Yazar Rehberi

Değerlendirme Süreci 

İleti-ş-im'e gönderilen makaleler öncelikle Yayın Kurulu ve sonrasında (en az) iki hakem tarafından değerlendirilir. Bir makale için hakem görevlendirilirken, yazar ve hakemin akademik unvanları ve makale konusunun hakemin uzmanlık alanları ile uygunluğu göz önünde bulundurulur. Değerlendirme sürecinde "kör hakem" yöntemi uygulanır.

Yazıların yayınlanması konusunda son karar geniş ölçekli Yayın Danışma Kurulu’na aittir. Kurulun yazı hakkındaki değerlendirmesi, yazar(lar)a makalenin dergiye gönderimini takiben ortalama dört ay içerisinde hakem raporlarıyla birlikte bildirilir. Değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan makaleler, dergiye gönderilme tarihlerine göre sıraya konularak derginin takip eden sayılarında yayınlanır. 

Makalelerin değerlendirmesinde İThenticate isimli çevrimiçi intihal tespit programı kullanılmaktadır. Gövde metninde akademik kuralların dışına çıkan benzerlik veya alıntı tespit edilen makaleler değerlendirmeye alınmaz ve bu makalenin yazar(lar)ı derginin sonraki sayılarında da gönderimde bulunamaz.

Hakemler değerlendirme sürecinde aşağıdaki soruları cevaplar:

1- Makalenin başlığı ve alt başlıkları çalışmayı yeterince yansıtmakta mıdır?

2- Makalenin özeti, çalışmanın amacını, yöntemini ve ulaşılan sonuçları kapsamakta mıdır?

3- Makalenin sosyal bilimlere (aynı zamanda iletişim bilimlerine) özgün bir katkısı var mıdır?

4- Makalede kullanılan yöntem ve uygulanışı yeterli midir? 

5- Makalede sorunsal ile kavramlar birbirleriyle bağlantılı mıdır ve yerinde kullanılmış mıdır?

6- Makalede kullanılan dil ve ifade yeterli düzeyde midir?

7- Makalede yararlanılan kaynaklar güncel, konu ile ilgili ve yeterli midir?

8- (Varsa) Makalede kullanılan şekiller ve tablolar yeterli midir?   

9- Aynı konuda bir makale yazsaydınız, bu makaleden yararlanır mıydınız?


Yayın Kuralları

1- Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazıların, daha önce başka bir yayın organında yayınlanmamış olması veya yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekmektedir.

2- Herhangi bir sempozyum, kongre, konferans, vb. akademik etkinlikte sunulup yayınlanmış bildiri metinleri dergiye kabul edilmez.

3- Alana katkı sağlayacağı düşünülen çeviriler, hakem değerlendirmesine gerek kalmaksızın Yayın Kurulu kararıyla yayınlanabilir.

4- Dergiye gönderilecek yazılar özler, dipnotlar ve referanslar dâhil, altı ilâ dokuz bin sözcük arasında olmalıdır.

5- Yazıya, 150 sözcüğü geçmeyen, Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde yazılmış makale özleri ve anahtar kelimeler eklenmelidir. Özde, çalışmanın kapsamı, amacı, yöntemi tanımlanmalı ve ulaşılan sonuçlardan bahsedilmelidir.

6- Yazar adı veya adları, yazıya iliştirilecek kapak sayfasında yer almalıdır. Bu kapak sayfasında, yazarın akademik unvanı ve görev yeri, adresi, telefon ve faks numaraları ile e-posta adresi bulunmalıdır. Yazar(lar), 150 sözcüğü geçmeyecek şekilde, çalışma alanlarını ve önemli eserlerini içeren, üçüncü tekil şahısla yazılmış özgeçmişlerini de bu kapak sayfasına eklemelidir.

7- Yazılar docx, doc veya odt dosya formatlarında olmalı ve Times New Roman karakteriyle, 12 punto, bir buçuk satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa numarası üst ortada verilmeli ve paragrafların ilk satırları soldan 1,25 cm girintili olmalıdır. Açıklayıcı notlar numaralandırılarak ilgili sayfa altında dipnot olarak belirtilmeli ve 10 punto, tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

8- Başlıklar numaralandırılmamalı, koyu ve ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Tüm başlıklar soldan 1,25 cm girintili olmalı ve bölüm başlıkları düz, alt başlıklar italik yazılmalıdır.

9- Tablo, şekil, grafik gibi görseller numaralandırılmalı ve metin içinde uygun yerlere başlıkları üstte olacak şekilde yerleştirilmelidir. Başlık koyu, açıklama düz yazılmalıdır (Örneğin Tablo 1. Açıklama).

10- Metin içinde kısa alıntılar çift tırnak içinde verilmeli, alıntının içinde tırnak işareti kullanılması gerekmesi durumunda ise tek tırnağa başvurulmalıdır. 40 sözcükten uzun alıntılar blok halinde, tırnaksız, paragrafların ilk satırı ile aynı hizada (soldan 1,25 cm girintili) ve tek satır aralık ile yazılmalıdır. Alıntı yaparken özgün eserden çıkarılan sözcük ve cümleler parantez içinde üç nokta ile (…) belirtilmelidir.

11- Kitap, dergi, gazete, film ve program adları metin içinde italik yazılmalıdır. Sayılar metin içinde tutarlı olmak koşuluyla harf veya rakamla belirtilebilir. Türkçe metinlerde tarih belirtilirken önce gün, sonra ay yazılmalıdır. 

12- Yazıların tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir, yazılarda ifade edilen görüşler yazar(lar)ın kendi görüşleri olup dergiyi bağlamaz. 

13- Yazarlardan herhangi bir makale başvuru veya değerlendirme ücreti talep edilmez.

14- Yayınlanması uygun bulunan yazıların telif hakkı yazarlara aittir. Yazarlara telif ücreti ödenmez.


Kaynakların Düzenlenmesi

1- Dergiye gönderilen tüm yazıların metin içi referansları ve kaynakçaları APA sistemine uygun olarak düzenlenmeli, kaynak olarak Publication Manual of the American Psychological Association'ın altıncı baskısı kullanılmalıdır.

2- Metin içinde yapılan tüm göndermeler, yine metnin içinde, sırasıyla yazarın soyadı, tarih ve eğer alıntı yapılmışsa sayfa numarası yazılarak belirtilmelidir (Barthes, 1975, s. 104). Aynı kaynaklara yapılan diğer göndermelerde de aynı yöntem uygulanmalı, “age.” gibi ibareler kullanılmamalıdır.

3- Gönderme yapılan eser iki yazarlı ise, her iki yazarın da soyadları belirtilmeli (Lipovetsky ve Charles, 2004); yazarlar ikiden fazlaysa, ilk yazarın soyadından sonra “ve diğerleri” anlamında “vd.” ibaresi kullanılmalı (Jenkins vd., 2009); birden fazla kaynağa yapılan göndermeler ise noktalı virgülle ayrılmalıdır (Alemdar, 1999; Oskay, 1994).

4- Aynı yazarın aynı yılda yaptığı çalışmalar için “a, b, c” ibareleri kullanılmalı (Cassetti, 2011a) ve bu ibareler metin içinde ve kaynakçada aynı olmalıdır.

5- İkincil bir kaynak söz konusu ise metin içi referans, alıntı yapılan yazarın adının metinde geçip geçmemesine göre (aktaran Elsaesser, 2004, s. 82) veya (Musser’den aktaran Elsaesser, 2004, s. 82) şeklinde düzenlenmelidir.

6- Kaynakçada yalnızca metinde gönderme yapılan kaynaklara tam künyeleri ile yer verilmeli ve türleri dikkate alınmaksızın tüm kaynaklar yazar soyadı ve yıla göre düzenlenmelidir.

7- Çeşitli eserlerin kaynakçada nasıl gösterilmesi gerektiği ile ilgili örnekler aşağıda sunulmuştur:

  • Kitap

Tek yazarlı kitap

Eco, U. (1989). Foucault’s pendulum (2. baskı). San Diego: Harcourt Brace Jovanovich.

Tek yazarlı çeviri kitap

Wacquant, L. (2011). Kent Paryaları: İleri Marjinalliğin Karşılaştırmalı Sosyolojisi. (M. Doğan, Çev.). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

İki ve daha fazla yazarlı kitap

Eco, U. ve Dixon, R. (2012). Inventing the enemy and other occasional writings. Boston: Houghton Mifflin Harcourt.

Eco, U., Martini, C. M., Proctor, M. ve Cox, H. (2012). Belief or nonbelief? A confrontation. New York: Skyhorse Pub.

Derleme kitap

Bottomore, T. ve Nisbet R. (Ed.). (2002). Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi. Ankara: Ayraç.

Kitapta bölüm/makale

Giddens, A. (2002). Pozitivizm ve Eleştiriciler. (L. Köker, Çev.). T. Bottomore ve R. Nisbet, (Ed.), Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi içinde (243-291). Ankara: Ayraç.

  • Makale

Basılı dergide makale

Eco, U. ve Pezzini, I. (1982). La sémiologie des Mythologies. Communications, 36(1), 19–42.

Çevrimiçi dergide makale 

Caoduro, E. ve Baschiera, S. (2015). Retro, Faux-vintage and Anachronism: When Cinema Looks Back. Necsus. Bahar 2015. Erişim 8 Mart 2016, http://www.necsus-ejms.org/retro-faux-vintage-and-anachronism-when-cinema-looks-back/

  • Diğer kaynaklar

Yayınlanmamış tez

Pinto, A. (2012). Les salles de cinéma d'art et essai: Sociologie d'un label culturel entre marché et politique publique. Yayınlanmamış doktora tezi, Picardi Jules Verne Üniversitesi.

Gazete yazısı

Charrel, M. (5 Mart 2016). L’Union européenne doit se repenser d’urgence. Le Monde. 4.

Çevrimiçi gazete yazısı

Charrel, M. (5 Mart 2016). L’Union européenne doit se repenser d’urgence. Le Monde. Erişim 7 Mart 2016, http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/03/05/aveuglements-europeens_4877082_3232.html

Gazete haberi (yazar adı yoksa)

Réforme du code du travail : Manuel Valls promet des « améliorations ». (6 Mart 2016). Le Monde. Erişim 07 Mart 2016, http://www.lemonde.fr/politique/article/2016/03/06/loi-travail-manuel-valls-promet-des-ameliorations_4877336_823448.html

Web sitesi

Hacızade, N. (10 Eylül 2015). Yaşar Kemal’den, Sevmek, Sevinmek, İyi Şeyler Üstüne. Erişim 07 Mart 2016, http://www.5harfliler.com/yasar-kemalden-sevmek-sevinmek-iyi-seyler-ustune/

What we learned in Seoul with AlphaGo. Erişim 17 Mart 2016, https://googleblog.blogspot.com/2016/03/what-we-learned-in-seoul-with-alphago.html

Film

Anderson, W. (1999). Rushmore [Film].

Creative Commons Lisansı