Etik İlkeler ve Yayın Politikası

İLETİ-Ş-İM Dergisi Etik İlkeler ve Yayın Politikası

İleti-ş-im dergisi Türkçe, Fransızca veya İngilizce olarak yazılmış makalelerin çift kör hakem sürecinden sonra yayınlandığı bir akademik dergidir. Dergide ağırlıklı olarak yaratıcı araştırma tasarımlarıyla elde edilen ve özgün bulgular sunan makalelere yer verilmektedir. Makaleler dışında kitap eleştirileri, alana katkı sağlayacak çeviriler de dergide sınırlı sayıda yer alabilmektedir.

Dergiye gönderilecek makalelerin daha  önce bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. Tebliğ olarak sunulmuş ve sonra makale formatına uygun hazırlanmış olan çalışmalarda bu durum ilk sayfada belirtilmelidir. Dergi, sadece online olarak, yılda iki kez (Aralık ve Haziran aylarında) yayınlanır. Ayrıca dergi her yıl en fazla (Kasım ve Mayıs aylarında) iki özel sayı yapabilir.

Editör grubu, özgün, bilimsel ve literatüre katkı veren makalelerin yayınlanması için  çift kör hakem sürecini başlatır. Gerekli görülen durumlarda üçüncü hakeme başvurulur.

İleti-ş-im Dergisi’nin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanıdır. İleti-ş-im dergisi ve Galatasaray Üniversitesi arasında mutlak editoryal bağımsızlık bulunmaktadır.

Dergi hiçbir aşamada ücret talep etmez.

İleti-ş-im dergisi Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics – COPE, https://publicationethics.org/) hazırladığı yönergeye göre hareket eder.

Değerlendirme ve Yayın Süreci

Dergipark üzerinden yüklenen makaleler, editör tarafından gerçekleştirilen  ön değerlendirme ve intihal raporunun alınması sonucunda, değerlendirme sürecine alınır ya da doğrudan reddedilir. Yayınlanmak üzere başvurusu yapılan makaleler, aranılan akademik yetkinlikte değilse veya derginin “Etik ilkeler ve Yayın Politikası”na uygun değilse hakem süreci başlamadan reddedilir.  Ön kontrolü geçen makaleler  çift kör hakeme gönderilir. Gerekli hallerde makaleler üçüncü hakeme gönderilebilir. Hakemler veya editör grubu yazardan,  çalışması ile ilgili düzeltme ve değişiklik isteyebilir.

Yayın kurulu, hakem süreci biten makaleler için yayınlanmadan önce yapılan toplantıda görüş bildirir.

Yazar her aşamada makalesini geri çekme hakkına sahiptir.

Editoryal Sorumluluk

Editörler gelen her yazıyı öncelikle İleti-ş-im dergisi Etik İlkeleri ve Yayın Politikası çerçevesinde inceler. Editörler bir metnin kabul edilmesi veya reddedilmesi konusunda sorumluluk sahibidirler. Bu kararı alırken fikri mülkiyet haklarına, çalışmanın bilimsel etiğe uygunluğunu ve literatüre yapacağı özgün katkıyı göz  önüne alırlar.

Editörler, değerlendirme sürecine alınacak makalelerin seçiminde kamu yararı üzerinden karar verirler ve kurumlardan bağımsız hareket ederler.

Editörler, dergiye gönderilen çalışmaları hakemler, yayın kurulu ve yazarlar dışındaki kimseyle paylaşamaz.

Fakülte içinden gelecek makalelerin değerlendirme sürecinde, hakemler fakülte dışından olmalıdır.

Her makalede en az bir hakem de yine fakülte dışından olmalıdır.

Yazarların Sorumlulukları

Değerlendirme için gönderilen bütün çalışmalar özgün olmalıdır ve intihal içermemelidir.

Yazarlar en doğru biçimde, derginin formatına uygun olarak atıf yapmalıdır.

Yazarlar cinsiyetçi, ötekileştirici ve ayrımcı bir dil kullanmamalıdır.

Yazarlar çalışmaları için aldıkları hibeleri, destekleri yazıda dipnot olarak belirtmelidirler.

Yazarlar, anket, gözlem, deney, görüşme, odak grup çalışması gibi yöntemlerle gerçekleştirdikleri veri toplama süreçlerinde etik kurul izni almış olmalıdır. Gerekli makaleler için alınan etik onay belgesini, yazar makaleyle beraber göndermelidir.

TR DİZİN tarafından alınan karara göre makalelerde “Araştırma ve Yayın Etiği”ne uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.

Başkalarına ait ölçek, anket veya fotoğraf kullanımlarında sahiplerinden izin alındığı açıkça belirtilmelidir. Makale için kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif haklarına uyulduğu belirtilmelidir.

Derleme makaleler için etik kurul onayı gerekmez.

Yazarlar üniversitede çalışmıyorsa bölgelerinde bulunan etik kurullara başvurabilirler. Etik kurulu onayı gerekmiyorsa bu ibare, yazıda dipnot olarak belirtilmelidir.

Telif Hakkı Devir Formu yazar tarafından doldurulmalıdır. Makaleler ile beraber bu formlar da dergiye gönderilmelidir.

Yayın Kurulu

Yayın Kurulu her iki yılda bir değişikliğe gidebilir. Yayın kurulunun seçimiyle her iki yılda bir editör değişikliği yapılır.

Yayın Kurulu, “İleti-ş-im dergisi Etik İlkeleri ve Yayın Politikası”nı kabul eder ve kararlarını bu doğrultuda alır.

Yayın Kurulu, Dergi’nin Bilim Kurulu için üye önerisi yapar.

Hakem değerlendirmesi biten makaleler üzerine toplanan yayın kurulu, yine de intihal veya çıkar çatışması veya telif hakkı ihlalleri gibi yayın etiğinin ihlal edildiği şüphesinde, Dergi’nin editör ekibini bilgilendirir.

Hakem

Hakemlere makale değerlendirme teklifi sunulduktan sonra, bir hafta içinde herhangi bir geri dönüş olmazsa, o hakem yerine bir başka hakeme değerlendirme teklif edilebilir.

Hakemler kendilerine değerlendirmeleri için gönderilen makalelerde herhangi bir intihal, metin dönüştürme veya kendileriyle ilgili çıkar çatışması yaratacak bir durum tespit ederlerse editöre bildirmelidirler.

Hakemler kendilerine gönderilen çalışmaları adil ve tarafsız bir biçimde değerlendirmek ve kör hakem sürecinin gerektirdiği gizliliği korumakla yükümlüdürler.

Hakemler değerlendirdikleri yazıyı editör grubu dışında kimseyle paylaşmamalıdır.

İntihal Raporları

Makale değerlendirme sürecine alınmadan önce intihal programı aracılığıyla benzerlik kontrolü yapılır. Referanslarla beraber bu oran %20’yi geçmemelidir. Bu oran, eğer makale tezden veya ödevden üretilmiş ise, benzerlik oranı %50’yi geçmemelidir. Belirtilen oranlar aşıldığı zaman yazardan değişikliğe gidilmesi istenir.

Özel Sayı Editörleri  

Özel sayı editörleri, sorumluluğunu üstlendikleri sayıları hazırlarken, Dergi editöründen uyması beklenen “İleti-ş-im dergisi Etik İlkeleri ve Yayın Politikası”nı da kabul etmiş olurlar.  

Özel sayı editörlerinden, gerekli görülen durumlarda o sayıya ait belgeleri paylaşmaları istenebilir.

Telif Hakkı Düzenlenmesi

Yazar, Dergi’ye yazı gönderdiğinde ve yazısı yayınlandığında, yazının ilk kez yayınlanma hakkının İleti-ş-im dergisine ait olduğunu kabul eder.

Yazar, “Telif Hakkı Devri” Formunu imzalayarak, çalışması ile beraber Dergipark’a yüklemek zorundadır.

Creative Commons Attribution ilkelerine göre, yazar çalışmasının ilk kez İleti-ş-im dergisinde yayınlandığını belirterek, sonraki yayınlara izin verebilir.

Gizlilik Beyanı

İleti-ş-im dergisine gönderilen yazılarla ilgili yazarların veya hakemlerin iletişim bilgileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında üçüncü kişilerle ve kurumlarla paylaşılmayacak, sadece dergi için kullanılacaktır.

Creative Commons Lisansı