance.  As a result
of the document analysis method; concluded that the adaptation of logos with
"debranding" is in the "harmony" category, and in logo
designs the "naturalness" and "elaborateness" category are the
less seen features. It is also suggested that design simpler logo without name/
slogan.

Kaynakça

 • Afşar, M. (2011). Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İibf Dergisi. 6(2): 143-171. Bayçu Uzoğlu, S. ve Ustaoğlu, F. D. (2015). Kurum Kimliği: Logo ve Rengin Çağrışımları, Selçuk Ün. Sos. Bil. Ens. Der. (34): 27-40.
 • Bokhari, F. ve Lyons, B. (2017). Can Drug Price Hikes via Debranding Be Prevented? Prescriber. April (17), 44-46.
 • Borça, G. (2013). Marka ve Yönetimi. Edit. Ferruh Uztuğ, 3. Baskı, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Brown, E. (2016). To Debrand or Not To Debrand – Are you Ready for the Gamble?. Erişim 01 Şubat 2019. https://www.designmantic.com/blog/debranding-gamble/#respond.
 • Clow, K. ve Baack, D.(2016). Bütünleşik Reklam, Tutundurma ve Pazarlama İletişimi. Çeviri Edi. Gülay Öztürk. Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri, Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni, Çev. Ed. Bütün M., Demir, S. B. Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Durgun, H. (2013). Riskli Oyun: Logoların İsimsizleştirilmesi (Debranding). Erişim 01 Ekim 2019,www.pazarlamasyon.com/2013/11/riskli-oyun-logolarin-isimsizlestirilmesi-debranding/.
 • Henderson, P.W.ve Cote, J. A. (1998). Guidelines for Selecting or Modifying Logos. Journal of Marketing, 62 (2): 14-30. Keller, K. L.(1993). Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity. Journal of Marketing, 57(1), 1–22.
 • Kotler, P. ve Armstrong, G. (2018). Pazarlama İlkeleri, Çeviri Edit. Ercan Gegez. Beta Basım Yayım.
 • Kuş, E.(2006). Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Destekli Nitel Veri analizi: Örnek Program Nvivo2 İle Gösterimler. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama için bir Rehber (3. Basımdan Çeviri). Çev. Edi.: Turan, S. Ankara: Nobel Akademik Yayınları.
 • Miles, M.B. ve Huberman, A. M. (1994): Qualitative Data Analysis : An Expanded Source Book. California: Sage Publications.
 • Onurlubaş, E. ve Öztürk, Derya (2018). Y Kuşağındaki Kişilerin Marka Logo’larıyla İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi: Spor Ayakkabı Örneği. Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy). 4 (17), 85-108.
 • Parasuraman, A. (1983). 'Debranding': A Product Strategy With Profit Potential. Journal of Business Strategy, 4(1), 82-87.
 • TAPDK 4250 Sayılı Kanun, Erişim 01 Eylül 2019 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4733.pdf
 • Üçhisarlı, C. (2019). İsimsizleşen Markalar: Debranding. Erişim 01 Şubat 2019 https://pazarlamasyon.com/_s_ms_zlesen-markalar-debrand_ng/
 • Van Grinsven, B. ve Das, E. (2014). Logo design in marketing communications: Brand logo complexity moderates exposure effects on brand recognition and brand attitude. Journal of Marketing Communications. DOI: 10.1080/13527266.2013.866593.
 • Wenzel, M.C. (2018). Simplification, Debranding, And New Marketing Techniques: An Historical Analysis Of Brand Logo Design . Degree of Master of Science Colorado State University Fort Collins, Colorado.
 • Yüzbaşıoğlu, S. (2019). Markalar Görülmezlik Pelerininin Peşinde. Erişim 01 Şunat 2019 https://www.dunya.com/ozel-dosya/_s_m-_let_s_m/markalar-gorunmezl_k-peler_n_n_n-pes_nde-haber_-222167.
Toplam 19 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Meftune Özbakır Umut 0000-0001-7619-302X

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2019
Kabul Tarihi 5 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019Sayı: 31

Kaynak Göster

APA Özbakır Umut, M. (2019). Türk Markalarının "Debranding" Stratejisine Uyumu. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi(31), 233-250. https://doi.org/10.16878/gsuilet.638282

Creative Commons Lisansı